đề thi học kì 2 toán 12 Đề thi môn Toán lớp 12 Đề đánh giá HK2 Toán 12 chất vấn Toán 12 HK2 Đề thi HK2 môn Toán Đề kiểm tra unique HK2 Toán 12 Ôn tập Toán 12 Ôn thi Toán 12 bài bác tập Toán lớp 12 Đề thi Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng


Bạn đang xem: Đáp án đề thi hk2 lớp 12 đà nẵng 2019-2020

*
pdf

Đề thi KSCL môn Toán lớp 12 năm 2020-2021 - Trường thpt Thuận Thành tiên phong hàng đầu (Lần 2)


*
pdf

Đề thi KSCL môn Toán lớp 12 năm 2020-2021 gồm đáp án - Trường trung học phổ thông Quế Võ 1 (Lần 1)


*
pdf

Đề thi học kì 2 môn Toán 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường thpt Đoàn Thượng
Xem thêm: Tổng Hợp Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Môn Toán 2022 Có Đáp Án

Nội dung

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGKIỂM TRA HỌC KÌ II - Năm học tập 2019 - 2020Môn: ToánLớp 12Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)(Đề kiểm tra bao gồm 04 trang.)ĐỀ CHÍNH THỨCHọc sinh có tác dụng bài bằng cách chọn cùng tô kín một ô tròn bên trên Phiếu trả lời trắc nghiệmtương ứng với phương án trả lời đúng của từng câu.Mã đề : 145Họ cùng tên học tập sinh: ......................................................... Lớp: ........................Số báo danh: ........................ Chống số :...................... Trường trung học phổ thông ……......……………...............Câu 1. Trong không khí Oxyz, mặt phẳng ( phường ) : 2 x − 3 y + z − 7 = 0 bao gồm một vectơ pháp tuyến đường làA. N1 = ( 2;3; −1) .B. N2 = (1;3; 2 ) .C. N3 = ( 2; −3;1) .D. N4 = ( −1;3; 2 ) . 4Câu 2. đưa sử  1 −  dx = a + b ln 2 với a, b là những số nguyên. Khi ấy a − b bằngx1A. −3 .B. 3 .C. 5 .D. −5.Câu 3. Mang lại hai số phức z1 = 15 − 6i cùng z2 = 7 − 6i . Tìm kiếm số phức z = z1 + z2 .A. Z = 22.B. Z = 22 −12i.C. Z = 8 −12i.D. Z = 22 + 12i.Câu 4. đến số phức z = a + bi, với a, b  . Tra cứu mệnh đề đúng.2A. Z = a 2 + b 2 .B. Z = a 2 + b 2 .C. Z = a + b .D. Z = a + b .Câu 5. Trong không gian Oxyz, phương trình khía cạnh phẳng trải qua ba điểm A(0;3;0), B(2;0;0), C(0;0;4) làx y zx y zx y zx y zA. + + = 1.B. + + = 1.C. + + = 0.D. + + = 0.2 3 43 2 43 2 42 3 4Câu 6. Cho số phức z = 15 − 6i . Lúc ấy z + z bằngA. 30.B. −12i.C. 0.D. 261.Câu 7. Cho hàm số f ( x ) thỏa mãn3f ( x ) dx = 22 và1A. I = 46.B. I = −46.3f ( x ) dx = 24 . Tính I =−11 f ( x ) dx.