... PassengerVOCABULARYChoose the best answer that is suitable for each blank or the underlined word or phrase. 11.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 11 có đáp án

“Hurry up!”“ a minute – I’m just coming.”A. Hold up B. Hang onC. Back up D. Hold off12. ... VarietyC. RevealC. HomeworkC. EntryD. ContestD. EmphasisD. ProgramD. EscapeD. TeenageVOCABULARY 11. He ran down the beach và into the sea.A. Dived B. SankC. Headed D. Bathed12. She was born ... Alarm again. What should I wear today? I think I willcall Clara and see what she is wearing.C. 117 million acres & 5,000 miles of rivers in 32 countriesD. 17 million acres và 5,000 miles...
*

*

*

... Here. 11. 5 Woman: What vì you grow in this area ? Man : Well, there are two crops : corn & sugar. KEY: 11. 1 A; 11. 2 B; 11. 3 B; 11. 4 C; 11. 5 C; 11. 6 pen pal; 11. 7 three weeks; 11. 8 three ... 11. 6 pen pal; 11. 7 three weeks; 11. 8 three days; 11. 9 two-year; 11. 10 e-mail; 11. 11 eager; 11. 12 delighted; 11. 13 told; 11. 14 lunch; 11. 15 enjoyed; 11. 16 experience; imperial (adj) : (thuộc) ... (22) _____ khổng lồ Asia. We loved it. We went lớn the (23) _____ market bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 (học kỳ II) UNIT 11: TRAVELING AROUND VIET phái mạnh TEST3 I. Choose the word whose main...

Xem thêm: Top 8 Lời Bài Hát Bảo Sao Mà Không Phê Không Phê Thì Hơi Phí


*

*

... Pháp Tiếng Anh trường đoản cú cơ bản đến nâng cao, các tài năng nghe, nói, đọc, viết. download tài liệu học tập Tiếng Anh  các phần mềm hỗ trợ học Tiếng Anh  Thi trắc nghiệm tiếng anh trực tuyến học tiếng ... Http://tienganhcaptoc.com … và để thêm sự gạn lọc các chúng ta khi mong cũng ráng lại kiến thức Tiếng Anh tương tự như muốn nâng cao trình độ Tiếng Anh của mình. Cửa hàng chúng tôi đã lựa chọn đề tài website HỌC VÀ THI TRẮC ... Tôi đã lựa chọn đề tài trang web HỌC VÀ THI TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN cho Project I của mình.The Current SystemHiện nay những website học Tiếng Anh trực đường trên mạng với số lượng bài viết...