*
*
*
*
*
*
*
*

Cho khối lăng trụ tam giác $ABC.A"B"C"$ có thể tích $V$. Trên lòng (A"B"C") mang điểm $M$ bất kì. Thể tích khối chóp $M.ABC$ tính theo $V$ bằng:


Cho lăng trụ xiên tam giác $ABC.A"B"C"$ tất cả đáy $ABC$ là tam giác hồ hết cạnh $a$, biết kề bên là (asqrt 3 ) và phù hợp với đáy $ABC$ một góc (60^0). Thể tích khối lăng trụ là:


Cho hình lăng trụ $ABCD.A"B"C"D"$ gồm đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh $a$ và góc (widehat A,, = 60^0). Chân con đường cao hạ tự $B"$ xuống $left( ABCD ight)$ trùng cùng với giao điểm 2 mặt đường chéo, biết $BB" = a$ . Thể tích khối lăng trụ là:


Cho hình lăng trụ (ABC.A"B"C") có (AB = 2a,AC = a,AA" = dfracasqrt 10 2,widehat BAC = 120^0). Hình chiếu vuông góc của $C’$ lên $(ABC)$ là trung điểm của cạnh $BC$. Tính thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C") theo $a$?


Cho hình lăng trụ (ABCD.A"B"C"D") có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bởi $a$. Hình chiếu vuông góc của điểm $A"$ xung quanh phẳng $left( ABCD ight)$ là trung điểm $I$ của cạnh $AB$. Biết (A"C) chế tạo với phương diện phẳng lòng một góc (alpha ) cùng với ( an alpha = dfrac2sqrt 5 ). Thể tích khối chóp $A".ICD$ là:


Cho khối lăng trụ tam giác $ABC.A"B"C"$ nhưng mà mặt mặt $ABB"A"$ có diện tích bằng $4$. Khoảng cách giữa $CC"$ và mặt phẳng $left( ABB"A" ight)$ bằng $7$. Thể tích khối lăng trụ là:


Cho lăng trụ $ABC.A"B"C"$ gồm đáy $ABC$ là tam giác hầu như cạnh $a$, và (A"A = A"B = A"C = asqrt dfrac712 ) . Thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C") theo $a$ là:


Cho hình lăng trụ $ABC.A"B"C"$ gồm đáy $ABC$ là tam giác cân (AB = AC = a;widehat BAC = 120^0) và $AB"$ vuông góc với $left( A"B"C" ight)$ . Mặt phẳng $left( AA"C" ight)$ chế tác với khía cạnh phẳng $left( A"B"C" ight)$ một góc (30^0). Thể tích khối lăng trụ $ABC.A"B"C"$ là:


Cho hình lăng trụ $ABC.A’B’C’$ gồm độ dài toàn bộ các cạnh bởi $a$ với hình chiếu vuông góc của đỉnh $C$ trên $(ABB’A’)$ là vai trung phong của hình bình hành $ABB’A’$. Thể tích của khối lăng trụ là:


Cho hình lăng trụ (ABCD.A"B"C"D") tất cả đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với (AB = sqrt 3 ,AD = sqrt 7 ). Nhì mặt mặt $left( ABB"A" ight)$ và $left( ADD"A" ight)$ lần lượt sản xuất với đáy mọi góc (45^0) và (60^0). Tính thể tích khối hộp giả dụ biết lân cận bằng $1$.

Bạn đang xem: Công thức tính thể tích hình lăng trụ


Cho hình lăng trụ xiên $ABC.A’B’C’$ có đáy $ABC$ là tam giác những với trung ương $O$. Hình chiếu của $C’$ trên $(ABC) $ là $O$. Tính thể tích của lăng trụ biết rằng khoảng cách từ $O$ cho $CC’$ là $a$ và 2 mặt bên $(ACC’A’)$ và $(BCC’B’)$ hợp với nhau góc (90^0).


Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A"B"C") tất cả đáy $ABC$ là tam giác vuông trên $A$. (AB = a;AC = asqrt 3 );(AA" = 2a). Thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C") là:


Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A"B"C") gồm đáy là tam giác cân tại $A$. (AB = AC = 2a,widehat CAB = 120^0.) khía cạnh phẳng (left( AB"C" ight)) chế tác với đáy một góc (60^0). Thể tích khối lăng trụ là:


Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A"B"C") có đáy $ABC$ là tam giác vuông tại $B$, (widehat ACB = 60^0), cạnh (BC = a), đường chéo cánh (A"B) chế tạo với mặt phẳng (left( ABC ight)) một góc (30^0). Thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C") là:


Đáy của hình lăng trụ đứng tam giác (ABC.A"B"C") là tam giác mọi cạnh (a = 4) với biết diện tích s tam giác (A"BC) bởi $8$ . Tính thể tích khối lăng trụ?


Cho hình lăng trụ đứng (ABCD.A"B"C"D") gồm đáy là tứ giác phần đa cạnh $a$, biết rằng (BD" = asqrt 6 ) . Tính thể tích của khối lăng trụ?


Lăng trụ đứng tứ giác gồm đáy là hình thoi mà những đường chéo là (6cm) với (8cm), biết rằng chu vi lòng bằng 2 lần chiều cao lăng trụ. Tính thể tích khối lăng trụ


Cho lăng trụ đứng (ABC.A"B"C") cùng với $ABC$ là tam giác vuông cân tại $C$ bao gồm (AB = a) , mặt mặt (ABB"A") là hình vuông. Phương diện phẳng qua trung điểm $I$ của $AB$ cùng vuông góc với (AB") chia khối lăng trụ thành 2 phần. Tính thể tích mỗi phần?


