Bài tập trắc nghiệm Mệnh đề, Tập hợp lựa chọn lọc, bao gồm lời giải

Với bài bác tập trắc nghiệm Mệnh đề, Tập hợp lựa chọn lọc, có lời giải Toán lớp 10 tổng hợp 40 bài tập trắc nghiệm tất cả lời giải cụ thể sẽ giúp học viên ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài bác tập Mệnh đề, Tập hợp từ kia đạt điểm cao trong bài xích thi môn Toán lớp 10.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm về mệnh đề

*

Bài 1: Câu nào tiếp sau đây không bắt buộc là mệnh đề:

A.3 + 1 > 10 B. Bây giờ trời giá quá!
C. Π là số vô tỷ D. 2 ∈ Q

Bài 2: đến mệnh đề: A:"∀x ∈ R: x2>x. Phủ định của mệnh đề A là:

A.∀x ∈ R: x2 2 ≠ x
C.∃x ∈ R: x2 ≠ x D.∃x ∈ R: x2 ≤ x

Bài 3: chọn mệnh đề đúng:

A.∃x ∈ R: x2 ≤ x B.∀x ∈ R: 15x2 - 8x + 1 > 0
C.∃x ∈ R: |x| 2 > 0

Bài 4: đến tập hòa hợp A={3k|k ∈ N,-2 x2

C. Các số nguyên tố số đông là số lẻ

D. Tồn tại nhì số bao gồm phương mà tổng bởi 13

Bài 6: Các thành phần của tập vừa lòng M=x ∈ R là:

A.M=0 B.M=0
C.M= ∅ D.M= ∅

Bài 7: Các thành phần của tập hòa hợp M=x ∈ R là:

A.M=0 B.M=0
C.M=1;5
*

Bài 8: Cho:

A là tập hợp những tứ giác B là tập hợp các hình bình hành
C là tập hợp những hình chữ nhật D là tập hợp các hình vuông

Trong các khẳng định sau, xác minh nào sai?

(I) C ⊂ B ⊂ A

(II) C ⊂ D ⊂ A

(III) D ⊂ B ⊂ A

A. (I) B. (II)
C. (III) D. (I) và (III)

Bài 9: Tập hợp A bao gồm 3 phần tử. Vậy tập hợp A bao gồm bao nhiêu tập hòa hợp con?

A. 2B. 4
C. 8 D. 18

Bài 10: Tập đúng theo (-2; 3 > ( 2; 4> là tập hợp:

A. ∅ B.3
C. -2; 3 D. (-2; 2>

*

Bài 11: Số bộ phận nguyên của tập thích hợp A=k2 + 1 là

A. 1B. 2
C. 3 D. 5

Bài 12: đến hai tập thích hợp A=k và

B=x3 - 3x2 + 2x = 0. Tập phù hợp AB là

A.∅ B.0;1
C.2 D.0;1;2

Bài 13: cho hai tập hợp:A=(-∞;-3) ∪ <2; +∞) cùng B=(-5;4). Tính A ∩ B

A.(-3;2) B.(-5; -3) ∪ <2;4)
C.(-∞;-5) ∪ 2;4 D.(-5;2)

Bài 14: Số bộ phận của tập thích hợp A=(x2 - x)(x4 - 4x2 + 3)= 0 là

A. 6 B. 2
C. 3 D. 5

Bài 15: Cho tía tập hợp: A = <-3;5), B = <-4;1>, C = (-4;-3>. Tra cứu câu sai?

A.A ∩ B=(-3;1> B.(A ∪ B) ∪ C=<-4;5>
C.CB C=(-3;1> D.BA=<-4; -3)

Bài 16: cho hai tập hợp: X=1;3;4;5;6và Y=2;4;6;8. Tính X ∩ Y

A.1;2;3;4 B.2; 4;6
C.4;6 D.1;3

Bài 17: đến hai tập hợp: E=f(x)=0,F=x ∈ R, cùng tập hòa hợp G=f2 (x) + g2 (x)= 0. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A.G=E ∩ F B.G=E ∪ F
C.G=EF D.G=FE

Bài 18: mang lại hai tập hợp: E=x ∈ R,F= g(x)=0, và tập vừa lòng

*
. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A.Q=E ∩ F B.Q=E ∪ F
C.Q=EF D.Q=FE

Bài 19: Mệnh đề nào tiếp sau đây tương đương với mệnh đề: A≠∅?

A.∀x:x ∈ A B.∃x:x ∈ A
C.∃x:x∉A D.∀x:x∉A

Bài 20: cho mệnh đề "∀m ∈ R:phương trình x2-2x-m2=0 tất cả nghiệm ".

Phủ số trời đề này là:

A. "∀m ∈ R:phương trình x2 - 2x - m2= 0 vô nghiệm"

B. "∀m ∈ R:phương trình x2 - 2x - m2= 0 gồm nghiệm kép"

C. "∃m ∈ R:phương trình x2 - 2x - m2= 0 vô nghiệm"

D. "∃m ∈ R:phương trình x2 - 2x - m2= 0 tất cả nghiệm kép"

*

Đáp án và lí giải giải

1B 2D 3A 4C
5C 6C 7D 8B
9C 10D 11D 12A
13B 14D 15B 16C
7A 18C 19B 20C

Bài 4: A={3k|k ∈ N,-2 3 = 8

Bài 12:

A=k ∈ N với ⇒ A=0;1

B=x3 - 3x2 + 2x = 0 ⇒ B=0;1;2

⇒ AB = ∅

Bài 13:

*

Bài 14: A=(x2 - x)(x4 - 4x2 + 3)= 0

(x2 - x)(x4 - 4x2 + 3)= 0 ⇒

*

*

Vậy A gồm 5 phần tử.

Bài 15: A = <-3;5); B = <-4;1>; C = (-4;-3>

Ta có: A ∪ B = <-4;5)

⇒ (A ∪ B) ∪ C = <-4;5)

Chọn câu trả lời B.

Bài 17: E=x ∈ R,F= g(x)=0,

G=x ∈ R

Ta có: f2 (x) + g2 (x)= 0 ⇔

*

Do đó: G=E∩F.

Bài 18: E=f(x)=0,F= g(x)=0,

*

Ta có: (f(x))/(g(x))=0 ⇔

*

Do đó: Q=EF.

Bài 21: cho hai tập hợp: A=<2m - 1; +∞),B=(-∞;m + 3>.A ∩ B ≠ ∅ khi và chỉ khi:

A.m ≤ 4 B.m ≤ 3
C.m ≤ -4 D.m ≥ -4

Bài 22: mang đến hai tập hợp:A=,B=<2m - 1;2m + 3>. .A ∩ B ≠ ∅ khi và chỉ còn khi:

A.-3 2 + x ≥ ". Rước mệnh đề đậy định của mệnh đề A với xét tính phải trái của nó:

A.A−="∃x ∈ R: x2 + x ≥ ". Đây là mệnh đề đúng.

B.A−="∃x ∈ R: x2 + x ≤ ". Đây là mệnh đề đúng.

C.A−="∃x ∈ R: x2 + x A−=∃x ∈ R: x2 + x 2 - 1 phân chia hết đến 4" với n là số nguyên. Xét xem những mệnh đề P(5) và p (2) đúng giỏi sai?

A. P(5) đúng với P(2) sai B. P(5) sai và P(2) sai
C. P(5) đúng với P(2) đúng D. P(5) sai và P(2) đúng.

Bài 25: đến tam giác ABC với H là chân mặt đường cao từ A. Mệnh đề nào dưới đây sai?

A. ABC là tam giác vuông sống A ⇔

*

B. ABC là tam giác vuông sinh hoạt A ⇔ BA2= bảo hành . BC

C. ABC là tam giác vuông sinh hoạt A ⇔ HA2= HB . HC

D. ABC là tam giác vuông làm việc A ⇔ BA2= BC2 + AC2

Bài 26: mang đến tập . Số những tập nhỏ của A tất cả hai phần tử, trong những số ấy có phần tử 0 là:

A. 7 B. 8
C. 9 D. 10

Bài 27: mang lại tập A=, số m bằng bao nhiêu thì tập A sẽ là 1 trong những đoạn có độ dài bằng 5 đơn vị dài:

*

*

Bài 28: mang đến hai tập hòa hợp A=<-1;3>,B=. Để A ∩ B=A thì m nằm trong tập nào sau đây:

A.<-1;0> B.<-3; -2>
C.<-2; -1> D.<1;2>

Bài 29: một tấm học gồm 16 học viên học tốt môn Toán; 12 học sinh học tốt môn Văn; 8 học sinh vừa học giỏi môn Toán và Văn; 19 học viên không học tốt cả nhì môn Toán cùng Văn. Hỏi lớp học tất cả bao nhiêu học sinh?

A. 39. B. 54.
C. 31. D. 47.

Bài 30: trong những 45 học sinh của lớp 10A gồm 15 bạn xếp học tập lực giỏi, trăng tròn bạn xếp hạnh kiểm tốt, trong đó 10 bạn vừa học lực tốt vừa hạnh kiểm tốt. Hỏi lớp 10A gồm bao nhiêu bạn không được xếp học tập lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt?

A. 20. B. 25.
C. 15. D. 10.

*

Bài 31: Xét nhì tập A, B và các xác minh sau:

(I)(A ∩ B) ∪ A = A (II) (A ∪ B) ∩ B = B
(III) (A B) ∩ (B A) = ∅ (IV) (A B) ∪ B = A ∪ B

Trong những mệnh đề trên, có bao nhiêu mệnh đề đúng?

A. 1 B. 2
C. 3 D. 4

Bài 32: đến số gần đúng a=23748023 với độ chính xác d=101. Hãy viết số quy tròn của số a

A. 23749000 B. 23748000
C. 23747000 D. 23746000

Bài 33: cho giá trị gần đúng của Π là a = 3,141592653589 với độ đúng chuẩn 10(-10) .Hãy viết số quy tròn của số a.

A. A = 3,141592654 B. A = 3,1415926536
C. A = 3,141592653 D. A = 3, 14159265

Bài 34: Sử dụng laptop bỏ túi, hãy viết cực hiếm gần đúng của √3 chính xác đến mặt hàng phần nghìn.

A. 1,7320. B. 1,732.
C. 1,733. D. 1,731.

Bài 35: giả sử biết số gần đúng là 9382,7. Không nên số tuyệt vời khi quy tròn số này đến hàng trăm là:

A. 7,2 B. 2,3
C. 0,3 D. 2,7.

Bài 36: Hãy viết số quy tròn của số giao động a=17658 biết a−=17658 ± 16

A. 17700. B. 17800.
C. 17500. D. 17600.

Bài 37: Hãy viết số quy tròn của số khoảng a=15,318 biết a−=15,318 ± 0,056

A. 15,3. B. 15,31.
C. 15,32. D. 15,4.

Bài 38: Đo độ dài một ngọn cây là h=347,13 ± 0,2m Hãy viết số quy tròn của số gần đúng 347,13.

A. 345. B. 347.
C. 348. D. 346.

Bài 39: đến tam giác ABC bao gồm độ dài tía cạnh: a=12 ± 0,2 cm;b=10,2 ± 0,2 cm;c=8 ± 0,1 cm Tính chu vi p của tam giác đã cho.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Toán 7 Học Kì 1 Lớp 7 Năm 2021, Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1 Môn Toán Lớp 7

A. P=30,2 ± 0,2 cm B. P=30,2 ± 1 cm
C. P=30,2 ± 0,5 cm D. P=30,2 ± 2 cm

Bài 40: Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm là x=23 ± 0,01 m với chiều rộng là y=15 ± 0,01m. Tính diện tích s S của thửa ruộng vẫn cho.

A. S=345 ± 0,001m B. S=345 ± 0,83m
C. S=345 ± 0,01m D. S=345 ± 0,3801m

*

Đáp án và lí giải giải

21A 22D 23D 24A
25D 25D 27C 28C
29A 30A 31D 32B
33A 34B 35D 36A
37A 38B 39C 40D

Bài 21: