Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài tổng vừa lòng Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp chi tiết, dễ nắm bắt và bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 theo từng Unit giúp học viên học tốt môn giờ đồng hồ Anh lớp 7 hơn. Để thiết lập tài liệu bài tập giờ Anh lớp 7 về, bạn vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh 7 thí điểm có đáp án

Mục lục bài tập giờ Anh 7

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 học tập kì 1 có đáp án

Unit 1: My hobbies

Unit 2: Health

Đề khám nghiệm 15 phút giờ Anh 7 học tập kì 1 gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 3: Community service

Đề soát sổ 1 tiết Tiếng Anh 7 học tập kì 1 tất cả đáp án

Unit 4: Music & arts

Đề khám nghiệm 15 phút giờ đồng hồ Anh 7 học tập kì 1 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Vietnamese food and drink

Unit 6: The first university in Viet Nam

Đề thi giờ Anh lớp 7 học kì 1 tất cả đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 học kì 2 có đáp án

Unit 7: Traffic

Unit 8: Films

Đề đánh giá 15 phút giờ đồng hồ Anh 7 học kì 2 bao gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Festivals around the world

Đề kiểm soát 1 máu Tiếng Anh 7 học kì 2 tất cả đáp án

Unit 10: Sources of energy

Đề khám nghiệm 15 phút giờ đồng hồ Anh 7 học tập kì 2 có đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Travelling in the future

Unit 12: An overcrowded world

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 7 học kì 2 gồm đáp án

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 1

A. Phonetics & Speaking

Chọn từ có phần gạch ốp chân được phạt âm khác.

Question 1. A. BirthdayB. EarlyC. LearnD. Heart


Quảng cáo

Question 1: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phạt âm là /ɜː/. Đáp án D phân phát âm là /ɑː/

Question 2: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D vạc âm là /ɜː/. Đáp án C phạt âm là /ə/

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phân phát âm là /ɔː/. Đáp án B, C, D vạc âm là /ɜː/

Question 4: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phân phát âm là /ə/. Đáp án B, C, D phạt âm là /ɔ/

Question 5: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phạt âm là /ɜː/. Đáp án B phạt âm là /ə/

Question 6: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A vạc âm là /ɜː/. Đáp án B, C, D vạc âm là /ɔ/

Question 7: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ɪə/

Question 8: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phạt âm là /ɜː/. Đáp án C vạc âm là /ʌ/

Question 9: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phân phát âm là /ɜː/. Đáp án B phạt âm là /ɔ/

Question 10: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phân phát âm là /e/. Đáp án C vạc âm là /ɜː/

Question 11: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ɜː/. Đáp án D phân phát âm là /ʌ/

Question 12: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /i/. Đáp án B phạt âm là /aɪ/

Question 13: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /e/. Đáp án A phân phát âm là /ɜː/

Question 14: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phân phát âm là /ɜː/. Đáp án A phạt âm là /i/

Question 15: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phạt âm là /ɜː/. Đáp án D phát âm là /ə/


B. Vocabulary and Grammar

Question 1. I usually ______ to school by bus.

A. GoB. Goes

C. Going D. Gone

Question 2. Tom always _____ breakfast before going to work.

A. HaveB. Had

C. HasD. Is having

Question 3. My English teacher _____ Mr Tuan Anh.

A. AreB. Were

C. Have beenD. Is

Question 4. Our lesson _____ at 7.30 a.m every morning.

A. BeginsB. Beginning

C. BeganD. Begin

Question 5. I think Mary ____ a job.

A. HaveB. Will has

C. Will haveD. Had

Question 6. I feel tired. Therefore, I ______ lớn school.

A. Will goB. Won’t go

C. GoesD. Go

Question 7. Chelsea _____ next Sunday.

A. Will winB. Wins

C. Will wonD. Won

Question 8. I am very fond of _______.

A. CookingB. Cook

C. CooksD. To lớn cook

Question 9. vì chưng you like ________? – No, I don’t.

A. Go camping

B. Khổng lồ go camping

C. Go lớn camping

D. Going camping

Question 10. My sister’s hobby is ________ outdoor activities.

A. DoB. Does

C. DoingD. Done

Question 11. When I have không tính phí time, I usually ______.A. Listen lớn music

B. Listening music

C. Listen music

D. Listening lớn music

Question 12. My dad likes _______ his xe đạp to work.A. RidingB. Ride

C. RidesD. Ridees

Question 13. They hate ______ noodles. They prefer rice.

A. EatB. To eat

C. EatingD. Eats

Question 14. After breakfast, I & my friend ____ khổng lồ the park every Sunday.

A. GoB. Goes

C. WentD. Is going

Question 15. I hope everything _____ fine.

A. WillB. Won’t

C. Will beD. Won’t are

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Giải thích: Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: usually), nhà ngữ (I) là ngôi I.

Dịch: Tôi thường xuyên xuyên đi học bằng xe pháo buýt.

Question 2. Đáp án C

Giải thích: Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: always), nhà ngữ (Tom) là ngôi III số ít đề xuất cần tạo thành “has”.

Dịch: Tom luôn luôn ăn sáng trước khi đi làm.

Question 3. Đáp án D

Giải thích: Thì lúc này đơn diễn đạt sự thiệt hiển nhiên, chủ ngữ là ngôi III số ít phải tobe là “is”.

Dịch: thầy giáo tiếng Anh của mình là thầy Tuấn Anh.

Question 4. Đáp án A

Giải thích: Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: every morning), công ty ngữ là ngôi III số ít đề xuất cần phân thành “begins”

Dịch: Tiết học của chúng tôi ban đầu lúc 7h30 từng sáng.

Question 5. Đáp án C

Giải thích: think + thì tương lai đối kháng (nghĩ điều gì sẽ xảy ra trong tương lai)

Dịch: Tôi nghĩ về Mảy sẽ kiếm được một công việc.

