(4 over 10 + 7 over 10 = ………..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,18 over 5 – 4 over 5 = ………..)

b) 

(eqalign & 5 over 7 + 4 over 9 = ……………….. cr và 4 over 5 – 2 over 3 = ……………….. cr và 9 over 11 + 3 over 8 = ………………… cr và 16 over 25 – 2 over 5 = ………………… cr )

2. Tính

a) (5 + 3 over 5 = …………..)

b) (10 – 9 over 16 = ………….)

c) (2 over 3 – (1 over 6 + 1 over 8) = ………………..)

3.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 5 bài 7

Một thư viện bao gồm số sách là sách giáo khoa, số sách là truyện thiếu hụt nhi, sót lại là sách giáo viên. Hỏi sách giáo viên chiến bao nhiêu xác suất số sách vào thư viện.

Đáp án

1.

Xem thêm: Ý Thức Là Hình Ảnh Chủ Quan Của Thế Giới Khách Quan Của Thế Giới Khách Quan?

Tính

a)

(eqalign & 4 over 10 + 7 over 10 = 4 + 7 over 10 = 11 over 10 cr & 18 over 5 – 4 over 5 = 18 – 4 over 5 = 14 over 5 cr )Quảng cáo

b)

(eqalign và MSC:63;,,,,,,5 over 7 + 4 over 9 = 5 imes 9 over 7 imes 9 + 4 imes 7 over 9 imes 7 = 45 + 28 over 63 = 73 over 63 cr & MSC:15;,,,,,,,4 over 5 – 2 over 3 = 4 imes 3 over 5 imes 3 – 2 imes 5 over 3 imes 5 = 12 – 10 over 15 = 2 over 15 cr & MSC:88;,,,,,,,9 over 11 + 3 over 8 = 9 imes 8 over 11 imes 8 + 3 imes 11 over 8 imes 11 = 72 + 33 over 88 = 105 over 88 cr và MSC:25;,,,,,,,,16 over 25 – 2 over 5 = 16 over 25 – 2 imes 5 over 5 imes 5 = 16 – 10 over 25 = 6 over 25 cr )

2. Tính

a) (5 + 3 over 5 = 5 over 1 + 3 over 5 = 5 imes 5 over 1 imes 5 = 25 + 3 over 5 = 28 over 5)

b) (10 – 9 over 16 = 10 over 1 – 9 over 16 = 10 imes 16 over 1 imes 16 – 9 over 16 = 160 – 9 over 16 = 151 over 16)

c)

(eqalign & MSC:24 cr và 2 over 3 – (1 over 6 + 1 over 8) = 2 over 3 – (1 imes 4 over 6 imes 4 + 1 imes 3 over 8 imes 3)cr &= 2 over 3 – (4 + 3 over 24) = 2 over 3 – 7 over 24 cr và = 2 imes 8 over 3 imes 8 – 7 over 24 = 16 over 24 – 7 over 24 = 9 over 24 = 3 over 8 cr )

3. 

*

Phân số chỉ toàn bô sách giáo khoa và truyện em nhỏ là:

(60 over 100 + 25 over 100 = 85 over 100) (số sách của thư viện)

Phân số chỉ số sách giáo viên có trong tủ sách là:

(100 over 100 – 85 over 100 = 15 over 100) (số sách của thư viện)