Trong khía cạnh phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy, cho hai tuyến phố thẳng (left( d_1 ight):2x + 3y + 1 = 0)và (left( d_2 ight):x - y - 2 = 0). Có bao nhiêu phép tịnh tiến đổi thay d1 thành d2.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm chương 1 hình học 11


A.Vô sốB.4C.1D.0

Câu 2:Mã câu hỏi:114645

Cho (overrightarrow v = left( - 1;5 ight))và điểm M"(4;2). Biết M" là hình ảnh của M qua phép tịnh tiến (T_overrightarrow v ). Tìm M.


Câu 3:Mã câu hỏi:114646

Cho điểm A"(1;4) cùng (overrightarrow u = left( - 2;3 ight)),biết A" là hình ảnh của A qua phép tịnh tiến (overrightarrow u). Tra cứu tọa độ điểm A.


A.A(1;4)B.A(- 3; - 1)C.A(- 1; - 4)D.A(3;1)

Câu 4:Mã câu hỏi:114647

Cho hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song d với d". Vào các xác minh sau khẳng định nào đúng?


A.Có đúng một phép tịnh tiến vươn lên là d thành d".B.Có vô số phép tịnh tiến vươn lên là d thành d".C.Phép tịnh tiến theo véc tơ (overrightarrow v )có giá bán vuông góc với con đường thẳng d biến chuyển d thành d".D.Cả ba xác định trên phần đa đúng.

Câu 5:Mã câu hỏi:114648

Điểm M(- 2;4) là ảnh của điểm nào sau đây qua phép tịnh tiến theo véctơ (overrightarrow v = left( - 1;7 ight)).


A.F(- 1; - 3)B.P(- 3;11)C.E(3;1)D.Q(1;3)

Câu 6:Mã câu hỏi:114649

Hình nào sau đây có rất nhiều trục đối xứng?


A.Hình vuôngB.Hình trònC.Đoạn thẳngD.Tam giác mọi

Câu 7:Mã câu hỏi:114650

Phép trở thành hình nào sau đây không là phép dời hình?


A.Phép tịnh tiến.B.Phép đối xứng tâm.C.Phép đối xứng trục.D.Phép vị tự.

Câu 8:Mã câu hỏi:114651

Cho hình bình hành ABCD. Ảnh của điểm D qua phép tịnh tiến theo véctơ (overrightarrow AB )là:


A.BB.CC.DD.A

Câu 9:Mã câu hỏi:114652

Cho hình thoi ABCD trung tâm O. Trong số mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào là mệnh đề đúng?


A.Phép vị tự trung khu O, tỉ số k = - 1 thay đổi tam giác ABD thành tam giác CDB.B.Phép quay trung ương O, góc (fracpi 2) biến đổi tam giác OBC thành tam giác OCD.C.Phép vị tự vai trung phong O, tỉ số k = 1 biến đổi tam giác OBC thành tam giác ODA.D.Phép tịnh tiến theo véc tơ(overrightarrow AD )biến tam giác ABD thành tam giác DCB.

Câu 10:Mã câu hỏi:114653

Trong các khẳng định dưới đây, xác minh nào sai?


A.Tam giác đều có ba trục đối xứng.B.Phép quay vươn lên là một con đường thẳng thành một con đường thẳng tuy nhiên song với nó.C.Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.D.Phép vị tự vai trung phong I tỉ số k = - 1 là phép đối xứng tâm.

Câu 11:Mã câu hỏi:114654

Hình nào bên dưới nào sau đây không tất cả trục đối xứng?


A.Tam giác cân.B.Hình thang cân.C.Hình elip.D.Hình bình hành.

Câu 12:Mã câu hỏi:114655

Cho (4overrightarrow IA = 5overrightarrow IB ). Tỉ số vị trường đoản cú k của phép vị tự trung ương I, biến A thành B là


A.(k = frac45)B.(k = frac35)C.(k = frac54)D.(k = frac15)

Câu 13:Mã câu hỏi:114656

Trong khía cạnh phẳng Oxy mang đến đường tròn (C) có phương trình (left( x - 1 ight)^2 + left( y - 1 ight)^2 = 4). Phép vị tự tâm O (với O là nơi bắt đầu tọa độ) tỉ số k = 2 phát triển thành (C) thành con đường tròn nào trong số đường tròn gồm phương trình sau ?


A.(left( x - 1 ight)^2 + left( y - 1 ight)^2 = 8)B.(left( x - 2 ight)^2 + left( y - 2 ight)^2 = 8)C.(left( x +2 ight)^2 + left( y + 2 ight)^2 = 16)D.(left( x - 2 ight)^2 + left( y - 2 ight)^2 = 16)

Câu 14:Mã câu hỏi:114657

Cho hình chữ nhật có O là tâm đối xứng. Hỏi tất cả bao nhiêu phép quay trung khu O góc (alpha ,,,0 le alpha
A.Không cóB.BốnC.HaiD.Ba

Câu 15:Mã câu hỏi:114658

Phép tịnh tiến trở nên gốc tọa độ O thành điểm A(1;2) sẽ biến đổi điểm A thành điểm A" bao gồm tọa độ là:


A.A"(2;4)B.A"(- 1; - 2)C.A"(4;2)D.A"(3;3)

Câu 16:Mã câu hỏi:114659

Chọn khẳng định sai trong các xác định sau:


A.Phép con quay bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.B.Phép tịnh tiến biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm trực tiếp hàng.C.Phép tịnh tiến biến một con đường tròn thành một con đường tròn bao gồm cùng phân phối kính.D.Phép tịnh tiến biến chuyển một mặt đường thẳng thành một con đường thẳng tuy nhiên song cùng với nó.

Câu 17:Mã câu hỏi:114660

Trong phương diện phẳng với hệ trục tọa độ Oxy đến A(2;- 3), B(1;0). Phép tịnh tiến theo (overrightarrow u = left( 4; - 3 ight))biến điểm A, B tương ứng thành A", B" khi đó, độ dài đoạn thẳng A"B" bằng


A.(A"B" = sqrt 10 )B.A"B" = 10C.(A"B" = sqrt 13 )D.(A"B" = sqrt 5 )

Câu 18:Mã câu hỏi:114661

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào là sai?


A.Mọi phép đối xứng trục phần đông là phép dời hình.B.Mọi phép vị tự phần lớn là phép dời hình.C.Mọi phép tịnh tiến phần đông là phép dời hình.D.Mọi phép quay phần nhiều là phép dời hình.

Câu 19:Mã câu hỏi:114662

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , phép quay tâm I(4;- 3) góc tảo 1800 trở nên đường trực tiếp d : x + y - 5 = 0 thành mặt đường thẳng d" tất cả phương trình


A.x - y + 3 = 0B.x + y + 3 = 0C.x + y + 5 = 0D.x + y - 3 = 0

Câu 20:Mã câu hỏi:114663

Cho hình thoi ABCD trung khu O (như hình vẽ). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào là mệnh đề đúng?

*


A.Phép tịnh tiến theo véc tơ(overrightarrow DA )biến tam giác DCB thành tam giác ABD.B.Phép vị tự trung khu O, tỉ số k = - 1 trở nên tam giác CDB thành tam giác ABD.C.Phép quay vai trung phong O, góc ( - fracpi 2)biến tam giác OCD thành tam giác OBC.D.Phép vị tự trung ương O, tỉ số k = 1 thay đổi tam giác ODA thành tam giác OBC.

Câu 21:Mã câu hỏi:114665

Cho mặt đường thẳng d bao gồm phương trình x + y - 2 = 0. Phép vừa lòng thành của phép đối xứng chổ chính giữa O cùng phép tịnh tiến theo (overrightarrow v = left( 3;2 ight))biến d thành con đường thẳng nào sau đây?


A.x + y - 4 = 0B.3x + 3y - 2 = 0C.2x + y + 2 = 0D.x + y - 3 = 0

Câu 22:Mã câu hỏi:114669

Trong phương diện phẳng Oxy, tìm phương trình mặt đường tròn (C") là hình ảnh của con đường tròn (left( C ight):x^2 + y^2 = 1)qua phép đối xứng trung tâm I(1;0).


