Bài tập về thì bây giờ đơn cùng quá khứ đơn có đáp án trong phân mục học tập cùng rèn luyện con kiến thức. Bài bác tập các bạn học sinh hoàn toàn có thể rèn luyện kiến thức và sẵn sàng kỹ năng làm bài tập rất tốt cho những kì thi và khám nghiệm sắp tới. Tài liệu về thì hiện tại đơn với quá khứ đơn là phần định hướng và bài xích tập gồm đáp án nâng cao, bám quá sát chương trình cùng giúp học sinh năng vững vàng nhất kỹ năng và kiến thức khi học tác dụng nhất.

Bạn đang xem: Bài tập về thì hiện tại đơn và quá khứ đơn có đáp án


Phân biệt thì hiện tại đơn cùng quá khứ đơn

Thì lúc này đơn: miêu tả hành rượu cồn được lặp đi tái diễn nhiều lần về một hành vi và thói quen cuộc sống thường ngày ở hiện nay tại.

Thì lúc này đơn có các dấu hiệu nhận biết trong các câu là: every day/ week/ month/ year, usually, often, always, rarely, never, sometimes, in the morning/ evening, afternoon, at night, …

Thì thừa khứ đơn: mô tả hành hễ đã kết thúc trong thừa khứ sinh sống thời điểm cụ thể trong quá khứ.

Dấu hiệu phân biệt câu thừa khứ đối chọi là yesterday, then, when, last night/ week/ month/ year, a week/ month/ year ago, two days ago, in 2019, ….

*

Bài tập về thì lúc này đơn và quá khứ bao gồm đáp án

Exercise 1: Put the verb in brackets into the present simple or past simple

We _________ (go) khổng lồ the holiday last weekend. My cousins _________ (not/ visit) us every weekend. ___________ (your mum/ make) sugar yesterday? I _______ (send) nam giới an e-mail yesterday morning The children always ______ (do) their homework yesterday morning.

Exercise 2: Choose the correct answer

Dad doesn’t buy/ didn’t buy a new bike. I don’t watch/ didn’t watch TV yesterday. Vị you like/ liked chips? Mary leaves/ left for Italy last week. Did Tuan come/ came khổng lồ the party?

Exercise 3: Put the verbs in the present simple or the past simple

A: ___________________ (you/ go) to lớn supper market yesterday?

B: No, I __________. I ___________ (never/ work) on Friday 

A: _______________ (you/ see) Charles yesterday?

B: Yes. We ________ (have) breakfast together.

A: ____________ (Nam/ work) at a bank?

B: No, She ____________. SHe __________ (work) at a post office

A: ____________ (you/ do) anything exciting last Saturday?

B: No, not really. He_____________ (watch) TV và _________________ (read) a newspaper. It was a boring weekend.

A: What __________ (you/do) at weekends?

B: We usually ___________(go) to the holiday

Exercise 4: Complete the sentences with the time expressions from the list
*

at the momentalwaysyesterdaylast nightevery weeklast summer
We watched a really good film at the cinema __________. She is upset because he failed his driving kiểm tra __________. He ____________ brushes his teeth before she goes to lớn bed at night. She is working _____________ I can’t come with you. My father does the shopping _______________. I went to lớn a beautiful exotic island ____________. The weather was very cold.

Exercise 5: Put the verbs in brackets into the present simple or the past simple

Tommy Brown ________ (like) making up stories. No one ______ (believe) what he ______ (say) because he always _____ (tell) lies. She ________ (live) in a big village and _______ (work) on a farm just outside the village. One night last month, Jenny______ (finish) worked late. It _________ (be) dark và cold. Suddenly, She _______ (hear) a strange noise, so She _________ (look) up. It __________ (be) a UFO bright flashing lights. The UFO ________ (come down) towards her & she ________ (see) two green men looking at her from outside. She ___________ (scream), ___________ (drop) her bag and ______________ (run away). When she ______________ (arrive) in the village, she ______________ (run) into some villagers and ______________(start) telling them about the aliens but they all ______________ (laugh) at her. No one ______________ (believe) Jenny.

Xem thêm: Mẫu Phát Biểu Tổng Kết Chi Hội Cựu Chiến Binh Tại Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ 2020

*

Kết luận

Trên đây là toàn cục nội dung của bài tập về thì bây giờ đơn cùng quá khứ đơn có đáp án ship hàng mọi fan ôn tập cùng rèn luyện kiến thức và kỹ năng và năng lực làm bài tốt nhất. Chúng ta có thể xem thêm nhiều tài liệu rộng để cải thiện kiến thức cho khách hàng về bài xích tập anh văn hiệu quả.