−1C. I = −2.D. I = 2.3Câu 8. Tính I =  ( 3x − 1) sin 3xdx bằng cách thức tính tích phân từng phần, để u = 3x −1 và dv = sin 3xdx .0Khi đó:3A. I = (1 − 3x ) cos 3x 03 +  cos 3xdx.B. I =031( 3x − 1) cos 3x 03 +  cos 3xdx.303313 + cos 3 xdx.1−3xcos3x()0030Câu 9. Số phức z = 6 + 7i được trình diễn trên phương diện phẳng tọa độ vì điểm:A. M ( 6; −7 ) .B. Q ( 6; 7 ) .C. P ( −6;7 ) .D. N ( −6; −7 ) .C. I = (1 − 3x ) cos 3x 03 −  cos 3xdx.D. I =Câu 10. Tính phường = (3 + 2i)(−4 + 5i) − 7i .A. P. = 15.B. Phường = 5.C. P. = −22.D. P = 7.Câu 11. Trong không gian Oxyz, phương trình thông số của mặt đường thẳng trải qua điểm I ( 2;0; −3) và tất cả vectơchỉ phương u = ( −5; 4;3) là x = 2 − 5tA.  y = 0 z = −3 + 3t. x = −5 + 2tB.  y = 4 z = 3 − 3t. x = 2 + 5tC.  y = 4t z = −3 + 3t. x = 2 − 5tD.  y = 4t z = −3 + 3t.Câu 12. Trong không gian Oxyz , tìm kiếm tọa độ của x = i − 5 j + 7 k .A. X = (1; −5; 7).B. X = (1;5;7).C. X = (1;5; −7).D. X = (0; −5;7).Trang 1/4 - Mã đề 145. 2Câu 13. Xét0 −  dx , nếu đặt x = 2sin t, cùng với t   ;  thì2 2 24− x1442014 − x2dx bằng414A.  cos tdt.B.  sin tdt.C.  dt.D.  dt.40000Câu 14. Trong không gian Oxyz, phương trình nào dưới đó là phương trình của mặt phẳng (Oxz) ?A. X + z = 0.B. X = 0.C. Z = 0.D. Y = 0.Câu 15. Trong không gian Oxyz , hình chiếu vuông góc của điểm A ( 2; −4;3) xung quanh phẳng ( Oxz ) là điểmA. P ( 2;0;3) .B. N ( 2; −4;0 ) .C. M ( 0; −4;3) .D. Q ( 0; −4;0 ) .2 2Câu 16. Mang lại I =2 x x 2 + 1 dx cùng đặt u = x 2 + 1 . Lựa chọn mệnh đề sai.03 3332uB. I =  2u 2du.C. I =  2udu..3 111Câu 17. Số phức 1 − 3i bao gồm phần thực với phần ảo theo thứ tự làA. 1 và −3.B. 1 và −3i.C. 1 với 3.Câu 18. Mang đến số phức z. Tra cứu mệnh đề đúng.2A. Z.z = z .B. Z.z = z .C. Z.z = z 2 .A. I =3Câu 19.D. I =523D. −3 với 1.D. Z.z = z 2 .dx 3x + 1 bằng15A. Ln 25B. 3ln 2C.1 5ln 3 2D.1ln 40.33Câu 20.  (e x +1)dx bằng0A. E + 2 .B. E −1 .C. E3 + 1 .D. E3 + 2.Câu 21. Mang đến hàm số y = f ( x ) tiếp tục trên đoạn  a; b  . Diện tích s S của hình phẳng giới hạn bởi đồ dùng thị hàm sốy = f ( x ) , trục hoành và hai tuyến đường thẳng x = a , x = b được xem theo công thức:bbA. S = −  f ( x ) dx.B. S =a f ( x ) dx .abC. S =  f ( x ) dx.abD. S =  f ( x ) dx.aCâu 22. Trong không gian Oxyz , mang đến hai điểm A (1;1; − 2 ) với B ( 2; − 2;1) . Lúc ấy AB có tọa độ là:A. ( 3;3; − 1) .B. ( −1;3; − 3) .C. ( 3;1;1) .D. (1; − 3;3) .Câu 23. Mang đến hình phẳng ( H ) số lượng giới hạn bởi những đường y = x2 + 5, y = 0, x = 1 và x = 3. Call V là thể tích củakhối tròn luân phiên được chế tạo thành lúc quay ( H ) bao bọc trục Ox. Khi đó3A. V =  ( x 2 + 5 ) dx .13B. V =  ( x 2 + 5 ) dx .213C. V =   ( x 2 + 5 ) dx .13D. V =   ( x 2 + 5 ) dx .21Câu 24. Trong không khí Oxyz , khoảng cách từ điểm A(1; −2;3) mang đến mặt phẳng ( P) : x + 4 y − 2 z − 6 = 0 bằng2121D.1921x + 7 y −8 z −9==Câu 25. Trong không gian Oxyz, đường thẳng d :có một vectơ chỉ phương là2−2−3A. U1 = ( −7;8;9 ) .B. U4 = ( 7; −8; −9 ) .C. U3 = ( 2; 2;3) .D. U2 = ( 2; −2; −3) .A.1921B.19 2121C.Câu 26. Hotline S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi những đường y = 7 x , y = 0 , x = 0 , x = 2 . Khi đó:2A. S =   7 x dx .0Trang 2/4 - Mã đề: 145.2B. S =   7 2 x dx .02C. S =  7 2 x dx .02D. S =  7 x dx .0 Câu 27. Số phức phối hợp của số phức z = 3i − 5 làA. Z = −5 + 3i.B. Z = 3i + 5.C. Z = −5 − 3i.Câu 28. Diện tích s phần hình phẳng được gạch chéo trong hình mặt bằng2A.2 ( −3x + 5x + 2 ) dx. B.1−32C. (−x−2+ x + 2 ) dx.13D.2 ( 3x2 (x− 5 x + 2 ) dx.1−32−2D. Z = 5 − 3i.− 5 x − 2 ) dx.13Câu 29. Cùng bề mặt phẳng tọa độ, tập hợp những điểm biểu diễn những số phức z thỏa mãn điều khiếu nại z = 2 làA. Con đường tròn trọng điểm O(0;0), nửa đường kính bằng 1.B. đường tròn chổ chính giữa I (2;2), nửa đường kính bằng 2.C. Mặt đường tròn chổ chính giữa O(0;0), bán kính bằng 4.D. đường tròn trọng tâm O(0;0), bán kính bằng 2.Câu 30. Trong không khí Oxyz , mặt phẳng qua ba điểm A (1;1;1) , B ( 0; 2;3) , C ( −2;0;1) tất cả một vectơ pháptuyến làA. N1 = ( 2;6; 4 ) .B. N4 = ( 2;6; −4 ) .C. N3 = (1; −3; −2 ) .D. N2 = (1; −3; 2 ) .Câu 31. Trong không gian Oxyz , cho bố vectơ a = (−2; −5;0), b = (1; 2;1) , c = ( 2;3; 2 ) . Tọa độ d = 3a − b − 2clà:A. ( 5; 27;3 ) .B. ( −1; −2;5 ) .C. ( 0; 27;3 ) .D. (−11; −23; −5).Câu 32. Mang đến số phức z = a + bi, ( a, b )thỏa mãn (1 + 3i ) z + 5 z = 4 − i. Tính p. = a + b .173737B. Phường = C. P = − D. P. = 15151515Câu 33. Trong không khí Oxyz , cho điểm I ( 2;1;3 ) cùng A ( −1;3;0 ) . Phương trình của phương diện cầu tất cả tâm I với điqua điểm A là22222A. ( x − 2 ) + ( y − 1) + ( z − 3) = 44.B. ( x + 1) + ( y − 3) + z 2 = 44.A. P =C. ( x + 1) + ( y − 3) + z 2 = 22.2D. ( x − 2 ) + ( y − 1) + ( z − 3) = 22.2222Câu 34. Trong không gian Oxyz, viết phương trình phương diện phẳng qua điểm M (1; 2;1) và cắt các trục tọa độOx, Oy, Oz theo thứ tự tại những điểm I , K , H sao để cho tam giác IKH bao gồm trực chổ chính giữa là M .A. X + 2 y + 3z − 8 = 0.B. 3x + y − z − 4 = 0.C. X + 2 y + z − 6 = 0.D. 2 x + 4 y + 2 z − 9 = 0.1Câu 35. Cho0ef ( ex ) dx = 1 , lúc đó   f ( x ) − e  dx bằngA. E − e .e0B. E − e.2D. E − e2 .C. 2e.Câu 36. Mang lại hàm số f ( x ) bao gồm đạo hàm liên tiếp trên1thỏa mãn xf  ( x ) dx = mvà f (1) = 3. Lúc đó01 f ( x ) dx bằng0A. M − 3.B. M + 3.C. 3 − m.D. −m − 3.x + 1 y −1 z − 2== Đường trực tiếp điCâu 37. Trong không khí Oxyz , cho điểm A ( 2;1;3 ) và mặt đường thẳng d :1−22qua A , vuông góc cùng với d và giảm trục Oy có phương trình làx y+3 zx − 2 y −1 z − 3x − 2 y −1 z − 3x y+3 z= == C.== D. == A. =B.243213232232Câu 38. Tìm các số thực x, y thỏa mãn: ( x + y ) + ( 2 x − y ) i = 3 − 6i, cùng với i là đơn vị ảo.A. X = −1; y = −4.B. X = 1; y = −4.C. X = 4; y = −1.Câu 39. Tìm kiếm số phức phối hợp của số phức z = 3i ( i − 4 ) .A. Z = −3 −12i.B. Z = −12 + 3i.C. Z = 12 + 3i.D. X = −1; y = 4.D. Z = −3 + 12i.Trang 3 phần tư - Mã đề 145. Câu 40. đến hàm số f ( x ) tất cả đạo hàm liên tục trên đoạn 1; 4 , thỏa mãn nhu cầu f (4) = 15 và4 f ( x)dx = 19.Tính1f (1).A. F (1) = −4.B. F (1) = 4.C. F (1) = 34.D. F (1) = −34.Câu 41. Diện tích s hình phẳng số lượng giới hạn bởi vật thị hàm số y = ln x , trục hoành và con đường thẳng x = e làA. 2.B. 5.C. 3.D. 1.2x + x +1, y = 0, x = 0, x = 1 quayCâu 42. Thể tích khối tròn xoay vì hình phẳng số lượng giới hạn bởi các đường y =x +1quanh trục Ox là 15 173 17A.   + 2 ln 2  .B.   − 2 ln 2  .C.   + ln 2  .D.   + ln 2  . 662 2Câu 43. Xét những số phức z thỏa mãn điều khiếu nại z − 1 + 3i = z − 2i . Giá chỉ trị nhỏ dại nhất của z là3 2626263 26B.C.D.26131326Câu 44. Trong không gian Oxyz , cho các điểm A(6;0;0), B(0;0;6), C(0;6;6). Xét những điểm M , N di chuyểntrên những đoạn AB cùng OC làm sao cho AM = ON. Lúc độ nhiều năm đoạn thẳng MN nhỏ nhất, phương trình con đường thẳngMN làx = 2 − tx = 3 + tx = tx = 0A.  y = 0B.  y = tC.  y = −tD.  y = t z = 4 − t. z = 3. z = 0. z = 6.A.Câu 45. Vòm cửa phệ của một trung tâm dịch vụ thương mại có dạng parabol như hình vẽ,trong đó khoảng cách AB = 8m và độ cao của vòm cửa là CH = 7 m. Tín đồ tacần ốp kính cho tổng thể vòm cửa ngõ này, lúc đó diện tích s kính buộc phải dùng tối thiểu là:115 2120 2m .m .A.B.33110 2112 2m .m .C.D.331−2 x − 3Câu 46. Mang đến hàm số y = f ( x ) có f (1) = với f  ( x ) =, x  0 . Khi đó226x+3x+2()1A. − 32B. Ln 34C. Ln 31 f ( x ) dx bằng01D. − 2mCâu 47. Có tất cả bao nhiêu cực hiếm của thông số thực m  ( 0; 2020 để  sin 2 x 1 + sin 2 xdx = 0?0A. 643.B. 2020.C. 642.D. 2019.Câu 48. Trong không gian Oxyz, cho điểm A ( 2;0;0 ) cùng mặt phẳng ( p ) : 3 y − 3 z + 7 = 0. Trên những tia Oy, Ozlần lượt lấy những điểm B, C phân biệt làm thế nào để cho mặt phẳng ( ABC ) vuông góc với phương diện phẳng ( p. ) và khoảng cáchtừ gốc tọa độ O mang lại mặt phẳng ( ABC ) bằng(C. B ( 0; 2) ()6;0 ) , C ( 0;0; 2 6 ) .A. B 0; 2 2;0 , C 0;0; 2 2 .2. Khẳng định tọa độ điểm B với điểm C.B. B ( 0; 4;0 ) , C ( 0;0; 4 ) .D. B ( 0;16;0 ) , C ( 0;0;16 ) .Câu 49. Cho các số phức z1 , z2 thỏa mãn nhu cầu z1 = 2 z2 = 4 với z1 − z2 = 3. Tính z1 + z2 .31C. Z1 + z2 = 6.D. Z1 + z2 = 31.2Câu 50. Trong không gian Oxyz, cho cha điểm A(1;0;0), B(3;2;4), C (0;5;4) . Gọi M (a; b; c) là vấn đề thuộc mặtphẳng (Oyz ) làm thế nào để cho biểu thức T = MA2 + MB2 + 2MC 2 đạt giá chỉ trị nhỏ nhất. Khi đó a + b + c bằngA. 0.B. 6.C. 5.D. 2.A. Z1 + z2 = 6.B. Z1 + z2 =--- hết --Trang 4/4 - Mã đề: 145. Mã đề <145>1 2 3C C B26 27 28D C A4 5 6 7 8 9 10A A A D D B C29 30 31 32 33 34 35D D D D D C D11D36C12A37A13D38D14D39D15A40A16 17 18 19 20C A A C D41 42 43 44 45D B A C D21C46C22D47C23 24 25D B D48 49 50A D BTrang 5/4 - Mã đề 145.