Đề thi THPT nước nhà môn giáo dục công dân sẽ bao hàm 24 mã đề từ: 301 mang lại 324. Sau đây, trabzondanbak.com sẽ giới thiệu Đáp án tất cả các Mã đề thi và đề thi THPT nước nhà môn GDCD năm 2021, mời chúng ta cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Đáp án gdcd thptqg 2021


Đáp án thi GDCD THPT đất nước 2021 của cục GD&ĐT

Đáp án môn GDCD thi THPT nước nhà 2021

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 301

81-A82-A83-C84-C85-B
86-B87-C88-B89-D90-C
91-B92-D93-C94-A95-D
96-A97-A98-B99-D100-A
101-C102-D103-A104-D105-B
106-B107-C108-B109-A110-B
111-D112-C113-A114-A115-B
116-A117-C118-D119-B120-D

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 302

81-D82-C83-D84-B85-B
86-C87-C88-A89-D90-B
91-C92-A93-A94-C95-B
96-C97-B98-C99-D100-A
101-D102-B103-C104-D105-B
106-A107-B108-B109-D110-C
111-C112-A113-D114-A115-C
116-A117-D118-A119-A120-D

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân - Mã đề 303

81-D82-C83-B84-D85-B
86-C87-A88-A89-A90-C
91-D92-B93-B94-A95-C
96-D97-A98-C99-A100-D
101-D102-A103-B104-C105-B
106-A107-A108-B109-C110-B
111-D112-D113-B114-C115-A
116-D117-D118-D119-C120-A

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân - Mã đề 304

81-D82-C83-D84-C85-D
86-C87-D88-C89-A90-A
91-D92-D93-B94-D95-C
96-C97-B98-A99-A100-B
101-C102-D103-D104-B105-B
106-B107-C108-D109-C110-B
111-D112-B113-C114-D115-D
116-B117-D118-C119-B120-C

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 305

81. D82. B83. C84. A85. A86. C87. D88. C89. B90. C
91. A92. A93. B94. B95. C96. C97. D98. A99. D100. D
101. A102. C103. A104. A105. D106. D107. D108. C109. A110. A
111. D112. A113. C114. A115. C116. C117. D118. D119. A120. A

Đáp án môn giáo dục công dân - Mã đề 306

81. D82. A83. C84. A85. D86. C87. D88. D89. C90. B
91. A92. A93. B94. B95. B96. D97. C98. C99. D100. C
101. D102. D103. A104. A105. B106. C107. A108. B109. B110. D
111. A112. D113. B114. A115. A116. C117. B118. C119. B120. A

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 307

81. D82. B83. D84. A85. A86. A87. B88. B89. C90. B
91. D92. A93. D94. C95. D96. B97. A98. D99. D100. C
101. D102. B103. C104. D105. C106. D107. D108. D109. C110. C
111. B112. B113. D114. B115. B116. B117. C118. C119. D120. A

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân - Mã đề 308

81. B82. D83. D84. B85. A86. D87. A88. C89. B90. C
91. C92. B93. B94. A95. D96. B97. C98. D99. A100. A
101. C102. D103. D104. A105. B106. B107. B108. D109. B110. D
111. A112. B113. C114. B115. C116. D117. A118. B119. A120. C

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân - Mã đề 309

81. B82. C83. D84. C85. B86. A87. B88. A89. C90. B
91. D92. A93. A94. D95. B96. A97. A98. B99. D100. C
101. B102. B103. D104. D105. A106. A107. D108. D109. C110. C
111. C112. D113. C114. A115. C116. A117. D118. D119. C120. C

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân - Mã đề 310

81. B82. B83. A84. B85. C86. D87. B88. A89. D90. C
91. D92. D93. A94. D95. C96. C97. A98. A99. A100. C
101. C102. C103. A104. B105. A106. C107. A108. C109. C110. A
111. C112. C113. C114. D115. A116. C117. C118. A119. D120. D

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân - Mã đề 311

81. C82. C83. B84. C85. B86. C87. C88. A89. A90. D
91. B92. D93. B94. B95. A96. B97. C98. C99. D100. C
101. A102. D103. D104. A105. C106. B107. C108. A109. C110. C
111. D112. D113. C114. A115. C116. A117. D118. D119. D120. C

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân - Mã đề 312

81. D82. A83. D84. D85. B86. B87. C88. B89. B90. A
91. C92. A93. A94. D95. D96. C97. B98. D99. C100. D
101. D102. C103. A104. D105. D106. C107. C108. B109. B110. C
111. B112. A113. C114. B115. C116. B117. A118. C119. B120. B

