Thì hiện nay tại ngừng nằm trong số các thì cơ phiên bản của tiếng Anh. đối với thì lúc này đơn, vượt khứ đối chọi thì hiện nay tại chấm dứt khó hơn. Nào thuộc nhau tìm hiểu tổng quát mắng cấu trúc, phương pháp dùng và giải nhiều hơn nữa bài tập về thì hiện tại hoàn thành, hãy nhớ là còn đáp án rõ ràng bên dưới.

Bạn đang xem: Bài tập viết lại câu thì hiện tại hoàn thành có đáp án

*

A.THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

I.Cách cần sử dụng thì bây giờ hoàn thành.

– thực hiện nhằm diễn tả một hành vi vừa bắt đầu xảy ra.

– Sử dụng mô tả môt hành vi xảy ra trong thừa khứ nhưng không rõ thời gian.

– Sử dụng mô tả một sự việc, hành động xảy ra trong thừa khứ, sự việc hành động này kéo dãn dài đến hiện tại hoặc tương lai.

– Thì hiện tại chấm dứt dùng để diễn tả một hành vi xảy ra trong thừa khứ tuy thế không được giữ gìn ở hiện tại.

– mục tiêu thông tin báo tức hoặc loan báo một bài toán nào kia vừa xảy ra.

II. Vệt hiệu nhận thấy thì bây giờ hoàn thành.

Trong các câu, người dùng hoàn toàn có thể nhận biết thì hiện tại chấm dứt khá dễ:

– Just (chỉ), recently (gần đây, bắt đầu đây), lately (mới đây)

– Yet (lúc này), already (đã), never (không bao giờ), ever (bao giờ), before (trước đây), after (sau đó)

– For + khoảng tầm thời gian

– Since + mốc thời gian/ S + Vở thừa khứ

– Up khổng lồ now, Up lớn present, Until now, till, until present, so far (cho mang đến bây giờ)

– In the past + (year)

– In the last + (year)

– In my life

III. Cấu tạo thì lúc này hoàn thành

Câu khẳng định:

S + have/has + Ved/PII…

Câu phủ định:

S + have/has + not + Ved/PII…

Câu nghi vấn:

Have/Has + S + Ved/PII…

Answer: Yes, S + have/has.

No, S + have/has + not.


B. BÀI TẬP VỀ THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH.

Sau khi tò mò vài nét về kiểu cách dùng, cấu tạo thì hiện tại xong xuôi hãy cùng trabzondanbak.com giải một số bài tập về thì hiện tại hoàn thành dưới phía trên nhé.

Bài tập 1: đổi khác các động từ nguyên mẫu mã sau lịch sự dạng bất quy tắc sinh hoạt thì hiện tại hoàn thành.

Tobe ➔ __________

Drive ➔ __________

Eat ➔ __________

Find ➔ __________

Hold ➔ __________

Meet ➔ __________

Swim ➔ __________

Smeel ➔ __________

Tell ➔ __________

Wake ➔ __________

Win ➔ __________

Bài tập 2: Viết lại câu thế nào cho nghĩa ko đổi.

1.This is the first time Khanh went khổng lồ Japan.

➔ Khanh hasn’t ____________________________________.

2. Uyen started learning 2 weeks ago.

➔ Uyen has _______________________________________.

3. My parents began drinking when it started to rain.

➔ My parents have _________________________________.

4. Tung last had his car repaired when I left him.

➔ Tung haven’t ____________________________________.

5. When did she have it?

➔ How long _______________________________________?

6. I haven’t seen my grandfather for 2 months.

➔ The last _________________________________________.

7. Gin hasn’t taken a bath since Tuesday.

➔ It is _____________________________________________.

Bài tập 3: lựa chọn một đáp án đúng nhất.

1.Jun _______ France for 4 months.

A. Have learnt B. Learnt C. Learns D. Has learnt

2. She hasn’t _______us about that accident yet.

A. Told B. Tell C. Said D. Say

3. I saw my best friends last week but I ________ them so far this morning.

A. Saw B. Hasn’t seen C. Didn’t see D. Haven’t seen

4. It’s the first time that this car _______ down this week.

A. Broke B. Broken C. Has broken D. Have broken

5. Have your parents ______ newspapers recently?

A. Listened B. Spoken C. Watched D. Read

6. I _______ a flight lớn Korea for 5 weeks.

A. Book B. Have booked C. Has booked D. Books

7. Tommy has just ______ since her parents arrived.

A. Leave B. Has left C. Left D. Leaved

8. My teacher ________ us for 2 days.

A. Hasn’t teach B. Hasn’t taught C. Have teach D. Haven’t taught

9. ______ nam giới seen any good films lately?

A. Did B. Has C. Have D. Does

10. Mary __________ earlier, but she has worked a lot lately.

A. Hasn’t written B. Have written C. Written D. Wrote

Bài tập 4: Tìm với sửa lỗi sai trong câu sau:

1.Jinho have lost his key. He can’t find it anywhere.

2. How much games has this team won so far this month?

3. Long doesn’t know her husband. He never has met him.

4. They live in Australia. They has lived there all their life.

5. Your house looks very clean & beautiful. Have you wash it?

Bài tập 5: Chia hễ từ ham mê hợp

1.Huyen _________ (learn) a very hard lesson the day before last night.

