Đáp án đề thi môn Địa lý THPT quốc gia 2021 bao hàm mã đề: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324. Vậy sau đó là nội dung cụ thể đáp án 24 mã đề thi THPT tổ quốc 2021 môn Địa, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.
Bạn đang xem: Đáp án chính thức môn địa lý thi tốt nghiệp thpt 2021

Đề Địa THPT nước nhà 2021

 Đáp án xem thêm đề thi THPT nước nhà 2021 môn Địa Đề Địa THPT non sông 2021

Đáp án đề thi môn Địa lý THPT quốc gia 2021 - Đợt 2

............

Đang cập nhật

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Địa của Bộ


Đáp án xem thêm đề thi THPT nước nhà 2021 môn Địa

Lưu ý: nhận Ctrl+F5 để update đáp án... Bắt đầu nhất. Đáp án dưới chỉ mang tính chất chất tham khảo. Cửa hàng chúng tôi sẽ update đáp án chuẩn của cỗ GD-ĐT trong thời hạn sớm nhất!

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 301

41. A42. C43. D44. C45. D46. D47. B48. A49. B50. C
51. D52. B53. B54. C55. C56. B57. B58. C59. B60. A
61. B62. A63. A64. A65. C66. A67. B68. B69. C70. C
71. A72. B73. A74. C75. A76. A77. A78. C79. B80. C

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 302

41-C42-D43-C44-D45-A
46-C47-A48-B49-D50-D
51-B52-C53-C54-C55-B
56-B57-C58-A59-B60-A
61-B62-B63-A64-C65-B
66-B67-A68-C69-C70-A
71-C72-A73-A74-B75-C
76-A77-C78-B79-A80-B

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 303

41-D42-C43-A44-B45-C
46-B47-A48-C49-C50-C
51-A52-C53-D54-B55-C
56-B57-A58-A59-D60-A
61-D62-C63-A64-C65-A
66-A67-C68-D69-C70-C
71-A72-C73-D74-D75-D
76-C77-A78-D79-D80-A

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 304

41. D42. A43. A44. B45. B46. D47. A48. A49. C50. B
51. A52. C53. A54. D55. D56. A57. B58. B59. D60. B
61. C62. D63. D64. A65. A66. C67. D68. B69. D70. D
71. A72. B73. B74. B75. D76. A77. A78. A79. B80. D

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 305

41-C42-D43-D44-A45-A
46-C47-C48-B49-A50-D
51-D52-B53-A54-A55-D
56-A57-B58-C59-C60-D
61-D62-A63-A64-D65-B
66-B67-D68-A69-C70-A
71-B72-C73-B74-B75-A
76-A77-C78-D79-B80-C

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 306

41. B42. B43. B44. A45. B46. C47. C48. D49. B50. D
51. C52. C53. C54. D55. B56. A57. B58. D59. A60. B
61. C62. B63. A64. D65. B66. B67. D68. D69. B70. C
71. B72. C73. B74. D75. D76. D77. C78. C79. D80. D

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 307

41. B42. B43. C44. A45. D46. A47. C48. A49. A50. B
51. B52. D53. D54. B55. A56. D57. C58. D59. B60. A
61. A62. A63. C64. C65. A66. B67. C68. D69. C70. D
71. C72. D73. C74. D75. D76. C77. C78. A79. B80. A

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 308

41-C42-B43-A44-C45-C
46-A47-C48-A49-C50-C
51-D52-B53-B54-A55-D
56-A57-A58-B59-D60-C
61-D62-B63-B64-B65-D
66-C67-C68-D69-D70-C
71-D72-B73-B74-D75-D
76-B77-B78-C79-B80-B

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 309

41. C42. B43. A44. B45. A46. D47. C48. D49. C50. C
51. D52. A53. C54. D55. B56. D57. B58. B59. A60. A
61. D62. A63. B64. D65. A66. C67. A68. C69. C70. B
71. B72. B73. A74. C75. C76. D77. D78. A79. B80. D

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 310

41. B42. C43. C44. A45. A46. D47. D48. B49.B50. B
51.A52. C53.D54. D55. C56. C57. C58.A59. D60. A
61. A62. C63.D64.D65. A66.A67. A68. D69. C70. C
71. A72. D73. A74.D75. C76. A77. A78.A79.B80.A

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 311

41. A42.B43.C44.A45.A46. C47.C48. D49.B50. B
51.D52. B53.A54. B55.D56.C57. B58. B59.B60. A
61.C62.C63.B64.A65.B66.D67.A68. B69.D70. D
71. A72. C73.D74.C75.A76.D77.D78. A79. D80. C

