Tháng tứ 16, 2021haui1Leave a bình luận on bài bác tập trắc nghiệm thì vượt khứ đối chọi và thừa khứ tiếp nối mới nhất

Thì quá khứ solo và vượt khứ tiếp nối là nhì dạng thì cơ bản trong giờ đồng hồ anh mà mọi học sinh đều cần nắm rõ. Bài xích tập tương quan đến hai thì này thường xuyên được chuyển ra tương đối nhiều trong các bài kiểm tra. Để giúp chúng ta nắm dĩ nhiên và củng cầm kiến thức, nội dung bài viết dưới đây vẫn cung cấp cho mình lý thuyết, công thức, cũng như bài tập trắc nghiệm thì quá khứ đơn và vượt khứ tiếp diễn kèm theo lời giải để cùng luyện tập và nâng cấp trình độ tiếng Anh của mình.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn có đáp án


Lý thuyết

Quá khứ đơn:

– Thì quá khứ đơn biểu đạt một sự việc xảy ra tại một thời điểm cụ thể trong thừa khứ và đã hoàn thành hoàn toàn ở hiện tại tại. Hay được sử dụng với những cấu trúc: last + thời gian; khoảng thời hạn + ago; in + thời hạn trong quá khứ…

– diễn đạt một sự việc xẩy ra trong một khoảng thời gian trong quá khứ cùng đã xong hoàn toàn ở hiện tại tại. Thường dùng với các cụm từ như for + khoảng thời gian; from…to…

– miêu tả một vụ việc lặp đi lặp lại hoặc xảy ra liên tục trong thừa khứ và bây chừ không còn nữa, thậm chí hành động đó chưa khi nào xảy ra trong thừa khứ. Thường đi với câu chứa trạng từ chỉ tần suất (often, usually, always,…) hoặc cấu trúc When I was young, When I was a child, When I lived there…

*

– biểu đạt một loạt hành vi xảy ra tiếp nối nhau trong quá khứ.

– mô tả một hành vi chen ngang vào hành động khác đang xẩy ra trong quá khứ (quá khứ solo dùng kết hợp với quá khứ tiếp diễn). Cần sử dụng trong câu bao gồm When, While…

– sử dụng trong câu ĐIỀU KIỆN LOẠI 2.

Cấu trúc:

Câu khẳng định: Subject + Verb 2 or Verb-ed + (Object)

Example: I saw him in the bar club.

Câu tủ định: Subject + did not (didn’t) + Verb + (Object)

Example: They didn’t agree to the deal.

Câu nghi vấn: (Từ nhằm hỏi) + did + Subject + Verb 2 or Verb-ed + (Object)

Example: How did she do?

Dấu hiệu dìm biết: 

Thì thừa khứ đơn thường lộ diện trong câu chứa các từ: yesterday, ago, finally, at last, in the last century, in the past, last(week, month, year), in (2013, June), in the (2000, 1970s), from (March) to lớn (April)…

Quá khứ tiếp diễn:

– miêu tả một hành vi đang xẩy ra tại một thời điểm trong quá khứ.

– mô tả hai hành vi xảy ra song song nhau trong vượt khứ.

– sử dụng trong cấu tạo When, While…

Công thức:

S+Was/Were+V-ing

Example: She was reading at this time last night.

Dấu hiệu dấn biết:

Thường nằm trong câu bao gồm chứa: While, when, at that time, at + giờ thừa khứ…

Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ đối chọi và quá khứ tiếp diễn
*

Bài tập 1: lựa chọn đúng thì của những câu sau (quá khứ 1-1 và quá khứ tiếp diễn):

Alice saw/ was seeingthe accident when she was catching the bus. What were you doing/ did you dowhen I called? I didn’t visit/ weren’t visitingmy friends last summer holiday. It rained/ was rainingheavily last July. While people were talking to lớn each other, he read/ was readinghis book. My sister was eating/ ate hamburgers every weekend last month. While wewere running/ ranin the park, Mary fell over.Did you find/ Were you findingyour keys yesterday? Who was she dancing/ did she dancewith at the buổi tiệc ngọt last night? They were watching/ watchedfootball on TV at 7 p.m. Yesterday.

Bài tập 2: phân tách đúng các động trường đoản cú sau nghỉ ngơi thì quá khứ 1-1 và vượt khứ tiếp diễn:

On my last holiday, I went lớn Hawaii. When I (go) (1) …………to the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) (2) …………in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a sand castle và my father (drink) (3) …………. Some water. Suddenly, I (see) (4) …………a boy on the beach. His eyes were blue like the water in the sea và his hair (be) (5) …………beautiful black. He was very tall & thin & his face was brown. My heart (beat) (6) …………fast. I (ask) (7) …………him for his name with a shy voice. He (tell) (8) …………me that his name was John. He (stay) (9) …………with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) (10) …………a lot of fun together. At the end of my holiday when I left Hawaii I said goodbye khổng lồ John. We had tears in our eyes. He wrote me a letter very soon and I answered him.

Xem thêm: Lực Lượng Sản Xuất Là Yếu Tố Cách Mạng Nhất Trong Lực Lượng Sản Xuất

Bài tập 3: Khoanh tròn vào lời giải đúng

Choose the best answer

I (be)___ a student in Moloxop School in 1998. Was were khổng lồ be to lớn was A number of (duck) ___ (go) ___ through here, yesterday.  duck/go ducks/go ducks/went duck/went While Tom (play)…… the piano, his mother was doing the washing-up. Was playing were playing played play He (drink) some juice and then he ate a few chips. Drink was drunk were drunk drank I (have) dinner when I suddenly heard a loud bang. Was having were having had having When it (start) khổng lồ rain, our dog wanted lớn come inside. Start started was starting was started
*

Đáp án:

Bài tập 1:

saw were you doing didn’t visit rained was reading ate were running did you find did she dance were watching

Bài tập 2: 

On my last holiday, I went lớn Hawaii. When I went to the beach for the first time, something wonderful happened. I was swimming in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a sand castle và my father was drinking some water. Suddenly, I saw a boy on the beach. His eyes were blue like the water in the sea & his hair was beautiful black. He was very tall và thin and his face was brown. My heart was beating fast. I asked him for his name with a shy voice. He told me that his name was John. He stayed with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we had a lot of fun together. At the kết thúc of my holiday when I left Hawaii I said goodbye lớn John. We had tears in our eyes. He wrote me a letter very soon and I answered him.

Bài tập 3:

1: A

2: C

3: A

4: D

5: A

6: C

Trên đây là cục bộ bài tập trắc nghiệm thì quá khứ solo và thừa khứ tiếp diễn kèm theo lời giải và các triết lý liên quan liêu cho chúng ta tham khảo. Hãy rèn luyện thật nhiều bài tập và nuốm chắc triết lý để có thể đạt tác dụng cao trong học tập tập chúng ta nhé!