Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài bác tổng đúng theo Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp đưa ra tiết, dễ hiểu và bài xích tập tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit giúp học sinh học xuất sắc môn tiếng Anh lớp 8 hơn. Để sở hữu tài liệu bài tập giờ Anh lớp 8 về, bạn vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 8 có đáp án

Mục lục bài bác tập giờ Anh 8

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập giờ Anh lớp 8 học tập kì 1 có đáp án

Unit 1: Leisure activities

Unit 2: Life in the countryside

Đề đánh giá 15 phút giờ đồng hồ Anh 8 học kì 1 có đáp án (Bài số 1)

Unit 3: Peoples of Viet Nam

Đề bình chọn 1 máu Tiếng Anh 8 học tập kì 1 có đáp án

Unit 4: Our customs và traditions

Đề bình chọn 15 phút tiếng Anh 8 học kì 1 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Festivals in Viet Nam

Unit 6: Folk tales

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 8 học tập kì 1 tất cả đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập giờ Anh lớp 8 học kì 2 có đáp án

Unit 7: Pollution

Unit 8: English speaking countries

Đề kiểm tra 15 phút giờ Anh 8 học kì 2 bao gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Natural disasters

Đề kiểm soát 1 máu Tiếng Anh 8 học tập kì 2 có đáp án

Unit 10: Communication

Đề kiểm tra 15 phút giờ Anh 8 học kì 2 bao gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Science và technology

Unit 12: Life on other planets

Đề thi giờ Anh lớp 8 học tập kì 2 tất cả đáp án

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 Unit 1

I. PHONETICS và SPEAKING

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. Adore B. WorldC. WorkerD. Word

Question 2: A. Beach B. PeachC. Watch D. Chemistry

Question 3: A. CulturalB. CommunicateC. MusicD. Student

Question 4: A. LeisureB. FurnitureC. FeatureD. Nurture

Question 5: A. Mind B. FireC. KitD. Socialize

Question 6: A. Weird B. RelaxC. NetlingoD. Detest

Question 7: A. CraftB. GameC. CommunicateD. Bracelet

Question 8: A. CentreB. Detest C. LeisureD. Relax

Question 9: A. AddictedB. AdoreC. SatisfiedD. Virtual

Question 10: A. SocializeB. WindowC. NetlingoD. Communicate

Question 11: A. HookedB. AddictedC. WatchedD. Shopped

Question 12: A. WatchingB. RelaxC. SatisfiedD. Cultural

Question 13: A. LeisureB. Detest C. SociableD. Spend

Question 14: A. CraftB. AddictedC. CentreD. Cook

Question 15: A. NetlingoB. SaiisfiedC. WindowD. Virtual

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phạt âm là /ɔː/ các đáp án sót lại phát âm là /ɜ:/

Question 2: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /k/ các đáp án còn lại phát âm là /tʃ/

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ʌ/ các đáp án còn lại phát âm là /ju/

Question 4: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ə:/ các đáp án sót lại phát âm là /ə/

Question 5: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /ɪ/ những đáp án sót lại phát âm là /aɪ/

Question 6: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /e/ những đáp án còn sót lại phát âm là /ɪ/

Question 7: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɑː/ những đáp án còn sót lại phát âm là /ei/

Question 8: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D vạc âm là /i/ các đáp án còn sót lại phát âm là /e/

Question 9: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /æ/ những đáp án sót lại phát âm là /ə/

Question 10: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ə/ những đáp án còn sót lại phát âm là /əʊ/

Question 11: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B vạc âm là /id/ các đáp án còn sót lại phát âm là /t/

Question 12: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phân phát âm là /ə/ các đáp án sót lại phát âm là /æ/

Question 13: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A vạc âm là /ʒ/ các đáp án còn lại phát âm là /s/

Question 14: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phân phát âm là /s/ những đáp án sót lại phát âm là /k/

Question 15: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phân phát âm là /ɜ:/ những đáp án còn sót lại phát âm là /i/


II. VOCABULARY & GRAMMAR

Choose the letter A, B, C or D lớn complete the sentences

Question 1: He adores __________ out with his friends at weekends.

A. HangB. Hanging

C. Khổng lồ hangD. Hangs

Question 2: My brother is addicted ___________ playing beach games.

A. OnB. Of

C. ToD. At

Question 3: We need a craft ___________ to bởi vì dome DIYs.

A. KitB. Street

C. BraceletD. Leisure

Question 4: What is your favorite ___________ activity?

A. CulturalB. Leisure

C. HookedD. Addicted

Question 5: Anna wants lớn ___________ the team so much.

A. JoinB. Hang

C. Detest D. Relax

Question 6: I don’t mind window ___________ if you like.

A. ShopB. Shopping

C. To lớn shopD. Shopped

Question 7: The young use ___________ khổng lồ socialize on the internet.

A. NetlingoB. Activity

C. EventD. Centre

Question 8: People watching is right ___________ my street.

A. DownB. Up

C. ToD. Of

Question 9: I detest ___________ with weird people.

A. CommunicatingB. Relaxing

C. JoiningD. Minding

Question 10: Are you ___________ on making bracelets?

A. HookedB. Hanged

C. AddictedD. Adored

Question 11: Will your parents be ___________ with your school results?

A. RelaxedB. Joined

C. SatisfiedD. Detested

Question 12: What vì you often ___________ at leisure time?

A. GoB. Do

C. GetD. Have

Question 13: vị you think friendship on the mạng internet is ___________?

A. SatisfiedB. Cultural

C. VirtualD. Addicted

Question 14: Have you ever attended a ___________ sự kiện in your neighborhood?

A. LeisureB. Relaxing

C. CulturalD. Craft

Question 15: How many people are there in the community ___________?

A. CenterB. Area

C. WindowD. Leisure

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án B

Giải thích: adore + Ving: thích làm những gì

Dịch: Anh ấy thích đi dạo với bằng hữu vào cuối tuần.

Question 2: Đáp án C

Giải thích: cấu trúc: “be addicted to Ving”: nghiện làm những gì

Dịch: Anh ấy nghiện chơi các trò chơi kho bãi biển.

Question 3: Đáp án A

Giải thích: craft kit: bộ đồ thủ công

Dịch: công ty chúng tôi cần 1 bộ đồ thủ công để làm các sản phẩn thủ công.

Question 4: Đáp án B

Giải thích: leisure activity: chuyển động thư giãn

Dịch: vận động giải trí ưa thích của chúng ta là gì?

Question 5: Đáp án A

Giải thích: join the team: tham gia vào đội

Dịch: Anna rất ao ước tham gia vào nhóm.

Question 6: Đáp án B

Giải thích: window shopping: đi chơi ngắm đồ kế bên cửa hàng.

Dịch: Tôi không ngại đi dạo ngắm đồ ngoại trừ cửa hàng.

Question 7: Đáp án A

Giải thích: netlingo: ngữ điệu dùng trên mạng

Dịch: Mọi người tiêu dùng ngôn ngữ mạng để giao tiếp tạo quan hệ trên mạng.

Question 8: Đáp án B

Giải thích: thành ngữ “be right up my street”: đúng vị của tớ

Dịch: Ngắm người qua lại là đúng vị của tớ.

Question 9: Đáp án A

Giải thích: communicate with sb: tiếp xúc với ai

Dịch: Tôi rất ghét nói chuyện với mấy tín đồ kì cục.

Question 10: Đáp án A

Giải thích: be hooked on Ving: say mê làm cái gi

Dịch: bạn có say mê làm cho vòng tay không?

Question 11: Đáp án C

Giải thích: cấu trúc: “be satisfied with st”: ưa thích với cái gì

Dịch: bố mẹ sẽ ưng ý với hiệu quả học tập của người tiêu dùng chứ?

Question 12: Đáp án B

Giải thích: What…do…? thắc mắc làm gì

Dịch: các bạn thường làm những gì vào thời gian thư giãn ngủ ngơi?

