Bất đẳng thức Schur với t=1. Các kết quả giỏi sử dụng

Chia sẻ một số bất đẳng thức Schur dùng trong chứng minh các bài toán bất đẳng thức tuyệt và khó trong chương trình Toán trung học cơ sở.

Các bất đẳng thức suy ra từ bất đẳng thức Schur lúc t=1 là:

1)

*

*

2)

*

*
" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="20" width="386" style="vertical-align: -5px;">

*

3)

*

4)

*

*

5)

*

*

Đặt

*

*

*

(thầy Phạm Văn Tuyên tổng hợp)

Cùng chăm đề:

Sử dụng biểu thức phụ để tìm kiếm cực trị của biểu thức >>