Cho đa diện (ABCDEF) tất cả (AD,BE,CF) song một song song. (AD ot left( ABC ight)), (AD + BE + CF = 5), diện tích tam giác (ABC) bằng (10). Thể tích đa diện (ABCDEF) bằng


*

Cho hình vỏ hộp (ABCD.A"B"C"D") hoàn toàn có thể tích bởi (V). điện thoại tư vấn (M,,,N,,,P,,,Q,,,E,,,F) theo lần lượt là tâm các hình bình hành (ABCD,,,A"B"C"D",,,ABB"A",,,BCC"B",,,CDD"C",,,DAA"D"). Thể tích khối nhiều diện có các đỉnh (M,,,P,,,Q,,,E,,,F,,,N) bằng:


Cho hình lập phương ABCD.A" B "C " D " có diện tích mặt chéo ACC’A’ bằng (2sqrt 2 a^2). Thể tích của khối lập phươg ABCD.A’B’C’D’ bằng


Cho hình lăng trụ (ABC.A"B"C") có đáy (ABC) là tam giác vuông trên (A.) Cạnh (BC = 2a) với (angle ABC = 60^0.) Biết tứ giác (BCC"B") là hình thoi tất cả (angle B"BC) nhọn. Mặt phẳng (left( BCC"B" ight)) vuông góc cùng với (left( ABC ight)) với mặt phẳng (left( ABB"A" ight)) sinh sản với (left( ABC ight)) góc (45^0.) Thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C") bằng:


Cho hình lăng trụ tam giác hầu như (ABC.A"B"C")có (AB = a,) mặt đường thẳng (A"B) chế tạo với khía cạnh phẳng (left( BCC"B" ight)) một góc (30^0.) Tính thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C".)


Cho hình lập phương (ABCD.A"B"C"D") có thể tích (V). Gọi (M) là điểm thuộc cạnh (BB") sao cho (MB = 2MB"). Mặt phẳng (left( alpha ight)) đi qua (M) cùng vuông góc cùng với (AC") cắt các cạnh (DD"), (DC), (BC) theo thứ tự tại (N), (P), (Q). Hotline (V_1) là thể tích của khối nhiều diện (CPQMNC").Tính tỉ số (dfracV_1V).


Cho lăng trụ phần đông (ABC.A"B"C"), cạnh đáy bằng a, góc thân hai mặt phẳng (left( A"BC ight)) cùng (left( ABC ight)) bởi (60^circ ). Tính thể tích khối lăng trụ đó.

Xem thêm: Tác Phẩm Nghệ Thuật Nào Cũng Xây Dựng Bằng Những Vật Liệu Mượn Ở Thực Tại


Đề thi trung học phổ thông QG - 2021 - mã 101

Cho khối hộp chữ nhật (ABCD.A"B"C"D") có đáy là hình vuông, (BD = 2a,) góc giữa hai mặt phẳng (left( A"B mD ight)) với (left( ABCD ight)) bởi (30^0). Thể tích của khối hộp chữ nhật đã đến bằng


Cho khối lăng trụ (ABC.A"B"C"). Call (E) là giữa trung tâm tam giác (A"B"C") cùng (F) là trung điểm (BC). Call (V_1) là thể tích khối chóp (B".EAF) và (V_2) là thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C"). Lúc ấy (dfracV_1V_2) có giá trị bằng


Cho hình lăng trụ tam giác (ABC.A"B"C") có diện tích s đáy bằng (12) và chiều cao bằng (6). điện thoại tư vấn (M,,,N) thứu tự là trung điểm của (CB,,,CA) với (P,,,Q,,,R) theo thứ tự là tâm những hình bình hành (ABB"A"), (BCC"B"), (CAA"C"). Thể tích của khối đa diện (PQRABMN) bằng:

*


Cho hình lăng trụ tam giác phần đông (ABC.A"B"C") tất cả độ lâu năm cạnh lòng (AB = 8,) sát bên bằng (sqrt 6 ) (minh họa như hình vẽ). Call (M) là trung điểm của cạnh (A"C"). Khoảng cách từ (B") cho mặt phẳng (left( ABM ight)) bằng bao nhiêu?

*


Ông A dự tính sử dụng không còn 5m2kính để triển khai một bể cá bằng kính có bề ngoài hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp hai chiều rộng lớn (các mối ghép có form size không xứng đáng kể). Bể cá có dung tích lớn số 1 bằng từng nào (kết quả làm cho tròn đến hàng phần trăm)?


Cho hình vỏ hộp $A B C D cdot A^prime B^prime C^prime D^prime$ gồm đáy $A B C D$ là hình thoi cạnh $a$, $widehatB C D=120^circ .$ hiểu được hình chiếu vuông góc của $A^prime$ lên phương diện phẳng $(A B C D)$ trùng với giao điểm của $A C$ với $B D$. Diện tích tam giác $A^prime A B$ bằng $dfraca^2 sqrt34$


Cho hình lăng trụ số đông (ABC cdot A^prime B^prime C^prime ) tất cả độ dài toàn bộ các cạnh bằng (a). điện thoại tư vấn (M) là trung điểm A B cùng (N) là điểm thuộc cạnh A C làm thế nào để cho (CN = 2AN). Thể tích của khối đa diện lồi có những đỉnh là các điểm (A,M,N,A^prime ,B^prime ) và (C^prime ) bằng


Cho lăng trụ (ABC.A"B"C") bao gồm đáy (ABC) là tam giác vuông cân tại (C). Call (M) là trung điểm của cạnh(AB). Hiểu được (A"CM) là tam giác đầy đủ cạnh (a) và phía trong mặt phẳng vuông góc với khía cạnh phẳng lòng (minh họa như hình vẽ). Thể tích của khối lăng trụ (ABC.A"B"C") bằng

*


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.