Question 13: Đáp án C

Giải thích: virtual: ảo, không có thật, chỉ bao gồm trên mạng

Dịch: các bạn có nghĩ tình chúng ta trên mạng chỉ với ảo không?

Question 14: Đáp án C

Giải thích: cultural event: sự kiện văn hoá

Dịch: Bạn đã từng tham gia một sự kiện văn hoá ở khu vực bạn sinh sống chưa?

Question 15: Đáp án A

Giải thích: community center: trung tâm xã hội

Dịch: tất cả bao nhiêu bạn đang sinh hoạt trong trung tâm xã hội vậy?


III. READING

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

Hello everyone. This is Alice. What bởi you often vì when you have không tính tiền time? There are a lot of leisure activities for young people to choose from. I myself adore doing DIYs. I have a craft kit with a lot of things to make crafts. Thanks lớn the craft kit, I can make some gifts for my friends và relatives. My mother taught me lớn make bracelets. Last week, I made a bracelet for my younger sister. I will make another for my close friend tomorrow. Making bracelet is my favorite leisure activity. I want to lớn learn to lớn make photo collages and frames, too. Therefore, I surf the internet for more information. Also, I have found a lot of useful Youtube videos teaching how to make scarfs và pullovers by wool. After watching them, I hope I will be able to lớn make woolen clothes for my puppy.

Question 1: Alice enjoys doing DIYs.

A. TrueB. False

Question 2: She doesn’t have any craft kits.

A. TrueB. False

Question 3: Her mother told her how to lớn make bracelets.

A. TrueB. False

Question 4: Alice surf the internet for information on collage making.

A. TrueB. False

Question 5: Alice has found lots of Youtube clip on puppies.

A. TrueB. False

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án A

Giải thích: nhờ vào câu: “I myself adore doing DIYs.”.

Dịch: bạn dạng thân tôi thích làm đồ thủ công bằng tay tự chế.

Question 2: Đáp án B

Giải thích: phụ thuộc câu: “I have a craft kit with a lot of things lớn make crafts.”.

Dịch: Tôi tất cả một cỗ đồ thủ công bằng tay để có tác dụng các sản phẩm thủ công.

Question 3: Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc câu: “My mother taught me lớn make bracelets”.

Dịch: người mẹ tôi dạy bí quyết làm vòng tay.

Question 4: Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc câu: “I want to lớn learn khổng lồ make photo collages và frames, too. Therefore, I surf the internet for more information.”.

Dịch: Tôi vẫn muốn làm hình ảnh ghép và khung hình ảnh nữa. Vì thế tôi đã lướt mạng để sở hữu thêm thông tin.

Question 5: Đáp án B

Giải thích: phụ thuộc câu: “I have found a lot of useful Youtube videos teaching how lớn make scarfs và pullovers by wool.”.

Dịch: Tôi đã và đang tra cứu thấy khôn xiết nhiều video youtube có lợi dạy biện pháp làm khăn quàng và áo len chui đầu bằng len.


Choose the letter A, B, C or D khổng lồ complete the passage below

The British spend their miễn phí time in different ways. People generally use it khổng lồ relax. But many people also take part (6) _____________ voluntary work, especially for charities.

People spend a lot of their không tính tiền time in the home, where (7) _______ popular leisure activity is watching television, the average viewing time being 25 hours a week. People often (8)______ programs on video clip so that they can watch later.

Reading is also a favourite way of spending leisure time. The British ________ (9) a lot of time reading newspapers and magazines.

In the summer gardening is popular. & in winter it is often replaced by “Do-it-yourself”, (10) ________people spend their time improving or repairing their homes. Many people have pets lớn look after: taking the dog for a daily walk is a regular routine.

Question 6: A. OnB. InC. AtD. For

Question 7: A. The mostB. MostC. MoreD. More than

Question 8: A. Record B. Scan C. Print D. Power nguồn

Question 9: A. SpendB. SpendsC. SpendingD. To lớn spend

Question 10: A. What B. Why C. When D. While

Hiển thị đáp án

Question 6: Đáp án B

Giải thích: cấu trúc: “take part in”: tham gia

Dịch: Nhưng đa số người cũng tham gia các chuyển động tình nguyện, nhất là cho những tổ chức trường đoản cú thiện.

Question 7: Đáp án A

Giải thích: câu so sánh nhất với tính từ lâu năm “the most + adj dài”

Dịch: Con fan dành không hề ít thời gian sống nhà, nơi hoạt động giải trí thịnh hành nhất là xem phim…

Question 8: Đáp án A

Giải thích: record: đánh dấu

Dịch: Mọi người thường ghi băng lại những chương trình vẫn phát để thấy lại.

Question 9: Đáp án A

Giải thích: cấu trúc: “spend + thời gian + Ving”: dành thời gian làm cái gi

Dịch: người ta cùng để nhiều thời gian lướt web đọc báo và tạp chí.

Question 10: Đáp án C

Giải thích: when sửa chữa mệnh đề chỉ thời hạn

Dịch: cùng vào mùa thu nó được thay bởi “Tự làm phần đông thứ”, là thời gian khi mọi người dành thời hạn tân trang đơn vị và sửa chữa nhà cửa.


Choose the letter A, B, C or D khổng lồ answer these following questions

A favourite pastime with children và adults alike is betting on cricket fights during the rainy season. Children catch crickets và sell them for this purpose.

Horse racing held on Saturday và Sunday in a Saigon suburb draws large crowds as thousands of Vietnamese, young and old, turn out to lớn cheer the pint-sized Asiatic horses & jockeys on khổng lồ victory. Betting is heavy, with profits going into the national treasury of Southern Vietnam. It is not uncommon to lớn see a horse run the wrong way around the track.

Other popular sporting events include soccer, basketball, volleyball, swimming, hiking, ping pong, and tennis. Vietnam teams often compete with other countries in soccer, tennis, bicycling, basketball, and other sports.

There are few golf courses in Southern Vietnam. The one in Saigon is located near chảy Son Nhat Airport. It may well be the only golf course in the world fortified by pillbox installations on its perimeter, with soldiers & machine guns inside. There is an excellent golf course in da lat. Caddies are usually women.

Question 11: What do children vì with crickets?

A. SellB. Play

C. TalkD. Give

Question 12: When are horse-racing held?

A. MondayB. Tuesday

C. SaturdayD. Friday

Question 13: Where does the betting go?

A. Local treasury

B. National treasury

C. International treasury

D. Individuals

Question 14: vày Vietnamese play soccer?

A. Yes, they do

B. No, they didn’t

C. Yes, they are

D. No, they don’t

Question 15: Are there any golf courses in Vietnam?

A. Yes, there are no golf course.

B. Yes, there are few.

C. No, there aren’t

D. No, There are many

Hiển thị đáp án

Question 11: Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “Children catch crickets và sell them for this purpose.”.

Dịch: trẻ em bắt dế và bán cho mục đích trên.

Question 12: Đáp án C

Giải thích: phụ thuộc câu: “Horse racing held on Saturday and Sunday in a Saigon suburb”.

Dịch: Đua chiến mã được tổ chức triển khai vào sản phẩm 7- chủ nhật ở ngoài thành phố Sài Gòn.

Question 13: Đáp án B

Giải thích: dựa vào câu: “Betting is heavy, with profits going into the national treasury of Southern Vietnam.”.

Dịch: chi phí cá cược cực kỳ lớn, với lãi suất được chuyển vào ngân khố đất nước phía nam Việt Nam.

Question 14: Đáp án

Giải thích: dựa vào câu: “Other popular sporting events include soccer, basketball, volleyball, swimming, hiking, ping pong, & tennis.”.

Dịch: các sự khiếu nại thể thao khác bao hàm bóng đá, nhẵn rổ, nhẵn chuyền, bơi lội, sút xe đường dài, ping pong và tennis.

Question 15: Đáp án B

Giải thích: dựa vào câu: “There are few golf courses in Southern Vietnam.”.

Dịch: gồm rất không nhiều sân golf ở miền nam bộ Việt Nam.


IV. WRITING

Choose the letter A, B, C or D lớn complete the sentences with given words

Question 1: How much/ time/ day/ you/ spend/ playing game?

A. How much time a day bởi vì you spend on playing game?

B. How much time a day vì you spend in playing game?

C. How much time a day did you spend in playing game?

D. How much time a day did you spend on playing game?

Question 2: Nick/ just/ buy/ a CD/ Vietnamese folk songs/ và he/ think/ he/ enjoy/ listen/ to the melodies.

A. Nick just bought a CD of Vietnamese folk songs and he thinks he’ll enjoy listening to the melodies.

B. Nick has just bought a CD of Vietnamese folk songs and he thinks he’ll enjoy listening to lớn the melodies.

C. Nick did just buy a CD of Vietnamese folk songs and he thinks he’ll enjoy listening khổng lồ the melodies.

D. Nick just buys a CD of Vietnamese folk songs và he thinks he’ll enjoy listening khổng lồ the melodies.

Question 3: Ping/ not/ mind/ do/ a lot of/ homework/ in the evenings.

A. Ping doesn’t mind to vì a lot of homework in the evenings.

B. Ping didn’t mind to do a lot of homework in the evenings.

C. Ping didn’t mind doing a lot of homework in the evenings.

D. Ping doesn’t mind doing a lot of homework in the evenings.

Question 4: Marie/ like/ window shopping/ her close friend/ Saturday evenings.

A. Marie likes window shopping with her close friend in Saturday evenings.

B. Marie lượt thích window shopping with her close friend in Saturday evenings.

C. Marie likes window shopping with her close friend on Saturday evenings.

D. Marie lượt thích window shopping with her close friend on Saturday evenings.

Question 5: Why/ not/ we/ help/ our parents/ some DIY projects?

A. Why not we help our parents with some DIY projects?

B. Why not we help our parents some DIY projects?

C. Why don’t we help our parents some DIY projects?

D. Why don’t we help our parents with some DIY projects?

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án AGiải thích: spend time on Ving: dành thời gian vào việc làm cái gi

Dịch: các bạn dành bao nhiêu thời hạn 1 ngày để đùa game?

Question 2: Đáp án B

Giải thích: câu phân tách thời hiện tại tại ngừng vì tất cả trạng từ “just”

Dịch: Nick vừa mới sắm một đĩa CD dân ca việt nam và anh ấy suy nghĩ anh ấy sẽ tận hưởng nghe giai điệu.

Question 3: Đáp án D

Giải thích: mind + Ving: phiền/ ngại có tác dụng gì

Dịch: Ping không phải lo ngại làm nhiều bài bác tập vào buổi tối.

Question 4: Đáp án C

Giải thích: like + Ving

On + lắp thêm + buổi

Dịch: Marie yêu thích đi ngắm thiết bị ở cửa hàng với bạn thân vào tối thứ 7.

Question 5: Đáp án D

Giải thích: kết cấu đề nghị: “Why don’t we + V…?”: trên sao bọn họ không…

Dịch: tại sao họ không giúp cha mẹ chút công việc sửa trị tự làm nhỉ?


Rearrange the sentences khổng lồ make meaningful sentences

Question 6: look/ does/ she/ what/ like?

A. What lượt thích she look does?

B. What does she look like?

C. What does like she look?

D. What she look does like?

Question 7: a/ received/ Lan/ letter/ yesterday/ her/ from/ friend.

A. Lan a letter received her friend from yesterday.

B. Lan her friend received a letter from yesterday.

C. Lan received a her friend letter from yesterday.

D. Lan received a letter from her friend yesterday.

Question 8: is/ My/ gardening/ activity/ favourite/ leisure.

