Trong cấu tạo đề thi THPT giang sơn môn giờ Anh năm 2020, 2 bài bác Đọc hiểu sở hữu đến 20% số câu hỏi. Nhằm mang đến cho những em học viên lớp 12 một tài liệu ôn tập chất lượng bám sát cấu tạo đề minh họa lần 2 của Bộ, dưới đây là tuyển tập các bài tập hiểu hiểu giờ đồng hồ anh gồm đáp án cụ thể từng câu và bài dịch sang trọng tiếng Việt. Chúc những em ôn tập tốt!

6 mẹo có tác dụng đề hiểu hiểu giờ Anh đúng đắn siêu tốc độ ăn chắc hẳn điểm 10

*
Phần Đọc đọc trong đề thi thpt QG gồm tất cả 2 phần: 1 bài bác đọc hiểu ngắn cùng 1 bài đọc phát âm dài. Mỗi bài gồm 5 câu hỏi.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh có đáp án và giải thích


Contents

1 1, bài tập đọc hiểu giờ anh bao gồm đáp án – trích đề thi thử trung học phổ thông Chuyên Sư phạm 2020 lần 12 2, bài bác tập hiểu hiểu tiếng anh gồm đáp án – trích đề thi thử thpt Chuyên Sư phạm 2020 lần 2

1, bài tập phát âm hiểu tiếng anh tất cả đáp án – trích đề thi thử thpt Chuyên Sư phạm 2020 lần 1

Bài hiểu hiểu

In the past, technology & progress was very slow. People “invented” farming 12,000 years ago but it took 8,000 years for the idea to go around the world. Then, about 3,500 years ago, people called “potters” used round wheels khổng lồ turn and make plates. But it took hundreds of years before some clever person thought, if we join two wheels together & make them bigger, we can use them lớn move things

In the last few centuries, things have begun to lớn move faster. Take a 20th-century invention lượt thích the aeroplane, for example. The first acroplane flight on 17 December 1903 only lasted 12 seconds, & the plane only went 37 metres. It can’t have been very exciting to watch, but that flight changed the world. Sixteen years later, the first plane flew across the Atlantic, and only fifty years after that, men walked on the moon. Giải pháp công nghệ is now changing our world faster and faster. So what will the future bring?

One of the first changes will be the materials we use. Scientists have just invented an amazing new material called graphene, và soon we will use it to do lots of things. With graphene batteries in your mobile, it will take a few seconds to charge your phone or download a thousand gigabytes of information! Today, we make most products in factories, but in the future, scientists will invent living materials. Then we won’t make things lượt thích cars and furniture in factories – we will grow them!

Thirty years ago, people couldn’t have imagined social media like Twitter and Facebook. Now we can’t live without them. But this is only the start. Right now, scientists are putting microchips in some disabled people’s brains, to help them see, hear và communicate better. In the future, we may all use these technologies. We won’t need smartphones khổng lồ use social truyền thông or tìm kiếm the internet because the internet will be in our heads!

More people will go into space in the future, too. Space tourism has already begun, and a hundred years from now, there may be many hotels in space. One day, we may get most of our energy from space too. In 1941, the writer Isaac Asimov wrote about a solar nguồn station in space. People laughed at his idea then, but we should have listened to lớn him. Today, many people are trying lớn develop a space solar power station. After all, the sun always shines above the clouds!

Câu hỏi

Question 10: The writer says that in the past ___________.

A, people didn’t invent many things

B, people didn’t want lớn use wheels

C, most inventions were to vì chưng with farming

D, it took time for new ideas lớn change things

Question 11: Why does the writer use the example of the aeroplane?

A, khổng lồ explain why transport changed in the 20th century.

B, Because he thinks It’s the most important invention in history.

C, to explain how space travel started.

D, lớn show how an invention developed quickly.

*
Máy cất cánh được nói tới trong bài đọc như một ví dụ như về tân tiến khoa học tập kỹ thuật

Question 12: What does the writer say about the future of communication?

A, We can’t know what the most popular social truyền thông media will be.

B, Microchips will become faster.

C, We won’t use the internet as much.

D, We won’t need devices lượt thích smartphones.

Question 13: What does the writer say about space solar power?

A, It’s an old idea, but people are only starting to lớn develop it now.

B, It’s a science fiction idea, and nobody really thinks it will work.

C, It’s much easier khổng lồ build a solar power nguồn station in space than on Earth.

D, People tried it in 1941, but they didn’t succeed.

Question 14: The best title for the article would be ___________.

A, Man in space

B, Will computers rule the world?

