*

*

Chương trình toàn diện là văn phiên bản qui định những vụ việc chung nhất, gồm tính kim chỉ nan của chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông bao hàm - Module 4


Câu hỏi: 

Chương trình tổng thể là văn phiên bản qui định những vấn đề chung nhất, có tính lý thuyết của chương trình giáo dục đào tạo phổ thông bao gồm?

Đáp án:

Chương trình toàn diện là văn bản qui định những vụ việc chung nhất, tất cả tính lý thuyết của chương trình giáo dục phổ thông bao gồm

- Điều kiện thực hiện chương trình giáo dục

- Quan điểm thiết kế chương trình

- Hệ thống môn học tập và hoạt động giáo dục

- Mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông và mục tiêu chương trình từng cáp học