Để nhìn nhận và đánh giá lại hạn chế, thiếu thốn sót của phiên bản thân, Đảng viên đều nên tự làm phiên bản kiểm điểm làm địa thế căn cứ đánh giá, xếp loại unique mỗi cuối năm. Dưới đó là mẫu bạn dạng kiểm điểm Đảng viên thời điểm cuối năm theo quy định tiên tiến nhất tại gợi ý số 21.

Bạn đang xem: Bản tự kiểm điểm thực hiện chức trách nhiệm vụ


*
Mục lục bài viết

ĐẢNG BỘ ... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: ........... .........., ngày.....tháng....năm.......

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm.............


Họ cùng tên:.................................... Ngày sinh:.........................................................

Chức vụ Đảng:........................................................................................................

Chức vụ bao gồm quyền:.............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:...................................................................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

Chi bộ......................................................................................................................

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tứ tưởng chính trị; phẩm hóa học đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

- Về tứ tưởng bao gồm trị………………………………..…………………………..

- Về phẩm hóa học đạo đức, lối sống………………….……………………………..

- Về ý thức tổ chức kỷ luật………………………………………………………..

- Về tác phong, lề lối làm việc……………………..……………………………..

- câu hỏi đấu tranh phòng, chống những bộc lộ suy thoái về bốn tưởng chủ yếu trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự dìm diện)………………………………………..…………..

Tự review về lever thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Việc thực hiện chức trách, quyền lợi theo giải pháp (Đảng, bao gồm quyền, đoàn thể)………………………………………………….……………………………..

- công dụng thực hiện các chỉ tiêu, trọng trách được giao trong năm………...……….

- Trách nhiệm cá thể liên quan mang đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách……………………...….

Tự review về lever thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

3. Câu hỏi thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, cố gắng hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm cùng nguyên nhân

1. Hạn chế, yếu điểm (theo 03 ngôn từ nêu trên)……………….……………

2. Tại sao của hạn chế, khuyết điểm………………………………………..

III. Hiệu quả khắc phục hầu hết hạn chế, khuyết điểm đã có cấp có thẩm quyền tóm lại hoặc được chỉ ra rằng ở những kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, yếu điểm (đã được tự khắc phục; đang khắc phục, nấc độ tương khắc phục; chưa được khắc phục); số đông khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân……………………………………………………...

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

IV. Giải trình những vụ việc được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi nhắc kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá thể đối với từng vấn đề được nhắc nhở kiểm điểm……………….…..

V. Nắm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với hầu như hạn chế, yếu điểm của bè phái (nếu có)

VI. Phương hướng, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp nhiều loại chất lượng

1. Xếp một số loại cán bộ, công chức, viên chức:

□Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ

□Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ kết thúc nhiệm vụ

□Không xong xuôi nhiệm vụ

2. Xếp loại Đảng viên:

□Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ

□Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ hoàn thành nhiệm vụ

□Không chấm dứt nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Đánh giá, xếp loại unique cán bộ, công chức, viên chức

- dấn xét, review của fan quản lý, áp dụng cán bộ, công chức, viên chức:………............................................................................................................

- nút xếp loại unique công chức, viên chức:...................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên với đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại unique đảng viên

- dìm xét, đánh giá của đưa ra ủy:..............................................................................

Xem thêm: Mẫu Bản Cam Kết Tu Dưỡng Rèn Luyện Phấn Đấu Năm 2019 Mới Nhất

- chi bộ đề xuất xếp một số loại mức hóa học lượng:..............................................................