Các công thức tiếng anh thường xuyên gặp: mày mò các kết cấu tiếng anh, chủng loại câu giờ đồng hồ anh thông dụng mà các bạn thường xuyên chạm mặt khi học tập ngữ pháp giờ đồng hồ anh trong số khoá giờ anh cơ bản, giờ anh sơ cấp.

Bạn đang xem: Công thức trong tiếng anhĐiểm danh 10 từ cực nhọc nhất trong giờ đồng hồ Anh

Tiếng Anh rất có thể là một thách thức khó nhằn thiệt sự, và trong cả người bạn dạng ngữ cũng thấy mình thỉnh thoảng vấp phải một trong những từ cạnh tranh nghe.


1. Danh sách những công thức giờ đồng hồ anh thường thực hiện nhất

S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to bởi vì something (quá....để đến ai làm gì...)

This structure is too easy for you to remember.

He ran too fast for me lớn follow.

*

Các phương pháp tiếng anh thường xuyên gặp

S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá... Cho nỗi mà...)

This box is so heavy that I cannot take it.

He speaks so soft that we can"t hear anything.

It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V (quá... đến nỗi mà...)

It is such a heavy box that I cannot take it.

It is such interesting books that I cannot ignore them at all.

S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to bởi vì something. (Đủ... Mang đến ai đó làm cho gì...)

She is old enough to get married.

They are intelligent enough for me khổng lồ teach them English.

Have/ get + something + done (VpII) (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...)

I had my hair cut yesterday.

I"d lượt thích to have my shoes òaired.

It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It"s +time +for someone +to vì something (đã cho lúc ai đó cần làm gì...)

It is time you had a shower. Hoc tieng anh

It"s time for me lớn ask all of you for this question.

It + takes/took+ someone + amount of time + to vày something (làm gì... Mất bao nhiêu thời gian...)

It takes me 5 minutes lớn get khổng lồ school.

It took him 10 minutes to vày this exercise yesterday.

To prevent/stop + someone/something + From + V-ing (ngăn cản ai/cái gì... Không có tác dụng gì..)

I can"t prevent him from smoking

I can"t stop her from tearing

S + find+ it+ adj to bởi vì something (thấy ... để gia công gì...)

I find it very difficult to lớn learn about English.

They found it easy khổng lồ overcome that problem.

To prefer + Noun/ V-ing + khổng lồ + N/ V-ing.(Thích cái gì/làm gì hơn loại gì/ làm gì)

I prefer dog khổng lồ cat.

I prefer reading books khổng lồ watching TV.

Would rather + V (infinitive) + than + V (infinitive) (thích làm cái gi hơn làm gì)

She would rather play games than read books.

I"d rather learn English than learn Biology.

To be/get Used khổng lồ + V-ing (quen có tác dụng gì)

I am used to eating with chopsticks.

Used lớn + V (infinitive) (Thường làm những gì trong qk và bây giờ không làm nữa)

I used to go fishing with my friend when I was young.

She used khổng lồ smoke 10 cigarettes a day.

2. Những công thức khác

to be amazed at = to lớn be surprised at + N/V-ing ( kinh ngạc về....)• to lớn be angry at + N/V-ing (tức giận về)• lớn be good at/ bad at + N/ V-ing (giỏi về.../ kém về...)• by chance = by accident (adv) (tình cờ)• to be/get tired of + N/V-ing (mệt mỏi về...)• can"t stand/ help/ bear/ resist + V-ing (không nhịn được thiết kế gì...)• lớn be keen on/ khổng lồ be fond of + N/V-ing (thích làm cái gi đó...)• lớn be interested in + N/V-ing (quan trung ương đến...)• to lớn waste + time/ money + V-ing (tốn chi phí hoặc tg làm gì)• lớn spend + amount of time/ money + V-ing (dành bao nhiêu thời gian làm gì…)• to spend + amount of time/ money + on + something (dành thời hạn vào vấn đề gì...)

I spend 2 hours reading books a day.

She spent all of her money on clothes.

to lớn give up + V-ing/ N(từ quăng quật làm gì/ mẫu gì...)• would like/ want/wish + to vì something(thích có tác dụng gì...)• have + (something) to lớn + Verb(có cái gì đó để làm)• It + be + something/ someone + that/ who(chính...mà...)• Had better + V(infinitive)(nên làm gì....)• hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/ deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + V-ing,e.g.1: I always practise speaking English everyday.• It"s + adj + to lớn + V-infinitive(quá gì ..để có tác dụng gì)• Take place = happen = occur(xảy ra)• khổng lồ be excited about(thích thú)• lớn be bored with/ fed up with(chán loại gì/làm gì)• There is + N-số ít, there are + N-số nhiều(có cái gì...)• feel like + V-ing(cảm thấy thích làm gì...)• expect someone to vị something(mong chờ ai có tác dụng gì...)• advise someone to vì chưng something(khuyên ai làm cho gì...)• go + V-ing(chỉ những trỏ tiêu khiển..)(go camping...)• leave someone alone(để ai yên...)• By + V-ing(bằng biện pháp làm...)• want/ plan/ agree/ wish/ attempt/ decide/ demand/ expect/ mean/ offer/ pòare/ happen/ hesitate/ hope/ afford/ intend/ manage/ try/ learn/ pretend/ promise/ seem/ refuse + to lớn + V-infinitive. VD: I decide to study English. For a long time = for years = for ages(đã những năm rồi)(dùng trong thì bây giờ hoàn thành) when + S + V(QkĐ), S + was/were + V-ing. When + S + V(qkd), S + had + Pii Before + S + V(qkd), S + had + Pii After + S + had +Pii, S + V(qkd) to lớn be crowded with(rất đông mua gì đó...) lớn be full of(đầy tải gì đó...) lớn be/ seem/ sound/ became/ feel/ appear/ look/ go/ turn/ grow + adj(đây là các động từ bỏ tri giác có nghĩa là: có vẻ như/ là/ dường như/ trở nên... Sau chúng nếu có adj cùng adv thì bọn họ phải chọn adj) except for/ apart from(ngoài, trừ...) as soon as(ngay sau khi) to lớn be afraid of(sợ loại gì..) could hardly(hầu như không)( chú ý: hard không giống hardly)

Have difficulty + V-ing(gặp khó khăn làm gì...)

chăm chú phân biệt 2 một số loại tính trường đoản cú V-ed và V-ing: dùng -ed để diễn tả về người, -ing cho vật. Và khi mong muốn nói về bản chất của toàn bộ cơ thể và thứ ta dùng -ing

That film is boring.

He is bored.

Xem thêm: Phép Hoán Dụ Là Gì? 4 Bài Tập Về Hoán Dụ Điển Hình Mà Bạn Cần Biết

He is an interesting man.

That book is an interesting one. (khi đó không nên nhầm với -ed, ví dụ điển hình ta nói : a loved man bao gồm nghĩa "người bọn ông được thích mộ", có nghĩa là có nghĩa "Bị" và "Được" ngơi nghỉ đó)

in which = where; on/at which = when Put + up + with + V-ing(chịu đựng...) Make use of + N/ V-ing(tận dụng vật gì đó...) Get + adj/ Pii Make progress(tiến bộ...) take over + N(đảm nhiệm chiếc gì...) Bring about(mang lại)

Chú ý: so + adj còn such + N

At the over of cùng In the end(cuối cái nào đấy và kết cục) to find out(tìm ra),To succeed in(thành công trong...) Go for a walk(đi dạo)/ go on holiday/picnic(đi nghỉ) One of + đối chiếu hơn độc nhất vô nhị + N(một vào những...) It is the first/ second.../best + Time + thì hiện tại tại dứt Live in(sống ở)/ Live at + add cụ thể/ Live on (sống nhờ vào...) to be fined for(bị vạc về) from behind(từ phía sau...) so that + mệnh đề(để....) In case + mệnh đề(trong trường hợp...) can/ could/ may might/ will/ would/ shall/ should/ must/ ought to... (modal Verbs) + V-infinitive

> TOP 7 các từ giờ Anh thông dụng mà người phiên bản ngữ cũng nhầm lẫn