C, More và more inventions

D, Progress now & then

Bài tập gọi hiểu tiếng anh có đáp án cụ thể như sau

Question 10. D

Câu 10 bài tập hiểu hiểu giờ đồng hồ anh bao gồm đáp án chi tiết như sau

Nhà văn bảo rằng trong vượt khứ

A, mọi tín đồ đã không phát minh ra nhiều thứ

B, số đông người không thích sử dụng bánh xe

C, phần đông các phát minh là để làm nông nghiệp

D, bắt buộc mất thời hạn để những ý tưởng mới đổi khác mọi thứ

Thông tin: In the past, technology & progress was very slow. People “invented” farming 12,000 years ago but it took 8,000 years for the idea lớn go around the world.

Tạm dịch: Trong thừa khứ, technology và hiện đại rất chậm. Fan dân đã phát minh ra canh tác từ thời điểm cách đây 12.000 năm nhưng nên mất 8.000 năm chú ý tưởng đi khắp cầm cố giới.

Chọn D

Question 11. D

Câu 11 bài tập phát âm hiểu tiếng anh bao gồm đáp án chi tiết như sau

Tại sao nhà văn áp dụng ví dụ về đồ vật bay?

A, Để giải thích tại sao giao thông thay đổi trong cầm kỷ 20.

B, cũng chính vì ông nghĩ về rằng đó là phát minh đặc trưng nhất trong lịch sử.

C, Để lý giải cách du ngoạn vũ trụ bắt đầu.

D, Để cho biết một phát minh đã vạc triển gấp rút như vắt nào.

Thông tin: In the last few centuries, things have begun to lớn move faster. Take a 20th-century invention like the aeroplane, for example.

Tạm dịch: vào vài cụ kỷ qua, đa số thứ đã bắt đầu tiến cách nhanh hơn. Lấy một phát minh của cầm cố kỷ 20 như máy bay chẳng hạn.

Chọn D

Question 12. D

Câu 12 bài tập gọi hiểu tiếng anh tất cả đáp án chi tiết như sau

Nhà văn nói gì về tương lai của truyền thông?

A, chúng ta không thể biết phương tiện media xã hội thông dụng nhất đã là gì.

B, Vi mạch sẽ trở buộc phải nhanh hơn.

C, chúng ta sẽ không thực hiện internet nhiều.

D, bọn họ sẽ không cần những thiết bị như điện thoại cảm ứng thông minh thông minh.

Thông tin: We won’t need smartphones to lớn use social media or search the mạng internet because the mạng internet will be in our heads!

Tạm dịch: bọn họ sẽ không cần điện thoại thông minh thông minh để áp dụng phương tiện media xã hội hoặc tra cứu kiếm internet vì internet sẽ ở vào đầu chúng ta!

Chọn D

Question 13. A

Câu 13 bài tập gọi hiểu giờ đồng hồ anh gồm đáp án chi tiết như sau

Nhà văn nói gì về tích điện mặt trời trong không gian?

A, Đó là một ý tưởng cũ, nhưng mọi người chỉ bắt đầu phát triển nó lúc này.

B, Đó là một ý tưởng kỹ thuật viễn tưởng và không người nào thực sự nghĩ rằng nó vẫn hoạt động.

C, câu hỏi xây dựng một trạm tích điện mặt trời trong ko gian dễ dàng hơn nhiều so với trên Trái đất.

D, Mọi fan đã thử nó vào thời điểm năm 1941, nhưng mà họ đã không thành công.

Thông tin: In 1941, the writer Isaac Asimov wrote about a solar power station in space. People laughed at his idea then, but we should have listened to him. Today, many people are trying to lớn develop a space solar nguồn station.

Tạm dịch: Năm 1941, nhà văn Isaac Asimov đã viết về một trạm tích điện mặt trời trong ko gian. Mọi bạn cười nhạo phát minh của ông, nhưng họ lẽ ra bắt buộc lắng nghe ông. Ngày nay, nhiều người đang cố gắng phát triển một trạm tích điện mặt trời trong ko gian.

Chọn A

Question 14. D

Câu 14 bài tập gọi hiểu giờ đồng hồ anh gồm đáp án chi tiết như sau

Tiêu đề tốt nhất có thể cho bài viết sẽ là

A, Con bạn trong ko gian

B, máy tính sẽ ách thống trị thế giới?

C, Ngày càng các phát minh

D, Tiến bộ bây chừ và sau đó

Bài viết nói đến các tiến bộ ở thừa khứ, bây giờ đồng thời dự đoán về tương lai

2, bài tập phát âm hiểu giờ đồng hồ anh bao gồm đáp án – trích đề thi thử trung học phổ thông Chuyên Sư phạm 2020 lần 2

Bài gọi hiểu

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer khổng lồ each of the questions.

Accidents bởi not occur at random. People eighty-five years of age and older are twenty-two times likely to die accidentally than are children five lớn nine years old. The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans and twice that for trắng Americans or African-Americans. Males suffer accidents at more than twice the rate of females, in part because they are more prone to lớn risky behavior. Alaskans are more than three times as likely as Rhode Islanders khổng lồ die in an accident. Texans are twenty-one times more likely than New Jerseyites khổng lồ die in a natural disaster. Among the one hundred most populous counties, Kern County, California (Bakersfield), has an accident fatality rate three times greater than Summit County, Ohio (Akron)

Accidents happens more often lớn poor people. Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt lớn reside in houses with faulty heating and electrical systems, drive older cars with fewer safety features, and are less likely to use safety belts. People in rural areas have more accidents than city or suburban dwellers because farming is much riskier than working in a factory or office & because emergency medical services are less readily available. These two factors – low income and rural residence – may explain why the south has a higher accident rate than the north.

(Source: Proficiency Reading)

Câu hỏi

Question 38: Which of the following is true according to lớn the passage?

A, Children aged five lớn nine face the greatest accident risk.

B, All people face an equal risk of having an accident.

C, One in every 22 people aged 85 and over will die in an accident.

D, The risk of having an accident is greater among certain groups of people.

Question 39: The word “inferior” in the passage is closest in meaning to__________.

A, modern B, low-quality C, well-equipped D, unsafe

Question 40: According to the passage, which of the following groups of people in America face the highest risk of having an accident?

A, Native Americans

B, Asian-Americans

C, trắng Americans

D, African-Americans

Question 41: What does the word “that” in the passage refer to?

A, males

B, native Americans

C, the risk

D, African-Americans

Question 42: Which of the following is NOT mentioned as a reason for a higher accident rate among the poor?

A, Little knowledge about safety.

B, Inadequate medical services.

C, Poor housing và working conditions.

D, Use of cars which incorporate fewer safety features.

Dịch bài bác đọc:

Các chương trình đô thị hóa đang được thực hiện ở các nơi trên cầm giới, nhất là ở số đông vùng có mật độ dân sư sinh sống chen chúc với đất đai và tài nguyên hạn chế. Đó là hệ quả tất yếu hèn của phân phát triển kinh tế tài chính và công nghiệp hóa. Nó đã mang lại rất nhiều công dụng cho làng mạc hội của chúng ta. Mặc dù nhiên, nó cũng đề ra nhiều vấn đề không giống nhau cho chính quyền địa phương và những nhà hoạch định thị xã trong thừa trình duy trì đô thị hóa bền vững, nhất là ở những nước vẫn phát triển.

*
Đô thị hóa là chủ thể thường chạm mặt trong các bài hiểu hiểu giờ anh

Khi không ít người chi chít vào một khu vực nhỏ, cơ sở hạ tầng đô thị hoàn toàn có thể không đủ nhằm đáp ứng. đã thiếu nhà ở, năng lượng và nước Điều này sẽ khởi tạo ra các đô thị quá đông nghịt mà không tồn tại cơ sở vật hóa học thích hợp. Hiện nay, quá trình đô thị hóa cấp tốc đang diễn ra chủ yếu hèn ở những nước đang phát triển nơi thành phố hóa bền vững ít liên quan đến cuộc sống thường ngày của bạn dân. Công ty ở của họ chỉ là phần đa khu ổ chuột tồi tàn với điều kiện dọn dẹp và sắp xếp kém.

Con cái của họ chỉ giành được giáo dục cơ bản. Vị đó, cuộc chiến tranh sống sót là ưu tiên hàng đầu của họ hơn là bất kể điều gì khác. Chỉ khi unique cuộc sống của mình được cải thiện, chúng ta mới hoàn toàn có thể tìm kiếm các giá trị cao khác trong cuộc sống của họ.

Bài tập phát âm hiểu giờ đồng hồ anh tất cả đáp án cụ thể như sau

Question 38. D

Câu 38 bài tập hiểu hiểu tiếng anh có đáp án cụ thể như sau

Theo đoạn văn, điều nào dưới đấy là đúng?

A, trẻ em em từ thời điểm năm đến chín tuổi đương đầu với phần trăm tai nạn cao nhất.

B, tất cả mọi người đương đầu với phần trăm tai nạn như nhau.

C, Cứ 1 trong số 22 bạn trong lứa tuổi 85 đã chết bởi tai nạn.

D, Nguy cơ gặp mặt tai nạn cao hơn nữa trong một số trong những nhóm người nhất định.

Bài viết so sánh rủi ro tai nạn ở đa số nhóm tín đồ khác nhau, lấy một ví dụ như thông tin dưới đây:

Thông tin: People eighty-five years of age và older are twenty-two times likely to lớn die accidentally than are children five to lớn nine years olD, The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans và twice that for white Americans or African-Americans.

Tạm dịch: tín đồ từ 85 tuổi trở lên có khả năng chết vày tai nạn cao hơn nữa 21 lần so với trẻ em 5-9 tuổi. Nguy cơ cho những người Mĩ bản địa gấp 4 lần fan Mĩ nơi bắt đầu Á và gấp đôi người Mĩ domain authority trắng hoặc gốc Phi.

Question 39. B

Câu 39 bài tập hiểu hiểu giờ anh bao gồm đáp án chi tiết như sau

inferior (adj): yếu hơn, thấp hơn

low-quality: unique kém

modern (adj): hiện đại

well-equipped: trang bị tốt

unsafe (adj): không an toàn

Thông tin: Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt to reside in houses with faulty heating và electrical systems, drive older cars with fewer safety features, and are less likely to lớn use safety belts.

Tạm dịch: những người dân sống nghèo khó nhận được dịch vụ thương mại y tế kém, thường xuyên ở trong số những ngôi nhà có lỗi trong khối hệ thống sưởi hoặc điện, tài xế cũ rộng với ít tính năng an ninh hơn, cùng ít sử dụng dây bình an hơn.

Question 40. A

Câu 40 bài tập phát âm hiểu tiếng anh tất cả đáp án chi tiết như sau

Theo đoạn văn, nhóm fan nào sau đây ở Mỹ có nguy cơ chạm mặt tai nạn cao nhất?

A, người Mỹ phiên bản địa

B, người Mỹ cội Á

C, người Mỹ domain authority trắng

D, tín đồ Mỹ cội Phi

Thông tin: The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans và twice that for trắng Americans or African-Americans.

Tạm dịch: Nguy cơ cho tất cả những người Mĩ phiên bản địa vội 4 lần tín đồ Mĩ gốc Á và 2 lần người Mĩ domain authority trắng hoặc gốc Phi.

Question 41. C

Câu 41 bài tập đọc hiểu giờ anh tất cả đáp án cụ thể như sau

Từ “that” trong đoạn văn nói tới điều gì?

A, nam giới giới

B, bạn Mỹ phiên bản địa

C, nguy cơ

D, fan Mỹ cội Phi

Thông tin: The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans and twice that for white Americans or African-Americans.

Tạm dịch: Nguy cơ cho người Mĩ bạn dạng địa vội 4 lần tín đồ Mĩ cội Á và gấp đôi người Mĩ domain authority trắng hoặc gốc Phi.

Chọn C

Question 42. A

Câu 42 bài tập phát âm hiểu giờ anh bao gồm đáp án cụ thể như sau

Điều làm sao KHÔNG được kể như một tại sao cho xác suất tại nạn cao hơn nữa trong nhóm bạn nghèo?

A, Ít kỹ năng và kiến thức về an toàn.

B, Thiếu dịch vụ y tế.

C, nhà tại và điều kiện làm việc kém.

D, áp dụng ô tô phối kết hợp ít tính năng an toàn hơn.

Thông tin: Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt lớn reside in houses with faulty heating và electrical systems, drive older cars with fewer safety features, and are less likely lớn use safety belts.

Xem thêm: Although He Was Very Tired, He Agreed To Help Me With My Homework

Tạm dịch: những người sống nghèo đói nhận được dịch vụ thương mại y tế nhát (câu B), thường ở một trong những ngôi nhà gồm lỗi trong khối hệ thống sưởi hoặc năng lượng điện (câu C), tài xế cũ rộng với ít tính năng bình yên hơn (câu D), với ít sử dụng dây bình an hơn.

DOWNLOAD BÀI TẬP ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN KHÁC TẠI ĐÂY

Gợi ý chọn sách ôn thi THPT nước nhà môn giờ Anh 

1, Sách Ngữ pháp: Tổng hợp toàn bộ Ngữ pháp có trong đề thi, gồm định hướng và bài xích tập vận dụng. Tiện lợi tra cứu cùng ôn tập

Chinh phục ngữ pháp tiếng Anh bởi INFOGRAPHIC

2, Sách tổng ôn – luyện đề: bí quyết chinh phục điểm trên cao kỳ thi THPT giang sơn môn tiếng Anh