I. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỐ vào BẢNG TUẦN HOÀN

Các nhân tố trong bảng tuần trả được bố trí theo chiều tăng nhiều của năng lượng điện hạt nhân nguyên tử.

Bạn đang xem: Các nguyên tố cùng chu kì với natri là

II. CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN

1. Ô nguyên tố

- Ô nguyên tố mang lại biết: Số hiệu nguyên tử, kí hiệu hóa học, thương hiệu nguyên tố, nguyên tử khối của thành phần đó.

*

- Số hiệu nguyên tử có số trị bằng số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân và thông qua số electron vào nguyên tử. Số hiệu nguyên tử trùng với số sản phẩm tự ô vào bảng tuần hoàn.


Ví dụ: Ô thiết bị 11, xếp thành phần natri (Na).

Ta có:

+ Số hiệu nguyên tử = số proton = số electron = 11

+ Kí hiệu hóa học: Na

+ tên nguyên tố: natri

+ Nguyên tử khối: 23


2. Chu kì

- Chu kỳ là dãy các nguyên tố nhưng mà nguyên tử của chúng bao gồm cùng số lớp electron cùng được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

- Số thiết bị tự chu kì bằng số lớp electron.

- Bảng tuần hoàn gồm bao gồm 7 chu kỳ: chu kỳ 1, 2, 3 là các chu kỳ nhỏ. Chu kỳ 4, 5, 6, 7 là những chu kỳ lớn.


*


- Nhóm gồm những nguyên tố nhưng nguyên tử của chúng tất cả số electron lớp bên ngoài cùng bởi nhau, cho nên có tính chất tương tự nhau được xếp thành một cột theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.

- Số máy tự của những nhóm A ngay số electron ở phần bên ngoài cùng của nguyên tử trong nhóm đó.

Ví dụ:

+ team IA: Gồm những nguyên tố kim loại chuyển động mạnh. Nguyên tử của bọn chúng đều có 1 electron ở lớp bên ngoài cùng. Điện tích hạt nhân tăng từ bỏ Li (3+), … cho Fr (87+).

+ tế bào phỏng kết cấu nguyên tử Kali ở nhóm IA, có 1 electron ở lớp bên ngoài cùng:

*

III. SỰ BIỂN ĐỔI TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ trong BẢNG TUẦN HOÀN


1. Trong một chu kì

- vào một chu kỳ, lúc đi từ trên đầu đến cuối chu kỳ theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân:

+ Số e lớp bên ngoài cùng của nguyên tử tăng dần từ 1 đến 8 electron.

+ Tính kim loại của những nguyên tố giảm dầnđồng thời tính phi kim của những nguyên tố tăng dần.

Ví dụ:

Chu kì 2 có 8 nguyên tố:

*

+ Số e lớp bên ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố trong chu kỳ 2 tăng dần từ 1 đến 8

+ Đẩu chu kỳ 2 là một trong kim loại mạnh dạn (Li), cuối chu kỳ là 1 trong phi kim táo bạo (F), kết thúc chu kỳ là 1 trong những khí hiếm (Ne).

2. Trong một nhóm

Trong một nhóm, lúc đi từ bên trên xuống dưới theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân.

- Số lớp electron của nguyên tử tăng dần.

- Tính kim loại của các nguyên tố tăng dầnđồng thời tính phi kim của những nguyên tố bớt dần.

Ví dụ: Nhóm IA bao gồm 6 yếu tố từ Li đến Fr

+ Số lớp electron tăng vọt từ 2 đến 7. Số electron phần bên ngoài cùng của nguyên tử đều bởi 1.


+ Tính kim loại của những nguyên tố tăng dần. Đầu nhóm IA, Li là kim loại chuyển động hóa học dạn dĩ cuối team là sắt kẽm kim loại Fr hoạt động hóa học rất mạnh

IV. Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Biết địa điểm của nguyên tố ta có thể suy đoán kết cấu nguyên tử và tính chất của nguyên tố.

Ví dụ:

Biết: Nguyên tố A tất cả số hiệu nguyên tử là 17, chu kì 3, team VIIA.

Xác định được:

+ yếu tắc A có số hiệu nguyên tử là 17, suy ra năng lượng điện hạt nhân của nguyên tử A là 17+, nguyên tử A gồm 17 electron.

+ A nghỉ ngơi chu kì 3, suy ra nguyên tử A tất cả 3 lớp electron. Vị ở gần cuối chu kì 3 cần A là một trong phi kim mạnh, tính phi kim của A táo bạo hơn của thành phần trước nó trong thuộc chu kì (là S có số hiệu là 16).

+ A ở đội VIIA nên phần bên ngoài cùng bao gồm 7 electron, tính phi kim của A yếu rộng của nguyên tố phía bên trên nó trong cùng nhóm (là F gồm số hiệu nguyên tử là 9) nhưng khỏe khoắn hơn yếu tố đứng dưới nó trong cùng nhóm (là Br có số hiệu nguyên tử là 35).

2. Biết cấu trúc nguyên tử của nguyên tố có thể suy đoán địa chỉ và đặc thù nguyên tố đó.

Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác Vuông Cân, Đều, Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác

Ví dụ:

Biết: Nguyên tố X tất cả điện tích hạt nhân là 11+, nguyên tử X bao gồm 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron.