Tập 1: có 18 tuần, từng tuần: 2 bài xích viết, 1 bài kiểm tra giữa học kỳ I và 1 bài bác kiểm tra cuối học tập kì I. Tổng cộng 38 bài bác viết


Bạn đang xem: Cùng em học toán lớp 5 tập 1 đáp án

Tập 2: có 17 tuần, từng tuần: 2 bài viết, 1 bài kiểm tra giữa học kỳ II cùng 1 bài xích kiểm tra cuối học tập kì II. Tổng cộng 36 bài viết.
Giải BT thuộc em học tập Toán 5 giúp những em học sinh được luyện tập, những dạng bài đã làm trên lớp nhằm năm chắc kiến thức mới hơn, thông qua đó học tập xuất sắc hơn.


Xem thêm: Hoàn Cảnh Sáng Tác Bài Thơ Nói Với Con, Bài Thơ Nói Với Con Ra Đời Trong Hoàn Cảnh Nào

Mục lục Giải BT thuộc em học tập Toán 5

Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1

Tuần 1Tuần 1 huyết 1 trang 5, 6 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 1 máu 2 trang 6, 7 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 2Tuần 2 máu 1 trang 8 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 2 ngày tiết 2 trang 9, 10 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 3Tuần 3 ngày tiết 1 trang 11 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 3 máu 2 trang 12, 14 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 4Tuần 4 huyết 1 trang 15, 16 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 4 tiết 2 trang 16, 17 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 5Tuần 5 máu 1 trang 18, 19 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 5 máu 2 trang 19, trăng tròn - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 6Tuần 6 máu 1 trang 21 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 6 tiết 2 trang 22, 23 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 7Tuần 7 máu 1 trang 24, 25 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 7 huyết 2 trang 25, 26 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 8Tuần 8 tiết 1 trang 27 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 8 huyết 2 trang 28, 29 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 9Tuần 9 ngày tiết 1 trang 30 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 9 huyết 2 trang 31, 32 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Đáp án kiểm soát giữa học tập kì 1 trang 33, 34 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 10Tuần 10 tiết 1 trang 35 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 10 tiết 2 trang 36, 37 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 11Tuần 11 huyết 1 trang 38 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 11 tiết 2 trang 39, 40 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 12Tuần 12 máu 1 trang 41 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 12 máu 2 trang 42, 43 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 13Tuần 13 ngày tiết 1 trang 44 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 13 máu 2 trang 45, 46 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 14Tuần 14 máu 1 trang 47, 48 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 14 ngày tiết 2 trang 48, 50 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 15Tuần 15 ngày tiết 1 trang 51, 52 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 15 huyết 2 trang 52, 53 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 16Tuần 16 tiết 1 trang 54, 55 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 16 tiết 2 trang 55, 56 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 17Tuần 17 tiết 1 trang 57 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 17 huyết 2 trang 58, 60 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 18Tuần 18 máu 1 trang 61, 62 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 18 huyết 2 trang 63, 64 - cùng em học Toán 5 Tập 1Đáp án bình chọn cuối học tập kì 1 trang 65, 66 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1

Cùng em học tập Toán 5 Tập 2

Tuần 19 trang 5, 8 - cùng em học Toán 5 Tập 2Tuần đôi mươi trang 9, 12 - thuộc em học Toán 5 Tập 2Tuần 21 trang 13, 16 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 22 trang 17, 21 - cùng em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 23 trang 22, 25 - cùng em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 24 trang 26, 29 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 2Đáp án bình chọn giữa học kì 2 trang 30, 31 - cùng em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 25 trang 32, 34 - cùng em học Toán 5 Tập 2Tuần 26 trang 35, 37 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 27 trang 38, 40 - cùng em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 28 trang 41, 43 - cùng em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 29 trang 44, 45 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 30 trang 46, 48 - thuộc em học Toán 5 Tập 2Tuần 31 trang 49, 51 - thuộc em học Toán 5 Tập 2Tuần 32 trang 52, 54 - thuộc em học Toán 5 Tập 2Tuần 33 trang 55, 57 - cùng em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 34 trang 58, 60 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 35 trang 61, 63 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 2Đáp án đánh giá cuối học tập kì 2 trang 64, 66 - cùng em học tập Toán 5 Tập 2