Bạn đã xem: Bài Tập giờ đồng hồ Anh Về Ving cùng To V Violet, bài Tập Ving tại trabzondanbak.com: chia sẻ bài viết hay về cuộc sống giáo dục

các bạn đang quan tâm đến Bài Tập giờ Anh Về Ving cùng To V Violet, bài bác Tập Ving bắt buộc không? Vậy hãy cùng trabzondanbak.com đón xem bài viết này ngay tiếp sau đây nhé!

XEM đoạn clip Bài Tập tiếng Anh Về Ving và To V Violet, bài Tập Ving trên đây.

Bạn đang xem: Bài tập về to v và ving có đáp án violet

Bạn vẫn xem: bài xích tập viết lại câu giờ anh bao gồm đáp án violet

Các động từ chia To V và Ving không khó khăn nhưng thông thường sẽ có sự nhầm lẫn khá nhiều. Phát âm được điều này, cửa hàng chúng tôi đã tổng hợp những dạng bài tập về to V với Ving bao gồm đáp án cho các bạn với ước muốn củng gắng kiến thức và tránh những không nên sót, lầm lẫn trong quy trình làm bài xích tập. Bạn hãy tham khảo các bài tập về to lớn V với Ving (kèm đáp án) dưới đây nhé!


*

BÀI TẬP VỀ lớn V VÀ V-ING

Exercise 1: Chia những động từ vào ngoặc sau đây thành dạng lớn V hoặc Ving

1.Nam suggested ________ (talk) the children khổng lồ school yesterday.

Đang xem: bài bác tập giờ anh về ving và to v violet

2. They decided _________ (play) tennis with us last night.

3. Mary helped me ________ (repair) this tín đồ and _______ (clean) the house.

4. We offer ________ (make) a plan.

5. We required them ________ (be) on time.

6. Kim wouldn’t recommend him _______ (go) here alone.

7. Before ________ (go) lớn bed, my mother turned off the lights.

8. Minh is interested in ________ (listen) lớn music before _____ (go) khổng lồ bed.

9. This robber admitted ______ (steal) the red điện thoại phone last week.

10. Shyn spends a lot of money ________ (repair) her car.

11. It took me 2 hours _______ (buy) the clothes and shoes.

12. Bởi vì you have any money ________ (pay) for the hat?

13. Would you like ________ (visit) my grandparents in Paris?

14. Don’t waste her time ___________(complain) about her salary.

15. That questions need ___________ (reply).

16. Viet is used to ________ (cry) when he faces his difficulties.

17. It’s time they stopped ______ (work) here.

18. Will she remember _______ (collect) his suit from the dry – cleaners or shall I vì chưng it?

19. Jim forgot ________ (send) this message last night.

20. Hung stopped ______ (eat) meat yesterday.

Exercise 2: Tìm và sửa lỗi sai trong câu dưới (nếu có)

1.Yesterday, Minh didn’t want khổng lồ coming lớn the theater with them because he had already seen the film.

2. My brother used to running a lot but he doesn’t vì it usually now.

3. They’re going to lớn have a small tiệc ngọt celebrating their house at 7 p.m tomorrow.

4. Wind tried to avoiding answering her questions last night.

5. Khanh don’t forget post that letter that his mother gave him this evening.

Exercise 3: Viết lại câu thế nào cho nghĩa không đổi

1.It isn’t necessary khổng lồ play football with my best friends today.

➔ You don’t ________________________________________.

2. “Why don’t we visit her parents next week?”

➔ You suggested ____________________________________.

3. Thanh spends 3 hours a day doing the homework.

➔ It takes …

➔ Thanh wastes …

➔ hanh reminded ___________________________________________.

5. Linh told him: “Don’t forget lớn repair my bicycle”.

➔ Linh told him ___________________________________.

ĐÁP ÁN

Exercise 1:

1.Nam suggested ____talking____ (talk) the children lớn school yesterday.

(cấu trúc Suggest + Ving)

2. They decided _____to play____ (play) tennis with us last night.

(cấu trúc Decide + to lớn Vinf)

3. Mary helped me ____repair____ (repair) this fan and ____clean___ (clean) the house.

(cấu trúc Help + sb + Vinf)

4. We offer ____to make____ (make) a plan.

(cấu trúc Offer + to lớn Vinf)

5. We required them ___to be_____ (be) on time.

(cấu trúc Require + sb + to lớn Vinf)

6. Kim wouldn’t recommend him ____to go___ (go) here alone.

(cấu trúc Recommend + sb + khổng lồ Vinf)

7. Before ____going____ (go) to lớn bed, my mother turned off the lights.

(cấu trúc Before + Ving)

8. Minh is interested in ____listening____ (listen) to lớn music before ___going__ (go) lớn bed.

(cấu trúc “giới từ” + Ving)

9. This robber admitted ____stealing__ (steal) the red mobile phone last week.

(cấu trúc Admit + Ving)

10. Shyn spends a lot of money ____repairing____ (repair) her car.

(cấu trúc S + spend + time/money + Ving…)

11. It took me 2 hours ____to buy___ (buy) the clothes và shoes.

(cấu trúc It takes + sb + time/money + lớn Vinf…)

12. Bởi vì you have any money ____to pay____ (pay) for the hat?

(cấu trúc Have + to Vinf)

13. Would you like ____to visit____ (visit) my grandparents in Paris?

(cấu trúc Would you lượt thích + to Vinf…?)

14. Don’t waste her time ______complaining_____(complain) about her salary.

(cấu trúc Waste time + Ving)

15. That questions need _____replying______ (reply).

(cấu trúc Need + Ving)

16. Viet is used to ____crying____ (cry) when he faces his difficulties.

(cấu trúc tobe used to lớn + Ving)

17. It’s time they stopped ____working__ (work) here.

(cấu trúc Stop + Ving)

18. Will she remember ____to collect___ (collect) his suit from the dry – cleaners or shall I bởi it?

(cấu trúc Remember + lớn Vinf)

19. Jim forgot ____sending____ (send) this message last night.

(cấu trúc Forget + Ving)

20. Hung stopped ___to eat___ (eat) meat yesterday.

(cấu trúc Stop + to Vinf)

Exercise 2:

1.to coming ➔ khổng lồ come (want + lớn Vinf)

2. Running ➔ run (use + to Vinf)

3. Celebrating ➔ khổng lồ celebrate (have + lớn Vinf)

4. To avoiding ➔ lớn avoid (try + to lớn Vinf)

5. Post ➔ to lớn post (forget + to Vinf)

Exercise 3:

1.You don’t have to play football with my best friends today.

2. You suggested visting her parents the next week.

3. Thanh spends 3 hours a day doing the homework.

➔ It takes Thanh 3 hours a day to vị the homework.

➔ Thanh wastes 3 hours a day doing the homework.

Xem thêm: Top 9 Những Câu Ca Dao Về Truyền Thống Gia Đình Dòng Họ, Ca Dao Tục Ngữ Truyền Thống Gia Đình Dòng Họ

5. Linh told him not to repair her bicycle.

Ngoài các bài xích tập về to V cùng Ving có đáp án, học sinh thực hành thêm một trong những bài tập tiếng anh khác: