Kiến thức giờ đồng hồ Anh ngơi nghỉ bậc Trung học cửa hàng được coi là những kỹ năng vô cùng buộc phải thiết, không chỉ là được vận dụng nhiều vào đời sống hằng ngày mà còn là nền tảng gốc rễ cho những kiến thức cao rộng ở cấp cho Trung học phổ thông hay Đại học. Trong đó, phần kiến thức tiếng Anh lớp 7 chắc rằng là trong những đơn vị con kiến thức quan trọng đặc biệt nhất và cũng khó thâu tóm nhất. Nội dung bài viết này xin đưa ra một số đề ôn tập để các em rất có thể ghi nhớ cùng củng cố gắng lại những kiến thức và kỹ năng đã học của mình.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 7 có đáp án

1. Tóm tắt kiến thức và kỹ năng tiếng Anh lớp 7

Từ nền tảng kiến thức tiếng Anh lớp 6, ngữ pháp giờ Anh lớp 7 liên tiếp được cải thiện hơn và giúp học sinh từng bước làm quen với những kiến thức đặc biệt như sau:

Câu cảm thán cùng với “What” và “How”

What + (a/an) + Adj + danh tự đếm được số ít/ số nhiều!

What + Adj + danh từ ko đếm được!

How + Adj/ Adv + S + V!

Câu hỏi bắt đầu bằng từ để hỏi: What, Where, When, Who, Why, How often, How long, How far, How many/ much.Câu so sánh

So sánh bằng: S + be/ V + as + Adj/ Adv + as…

So sánh hơn: S + be/ V + Adj/ Adv_er + than…

S + be/ V + more + Adj/ Adv + than…

So sánh rộng nhất: S + be/ V + the + Adj/ Adv_est…

S + be/ V + the most + Adj/ Adv…

Câu đề nghị: Let’s V, What about/ How about Ving, Why don’t we V…Các giới tự chỉ địa điểm chốn, thời gian, phương tiện đi lại đi lại.Các thì

Hiện trên đơn: mô tả một kinh nghiệm hoặc một thực sự hiển nhiên.

S + V/ V_s/ V_es…


Hiện trên tiếp diễn: diễn tả hành rượu cồn đang xảy ra tại thời gian nói.

S + am/ is/ are + Ving…

Quá khứ đơn: mô tả hành đụng đã xẩy ra và xong trong thừa khứ.

S + V_ed/ P2…

Tương lai đơn: biểu đạt một hành động hoặc một kế hoạch hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai.

S + will + V…

Động trường đoản cú tình thái

May, Might: diễn đạt hành động có thể xảy ra.

Can, Can’t: miêu tả khả năng ở hiện tại hoặc sau này (có thể xẩy ra hoặc dự đoán), sự xin phép và mang lại phép, lời yêu cầu, đề nghị hoặc gợi ý.

Could, Couldn’t: diễn tả khả năng trong quá khứ, khả năng rất có thể xảy ra (không chắc chắn bằng Can), sự xin phép (lễ phép cùng trịnh trọng rộng Can), lời yêu thương cầu, kiến nghị hoặc lưu ý lịch sự.

Would, Wouldn’t: là vượt khứ của “will”, cần sử dụng để miêu tả lời yêu thương cầu, đề nghị lịch lãm hoặc kiến thức trong quá khứ.

Should, Shouldn’t: miêu tả lời khuyên, lời đề nghị.

Ought to, Ought not to: mô tả lời răn dạy (sắc thái táo bạo hơn Should) hoặc sự mong đợi.

Must, Mustn’t: mô tả sự cần thiết bắt buộc, lời khuyên, lời yêu cầu được nhấn mạnh vấn đề hoặc sự suy luận hòa hợp lý, chắc chắn chắn.

Have to, Don’t have to: “Have to” miêu tả sự phải thiết, bắt buộc do nội quy, mệnh lệnh, quy định. “Don’t have to” chỉ sự không bắt buộc thiết.

2. Một vài đề ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 7

Đề 1: Đề bài tập tiếng Anh lớp 7 cơ bản

Bài 1: Điền giới từ thích hợp

vày you go …… school …… foot or …… bike? My house is …… Le Loi Street & her house is …… 9 Le Lai Street. We are living …… our parents …… Quang ngai vàng town. I’m …… class 7A …… Binh Chau school. The books …… the table are …… English. Nam sits …… two school girls. Dictionaries are …… the shelves …… the left …… the room. She is interested …… literature, but we are fond …… Math. My birthday is …… May first. Is Lan’s birthday …… March?

*
*

Bài 2: phân tách dạng đúng của cồn từ vào ngoặc

It (rain)……………….. Heavily now. You should (stay)……………….. At trang chủ and (read)……………….. Books. What are you (do)……………….. At the moment? I (write)……………….. An essay. Where Lan and Ba (go)……………….. Tomorrow? They (visit)……………….. The museum. You (have)……………….. Geography next Friday. What about (play)……………….. A game of chess? It takes her 10 minutes (make)……………….. This toy. She (be)……………….. Ten on her next birthday. I (meet)……………….. You soon. Why don’t we (hold)……………….. A party.  Let’s (go)……………….. Camping.  They (practise)……………….. Playing the guitar in the music room now. We shouldn’t (waste)……………….. Water.  I’d lượt thích (drink)……………….. Some orange juice. Hoa usually (do)……………….. Aerobics early in the morning. Would you lượt thích (come)……………….. Lớn my house for lunch?

Bài 3: Chọn đáp án đúng

Her new school is different …… her old school.

A. Of B. With C. From D. At

…… is it from your house to lớn the market?

A. How old B. How C. How far D. How long

Is there a picture on the wall? ………….. 

A. Yes, there be. B. Yes, there is. C. Yes, there is not.

He works …… a hospital. He takes care …… patients.

A. In / for B. In / of C. At / for D. For / of

What does your father do? ……………

A. He’s farmer. B. He does a farmer. C. He’s a farmer.

His oto is …… the shop.

A. Front of B. Behind C. Next D. Near to

vị you work …… hours than Hoa?

A. Few B. Less C. Lesser D. Fewer

She works six days …… week.

A. In B. For C. A D. The

Bài 4: bố trí lại các câu dưới đây

always / school / time / we / to lớn / go / on.

→ …………………………………………………………….

hours / week / often / does / how / he / many / a / work?

→ …………………………………………………………….

not / American / uniforms / vị / usually / school / wear / students.

→ …………………………………………………………….

10:00 / at / Wednesday / Science / phái nam / on / has.

→ …………………………………………………………….

interesting / I / because / Math / it / lượt thích / is.

→ …………………………………………………………….

lượt thích / what / does / subject / best / Tom?

→ …………………………………………………………….

you / work / khổng lồ / want / we / with.

→ …………………………………………………………….

there / excuse / a / ! / post / is / me / near / office / here?

→ …………………………………………………………….

is / interested / Mai / experiments / doing / in.

→ …………………………………………………………….

Huong / be / November 20th / , / twelve / on / will / Saturday.

→ …………………………………………………………….

Bài 5: Viết thắc mắc cho hầu như câu vấn đáp sau

…………………………………………………………….

It’s about 200 meters from my school to lớn the post office.

…………………………………………………………….

The dictionary is 200,000 dong.

…………………………………………………………….

I’d like some local stamps and a phone card.

…………………………………………………………….

Tim is my pen pal in England.

…………………………………………………………….

Mr. Viet is a farmer.

…………………………………………………………….

Lan often goes khổng lồ the library in her miễn phí time.

…………………………………………………………….

My mother is cooking in the kitchen at the moment.

…………………………………………………………….

I go khổng lồ the movies twice a month.

Đề 2: Đề bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 

Bài 1: Điền một từ thích hợp vào khu vực trống để xong đoạn văn sau

Minh is my new classmate. He’s now staying (1)………… his brother in Ha Noi, but he’s (2)………… Bac Giang Town và his parents still (3)………… there.

Minh’s brother’s house is smaller (4)………… his house in Bac Giang, and it is on Xuan Thuy Street. It (5)………… in the center of Ha Noi, so (6)………… is about 8 kilometers from his new house (7)………… school. Every day, Minh goes to lớn school (8)………… bike. Minh is unhappy because he doesn’t (9)………… many friends in Ha Noi. He also (10)………… his parents and his friends in Bac Giang.

Bài 2: áp dụng từ gợi nhắc để viết thành câu hoàn chỉnh

beautiful / little / girl!

→ …………………………………………………………….

History / be / interesting / important / subject.

→ …………………………………………………………….

Nga / lượt thích / listen / music / after / school.

→ …………………………………………………………….

It / take / 15 minutes / walk / zoo.

→ …………………………………………………………….

Why / people / think / students / have / casy life?

→ …………………………………………………………….

Bài 3: Viết lại câu sử dụng từ gợi ý

What about going lớn the movies?

→ Why …………………………………………………………….

Where does she live?

→ What …………………………………………………………….

What do you do?

→ What …………………………………………………………….

The dress is very old.

→ What …………………………………………………………….!

What subject does Mary lượt thích best?

→ What is …………………………………………………………..

How much is the hat?

→ How much does …………………………………………………………….?

How old is your sister?

→ What …………………………………………………………….?

Lan is taller than Hoa.

