Gợi ý đáp án môn Thiên nhiên xã hội module 4 Tiểu học gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều chọn lọc, trắc nghiệm đúng sai lúc học tập module 4. Mời các thầy cô tham khảo để xong xuôi việc đào tạo mô đun 4 tốt nhất.

Bạn đang xem: Đáp án module 4 tự nhiên xã hội

Đáp án modul 4 môn TNXH: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng tăng trưởng phẩm giá, năng lực học trò tiểu học bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm thầy cô giáo phải xong xuôi và các câu hỏi tự luận, câu hỏi tương tác sau lúc học tập và đào tạo modul 4.

Gợi ý đáp án mô đun 4.0 Bài tập cuối khóa module 4.0 Tiểu học Gợi ý đáp án mô đun 4 công nghệ thông tin Tiểu học Gợi ý đáp án môn Tiếng Việt mô đun 4 Tiểu học

1. Câu hỏi tương tác module 4 Thiên nhiên xã hội

1. Chọn các đáp án đúng

Những ý kiến nào đưới đây được nhấn mạnh trong xây dựng chương trình môn học Thiên nhiên và Xã hội

Dạy học tích hợp

Hăng hái hoá hoạt động của học trò

Bảo đảm tính mở, cởi mở

*

2. Bài tập trắc nghiệm cuối khoá module 4 Thiên nhiên xã hội

1. Ở cấp độ nhà trường, chương trinh môn học Thiên nhiên và Xã hội cần được chi tiết hóa phê chuẩn văn bản/tài liệu nào dưới đây?

A) Chương trình môn học Thiên nhiên và Xã hội

B) Kế hoạch dạy học môn học Thiên nhiên và Xã hội

*

3. Khi xây dựng kế hoạch dạy học môn học Thiên nhiên và Xã hội, thầy cô giáo cân dựa trên căn cứ nào đâu tiên?

A. Văn bản chỉ dẫn khai triển 5 học.

B. Phương pháp, bề ngoài tổ chức dạy học đặc thù của môn học Thiên nhiên và Xã hội

C. Chương trình môn học Thiên nhiên và Xã hội

*

5. Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn học Thiên nhiên và Xã hội cần theo trình tự nào?

(1) Xác định mục tiêu của việc xây dựng Kế hoạch giáo dục môn học Thiên nhiên và Xã hội

(2) Phân tích nhu cầu

(3) Xây dựng kế hoạch giáo dục môn học Thiên nhiên và Xã hội

(4) Hoàn thiện và xem xét kế hoạch giáo dục môn học Thiên nhiên và Xã hội.

1-2-3-4

2-3-1-4

2-1-3-4

*

7. Vì sao lúc xây dựng kế hoạch dạy học môn học Thiên nhiên và Xã hội lại cần chú ÿ đên đặc điểm của nhà trường và địa phương?

A. Để bảo đảm tỉnh thích hợp và hiệu quả trong thực tế dạy học môn Thiên nhiên và Xã hội ở nhà trường.

*

D. Chỉ chọn lọc 1 số chủ đề trong 6 chủ đề được quy định trong chương trình môn học, bổ sung thêm các nội dung giáo dục truyền thống địa phương

9. Việc bình chọn kế hoạch dạy học môn học Thiên nhiên và Xã hội cần dựa vào những mục tiêu nào?

A. Tính trình tự; tính gắn kết; tính phủ hợp; tinh hợp lý và tính hiệu quả.

B. Tính trình tự; tỉnh thích hợp; tính hợp lý; tính cập nhật và tính hiệu quả.

C. Tính trình tự; tính thích hợp; tính hài hòa; tính cập nhật và tính hiệu quả.

D. Tính trình tự; tính gắn kết; tính thích hợp; tính hợp lý; tinh cập nhật và tính hiêu quả

*

11. Cấu trúc của Kế hoạch bài dạy cân có những thành tố căn bản nào?

A. Tên chủ đề/bài học; Chỉ tiêu; Phương pháp, bề ngoài dạy học; Tiến trình hoạt động

B. Tên chủ đề/bài học; Phương pháp, bề ngoài dạy học; Chuẩn bị của thầy cô giáo, học trò; Tiền trình hoạt động

C. Tên chủ đề/bài học; Chỉ tiêu; Phương pháp, bề ngoài dạy học; Chuẩn bị của thầy cô giáo, học trò; Tiến trình hoạt động

*

D. Phương pháp, bề ngoài tổ chức

13. Khi khai triển 1 Kế hoạch bài dạy trong thực tế lớp học, thầy cô giáo có thê được thay đôi thành tố nào sau đây?

A. Chỉ tiêu bài học/chủ đề

B. Cả 3 quan điểm trên

C. Kết quả bình chọn học trò

D. Hoạt động học tập

*

D. Nhận biết, mày mò tri thức mới, tăng lên, áp dụng

15. Việc xác định đề nghị cần đạt của học trò theo chủ đề/bài học môn Thiên nhiên và Xã hội trong Kế hoạch bài dạy cân căn cứ vào thành tố nào?

A. Sách giáo khoa, tài liệu tham khảo dành cho thầy cô giáo môn Thiên nhiên và Xã hội.

B. Đặc điểm, điều kiện của nhà trường

C. Chương trình, kế hoạch giáo dục môn học Thiên nhiên và Xã hội

*

B. Lĩnh hội được những nội dung bài học và có bản lĩnh mở mang mày mò những nội dung khác ở địa phương

C. Tổ chức được nhiều hoạt động trải nghiệm cho học trò.

D. Lĩnh hội được nội dung bài học và có bản lĩnh luyện tập.

18. Các nội dung phân tách hoạt động học của học trò trong phân tách, bình chọn Kế hoạch bài dạy theo LAR gồm những thành tố nào sau đây?

A. Xây dựng tri thức; Cộng tác; Phần mềm công nghệ thông tin; Tự điều chỉnh; Gicửa ải quyết vấn đề thực tiễn

B. Xây dựng tri thức; Giao tiếp; Phần mềm công nghệ thông tin; Tự điều chỉnh; Liên hệ thực tiễn

C. Xây dựng tri thức; Giao tiếp; Phần mềm công nghệ thông tin; Tự điều chỉnh; Gicửa ải quyết vấn đề thực tiễn

*

D. Thẩm mĩ, tiết kiệm, hiệu quả

20. Tiêu chí nào quan trọng nhất để bình chọn 1 giờ dạy Thiên nhiên và Xã hội thành công?

A. Học trò tăng trưởng các năng lực, phẩm giá và đam mê, hứng thú với môn học.

*

B. Học trò tiến hành được các bài tập thầy cô giáo giao.

Xem thêm: Skkn Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Tiểu Học Sinh Tiểu Học

C. Học trò xong xuôi tốt các nhiệm vụ được giao

D. Học trò hiểu được các nội dung áp dụng

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho thầy cô giáo của mục Tài liệu.