Đề trabzondanbak.com giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2020 môn Toán toàn bộ mã đề 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 có đáp án đưa ra tiết.

Đáp án đề trabzondanbak.com xuất sắc nghiệp thpt môn Toán 2020 - toàn bộ mã đề

101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ TỐT NGHIỆP thpt 2020 - MÔN TOÁN 

Thực hiện: Ban trình độ chuyên môn trabzondanbak.com.com

Mã đề: 101 - trabzondanbak.com.com
Bạn đang xem: Đáp án đề toán 2020

1. C

2. B

3. B

4. D

5. D

6. A

7. C

8. A

9. D

10. D

11. B

12. C

13. D

14. B

15. B

16. A

17. B

18. C

19. B

20. B

21. C

22. C

23. C

24. B

25. C

26. A

27. C

28. A

29. B

30. A

31. C

32. C

33. C 

34. B

35. A 

36. C 

37. A 

38. A 

39. B

40. B 

41. A 

42. A 

43. A 

44. B 

45. C 

46. A 

47. A 

48. B 

49. C 

50. C


 Mã đề: 102 - trabzondanbak.com.com


1. D

2. C

3. D

4. B

5. A 

6. B

7. C

8. C

9. D

10. C

11. B

12. B

13. C 

14. D 

15. C 

16. A

17. C

18. B

19. A

20. A

21. D

22. B

23. C

24. D

25. B

26. B

27. C

28. B

29. A

30. A

31. D

32. D 

33. B

34. C

35. C

36. A

37. A

38. D

39. B 

40. D

41. D

42. B

43. C

44. D

45. D

46. C

47. A

48. A

49. D

50. A 


 Mã đề: 103 - trabzondanbak.com.com


1. C

2. A 

3. B

4. C 

5. B 

6. C 

7. D 

8. D 

9. C 

10. A 

11. D 

12. B 

13. A 

14. C 

15. D 

16. C 

17. B 

18. D 

19. C 

20. C 

21. A 

22. B 

23. D 

24. D 

25. A 

26. D 

27. A 

28. A 

29. A 

30. D 

31. A 

32. C

33. C 

34. A

35. C 

36. A

37. C

38. A 

39. C

40. A 

41. A 

42. D 

43. C 

44. C 

45. D 

46. C 

47. D 

48. A 

49. D 

50. D


 Mã đề: 104 - trabzondanbak.com.com


1. C

2. A

3. C

4. B

5. C

6. B

7. B

8. D

9. C

10. A

11. B

12. A

13. B

14. B

15. C

16. A

17. D

18. C

19. A

20. D

21. B

22. A

23. D

24. C

25. A

26. D

27. A

28. A

29. B

30. C

31. B

32. B 

33. D

34. C 

35. C

36. A

37. D

38. A

39. B

40. A

41. B

42. A

43. B

44. D

45. B

46. C

47. D

48. C

49. D

50. D


 Mã đề: 105 - trabzondanbak.com.com


1. A

2. A 

3. C 

4. D 

5. A 

6. D 

7. A 

8. D 

9. D 

10. A 

11. A 

12. D 

13. A 

14. C 

15. A 

16. B 

17. C 

18. C 

19. D 

20. B 

21. D 

22. C 

23. D 

24. D 

25. B 

26. D 

27. A 

28. C 

29. A 

30. A 

31. A 

32. D

33. B 

34. D

35. D 

36. B 

37. A 

38. C 

39. A

40. B 

41. C 

42. D 

43. B 

44. D

45. B

46. C

47. C

48. C

49. D

50. C


 Mã đề: 106 - trabzondanbak.com.com


1. D

2. A

3. C

4. D

5. A

6. C

7. D

8. D

9. B

10. D

11. C 

12. C

13. C

14. A

15. A

16. B

17. C

18. A

19. A

20. B

21. B

22. D 

23. B 

24. B

25. B 

26. C 

27. C 

28. D

29. B

30. D

31. B

32. C

33. D 

34. B

35. B 

36. D 

37. C

38. B 

39. D

40. C 

41. B 

42. C 

43. D 

44. B 

45. C 

46. B 

47. D 

48. C 

49. D

50. D


 Mã đề: 107 - trabzondanbak.com.com


1. B

2. D

3. C

4. B

5. C

6. D

7. D

8. B

9. D

10. C

11. A

12. D

13. D

14. A

15. A

16. C

17. A

18. C

19. C

20. B

21. A

22. D

23. A

24. A

25. C

26. D

27. D

28. C

29. B

30. A 

31. B

32. B 

33. C

34. D

35. A

36. C

37. D

38. C

39. C

40. A

41. A

42. B

43. D

44. C

