Các rượu cồn từ phân tách To V với Ving không cực nhọc nhưng thông thường có sự nhầm lẫn hơi nhiều. Phát âm được điều này, shop chúng tôi đã tổng hợp các dạng bài tập về khổng lồ V và Ving có đáp án cho chúng ta với mong muốn củng nạm kiến thức và nên tránh những sai sót, nhầm lẫn trong quá trình làm bài xích tập. Bạn hãy tham khảo các bài bác tập về khổng lồ V cùng Ving (kèm đáp án) sau đây nhé!

*

BÀI TẬP VỀ lớn V VÀ V-ING

Exercise 1: Chia các động từ vào ngoặc dưới đây thành dạng khổng lồ V hoặc Ving

1.Nam suggested ________ (talk) the children to lớn school yesterday.

Bạn đang xem: Bài tập về to v và ving có đáp án

2. They decided _________ (play) tennis with us last night.

3. Mary helped me ________ (repair) this tín đồ and _______ (clean) the house.

4. We offer ________ (make) a plan.

5. We required them ________ (be) on time.

6. Kim wouldn’t recommend him _______ (go) here alone.

7. Before ________ (go) to lớn bed, my mother turned off the lights.

8. Minh is interested in ________ (listen) lớn music before _____ (go) to lớn bed.

9. This robber admitted ______ (steal) the red smartphone phone last week.

10. Shyn spends a lot of money ________ (repair) her car.

11. It took me 2 hours _______ (buy) the clothes and shoes.

12. Vày you have any money ________ (pay) for the hat?

13. Would you like ________ (visit) my grandparents in Paris?

14. Don’t waste her time ___________(complain) about her salary.

15. That questions need ___________ (reply).

16. Viet is used to ________ (cry) when he faces his difficulties.

17. It’s time they stopped ______ (work) here.

18. Will she remember _______ (collect) his suit from the dry – cleaners or shall I vày it?

19. Jim forgot ________ (send) this message last night.

20. Hung stopped ______ (eat) meat yesterday.

Exercise 2: Tìm cùng sửa lỗi không đúng trong câu bên dưới (nếu có)

1.Yesterday, Minh didn’t want lớn coming khổng lồ the theater with them because he had already seen the film.

2. My brother used lớn running a lot but he doesn’t vị it usually now.

3. They’re going lớn have a small tiệc nhỏ celebrating their house at 7 p.m tomorrow.

4. Wind tried to avoiding answering her questions last night.

5. Khanh don’t forget post that letter that his mother gave him this evening.


Exercise 3: Viết lại câu thế nào cho nghĩa không đổi

1.It isn’t necessary khổng lồ play football with my best friends today.

➔ You don’t ________________________________________.

2. “Why don’t we visit her parents next week?”

➔ You suggested ____________________________________.

3. Thanh spends 3 hours a day doing the homework.

➔ It takes …

➔ Thanh wastes …

4. Hanh khô said to him: “Remember to close all the window & turn off the lights before going out”.

➔ khô cứng reminded ___________________________________________.

5. Linh told him: “Don’t forget khổng lồ repair my bicycle”.

➔ Linh told him ___________________________________.

ĐÁP ÁN

Exercise 1:

1.Nam suggested ____talking____ (talk) the children khổng lồ school yesterday.

(cấu trúc Suggest + Ving)

2. They decided _____to play____ (play) tennis with us last night.

(cấu trúc Decide + to lớn Vinf)

3. Mary helped me ____repair____ (repair) this fan hâm mộ and ____clean___ (clean) the house.

(cấu trúc Help + sb + Vinf)

4. We offer ____to make____ (make) a plan.

(cấu trúc Offer + to Vinf)

5. We required them ___to be_____ (be) on time.

(cấu trúc Require + sb + to Vinf)

6. Kim wouldn’t recommend him ____to go___ (go) here alone.

(cấu trúc Recommend + sb + to Vinf)

7. Before ____going____ (go) to lớn bed, my mother turned off the lights.

(cấu trúc Before + Ving)

8. Minh is interested in ____listening____ (listen) lớn music before ___going__ (go) khổng lồ bed.

(cấu trúc “giới từ” + Ving)

9. This robber admitted ____stealing__ (steal) the red thiết bị di động phone last week.

(cấu trúc Admit + Ving)

10. Shyn spends a lot of money ____repairing____ (repair) her car.

(cấu trúc S + spend + time/money + Ving…)

11. It took me 2 hours ____to buy___ (buy) the clothes & shoes.

(cấu trúc It takes + sb + time/money + to lớn Vinf…)

12. Bởi vì you have any money ____to pay____ (pay) for the hat?

(cấu trúc Have + lớn Vinf)

13. Would you like ____to visit____ (visit) my grandparents in Paris?

(cấu trúc Would you lượt thích + to Vinf…?)

14. Don’t waste her time ______complaining_____(complain) about her salary.

(cấu trúc Waste time + Ving)

15. That questions need _____replying______ (reply).

(cấu trúc Need + Ving)

16. Viet is used lớn ____crying____ (cry) when he faces his difficulties.

(cấu trúc tobe used to + Ving)

17. It’s time they stopped ____working__ (work) here.

(cấu trúc Stop + Ving)

18. Will she remember ____to collect___ (collect) his suit from the dry – cleaners or shall I do it?

(cấu trúc Remember + to Vinf)

19. Jim forgot ____sending____ (send) this message last night.

(cấu trúc Forget + Ving)

20. Hung stopped ___to eat___ (eat) meat yesterday.

(cấu trúc Stop + to Vinf)

Exercise 2:

1.to coming ➔ to come (want + khổng lồ Vinf)

2. Running ➔ run (use + lớn Vinf)

3. Celebrating ➔ to lớn celebrate (have + khổng lồ Vinf)

4. Khổng lồ avoiding ➔ to lớn avoid (try + khổng lồ Vinf)

5. Post ➔ khổng lồ post (forget + to lớn Vinf)

Exercise 3:

1.You don’t have lớn play football with my best friends today.

2. You suggested visting her parents the next week.

3. Thanh spends 3 hours a day doing the homework.

➔ It takes Thanh 3 hours a day to bởi vì the homework.

➔ Thanh wastes 3 hours a day doing the homework.

4. Hanh hao reminded lớn close all the window và turn off the lights before going out .

Xem thêm: Tính Chất Nhiệt Đới Của Khí Hậu Nước Ta Quy Định Bởi Yếu Tố Nào Sau Đây

5. Linh told him not to repair her bicycle.

Ngoài các bài tập về to lớn V với Ving gồm đáp án, học viên thực hành thêm một trong những bài tập tiếng anh khác: