Câu 1: Cho khối trụ có bán kính đáy r = 5 và chiều cao h = 3. Thể tích của khối trụ đã đến bằng

A. 15(pi)

B. 45(pi)

C. 75(pi)

D. 25(pi)

Câu 2: Trên khía cạnh phẳng tọa độ, điểm M(-4;3) là vấn đề biểu diễn của số phức nào bên dưới đây?

A. Z4 = 4 + 3i

B. Z1 = -4 + 3i

C. Z2 = 4 - 3i

D. Z3 = -4 - 3i

Câu 3: Tập xác minh của hàm số y = 8x là

A. (left< 0; + infty ight))

B. R 0

C. (left( 0; + infty ight))

D. R

Câu 4: Tiệm cận đứng của vật thị hàm số (y = fracx - 1x + 2) là đường thẳng có phương trình

A. X = 1

B. X = -1

C. X = 2

D. X = -2

Câu 5: Cho hai số phức z = 3 + 2i với w = 1 - 4i. Số phức z + w bằng

A. -2 - 6i

B. 2 + 6i

C. 4 - 2i

D. 4 + 2i

Câu 6: Trong không gian Oxyz, mang lại đường thẳng d đi qua điểm M(1;5;-2) và có một vecto chỉ phương (overrightarrow u = left( 3; - 6;1 ight)). Phương trình của d là

A. (left{ eginarrayl x = 1 + 3t\ y = 5 - 6t\ z = - 2 + t endarray ight.)

B. (left{ eginarrayl x = 1 + 3t\ y = 5 - 6t\ z = 2 + t endarray ight.)

C. (left{ eginarrayl x = 1 + 3t\ y = 5 + 6t\ z = - 2 + t endarray ight.)

D. (left{ eginarrayl x = 3+t\ y = -6+5t\ z = 1-2 t endarray ight.)

Câu 7: Cho khối chóp có diện tích đáy B = 8a2 và độ cao h = a. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

A. 8a3

B. (frac83)a3

C. (frac43)a3

D. 4a3

Câu 8: mang lại hàm số y = f(x) bao gồm bảng xét dấu của đạo hàm như sau

*

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 5

B. 4

C. 2

D. 3

Câu 9: Đồ thị của hàm số y = -2x3 +3x2 - 5 giảm trục tung trên điểm tất cả tung độ bằng

A. 2

B. -1

C.


Bạn đang xem: Đáp án đề 106 toán 2021


Xem thêm: Thoái Vốn Là Gì ? Doanh Nghiệp Cần Làm Gì Khi Bị Thoái Vốn Thoái Vốn Là Gì

-5

D. 0

Câu 10: Trên khoảng (left( 0; + infty ight)), đạo hàm của hàm số (y = x^frac53) là:

A. (y" = frac38x^frac83)

B. (y" = frac35x^frac23)

C. (y" = frac53x^frac23)

D. (y" = frac53x^frac-23)

ĐÁP ÁN

*

 

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp đỡ các em học sinh ôn tập tốt và đạt các kết quả cao trong học tập tập.