45. D

46. A

47. A

48. C

49. A

50. B


 Mã đề: 108 - trabzondanbak.com.com


1. C

2. B

3. D

4. B

5. D

6. D

7. C

8. D

9. D

10. B

11. B

12. B

13. D

14. A

15. D

16. B

17. A

18. C

19. C

20. A

21. C

22. A

23. A

24. A

25. B

26. C

27. A

28. C

29. A

30. D

31. B

32. C

33. B

34. B

35. A

36. D

37. D

38. A

39. C

40. B

41. A

42. D

43. A

44. B

45. C

46. C

47. C

48. D

49. C

50. C 


Mã đề: 109 - trabzondanbak.com.com


1. A

2. D

3. B

4. B

5. D

6. C

7. D

8. B

9. B

10. A

11. D

12. C

13. D

14. D

15. C

16. C

17. B

18. D

19. D

20. B

21. C

22. A

23. B

24. B

25. A

26. B

27. C

28. A

29. C

30. B 

31. C

32. D

33. C

34. C

35. A

36. A

37. C

38. A

39. B

40. D

41. A

42. B

43. A

44. A

45. D

46. B

47. D

48. D

49. A

50. B


 Mã đề: 110 - trabzondanbak.com.com


1. A

2. D

3. D

4. D

5. C

6. A 

7. C 

8. A

9. A

10. B 

11. C

12. B 

13. D

14. B 

15. A

16. A

17. C 

18. B

19. C 

20. D 

21. B 

22. B 

23. A 

24. A 

25. D 

26. D

27. B

28. A

29. B 

30. B

31. B

32. D 

33. B

34. A

35. D

36. B

37. B 

38. D

39. A

40. D 

41. A

42. A

43. A

44. D

45. A

46. B 

47. D 

48. D

49. A 

50. D


 Mã đề: 111 - trabzondanbak.com.com


1. C

2. C

3. D

4. C

5. C

6. A

7. A

8. B

9. C

10. A

11. A

12. A

13. C

14. D

15. D

16. B

17. D

18. C

19. C

20. D

21. C

22. A

23. B

24. B

25. B

26. D

27. A

28. A

29. C

30. B

31. A

32. A 

33. B

34. D 

35. B

36. A

37. B

38. B

39. C

40. B

41. A

42. B

43. D

44. B

45. C

46. D

47. B

48. C

49. D

50. D


 Mã đề: 112 - trabzondanbak.com.com


1. C

2. B

3. C

4. B

5. C

6. B

7. A

8. C

9. D

10. C

11. B

12. A

13. A

14. C

15. A

16. C

17. B

18. D

19. D

20. B

21. C

22. C

23. D

24. A

25. C

26. D

27. D

28. A

29. B

30. A

31. D

32. D 

33. A

34. D 

35. C

36. B

37. D

38. B

39. C

40. D

41. D

42. A

43. A

44. B

45. C

46. A

47. D

48. B

49. D

50. B


Mã đề: 113 - trabzondanbak.com.com


1. C

2. A

3. C

4. D

5. A

6. C

7. C

8. B 

9. A

10. A

11. D

12. D

13. C

14. D

15. A

16. B 

17. A

18. A

19. B

20. B

21. A

22. D

23. A

24. B

25. C

26. C

27. D

28. B

29. C

30. A

31. D

32. B

33. B

34. B

35. C

36. B

37. D

38. D

39. C

40. C

41. B

42. B

43. D

44. C

45. C

46. B

47. C

48. C

49. B

50. D 


 Mã đề: 114 - trabzondanbak.com.com


1. D

2. B

3. B

4. D

5. D

6. D

7. B

8. D

9. A

10. A

11. A

12. B

13. D

14. A

15. D

16. C

17. A

18. A

19. B

20. B

21. B

22. D

23. D

24. A

25. C

26. B

27. A

28. A

29. C

30. C

31. C

32. D

33. A

34. D

35. B

36. D

37. B

38. B

39. C

40. B

41. A

42. B

43. D

44. A

45. A

46. B

47. A

48. D

49. D

50. B


 Mã đề: 115 - trabzondanbak.com.com


1. D

2. B

3. B

4. C

5. C

6. A

7. D

8. D

9. C

10. D

11. B

12. B

13. A

14. C

15. D

16. D

17. D

18. C

19. A

20. A

21. A

22. C

23. D

24. D

25. B

26. B

27. B

28. D

29. A

30. B

31. D

32. A 

33. D

34. B

35. D

36. B

37. C

38. B

39. C 

40. B

41. C

42. C

43. A

44. B

45. B

46. B

47. A

48. D

49. A

50. A


Mã đề: 116 - trabzondanbak.com.com


1. B

2. D

3. C

4. B

5. C

6. A