She _________ (live) in japan since 1995.________ William _______ (speak) khổng lồ his boss?We _________ (not/see) our father for a long time.Key _________ (send) me an email for 3 weeks.Elizabeth already __________ (make) her bed but she ____________ (not/call) her boyfriend.There _________ (tobe) many accidents on that road for 6 months.Truong ___________ (perform) the same play since 2017.A: _________ you ________ (visit) New York?

B: No, I haven’t.

My brother ___________ (work) for that company since 2018.

Bài tập 6: Viết những câu sau dựa trên những từ mang lại sẵn và phân tách động từ

1.We/play/tennis/2 years.

Mai/go/the library/today.My sister/move/a new house/near/her boyfriend’s flat.His teacher/not/explain/this lesson/yet.This/best/film/I/ever/watch.Minh/just/leave/office/2 hours.They/write/a report/since/last Monday?

Bài tập 7: Điền ‘since’ với ‘for’ vào vị trí thích hợp hợp

1.Her uncle has been a designer ________ 3 years.

Myan has lived in Canada with her grandparents _________ 2010.I have learnt French ________ I was 6.Jim hasn’t finished this project _________ last night.We have just left ________ half a day.A: How long has the post office been opened?

B: It has been opened _________ 8 a.m.

His girlfriend has been looking for a job __________ she graduated.Liz and Binh have been married ________ a year.My brother has bought a new phone ___________ last Thursday.My aunt has owned the book siêu thị __________ 3 years.

ĐÁP ÁN:

Bài tập 1:

Tobe ➔ ____Have/Has Been______ (đã từng là)

Drive ➔ ____Have/Has Driven_____ (đã từng lái)

Eat ➔ ____Have/Has Eaten______ (đã từng ăn)

Find ➔ ____Have/Has Found______ (đã từng tìm)

Hold ➔ ____ Have/Has Held______ (đã từng tổ chức)

Meet ➔ _____Have/Has Met_____ (đã từng gặp)

Swim ➔ _____Have/Has Swum____ (đã từng bơi)

Smeel ➔ _____Have/Has Smelt____ (đã từng ngửi)

Tell ➔ _____Have/Has Told____ (đã từng nói)

Wake ➔ _____Have/Has Woken_____ (đã từng thức dậy)

Win ➔ _____Have/Has Won_______ (đã từng thắng)

Bài tập 2:

1.This is the first time Khanh went lớn Japan.

➔ Khanh hasn’t gone to nhật bản before.

2. Uyen started learning 2 weeks ago.

➔ Uyen has learnt for 2 weeks.

3. My parents began drinking when it started lớn rain.

➔ My parents have drunk since it started lớn rain.

4. Tung last had his car repaired when I left him.

➔ Tung haven’t had his oto repaired since I left him.

5. When did she have it?

➔ How long have she had it?

6. I haven’t seen my grandfather for 2 months.

➔ The last time I saw my grandfather was 2 months ago.

7. Gin hasn’t taken a bath since Tuesday.

➔ It is Tuesday since Gin took a bath.

Bài tập 3:

1.Chọn D (dấu hiệu: for 4 months)

2. Lựa chọn A (told + somebody và phân chia ở cột 3; said + to lớn somebody)

3. Chọn D (dấu hiệu: so far this morning)

4. Chọn C (dấu hiệu: It’s the first time)

5. Chọn D (read là hợp lý nhất bởi đọc báo)

6. Lựa chọn B (dấu hiệu: for 5 weeks)

7. Chọn C (dấu hiệu: since)

8. Lựa chọn B (dấu hiệu: for)

9. Chọn B (dấu hiệu: lately)

10. Lựa chọn A (theo nghĩa của câu)

Bài tập 4:

1.have ➔ has (Jinho là chủ ngữ số ít)

2. Much ➔ many (games là danh từ bỏ đếm được)

3. Never has met ➔ has never met (sai sản phẩm công nghệ tự)

4. Has ➔ have (they là chủ ngữ số nhiều)

5. Wash ➔ washed (chưa phân chia động từ)

Bài tập 5:

1.Huyen _____has learnt____ a very hard lesson the day before last night.

She ____has lived_____ in japan since 1995.____Has____ William ___spoken____ to lớn his boss?We ___hasn’t seen______ our father for a long time.Key ____has sent_____ me an email for 3 weeks.Elizabeth has already ____made______ her bed but she ______hasn’t called______ her boyfriend.There ___has been______ many accidents on that road for 6 months.Truong _____has performed______ the same play since 2017.A: _____Have____ you ____visited____ New York?

B: No, I haven’t.

My brother _____has worked______ for that company since 2018.

Xem thêm: Cách Giải Phương Trình Sin Cos, Cách Giải Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản

Bài tập 6:

1.We have played tennis for 2 years.

Mai has gone to lớn the library today.My sister has moved lớn a new house near her boyfriend’s flat.His teacher hasn’t explained this lesson yet.This is the best film I have ever watched.Minh has just left the office for 2 hours.Have they written a report since last Monday?

Bài tập 7:

1.for (for + khoảng tầm thời gian)

since (since + mốc thời gian)since (since + mốc thời gian)since (since + mốc thời gian)for (for + khoảng thời gian)for (for + khoảng tầm thời gian)since (since + mốc thời gian)for (for + khoảng chừng thời gian)since (since + mốc thời gian)for (for + khoảng tầm thời gian)

Các bài tập khác: