Dưới đây là 25 câu trắc nghiệm có mang vectơ bao gồm đáp án và giải thuật chi tiết. Bài tập chia thành các dạng: xác định vectơ; khẳng định vectơ; nhì vectơ bằng nhau. Bài xích tập được soạn dưới dạng word bao gồm 9 trang. Chúng ta xem và download về ngơi nghỉ dưới.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm về vecto có đáp án


Cho đoạn thẳng​​ AB.​​ Nếu ta lựa chọn điểm​​ A​​ làm điểu đầu, điểm​​ B​​ là điểm cuối thì đoạn thẳng​​ AB​​ có phía từ​​ A​​ đến​​ B.​​ Khi đó ta nói​​ AB​​ là một đoạn thẳng bao gồm hướng.​​ 

Định nghĩa.​​ Vectơ là một đoạn thẳng gồm hướng.

Vectơ tất cả điểm đầu​​ A,​​ điểm cuối​​ B​​ được kí hiệu là​​ AB→​​ và đọc là “ vectơ​​ AB​​ “. Để vẽ được vectơ​​ AB→​​ ta vẽ đoạn thẳng​​ AB​​ và ghi lại mũi tên sinh hoạt đầu nút​​ B.

*

Vectơ còn được kí hiệu là​​ a→,  b→,  x→,  y→,  ...​​ khi không buộc phải chỉ rõ điểm đầu và điểm cuối của nó.​​ 

2. Vectơ cùng phương, vectơ thuộc hướng​​ 

Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của một vectơ được gọi là giá chỉ của vectơ đó.

Định nghĩa.​​ Hai vectơ được call là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.

Nhận xét.​​ Ba điểm phân biệt​​ A,  B,  C​​ thẳng mặt hàng khi và chỉ khi hai vectơ​​ AB→​​ và​​ AC→​​ cùng phương.​​ 

3. Nhì vectơ bởi nhau

Mỗi vectơ có một độ dài, đó là khoảng cách giữa điểm đầu cùng điểm cuối của vectơ đó. Độ nhiều năm của​​ AB→​​ được​​ kí hiệu là​​ AB→,​​ như vậy​​ AB→=AB.

Vectơ gồm độ lâu năm bằng​​ 1​​ gọi là vectơ 1-1 vị.​​ 

Hai vectơ​​ a→​​ và​​ b→​​ được call là cân nhau nếu bọn chúng cùng hướng và gồm cùng độ dài, kí hiệu​​ a→=b→​​ 

Chú ý.​​ Khi mang lại trước vectơ​​ a→​​ và điểm​​ O,​​ thì ta luôn tìm được một điểm​​ A​​ duy tuyệt nhất sao cho​​ OA→=a→.​​ 

4. Vectơ – không

Ta biết rằng mỗi vectơ tất cả một điểm đầu với một điểm cuối và trọn vẹn được xác minh khi biết điểm đầu cùng điểm cuối của nó.​​ 

Bây tiếng với một điểm​​ A​​ bất kì ta quy ước bao gồm một vectơ đặc trưng mà điểm đầu và điểm cuối mọi là​​ A.​​ Vectơ này được kí hiệu là​​ AA→​​ và được gọi là vectơ – không.

II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Vấn đề 1. XÁC ĐỊNH VECTƠ

Câu 1.​​ Vectơ có điểm đầu là​​ D, điểm cuối là​​ E​​ được kí hiệu là

A.​​ DE.​​  B.​​ DE→. C.​​ ED→. D.​​ DE→.

Câu 2.​​ Cho tam giác​​ ABC.​​ Có bao nhiêu vectơ không giống vectơ - không có điểm đầu cùng điểm cuối là những đỉnh​​ A,B,C?

A.​​ 3.​​    B.​​ 6. C.​​ 4. D.​​ 9.

Câu 3.​​ Cho tứ giác​​ ABCD. Bao gồm bao nhiêu vectơ khác vectơ - không tồn tại điểm đầu cùng cuối là những đỉnh của tứ giác?

A.​​ 4.​​    B.​​ 6. C.​​ 8. D.​​ 12.

Vấn đề 2. Nhị VECTƠ CÙNG PHƯƠNG

Câu 4.​​ Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng?

A.​​ Có độc nhất một vectơ cùng phương với mọi vectơ. 

B.​​ Có tối thiểu hai vectơ tất cả cùng phương với đa số vectơ.

C.​​ Có vô vàn vectơ thuộc phương với mọi vectơ. 

D.​​ Không có vectơ nào thuộc phương với tất cả vectơ.

Câu 5.​​ Cho bố điểm​​ A,B,C​​ phân biệt. Khi đó:

A.​​ Điều kiện buộc phải và đầy đủ để​​ A,B,C​​ thẳng hàng là​​ AB→​​ cùng phương với​​ AC→.

B.​​ Điều kiện đủ để​​ A,B,C​​ thẳng mặt hàng là cùng với mọi​​ M,​​ MA→cùng phương với​​ AB→.

C.​​ Điều kiện yêu cầu để​​ A,B,C​​ thẳng sản phẩm là với mọi​​ M,​​ MA→cùng phương với​​ AB→.

D.​​ Điều kiện phải để​​ A,B,C​​ thẳng sản phẩm là​​ AB→=AC→.

Câu 6.​​ Gọi​​ M,  N​​ lần lượt là trung điểm của các cạnh​​ AB,  AC​​ của tam giác đều​​ ABC. Hỏi cặp vectơ nào sau đây cùng hướng?

A.​​ MN→​​ và​​ CB→.​​  B.​​ AB→​​ và​​ MB→. C.​​ MA→​​ và​​ MB→. D.​​ AN→​​ và​​ CA→.​​  

Câu 7.​​ Cho lục giác đều​​ ABCDEF​​ tâm​​ O.​​ Số các vectơ khác vectơ - không, thuộc phương với​​ OC→​​ có điểm đầu cùng điểm cuối là những đỉnh của lục giác là

A.​​ 4.​​    B.​​ 6. C.​​ 7. D.​​ 9.

Vấn đề 3. Hai VECTƠ BẰNG NHAU

 

Câu 8.​​ Với​​ DE→​​ (khác vectơ - không) thì độ nhiều năm đoạn​​ ED​​ được điện thoại tư vấn là

A.​​ Phương của​​ ED→.​​  B.​​ Hướng của​​ ED→.​​  

C.​​ Giá của​​ ED→.​​   D.​​ Độ lâu năm của​​ ED→.​​ 

Câu 9.​​ Mệnh đề nào dưới đây sai?

A.​​ AA→=0→.​​   B.​​ 0→​​ cùng hướng với đa số vectơ.

C.​​ AB→>0.​​   D.​​ 0→​​ cùng phương với mọi vectơ.

Câu 10.​​ Hai vectơ được điện thoại tư vấn là cân nhau khi còn chỉ khi​​ 

A.​​ Giá của chúng trùng nhau cùng độ lâu năm của chúng bởi nhau.​​  

B.​​ Chúng trùng với một trong các cặp cạnh đối của một hình bình hành. 

C.​​ Chúng trùng với một trong số cặp cạnh đối của một tam giác đều. 

D.​​ Chúng thuộc hướng và độ nhiều năm của chúng bởi nhau.

Câu 12.​​ Cho bốn điểm phân biệt​​ A,B,C,D.​​ Điều kiện nào trong số đáp án A, B, C, D sau đó là điều kiện phải và đầy đủ để​​ AB→=CD→?

A.​​ ABCD​​ là hình bình hành. B.​​ ABDC​​ là hình bình hành. 

C.​​ AC=BD.  D.​​ AB=CD.

Câu 13.​​ Cho tư điểm phân biệt​​ A,B,C,D​​ thỏa mãn​​ AB→=CD→. Xác minh nào tiếp sau đây sai?​​ 

A.​​ AB→​​ cùng hướng​​ CD→.​​  B.​​ AB→​​ cùng phương​​ CD→. 

C.​​ AB→=CD→.​​  ​​  D.​​ ABCD​​ là hình bình hành.

Câu 14.​​ Gọi​​ O​​ là giao điểm của nhị đường chéo của hình bình hành​​ ABCD.​​ Đẳng thức nào dưới đây sai?

A.​​ AB→=DC→.​​  B.​​ OB→=DO→.​​  C.​​ OA→=OC→.​​  D.​​ CB→=DA→.

Câu 15.​​ Cho tứ giác​​ ABCD.​​ Gọi​​ M,N,P,Q​​ lần lượt là trung điểm của​​ AB,​​ BC,​​ CD,​​ DA.​​ Khẳng định nào sau đây sai?

A.​​ MN→=QP→.​​  B.​​ QP→=MN→.​​  C.​​ MQ→=NP→.​​  D.​​ MN→=AC→.

Câu 16.​​ Cho hình vuông​​ ABCD. Xác định nào tiếp sau đây đúng?

A.​​ AC→=BD→.  B.​​ AB→=CD→. 

C.​​ AB→=BC→.  D.​​ Hai vectơ​​ AB→,AC→​​ cùng hướng.

Câu 17.​​ Gọi​​ O​​ là giao điểm của nhị đường chéo hình chữ nhật​​ ABCD. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A.​​ OA→=OC→.​​   B.​​ OB→​​ và​​ OD→​​ cùng hướng. 

C.​​ AC→​​ và​​ BD→​​ cùng hướng.​​  D.​​ AC→=BD→.

Câu 18.​​ Gọi​​ M,  N​​ lần lượt là trung điểm của các cạnh​​ AB,  AC​​ của tam giác đều​​ ABC. Đẳng thức nào tiếp sau đây đúng?

A.​​ MA→=MB→.​​  B.​​ AB→=AC→.​​  C.​​ MN→=BC→.​​  D.​​ BC→=2MN→.

Câu 19.​​ Cho tam giác​​ ABC​​ đều cạnh​​ a. Gọi​​ M​​ là trung điểm​​ BC. Khẳng định nào tiếp sau đây đúng?

A.​​ MB→=MC→.​​  B.​​ AM→=a32.​​  C.​​ AM→=a.​​  D.​​ AM→=a32.

Câu 20.​​ Cho hình thoi​​ ABCD​​ cạnh​​ a​​ và​​ BAD^=60°. Đẳng thức nào dưới đây đúng?​​ 

A.​​ AB→=AD→.​​  B.​​ BD→=a.​​  C.​​ BD→=AC→.​​  D.​​ BC→=DA→. 

Câu 21.​​ Cho lục giác đều​​ ABCDEF​​ có tâm​​ O.​​ Đẳng thức nào dưới đây sai?

A.​​ AB→=ED→.​​  B.​​ AB→=AF→.​​  C.​​ OD→=BC→.​​  D.​​ OB→=OE→.

Câu 22.​​ Cho lục giác đều​​ ABCDEF​​ tâm​​ O.​​ Số những vectơ bằng​​ OC→​​ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của lục giác là​​ 

A.​​ 2.​​    B.​​ 3. C.​​ 4. D.​​ 6.

Câu 23.​​ Cho tam giác​​ ABC​​ có trực tâm​​ H. Gọi​​ D​​ là điểm đối xứng với​​ B​​ qua tâm​​ O​​ của mặt đường tròn ngoại tiếp tam giác​​ ABC. Xác minh nào sau đây đúng?

A.​​ HA→=CD→​​ và​​ AD→=CH→. B.​​ HA→=CD→​​ và​​ AD→=HC→. 

C.​​ HA→=CD→​​ và​​ AC→=CH→. D.​​ HA→=CD→​​ và​​ AD→=HC→​​ và​​ OB→=OD→.

Câu 24.​​ Cho​​ AB→≠0→​​ và một điểm​​ C.​​ Có từng nào điểm​​ D​​ thỏa mãn​​ AB→=CD→?​​ 

A.​​ 0.​​    B.​​ 1. C.​​ 2. D.​​ Vô số.

Câu 25.​​ Cho​​ AB→≠0→​​ và một điểm​​ C.​​ Có bao nhiêu điểm​​ D​​ thỏa mãn​​ AB→=CD→?​​ 

A.​​ 1.​​    B.​​ 2. C.​​ 0. D.​​ Vô số.

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

Câu 1. Lựa chọn D.

Câu 2. Chọn B.​​ Đó là những vectơ:​​ AB→,  BA→,  BC→,  CB→,  CA→,  AC→.​​ 

Câu 3.​​ Xét các vectơ tất cả điểm​​ A​​ là điểm đầu thì có các vectơ vừa lòng bài toán là​​ AB→,AC→,AD→→​​ có 3 vectơ.

Tương tự cho các điểm còn lại​​ B,C,D.​​ Chọn D.​​ 

Câu 4.​​ Chọn A.​​ Vì vectơ - không thuộc phương với tất cả vectơ.

Câu 5.​​ Chọn A.

Câu 6. Lựa chọn B.

Câu 7. Lựa chọn B.​​ Đó là những vectơ:​​ AB→,  BA→,  DE→,  ED→,  FC→,  CF→.

*

Câu 8.​​ Chọn D.

Câu 9. Lựa chọn C.​​ Vì hoàn toàn có thể xảy ra trường hợp​​ AB→=0⇔A≡B.​​ 

Câu 10. Lựa chọn D.

Câu 11.​​ Chọn B.

Câu 12.​​ Ta có:

​​ AB→=CD→⇒AB∥CDAB=CD⇒ABDC​​ là hình bình hành.

​​ Mặt khác,​​ ABDC​​ là hình bình hành​​ ⇒AB∥CDAB=CD⇒AB→=CD→.

Do đó, đk cần và đủ để​​ AB→=CD→​​ là​​ ABDC​​ là hình bình hành.​​ Chọn B.

Câu 13. Chọn D.​​ Phải suy ra​​ ABDC​​ là hình bình hành (nếu​​ A,B,C,D​​ không trực tiếp hàng) hoặc bốn điểm​​ A,B,C,D​​ thẳng hàng.

Câu 14.​​ Chọn C.

Câu 15.​​ Chọn D.​​ 

*

Ta có​​ MN∥PQMN=PQ​​ (do cùng tuy nhiên song cùng bằng​​ 12AC).

Do đó​​ MNPQ​​ là hình bình hành.

Câu 16.​​ Chọn C.​​ 

 Vì​​ AB=BC⇔AB→=BC→.

Câu 17. Lựa chọn D.

Câu 18.

Ta có​​ MN​​ là mặt đường trung bình của tam giác​​ ABC.

 

*

Do đó​​ BC=2MN→BC→=2MN→.​​ 

Chọn D.

Câu 19. Chọn D.

Xem thêm: After Two Decades Of Growing Student Enrollments And Economic Prosperi Traduction

Câu 20.​​ 

*

Từ mang thiết suy ra tam giác​​ ABD​​ đều cạnh​​ a​​ nên​​ BD=a→BD→=a.​​ 

Chọn B.

Câu 21. Lựa chọn D.

Câu 22. Chọn A.​​ Đó là các vectơ:​​ AB→,  ED→.​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

*

Câu 23.​​ 

 ​​​​ 

-->