A.(left( x + 2 ight)^2 + y^2 = 1)B.(x^2 + left( y + 2 ight)^2 = 1)C.(left( x - 2 ight)^2 + y^2 = 1)D.(x^2 + left( y - 2 ight)^2 = 1)

Câu 23:Mã câu hỏi:114670

Trong khía cạnh phẳng Oxy, qua phép quay (Qleft( O, - 90^0 ight),,M"left( 3; - 2 ight))là hình ảnh của điểm:


A.M(- 3;- 2)B.M(- 3;2)C.M(2;3)D.M(- 2; - 3)

Câu 24:Mã câu hỏi:114671

Trong phương diện phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn (left( C ight):x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0)và mặt đường tròn (left( C ight):x^2 + y^2 + 6x + 4y + 4 = 0).Tìm tâm vị tự của hai tuyến phố tròn?


A.I(0;1); J(3;4)B.I(- 1; - 2); J(3;2)C.I(1;2); J(- 3; - 2)D.I(1;0); J(4;3)

Câu 25:Mã câu hỏi:114672

Trong khía cạnh phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy cho đường trực tiếp (Delta :x + 2y - 6 = 0). Viết phương trình con đường thẳng (Delta")là hình ảnh của con đường thẳng(Delta) qua phép quay chổ chính giữa O góc 900.


A.2x - y + 6 = 0B.2x - y - 6 = 0C.2x + y + 6 = 0D.2x + y - 6 = 0

Câu 26:Mã câu hỏi:114673

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (left( C ight):left( x + 1 ight)^2 + left( y - 3 ight)^2 = 4). Phép tịnh tiến theo vectơ (overrightarrow v = left( 3;2 ight))biến đường tròn (C) thành mặt đường tròn tất cả phương trình làm sao sau đây?


A.(left( x - 2 ight)^2 + left( y - 5 ight)^2 = 4)B.(left( x + 4 ight)^2 + left( y - 1 ight)^2 = 4)C.(left( x - 1 ight)^2 + left( y + 3 ight)^2 = 4)D.(left( x + 2 ight)^2 + left( y + 5 ight)^2 = 4)

Câu 27:Mã câu hỏi:114674

Trong phương diện phẳng Oxy, mang đến điểm B(- 3;6). Tìm tọa độ điểm E làm thế nào để cho B là ảnh của E qua phép quay tâm O góc xoay - 900.


A.E(- 6; - 3)B.E(- 3; - 6)C.E(6;3)D.E(3;6)

Câu 28:Mã câu hỏi:114675

Trong mặt phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy, tìm tọa độ điểm M" là ảnh của điểm M(2;1) qua phép đối xứng trung khu I(3;- 2).


A.M"(1; - 3)B.M"(- 5;4)C.M"(4;- 5)D.M"(1;5)

Câu 29:Mã câu hỏi:114676

Trong mặt phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy, mang lại tam giác ABC tất cả A(2;4), B(5;1), C(- 1; - 2). Phép tịnh tiến (T_overrightarrow BC )biến tam giác ABC tành tam giác A"B"C". Kiếm tìm tọa độ trung tâm của tam giác A"B"C".


A.(- 4;2)B.(4;2)C.(4;- 2)D.(- 4; - 2)

Câu 30:Mã câu hỏi:114677

Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của điểm M(- 2;3) qua phép đối xứng trục (Delta :x + y = 0)là


A.M"(3;2)B.M"(- 3; - 2)C.M"(3;- 2)D.M"(- 3;2)

Câu 31:Mã câu hỏi:114678

Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy cho những điểm I(3;1), J(- 1; - 1). Ảnh của J qua phép quay (Q_I^ - 90^0)là


A.J"(1;5)B.J"(5;- 3)C.J"(- 3;3)D.J"(1;- 5)

Câu 32:Mã câu hỏi:114679

Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy , đến đường tròn (left( C ight):left( x + 1 ight)^2 + left( y - 4 ight)^2 = 16). Tìm hình ảnh của mặt đường tròn (C) qua phép vị tự trọng tâm O tỉ số - 2 .


A.(left( x + 2 ight)^2 + left( y - 4 ight)^2 = 16)B.(left( x - 2 ight)^2 + left( y + 4 ight)^2 = 16)C.(left( x + 2 ight)^2 + left( y + 4 ight)^2 = 16)D.(left( x - 2 ight)^2 + left( y - 4 ight)^2 = 16)

Câu 33:Mã câu hỏi:114680

Cho lục giác đa số ABCDEF tâm O như hình bên. Tam giác EOD là ảnh của tam giác AOF qua phép quay trọng tâm O góc quay (alpha ). Tìm kiếm (alpha ).

*


A.(alpha =60^0 )B.(alpha =-60^0 )C.(alpha =120^0 )D.(alpha =-120^0 )

Câu 34:Mã câu hỏi:114681

Trong mặt phẳng Oxy mang lại đường thẳng d có phương trình 2x - y + 1 = 0. Để phép tịnh tiến theo (overrightarrow v )biến con đường thẳng d thành chủ yếu nó thì (overrightarrow v )phải là vectơ nào trong các vectơ tiếp sau đây ?


A.(overrightarrow v = left( 2;4 ight))B.(overrightarrow v = left( 2;1 ight))C.(overrightarrow v = left( -1;2 ight))D.(overrightarrow v = left( 2;-4 ight))

Câu 35:Mã câu hỏi:114682

Trong khía cạnh phẳng Oxy, cho đường tròn (left( C" ight):x^2 + y^2 - 4x + 10y + 4 = 0). Viết phương trình mặt đường tròn (C) biết (C") là hình ảnh của (C) qua phép xoay với trung khu quay là nơi bắt đầu tọa độ O và góc quay bởi 2700.


A.(left( C ight):x^2 + y^2 - 10x + 4y + 4 = 0)B.(left( C ight):x^2 + y^2 - 10x - 4y + 4 = 0)C.(left( C ight):x^2 + y^2 + 10x + 4y + 4 = 0)D.(left( C ight):x^2 + y^2 +10x - 4y + 4 = 0)

Câu 36:Mã câu hỏi:114683

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng (Delta :x - y + 2 = 0). Hãy viết phương trình mặt đường thẳng d là ảnh của con đường thẳng (Delta) qua phép quay trung tâm O, góc quay 900.

Xem thêm: Ptlg Cơ Bản Và Các Dạng Bài Tập Có Lời Giải Từ A, Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản


A.d : x + y + 2 = 0B.d : x - y + 2 = 0C.d : x + y - 2 = 0D.d : x + y + 4 = 0

Câu 37:Mã câu hỏi:114684

Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, tìm phương trình đường thẳng (Delta ")là ảnh của mặt đường thẳng (Delta :x + 2y - 1 = 0)qua phép tịnh tiến theo véctơ (overrightarrow v = left( 1; - 1 ight)).


A.(Delta ":x + 2y - 3 = 0)B.(Delta ":x + 2y = 0)C.(Delta ":x + 2y +1= 0)D.(Delta ":x + 2y+2 = 0)

Câu 38:Mã câu hỏi:114685

Cho tam giác ABC với trung tâm G . Gọi A", B", C" thứu tự là trung điểm của những cạnh BC, AC, AB của tam giác ABC. Khi đó phép vị từ bỏ nào thay đổi tam giác A"B"C" thành tam giác ABC ?


A.Phép vị tự tâm G , tỉ số( - frac12)B.Phép vị tự trung tâm G , tỉ số( frac12)C.Phép vị tự trọng tâm G , tỉ số 2.D.Phép vị tự trọng tâm G , tỉ số - 2.

Câu 39:Mã câu hỏi:114686

Cho tam giác ABC có diện tích bằng 6cm2. Phép vị từ tỷ số k = - 2 trở nên tam giác ABC thành tam giác A"B"C". Tính diện tích s tam giác A"B"C" ?


A.12cm2B.24cm2C.6cm2D.3cm2

Câu 40:Mã câu hỏi:114687

Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy đến điểm A(3;4). điện thoại tư vấn A" là ảnh của điểm A qua phép quay chổ chính giữa O(0;0), góc xoay 900 . Điểm A" gồm tọa độ là