Ta có: (sqrt<5>left( x^2 + 1 ight)^2 = left( x^2 + 1 ight)^dfrac25)

Do kia (left< left( x^2 + 1 ight)^dfrac25 ight>' = dfrac25.left( x^2 + 1 ight)^dfrac25 - 1.left( x^2 + 1 ight)') ( = dfrac25left( x^2 + 1 ight)^ - dfrac35.2x = dfrac45x.dfrac1left( x^2 + 1 ight)^dfrac35 = dfrac4x5sqrt<5>left( x^2 + 1 ight)^3)
Bạn đang xem: Đạo hàm của x 2

*
*
*
*
*
*
*
*

Đẳng thức (left( sqrtx ight)" = (x^frac1n)" = dfrac1nx^ - fracn - 1n = dfrac1nsqrtx^n - 1) xẩy ra khi:


Xét hàm số (y = x^alpha ) trên tập (left( 0; + infty ight)) bao gồm đồ thị bên dưới đây, chọn kết luận đúng:


*

Cho hàm số (fleft( x ight) = left( x^1 + dfrac12log _4x + 8^dfrac13log _x^22 + 1 ight)^dfrac12 - 1) với (0

*

*
Xem thêm: Đầu Số 028 Là Mạng Gì, Ở Đâu? Cách Nhận Biết Nhà Mạng Điện Thoại Bàn


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát