Câu 1. Theo quan tiền điểm triết học Mác - Lênin, cái mới xuất hiện dưới dạng nào dưới đây?

A. Dòng đơn nhất

B. Dòng phổ biến

C. Chiếc chung

D. Cái riêng

Câu 2. Giai cấp nào không tồn tại hệ tư tưởng riêng ?

A. Giai cấp tư sản

B. Giai cấp công nhân

C. Giai cấp nông dân

D. Giai cấp địa chủ

Câu 3. Dưới thời Trần, danh vị tiến sĩ được gọi là gì?

A.Thái học sinh

B. Cử nhân

C. Sinh đồ

D. Tú tài

Câu 4. Điền phương án đúng vào chỗ trống vào câu sau: đơn vị triết học Kant (1724 - 1804) đã gọi vật nhưng mà bản thân nó như thế nào nhận thức ta không thể biết được bằng một phạm trù triết học là (...).

Bạn đang xem: Đáp án ánh sáng soi đường tuần 6

A. Vật bất định.

B. Thượng đế

C. Vật thể

D. Vật tự nó

Câu 5. Sau khi Việt Nam và Hoa Kì bình thường hóa quan liêu hệ, Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên sang trọng thăm Việt nam giới là ai?

A. Kennedy

B. Obama

C. Bush

D. Clinton

Câu 6. Bạn hãy đến biết Chủ tịch Hội sinh viên Việt nam hiện ni là ai?

A. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh

B. Đồng chí Lê Quốc Phong

C. Đồng chí Lâm Phương Thanh

D. Đồng chí Bùi quang đãng Huy

Câu 7. Tác giả của huy hiệu Đoàn bạn teen Cộng sản Hồ Chí Minh là ai?ra đời vào thời gian nào?

A. Hoàng Hòa, 1931

B. Phạm Tuyên, 1932

C. Huỳnh Văn Thuận, 1951

D. Tôn Đức Lượng, 1951

Câu 8. Triết học Mác ra đời bên trên cơ sở kế thừa trực tiếp những nội dung hợp lý vào thế giới quan lại duy vật của ai?

A. Can-tơ (Kant).

B. Hêghen (Hegel).

C. Phuriê (Fourier).

D. Phoiơbắc (Feuerbach)

Câu 9. Từ khi ra đời đến nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trải qua bao nhiêu kỳ Đại hội?

A. 9

B. 8

C. 10

D. 11

Câu 10. Theo Hiến pháp năm 2013, nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là bao nhiêu năm?

A. 2 năm

B. 5 năm

C. 3 năm

D. 4 năm

Câu 11. Lựa chọn đáp án trả lời đúng nhất về sứ mệnh của văn hoá theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

A. Thúc đẩy xây dựng và phát triển ghê tế

B. Phục vụ nhiệm vụ chủ yếu trị

C. Phục vụ nhiệm vụ thiết yếu trị, thúc đẩy việc xây dựng và phát triển gớm tế

D. Không có ảnh hưởng gì đến kinh tế và bao gồm trị

Câu 12. Phong trào Cần vương phân phát triển qua mấy giai đoạn?

A. Tía giai đoạn

B. Hai giai đoạn

C. Bốn giai đoạn

D. Một giai đoạn

Câu 13. Nghị quyết “Về đẩy mạnh sức mạnh đại đoàn kết dân tộc bởi dân nhiều nước mạnh, làng hội công bằng, dân chủ, văn minh” được đề cập đến ở Hội nghị Trung ương nào, khóa nào?

A. Hội nghị Trung ương V khoá VIII

B. Hội nghị Trung ương VI khoá VIII

C. Hội nghị Trung ương VII khoá IX

D. Hội nghị Trung ương II khoá VII

Câu 14. Mục tiêu cuối cùng của phương pháp mạng làng mạc hội chủ nghĩa là?

A. Xây dựng bên nước xóm hội chủ nghĩa

B. Giải phóng bé người, giải phóng làng mạc hội

C. Giành lấy chủ yếu quyền

D. Đánh đổ chủ nghĩa tư bản

Câu 15. Hãy mang đến biết 05 tiêu chí đánh giá bán “Sinh viên 5 tốt là gì?

A. Đạo đức tốt, Kỹ năng tốt, Học tập tốt, Hội nhập tốt, Tình nguyện tốt

B. Học tập tốt, Đạo đức tốt, Thể lực tốt, Kỹ năng tốt, Tình nguyện tốt

C. Đạo đức tốt, Học tập tốt, Thể lực tốt, Kỹ năng tốt, Hội nhập tốt

D. Đạo đức tốt, Học tập tốt, Thể lực tốt, Tình nguyện tốt, Hội nhập tốt

Câu 16. Phép biện chứng duy vật nghiên cứu những quy luật phổ biến tác động vào lĩnh vực nào?

A. Lĩnh vực tự nhiên

B. Lĩnh vực xóm hội

C. Những phương án nêu ra đều đúng

D. Lĩnh vực tư duy

Câu 17. Triều tiền Lê chính thức được thành lập sau sự kiện lịch sử nào?