Đáp án môn giáo dục công dân - Mã đề 313

81. B82. B83. D84. D85. B86. C87. D88. D89. A90. C
91. C92. A93. C94. C95. A96. C97. B98. D99. C100. A
101. A102. C103. D104. B105. D106. A107. B108. C109. A110. D
111. A112. D113. B114. A115. B116. B117. A118. C119. C120. D

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 314

81. B82. D83. B84. C85. A86. C87. C88. A89. D90. B
91. A92. B93. C94. A95. D96. B97. B98. D99. D100. A
101. B102. B103. A104. A105. D106. D107. D108. B109. B110. A
111. B112. B113. D114. A115. D116. A117. A118. B119. D120. D

Đáp án môn giáo dục công dân - Mã đề 315

81. B82. D83. C84. A85. A86. B87. A88. A89. C90. B
91. D92. B93. B94. C95. D96. B97. C98. C99. D100. D
101. C102. B103. A104. D105. C106. D107. B108. B109. C110. D
111. C112. D113. B114. C115. A116. C117. B118. C119. A120. A

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân - Mã đề 316

81. A82. D83. C84. C85. D86. D87. A88. A89. D90. B
91. A92. B93. A94. B95. D96. A97. B98. B99. D100. A
101. D102. B103. C104. B105. C106. C107. C108. B109. A110. B
111. C112. D113. B114. A115. A116. C117. D118. B119. C120. C

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 317

81. C82. D83. B84. B85. C86. A87. B88. A89. B90. B
91. C92. C93. A94. D95. D96. A97. B98. A99. B100. D
101. C102. A103. A104. C105. A106. C107. C108. B109. A110. B
111. B112. C113. A114. B115. A116. C117. A118. B119. C120. C

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân - Mã đề 318

81. A82. D83. B84. C85. B86. A87. D88. C89. D90. C
91. B92. B93. A94. B95. A96. A97. C98. C99. C100. A
101. D102. D103. A104. B105. B106. C107. B108. C109. B110. C
111. C112. D113. D114. B115. A116. D117. A118. B119. A120. B

Đáp án môn giáo dục công dân - Mã đề 319

81. D82. D83. C84. B85. A86. D87. C88. A89. B90. B
91. B92. D93. C94. A95. D96. B97. C98. A99. A100. A
101. D102. B103. C104. B105. D106. C107. A108. B109. A110. C
111. C112. A113. D114. C115. A116. D117. A118. C119. C120. D

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 320

81. A82. A83. B84. C85. B86. D87. D88. B89. C90. A
91. C92. D93. D94. D95. B96. A97. C98. C99. B100. A
101. B102. D103. B104. B105. A106. C107. D108. D109. B110. B
111.112.113.114.115.116.117.118.119.

Xem thêm: Hà Nội : Lễ Hội Gò Đống Đa Xuân Canh Tý 2020, Lễ Hội Gò Đống Đa

120.

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân - Mã đề 321

81. C82. B83. D84. B85. B86. A87. A88. B89. B90. C
91. C92. D93. A94. C95. A96. D97. A98. D99. D100. A
101. D102. D103. B104. A105. B106. A107. B108. A109. D110. B
111. A112. D113. D114. B115. D116. B117. D118. D119. A120. B

Đáp án môn giáo dục công dân - Mã đề 322

81. D82. C83. D84. C85. A86. B87. B88. C89. D90. B
91. A92. B93. C94. B95. D96. C97. D98. A99. C100. A
101. B102. D103. C104. D105. B106. B107. A108. C109. D110. A
111. D112. D113. B114. B115. A116. D117. A118. C119. B120. B

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân - Mã đề 323

81. C82. B83. C84. A85. A86. B87. D88. B89. C90. C
91. B92. B93. A94. B95. C96. B97. C98. A99. B100. C
101. A102. C103. D104. B105. A106. A107. D108. D109. B110. C
111. D112. A113. C114. B115. D116. D117. B118. A119. A120. D

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân - Mã đề 324


81. A82. A83. B84. B85. A86. D87. B88. B89. A90. A
91. B92. D93. B94. C95. C96. D97. D98. A99. C100. A
101. A102. B103. B104. C105. C106. B107. B108. C109. C110. A
111. C112. D113. C114. B115. A116. C117. C118. B119. A120. A

Đề thi THPT tổ quốc năm 2021 môn GDCD - Mã đề 305