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 312

41.A42. D43. B44. C45. C46. D47. C48. D49. B50. B
51.C52. D53. B54. C55. C56. B57. C58. C59. D60. C
61. D62. D63. A64. B65. A66. A67. A68. B69. D70. A
71. D72. B73. B74. D75. B76. A77. C78. B79. D80. A

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 313

41. A42. C43. C44. B45. A46. C47. D48. D49. D50. A
51. A52. C53. C54. A55. D56. C57. B58. D59. B60. D
61. C62. B63. D64. D65. A66. B67. B68. C69. B70. D
71. C72. A73. B74. A75. B76. D77. B78. A79. D80. C

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 314

41. D42. B43.D44. D45.B46. D47. C48. D49. C50. C
51. A52. D53. B54. D55. C56. A57. A58. D59. B60. A
61. B62. A63. C64. C65. D66. A67. C68. A69. C70. B
71. D72. D73. B74. A75. B76. C77. A78. B79. A80. C

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 315

41-C42-C43-C44-B45-C
46-B47-C48-C49-D50-A
51-B52-A53-C54-B55-C
56-A57-B58-D59-A60-D
61-D62-C63-B64-A65-A
66-B67-A68-A69-D70-B
71-D72-B73-C74-D75-A
76-A77-A78-A79-B80-D

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 316

41. A42. B43.C44. D45. C46. D47. B48. A49. B50. B
51. A52. D53. A54. B55. C56. D57. C58. C59. D60. A
61. D62. D63. D64. C65. D66. A67.68. C69. A70. B
71. D72. C73. C74. B75. C76. B77. A78. D79. C80. C

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 317

41. D42. B43. D44. D45. B46. D47. B48. D49.C50. B
51.A52. A53. A54. D55. C56. B57. A58.B59. A60. D
61. D62. D63. A64. A65.D66.B67. B68. D69. C70. D
71. C72. D73. A74. A75. C76.A77.A78.D79.D80.B

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 318

41. C42. C43. C44. D45. B46. D47. A48. D49. B50. A
51. A52. B53. D54. C55. D56. C57. D58. C59. B60. B
61. D62. D63. A64. D65. C66. A67. A68. B69. B70. D
71. C72. C73. A74. C75. A76. B77. D78. B79. A80. A

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 319

41-B42-C43-D44-A45-A
46-A47-B48-B49-A50-D
51-C52-A53-C54-D55-A
56-D57-C58-B59-C60-B
61-C62-C63-A64-A65-D
66-A67-B68-D69-B70-A
71-C72-C73-D74-B75-B
76-B77-A78-D79-C80-D

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 320

41-B42-A43-D44-A45-A
46-C47-D48-C49-D50-B
51-B52-C53-D54-C55-B
56-B57-D58-D59-B60-C
61-A62-C63-D64-D65-A
66-A67-B68-D69-D70-A
71-A72-C73-C74-C75-C
76-A77-C78-C79-A80-D

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 321

41-D42-B43-A44-B45-C
46-B47-B48-A49-D50-C
51-A52-C53-C54-A55-C
56-D57-B58-A59-B60-D
61-D62-A63-A64-C65-D
66-B67-A68-A69-D70-C
71-B72-D73-A74-B75-A
76-D77-C78-B79-B80-D

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 322

41. C42. D43. D44.B45.B46. D47. C48. D49. B50. B
51.A52. B53. C54. A55.B56. A57. A58. C59. A60. D
61.A62. D63. A64. B65. C66. C67. B68.C69.C70. D
71. B72. B73. D74. A75. D76. A77. A78. D79. C80. CXem thêm: Top 10 Giải Bài Tập Địa Lý 7 Trong Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 7, Giải Vở Bài Tập Địa Lý 7

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 323

41. B42. C43. D44. B45. C46. A47. C48. A49. A50. A
51. A52. D53. C54. D55. A56. A57. B58. C59. B60. B
61. D62. D63. C64. C65. A66. C67. D68. B69. C70. A
71. A72. B73. B74. D75. C76. A77. B78. C79. C80. D

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 324

41. D42. C43.D44. A45. B46. A47. A48. B49. C50. C
51.D52.C53. A54.B55. B56. C57. D58. A59. A60. B
61. D62.D63. D64. A65. C66. D67. B68. D69. D70. C
71. A72.A73.C74.C75.A76. D77. C78.C79. B80. B

Đề Địa THPT quốc gia 2021

Đề Địa THPT đất nước môn Địa - Mã đề 315