A. Khời nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi 1427

B. Kháng chiến chống Tống (981) giành thắng lợi

C. Chiến thắng Bạch Đằng (938)

D. Dẹp loạn 12 sứ quân

Câu 18. Ai là người được Ph.Ăngghen nhận xét “Mọi trào lưu xã hội, mọi thành tựu thực sự đã diễn ra ở Anh do lợi ích của công nhân đều gắn với thương hiệu tuổi của ông”?

A. Những Mác

B. Xanh Ximăng

C. Rô bớt Ôoen

D. G. Uyn xtlenli

Câu 19. Nguồn gốc buôn bản hội của ý thức là:

A. Lao động với ngôn ngữ

B. Thế giới một cách khách quan tác động vào các giác quan và những quan hệ làng mạc hội.

C. Bộ não người và thế giới một cách khách quan tác động vào các giác quan

D. Ngôn ngữ với bộ não người

Câu 20. “Không tất cả việc gì khó. | Chỉ sợ lòng không bền | Đào núi cùng lấp biển | Quyết chí ắt làm nên”. Đây là những câu thơ chưng Hồ viết tặng lực lượng thanh niên xung phong. Hãy đến biết thời gian cùng hoàn cảnh sáng sủa tác bài xích thơ đó:

Câu 21. Theo Ph.Ănghen: “Phép biện chứng chẳng qua chỉ là môn (...) về những quy luật phổ biến của sự vận động cùng phát triển của tự nhiên, của làng mạc hội loài người cùng của tư duy". Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống trong câu trên.

A. Nghiên cứu

B. Logic học

C. Khoa học

D. Triết học

Câu 22. Có từng nào nhiệm vụ trọng tâm trong trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 6

Câu 23. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Họ tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh thường quần chúng, độc đoán, chuyển quyền. Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu liêu mệnh lệnh”. Câu trên trích trong tác phẩm nào của Người?

A. Thường thức thiết yếu trị

B. Đời sống mới

C. Dân vận

D. Nâng cấp đạo đức bí quyết mạng, quyét sạch chủ nghĩa cá nhân

Câu 24. Vận dụng tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh, Đảng đã thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền phái mạnh Việt phái nam vào năm nào?

A. Năm 1936

B. Năm 1955

C. Năm 1960

D. Năm 1939

Câu 25. Tại Đại hội nào đã lấy ngày 9 tháng 1 là ngày truyền thống của Hội sv Việt Nam?

A. Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội sv Việt nam giới lần 5 (1993)

B. Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội sv Việt nam giới lần 6 (1998)

C. Đại hội toàn quốc Liên đoàn bạn trẻ Việt phái nam lần thứ 1 (2-1950)

D. Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội liên hiệp sinh viên Việt phái mạnh lần 3 (1962)

Câu 26. phong trào “Bình dân học vụ” xuất hiện khi nào?

Câu 27. Vận dụng tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh, Đảng đã thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt nam giới vào năm nào?

A. Năm 1941

B. Năm 1939

C. Năm 1960

D. Năm 1955

Câu 28. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (tháng 4-2001) đã bầu ai có tác dụng Tổng túng thư?

A.. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng

B. Đồng chí Lê Khả Phiêu

C. Đồng chí Nông Đức Mạnh

D. Đồng chí Đỗ Mười

Câu 29. Luật thanh niên chính thức bao gồm hiệu lực thực hành vào thời gian nào:

A.. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV (11-1980).

B. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I (2-1950).

C. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (3-1961).

D. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II (11-1956).

Câu 31. Việt nam giới đã kí Công ước quốc tế về Quyền trẻ em vào năm nào?

A. Năm 1994

B. Năm 1990

C. Năm 1992

D. Năm 1995

Câu 32. Gioóc Béccoly (1685 – 1753) thường tuyệt đối hóa mục đích của cảm giác, và mang lại rằng “tồn tại tất cả nghĩa là được cảm nhận”. Theo quan điểm đó, thế giới quan lại triết học của ông là thế giới quan nào?

A. Duy trung khu khách quan

В. Duy vật rất hình

C. Duy trung ương chủ quan

D. Duy vật chất phác

Câu 33. Nội dung làm sao quyết định tính bền vững của liên minh công-nông-trí?

A. Làng hội

B. Chính trị

C. Văn hóa

D. Khiếp tế

Câu 34. Mâu thuẫn biện chứng tồn tại vào lĩnh vực nào?

A. Tự nhiên

B. Tư duy

C. Buôn bản hội

D. Các phương án nêu ra đều đúng

Câu 35. Chiếc xe tăng đầu tiên của Quân đoàn II húc đổ cánh cửa Dinh Độc lập với số hiệu gì ?

A. 490

B. 843

C. 847

D. 390

Câu 36. vào lịch sử triết học, vị tuyệt đối hóa tính tiệm tiến, tính dần dần của sự vậy đổi về lượng nên các nhà triết học khôn xiết hình đã phủ nhận sự tồn tại của cái gì ?