→ Hoa is …………………………………………………………….

phái mạnh works more hours than Lan.

→ Lan works …………………………………………………………….

We have a two-month summer vacation.

→ Our summer vacation lasts………………………………………..

Bài 4: kiếm tìm lỗi sai và sửa lại

What time the concert will start?

…………………………………………………………….

I see you at 8 tomorrow morning. Don’t be late.

…………………………………………………………….

How long will the play last? Till nine or half và past nine.

…………………………………………………………….

What is your date of birth? November twentieth.

…………………………………………………………….

Are you lượt thích your school? Yes, it’s very beautiful.

…………………………………………………………….

Bài 5: chia dạng đúng của những từ vào ngoặc

This dress is the ……………….. Of three dresses. (expensive) He has ……………….. Money than his wife. (much) Summer holiday is ……………….. Than tet holiday. It’s the ……………….. Holiday. (long)Tom is……………….. Than Peter (intelligent)My father drinks ……………….. Beer than his friends. (little)She works ……………….. Hours than any workers. (many) Your watch is ……………….. Than my watch. (good) nam is ……………….. In his class. (tall) Ho đưa ra Minh thành phố is ……………….. Than Ha Noi. ( big ) Winter is ……………….. Season in the year. ( cold )

Đề 3: Đề bài xích tập giờ Anh lớp 7 nâng cao

Bài 1: lựa chọn từ bao gồm âm gạch men chân khác với rất nhiều từ còn lại

A. Magazine B. Mathematics C. Manage D. WatchA. Material B. Familiar C. Magazine D. Want A. Brush B. uncle C. uniform D. Bus A. Orange B. Wake C. Way D. WasteA. Good B. Too C. Tooth D. Two A. Lovely B. Mother C. Money D. MostA. Car B. Far C. Start D. Water A. Talk B. Take C. Walk D. What

Bài 2: Sửa lỗi sai

1.Don’t worry. You will have lot of friends.

…………………………………………………………….

I live with my parents on 88 Tran Hung Dao street.

…………………………………………………………….

How old will he be in his next birthday?

…………………………………………………………….

I classes start at seven o’clock.

…………………………………………………………….

This is a girl nice.

…………………………………………………………….

Bài 3: Điền từ thích hợp để xong câu

Talking is ………… common way of relaxing. Children should ………… to lớn bed early . ………… don’t you come khổng lồ my house? Ok.Let’s go. What about ………… Ha Long cất cánh ? Would you lượt thích ………… badminton ? I want ………… a new bike. ………… does Nga have Math? On Tuesday và Friday He looks different ………… his father. Mai learns ………… lớn use a computer. Children shouldn’t ………… beer.

Bài 4: Chọn đáp án đúng

The summer vacation …… for almost three months.

A. Longs B. Lasts C. Is 

My sister loves …… stamps.

A. Collect B. To collect C. Collecting

3. I …… come và see you sometime.

A. Will B. Am C. Don’t

My brother likes watching soccer. -……….

A. I like, too B. So like C. I am, too

Mr. Tuan has …… days off than Mr. Jones.

A. Many B. Less C. Fewer

Jane is … beautiful than her sister.

A. More B. The most C. Fewer

Thanh helps children lớn learn. She is a …… 

A. Doctor B. Musician C. Teacher

Which Vietnamese vacation is ……?

A. The longest B. Long C. Longest

Mr. Jones repairs machines in a factory. He’s a ……

A. Shop assistant B. Mechanic C. Farmer

At recess, …… activity is talking.

A. More popular B. Most popular C. The most popular

This book is …… interesting of the three.

A. Most B. The most C. More

Every morning, I wake up and have my ……

A. Dinner B. Lunch C. Breakfast

do Vietnamese students have more vacations than American ……?

A. Students B. Vacations C. Farmers

…… a look at this picture.

A. Take B. Give C. Do

Hurry or you’ll be late …… school.

Xem thêm: Gia Tốc Của Chuyển Động Thẳng Nhanh, Chậm Dần Đều Có Đặc Điểm Gì? Gia Tốc

A. With B. For C. At 

Bài 5: phân tách dạng đúng của động từ trong ngoặc

Could you (show)……………….. Me the way to lớn the bus stop? Lan và Hoa (go)……………….. To the post office now. He (phone)……………….. His parents three or four times a week. Hoa needs (buy)……………….. A phone card. I (mail)……………….. This letter tomorrow.

Hi vọng đầy đủ đề ôn tập mà nội dung bài viết cung cung cấp trên đây đang giúp các bạn học sinh trau dồi thêm kiến thức của bản thân để tự tín hơn trong vấn đề học giờ đồng hồ Anh cũng như trong những kì thi. Chúc các bạn học tốt!