7. D

8. D

9. B

10. D

11. A

12. A

13. B

14. D

15. D

16. B

17. D

18. C

19. C

20. B

21. A

22. D

23. C

24. A

25. B

26. B

27. A

28. C

29. A

30. C

31. B

32. D

33. B

34. D

35. B

36. C

37. B

38. B

39. A

40. B

41. D

42. A

43. C

44. C

45. D

46. C

47. A

48. A

49. C

50. D


Mã đề: 117 - trabzondanbak.com.com


1. D

2. C

3. D

4. A

5. B

6. B

7. C

8. D

9. A

10. B

11. B

12. A

13. D

14. C

15. C

16. D

17. A

18. D

19. A

20. D

21. B

22. B

23. A

24. A

25. B

26. D

27. C

28. C

29. A

30. A

31. C

32. D

33. D 

34. B 

35. D

36. A

37. A

38. D

39. B

40. D

41. B

42. C

43. B

44. C

45. B

46. C

47. C

48. B

49. B

50. A


 Mã đề: 118 - trabzondanbak.com.com 


1. D

2. C

3. C

4. D

5. A

6. A

7. C

8. C

9. D

10. D

11. C

12. C

13. A

14. D

15. B

16. A

17. D

18. B

19. D

20. B

21. C

22. C

23. A

24. C

25. C

26. C

27. A

28. B

29. D

30. C

31. A

32. B 

33. A

34. B 

35. D

36. C

37. D

38. A

39. B 

40. A

41. A

42. D

43. B

44. B

45. A

46. D 

47. B

48. B

49. A

50. A


 Mã đề: 119 - trabzondanbak.com.com


1. D

2. B

3. A

4. A

5. A

6. B

7. C

8. B

9. C

10. B

11. D

12. D

13. C

14. D

15. A

16. A

17. B

18. A

19. B

20. A

21. B

22. B 

23. D 

24. B 

25. D 

26. C 

27. C 

28. A 

29. D 

30. D 

31. A 

32. B

33. A 

34. A

35. B 

36. C 

37. D 

38. C 

39. A

40. B 

41. D 

42. B 

43. C

44. C

45. C

46. B

47. D

48. A

49. C

50. C 


 Mã đề: 120 - trabzondanbak.com.com


1. A

2. A

3. C

4. D

5. D

6. A

7. C

8. B

9. A

10. D

11. A

12. C

13. D

14. B

15. A

16. D

17. B

18. C

19. D

20. B

21. B

22. C

23. B

24. B

25. B

26. C

27. A

28. C

29. C

30. B

31. D

32. A

33. B

34. D

35. D

36. D

37. A

38. A

39. C 

40. A

41. A

42. D

43. D

44. C

45. A

46. C

47. A

48. C

49. D

50. A 


 Mã đề: 121 - trabzondanbak.com.com


1. B

2. A

3. C

4. B 

5. B 

6. D 

7. C

8. B

9. C 

10. D 

11. C 

12. A 

13. B 

14. D

15. B 

16. A 

17. A 

18. D

19. D 

20. B 

21. C 

22. C 

23. A 

24. C 

25. D 

26. A 

27. D 

28. C 

29. B 

30. A 

31. D 

32. A

33. D 

34. B

35. C 

36. C 

37. A 

38. B 

39. D

40. B 

41. B 

42. B 

43. A 

44. A 

45. C 

46. B 

47. C

48. A 

49. D 

50. C


 Mã đề: 122 - trabzondanbak.com.com


1. A

2. A

3. A

4. B

5. C

6. D

7. A

8. C

9. A

10. D

11. C

12. C

13. C

14. B

15. D

16. A

17. D

18. D

19. B

20. B

21. A

22. D

23. A

24. B

25. C

26. C

27. C 

28. A 

29. D 

30. B 

31. D 

32. A

33. B 

34. D

35. C 

36. C 

37. A 

38. D

39. B

40. B

41. B

42. A

43. B

44. A

45. B

46. D

47. D

48. B

49. C

50. B 


 Mã đề: 123 - trabzondanbak.com.com


1. D

2. C 

3. B

4. B 

5. B 

6. A 

7. B 

8. D 

9. A 

10. D 

11. D 

12. B 

13. A 

14. B 

15. A 

16. B 

17. C 

18. C 

19. A 

20. D 

21. A 

22. C 

23. C 

24. C 

25. C 

26. A 

27. A 

28. C 

29. B 

30. C 

31. A 

32. A

33. B 

34. A

35. D 

36. C 

37. C 

38. B 

39. C

40. C 

41. A 

42. C 

43. B

44. A 

45. B 

46. B 

47. C 

48. A 

49. A 

50. B


Mã đề: 124 - trabzondanbak.com.com


1. D

2. C

3. A

4. A

5. B

6. D

7. B

8. D

9. B

10. B

11. B