A. Lượng

B. Bước nhảy

C. Chất bị bít giấu

D. Vận động

Câu 37. Ông được Ph.Ăngghen coi là bộ óc bách khoa nhất trong số những đơn vị triết học Hy Lạp cổ đại. Ông là ai

A. Arixtốt

B. Talét

C. Platon

D. Heraclít

Câu 38. Trong chương trình khai quật thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, ở Việt phái nam giai cấp mới như thế nào được có mặt ?

A. Giai cấp tư sản

B. Giai cấp công nhân

C. Giai cấp tiểu tư sản

D. Giai cấp nông dân

Câu 39. Đâu là mục tiêu vạc triển cụ thể đến năm 2025 của nước ta:

A . Kỷ niệm 50 năm giải phóng trọn vẹn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang vạc triển, bao gồm công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập mức độ vừa phải cao.

B. Kỷ niệm 50 năm giải phóng trọn vẹn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phạt triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, thu nhập cao.

C. Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phạt triển, bao gồm công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập khá.

D. Kỷ niệm 50 năm giải phóng trọn vẹn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phạt triển, gồm công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập vừa đủ thấp.

Câu 40. Người phụ nữ đầu tiên được đơn vị nước Việt nam trao tặng Huân chương Sao kim cương là ai?

A. Nguyễn Thị Minh Khai

B. Nguyễn Thị Chiên

C. Nguyễn Thị Thập

D. Tôn Nữ Thị Ninh

Câu 41. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội nước ta diễn ra vào thời gian như thế nào ?

Câu 42. Đến nay, Hội sinh viên Việt nam giới đã trải qua bao nhiêu Nhiệm kỳ Đại hội ?

A. 9

B. 10

C. 7

D. 8

Câu 43. Nguồn khiếp tế như thế nào giữ vai trò chủ đạo trong nền gớm tế thị trường định hướng làng hội chủ nghĩa Việt Nam?

A. Kinh tế công ty nước

B.Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

C. Ghê tế tư nhân

D.Cả tía nguồn kinh tế như nhau

Câu 44.

Xem thêm: Biểu Hiện Khi 12 Cung Hoàng Đạo Nam Thích Bạn, 12 Chòm Sao Làm Gì Khi Muốn Thả Thính Người Khác

Trạng nguyên trẻ nhất trong lịch sử Việt phái nam là ai?

A. Nguyễn Hiền

B. Nguyễn Bỉnh Khiêm

C. Nguyễn Công Trứ

D. Nguyễn Dữ

Câu 45. Phong trào yêu thương nước nào đầu thế kỷ XX chủ trương chấn hưng thực nghiệp, mở trường học theo lối mới, vận động cải giải pháp trang phục cùng lối sống?

A.. Trào lưu Đông kinh nghĩa thực

B. Trào lưu Đông Du

C. Trào lưu Thiên địa hội

D. Trào lưu Duy tân

Câu 46. Theo truyền thuyết, Sơn Tinh là vị thần cai quản ngọn núi nào?

A. Núi Tam Đảo

B. Núi Tản Viên

C. Núi Sóc

D. Núi Nùng

A. Hội nghị thành lập khu giải phóng Việt Bắc

B. Đại hội Quốc dân Việt Nam

C. Hội nghị quân sự Bắc kỳ

D. Hội nghị toàn quốc của Đảng

Câu 48. Để chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội thứ XIII của Đảng, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã quyết định thành lập mấy tiểu ban chuẩn bị cho văn kiện? đó là những tiểu ban nào?

A. 4 tiểu ban, gồm: Tiểu ban nội vụ, tiểu ban ngoại vụ, tiểu ban biên tập, tiểu ban Điều lệ Đảng

B. 3 tiểu ban, gồm: Tiểu ban nội vụ, tiểu ban ngoại vụ, tiểu ban Điều lệ Đảng

C. 4 tiểu ban, gồm: Tiểu ban văn kiện, tiểu ban nội vụ, tiểu ban kinh tế - xóm hội, tiểu ban Điều lệ Đảng

D.3 tiểu ban, gồm: Tiểu ban văn kiện, tiểu ban tởm tế - thôn hội, tiểu ban Điều lệ Đảng

Câu 49. Trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 cùng những năm tiếp theo, mục tiêu phát triển tổng quát tháo của Đảng và Nhà nước ta gồm mấy mục tiêu?

A. 9

B. 8

C. 7

D. 6

Đó là:

Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng;Xây dựng Đảng cùng hệ thống thiết yếu trị vào sạch, vững mạnh toàn diện;Củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, công ty nước, chế độ buôn bản hội chủ nghĩa;Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại;Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa;Xây dựng cùng bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định;Phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phạt triển, theo định hướng xóm hội chủ nghĩa.

Câu 50. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (tháng 1-2011) đã bầu ai làm Tổng bí thư ?