Bài bao gồm đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm toán 10 đại số chương 2: Hàm số số 1 và bậc nhì (P1). Học viên luyện tập bằng phương pháp chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới thuộc của bài trắc nghiệm, bao gồm phần xem hiệu quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Câu 1: mang đến hàm số f(x) = $x^2$ − |x| .Khẳng định làm sao sau đó là đúng.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm chương 2 đại số 10

A. F(x) là hàm số lẻB. F(x) là hàm số chẵnC. Đồ thị của hàm số f(x) đối xứng qua cội tọa độD. Đồ thị của hàm số f(x) đối xứng qua trục hoành

Câu 2: mang đến hàm số y = f(x) = a$x^2$ + bx + c. Rút gọn biểu thức f(x + 3)– 3f(x + 2) + 3f(x + 1) ta được:

A. A$x^2$ – bx – cB. A$x^2$ + bx – cC. A$x^2$ – bx + cD. A$x^2$ + bx + c

Câu 3: đến hai điểm A, B thõa mãn hệ phương trình $left{eginmatrix x_A + y_A - 1 = 0 \ x_A + y_A - 1 = x_B + y_B - 1 = 0 endmatrix ight.$ tìm kiếm m để con đường thẳng AB cắt đường trực tiếp y = x + m tại điểm C có tọa độ thỏa mãn nhu cầu $y_C = x^2_C$.

A. M = 2 B. M = 1C. M = 0 D. M = 2 ± $sqrt5$

Câu 4: lúc nuôi cá xem sét trong hồ, một đơn vị sinh học thấy rằng: nếu như trên mỗi đơn vị diện tích s của khía cạnh hồ tất cả n con cá thì vừa phải mỗi con cá sau đó 1 vụ trọng lượng P(n) = 360 − 10n (gam). Hỏi bắt buộc thả từng nào con cá trên một đối kháng vị diện tích s để khối lượng cá sau đó 1 vụ thu được rất nhiều nhất?

A. 12B. 18C. 36D. 40

Câu 5: Viết phương trình của Parabol (P) biết rằng (P) đi qua các điểm A(0; 2), B(−2; 5), C(3; 8)

A. Y = $frac710x^2$ + $frac110$x − 2B. Y = $frac710x^2$ − $frac110$x + 2C. Y = $frac710x^2$ − $frac110$x − 2D. Y = $frac710x^2$ + $frac110$x + 2

Câu 6: Hàm số y = $fracx+1x-2m+1$ khẳng định trên <0; 1) khi:

A. M B. M $geq$ 1C. M D. M $geq$ 2 hoặc m

Câu 7: xác định các hệ số a cùng b để Parabol (P) : y = $ax^2 + 4x - b$ có đỉnh I(−1; −5).

A. $left{eginmatrix a = 3\ b = −2endmatrix ight.$B. $left{eginmatrix a = 3\ b = 2endmatrix ight.$C. $left{eginmatrix a = 2\ b = 3endmatrix ight.$D. $left{eginmatrix a = 2\ b = −3endmatrix ight.$

Câu 8: tìm m để hàm số y = $x^2$ − 2x + 2m + 3 có mức giá trị bé dại nhất bên trên đoạn <2 ; 5> bằng -3.

A. M = −3qB. M = −9C. M = 1D. M = 0

Câu 9: tra cứu điểm M(a; b) với a A. 3B. −1C. −11D. 1

Câu 10: mang lại hàm số hàng đầu có thứ thị là mặt đường thẳng d. Tìm kiếm hàm số kia biết d đi qua A(1; 3), B(2; −1)

A. Y = −4x + 2B. Y = −2x + 3C. Y = −4x + 5D. Y = −4x + 7

Câu 11: Tìm giá bán trị lớn số 1 M với giá trị nhỏ nhất m của hàm số y = f(x) = $x^2$ − 4x + 3 bên trên đoạn <−2; 1> .

A. M = 15; m = 1 B. M = 15; m = 0C. M = 1; m = −2D. M = 0; m = −15

Câu 12: Tìm những giá trị thực của tham số m nhằm hàm số y = $fracx+m+2x-m$ xác minh trên (−1; 2).

A. $left{eginmatrix m ≤ −1\ m ≥ 2endmatrix ight.$B. M ≤ −1 hoặc m ≥ 2C. M 2D. −1

Câu 13: Xét tính đồng biến, nghịch đổi mới của hàm số f(x) = $x^2$ − 4x + 5 trên khoảng (−∞; 2) cùng trên khoảng (2; +∞). Xác minh nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch đổi mới trên (−∞; 2), đồng đổi thay trên (2; +∞).B. Hàm số đồng biến chuyển trên (−∞; 2), nghịch trở thành trên (2; +∞).C. Hàm số nghịch vươn lên là trên những khoảng (−∞; 2) cùng (2; +∞).D. Hàm số đồng biến hóa trên những khoảng (−∞; 2) và (2; +∞).

Câu 14: search m ∈ Z để hai tuyến phố thẳng y = mx + 1 (d1) với y = 2x + 3 (d2) giảm nhau trên một điểm có tọa độ nguyên.

A. M = 2 B. M ∈ 0; 1; 3; 4C. M ∈ 0; 2 D. M ∈ ±1; ±2

Câu 15: mang lại hàm số y = f(x) gồm bảng biến thiên như sau: 

*

Với quý giá nào của tham số m thì phương trình |f(x) − 1| = m bao gồm bốn nghiệm phân biệt.

A. M = 1B. 1 C. 0 D. M ≥ 3

Câu 16: Đồ thị dưới đây biểu diễn hàm số nào?

*

A. Y = 2x − 2B. Y = x − 2C. Y = −2x − 2 D. Y = −x − 2

Câu 17: mang đến parabol (P) : y = $x^2$ − 4x + 3 và đường thẳng d : y = mx + 3. Tìm tất cả các quý hiếm thực của m để d giảm (P) tại hai điểm tách biệt A, B thế nào cho diện tích tam giác OAB bằng $frac92$.

A. M = 7B. M = −7C. M = −1, m = −7 D. M = −1

Câu 18: Một doanh nghiệp tứ nhân A chuyên sale xe gắn máy những loại. Bây chừ doanh nghiệp đang tập trung chiến lược vào sale xe hon nhiều Future Fi với túi tiền mua vào trong 1 chiếc là 27 (triệu đồng) và bán đi với giá là 31 triệu đồng. Với giá bán này thì con số xe mà quý khách hàng sẽ thiết lập trong 1 năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu tăng nhanh hơn nữa lượng tiêu thụ loại xe đang chạy khách này, công ty lớn dự định giảm ngay bán và mong tính rằng nếu sút 1 triệu đ mỗi loại xe thì số lượng xe xuất kho trong 1 năm là sẽ tăng lên 200 chiếc. Vậy công ty phảiđịnh giá bán mới là từng nào để sau khi đã tiến hành giảm giá, roi thu được đang là cao nhất.

Xem thêm: Hiện Tượng Phản Xạ Toàn Phần Xảy Ra Khi, Hiện Tượng Phản Xạ Toàn Phần Là Hiện Tượng

A. 30 triệu đồngB. 29 triệu đồngC. 30,5 triệu đồngD. 29,5 triệu đồng

Câu 19: đến điểm A (1; 1) và hai tuyến đường thẳng (d1) : y = x − 1; (d2) : y = 4x − 2 . Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm A với cắt các đường thẳng (d1), (d2) tạo ra thành một tam giác vuông.

A. Y = 2x – 1 B. Y = –2x + 3C. Y = -x + 2 hoặc $y = frac-14x + frac54$D. Không khẳng định được

Câu 20: cho đường trực tiếp d : y = (m − 1) x + m với d′: y = (m2 − 1) x + 6. Kiếm tìm m để hai tuyến phố thẳng d, d′ tuy nhiên song với nhau