A. My favourite leisure activity is gardening.

B. My leisure activity favourite is gardening.

C. My gardening is favourite leisure activity.

D. My activity is favourite leisure gardening.

Question 9: not/ get/ is/ She/ to/ old/ married/ enough.

A. She is not old to lớn get enough married.

B. She is not get married old enough to.

C. She is not old enough khổng lồ get married.

D. She is not enough old to lớn get married.

Question 10: long/ is/ a/ girl/ She/ with/ nice/ hair.

A. She is a nice girl with long hair.

B. She is a long hair girl with nice.

C. She is with a nice girl long hair.

D. She is with a long hair girl nice.

Hiển thị đáp án

Question 6: Đáp án B

Giải thích: thắc mắc ngoại hình: “What do/ does + S + look like?”: trông như vậy nào…

Dịch: Cô ấy trông như thế nào?

Question 7: Đáp án D

Giải thích: cấu trúc: “receive st from sb”: nhận đồ vật gi từ ai

Dịch: Lan nhận ra lá thư từ đứa bạn ngày hôm qua.

Question 8: Đáp án A

Giải thích: leisure activity: vận động thư giãn ưa thích

Dịch: chuyển động thư giãn hâm mộ của tôi là làm cho vườn.

Question 9: Đáp án C

Giải thích: kết cấu với enough: “be + adj + enough + to V”: đủ…để làm cho gì…

Dịch: Cô ấy chưa đủ tuổi kết hôn.

Question 10: Đáp án A

Giải thích: with + N dùng để biểu đạt kèm theo

Dịch: Cô ấy là 1 trong cô nhỏ nhắn xinh xắn tất cả mái tóc dài.


Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: Making craft is more interesting than collecting stamps.

A. Making craft is as interesting than collecting stamps.

B. Making craft is less interesting than collecting stamps.

C. Collecting stamps is as interesting than making craft.

D. Collecting stamps is less interesting than making craft.

Question 12: It’s tiring lớn sit in front of the computer for hours.

A. Sitting in front of the computer for hours is tiring.

B. Sit in front of the computer for hours is tiring.

C. Sat in front of the computer for hours is tiring.

D. To lớn sit in front of the computer for hours is tiring.

Question 13: He passed the exam because he’s intelligent.

A. He’s intelligent, but he passed the exam.

B. He’s intelligent, & he passed the exam.

C. He’s intelligent, for he passed the exam.

D. He’s intelligent, so he passed the exam.

Question 14: He hates playing board games.

A. He doesn’t lượt thích playing board games.

B. He doesn’t dislike playing board games.

C. He doesn’t detest playing board games.

D. He doesn’t want playing board games.

Question 15: We would prefer lớn make crafts rather than play tennis.

A. We would rather lớn make crafts than play tennis.

B. We would rather make crafts rather than play tennis.

C. We would rather make crafts than play tennis.

D. We would rather making crafts rather than play tennis.

Hiển thị đáp án

Question 11: Đáp án D

Giải thích: kết cấu so sánh kém: “be less + adj + than”

Dịch: có tác dụng đồ bằng tay thủ công thú vị hơn thu thập tem.

Question 12: Đáp án A

Giải thích: danh đụng từ cầm đầu câu rượu cồn từ phân chia số không nhiều

Dịch: Ngồi trước máy vi tính hàng giờ vô cùng mệt.

Question 13: Đáp án D

Giải thích: so: vì vậy

Dịch: Anh ấy thông minh, vị vậy anh ấy đỗ kì thi.

Xem thêm: Top 5 Đề Thi Vật Lý 8 Học Kì 1 Có Đáp Án Trường Thcs Đình Xuyên 15

Question 14: Đáp án A

Giải thích: hate + Ving = not like + Ving: không thích làm cái gi

Dịch: Anh ấy không yêu thích chơi các trò chơi trên bàn cờ.

Question 15: Đáp án C

Giải thích: cấu trúc would prefer lớn V rather than V = would rather V than V: thích làm cái gi hơn làm gì