12. C

13. B

14. D

15. D

16. D

17. C

18. B

19. C

20. C

21. A

22. C

23. C

24. B

25. A

26. A

27. D

28. B

29. D

30. B

31. D

32. C

33. D

34. C 

35. A

36. D

37. B

38. A

39. B

40. D 

41. B

42. A

43. A

44. D

45. D

46. D

47. C

48. A

49. B

50. C


1. Đáp án đề trabzondanbak.com giỏi nghiệp thpt năm 2020 môn Toán mã đề 101

2. Đáp án đề trabzondanbak.com môn Toán mã đề 102 trabzondanbak.com giỏi nghiệp thpt năm 2020

3. Đáp án mã đề 103 môn Toán trabzondanbak.com giỏi nghiệp thpt năm 2020

4. Đáp án đề trabzondanbak.com tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán mã đề 104 năm 2020

5. Đáp án đề trabzondanbak.com môn Toán trabzondanbak.com tốt nghiệp thpt năm 2020 mã đề 105

6. Đáp án đề trabzondanbak.com giỏi nghiệp trung học phổ thông mã đề 106 môn Toán năm 2020

7. Đáp án mã đề 107 trabzondanbak.com xuất sắc nghiệp trung học phổ thông môn Toán năm 2020

8. Đáp án đề trabzondanbak.com giỏi nghiệp trung học phổ thông mã đề 108 môn Toán năm 2020


9. Đáp án đề trabzondanbak.com xuất sắc nghiệp thpt năm 2020 môn Toán mã đề 109

10. Đáp án đề trabzondanbak.com xuất sắc nghiệp thpt năm 2020 môn Toán mã đề 110

11. Đáp án đề trabzondanbak.com môn Toán mã đề 111 trabzondanbak.com xuất sắc nghiệp thpt năm 2020

12. Đáp án mã đề 112 môn Toán trabzondanbak.com tốt nghiệp thpt năm 2020

13. Đáp án đề trabzondanbak.com giỏi nghiệp trung học phổ thông mã đề 113 môn Toán năm 2020

14. Đáp án đề trabzondanbak.com giỏi nghiệp thpt môn Toán mã đề 114 năm 2020

15. Đáp án đề trabzondanbak.com tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán mã đề 115 năm 2020

16. Đáp án đề trabzondanbak.com môn Toán trabzondanbak.com xuất sắc nghiệp thpt năm 2020 mã 116

17. Đáp án mã đề 117 trabzondanbak.com tốt nghiệp thpt môn Toán năm 2020

18. Đáp án đề trabzondanbak.com xuất sắc nghiệp thpt mã đề 118 môn Toán năm 2020

19. Đáp án đề trabzondanbak.com giỏi nghiệp thpt năm 2020 môn Toán mã đề 119

20. Đáp án đề trabzondanbak.com môn Toán mã đề 120 trabzondanbak.com giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2020

21. Đáp án mã đề 121 môn Toán trabzondanbak.com xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2020

22. Đáp án đề trabzondanbak.com xuất sắc nghiệp trung học phổ thông môn Toán mã đề 122 năm 2020

23. Đáp án đề trabzondanbak.com môn Toán trabzondanbak.com giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2020 mã đề 123

24. Đáp án mã đề 124 trabzondanbak.com tốt nghiệp thpt môn Toán năm 2020

Theo TTHN


Đề trabzondanbak.com thử tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 - toàn bộ các môn


Đề trabzondanbak.com thử giỏi nghiệp trung học phổ thông môn Toán 2022


*
*
*
*
*
*
*
*

Đề trabzondanbak.com thử giỏi nghiệp trung học phổ thông 2022 - toàn bộ các môn


Đề trabzondanbak.com thử tốt nghiệp thpt môn Toán 2022


Viết bình luận: Đáp án đề trabzondanbak.com giỏi nghiệp thpt môn Toán 2020 - toàn bộ mã đề


Các tin mới nhất


Đang quan lại tâm


Tin tức mới nhất


Gửi bài bác tập - bao gồm ngay lời giải!
*

*

TIN TỨC
trabzondanbak.com.COM


Xem thêm: Phân Tích Nhân Vật Liên Trong Hai Đứa Trẻ, Phân Tích Nhân Vật Liên Đầy Đủ, Hay Nhất (4 Mẫu)

ĐIỂM trabzondanbak.com
*