Question 6. Đáp án B

Giải thích: Thì sau này đơn

Dịch: Tôi cảm thấy mệt mỏi. Vày vậy, tôi sẽ không tới trường.

Question 7. Đáp án A

Giải thích: thì tương lai đối kháng (dấu hiệu: next Sunday)

Dịch: Chelsea sẽ chiến thắng vào công ty nhật tới.

Question 8. Đáp án A

Giải thích: fond of + N/Ving (thích gì/ thích làm gì)

Dịch: Tôi khôn cùng thích nấu nướng.

Question 9. Đáp án D

Giải thích: like + Ving/N (thích làm gì/ yêu thích gì); các từ “go camping: cắn trại”

Dịch: chúng ta có thích cắn trại không? – Tôi ko thích.

Question 10. Đáp án C

Giải thích: địa chỉ này cần thực hiện danh tự hoặc Ving.

Dịch: sở thích của chị tôi là thâm nhập các hoạt động ngoài trời.

Question 11. Đáp án A

Giải thích: thì lúc này đơn (dấu hiệu: usually)

Dịch: lúc tôi có thời gian rảnh, tôi thường nghe nhạc.

Question 12. Đáp án A

Giải thích: like + Ving/N (thích có tác dụng gì/ mê thích gì)

Dịch: bố tôi thích sút xe đi làm.

Question 13. Đáp án C

Giải thích: hate + Ving (ghét làm gì)

Dịch: họ ghét ăn uống mì. Chúng ta thích cơm trắng hơn.

Question 14. Đáp án A

Giải thích: thì bây giờ đơn (dấu hiệu: every Sunday); công ty ngữ (I và my friend) số nhiều đề xuất động từ chính không phải chia.

Dịch: Sau bữa sáng, tôi và bạn tôi thường xuyên đến khu vui chơi công viên mỗi nhà nhật.

Question 15. Đáp án C

Giải thích: hope + lớn V hoặc hope + mệnh đề (tương lai đơn). Đằng sau là tính trường đoản cú fine yêu cầu ta buộc phải “will be”

Dịch: Tôi mong muốn mọi đồ vật sẽ tốt đẹp.


C. Reading

Exercise 1.

Every weekend is important lớn the Garcia family. During the week they don’t have very much time together, but they spend a lot of time together on the weekend.

Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the bank during the week, but she doesn’t work there on the weekend. Jennifer & Jonathan Garcia go lớn school during the week, but they don’t go to school on the weekend. And the Garcias’ dog, Max, stays home alone during the week, but he doesn’t stay home alone on the weekend.

On Saturday & Sunday the Garcias spend time together. On Saturday morning they clean house together. On Saturday afternoon they work in the garden together. And on Saturday evening they watch videos together. On Sunday morning they go khổng lồ church together. On Sunday afternoon they have a big dinner together. & on Sunday evening they play their musical instruments together.

As you can see, every weekend is special to the Garcia. It’s their only time together as a family.

Question 1. Mr. Garcia works at the _______.

A. Post officeB. Bank

C. FactoryD. Book store

Question 2. Mr. And Mrs. Garcia don’t work on _________.

A. SaturdayB. Sunday

C. FridayD. The weekend

Question 3. During the week Jennifer _________.

A. Goes khổng lồ school.

B. Plays card.

C. Goes khổng lồ the library

D. Plays the piano.

Question 4. On Saturday morning they ________ together.

A. Play footballB. Go out

C. Clean houseD. Go shopping

Question 5. Who stays home alone during the week?

A. JenniferB. Garcia

C. MaxD. All of them

Question 6. When vị the Garcias work in the garden?

A. Saturday afternoon

B. Sunday morning

C. Saturday morning

D. Sunday afternoon

Question 7. On Sunday evening they play ________ together.

A. Card

B. Tennis

C. Musical instruments

D. Piano

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Thông tin làm việc câu đầu tiên đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week.

Question 2. Đáp án D

Thông tin nằm ở cả hai câu đầu của đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the ngân hàng during the week, but she doesn’t work there on the weekend.

Question 3. Đáp án A

Thông tin nằm ở dòng 3 đoạn 2: Jennifer and Jonathan Garcia go khổng lồ school during the week.

Question 4. Đáp án C

Thông tin nằm tại câu 2 đoạn 3: On Saturday morning they clean house together.

Question 5. Đáp án C

Thông tin nằm tại vị trí câu cuối đoạn 2: và the Garcias’ dog, Max, stays trang chủ alone during the week.

Question 6. Đáp án A

Thông tin nằm tại đoạn cuối: On Saturday afternoon they work in the garden together.

Question 7. Đáp án C

Thông tin nằm tại câu cuối đoạn 3: & on Sunday evening they play their musical instruments together.


Exercise 2.

Two students were asked about their hobbies và here is what they said.

Lien: Cooking is my favorite hobby. My grandmother taught me how to lớn cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby. Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting and meaningful. I really love trying new food & cooking for my family. The feeling of making my family happy with my food is amazing. I often collect recipes from my mother and my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook. I hope I will become a good chef và have my own cookery book in the future.

Cuong: I have an unusual hobby: carving eggshells. I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan. It"s amazing that something as fragile as an empty eggshell can be made into such a beautiful piece of art. I was so amazed that I learned how lớn carve them myself from the internet. I find carving eggshells a little difficult but so interesting and useful. The feeling of accomplishment when I finish a piece is absolutely awesome. This hobby also helps me be more patient và careful.

Question 1. When did Lien start her hobby?

A. 8 years ago

B. At the age of 8

C. In grade 8

D. One year ago

Question 2. What does Lien think about cooking?

A. She thinks it"s a waste of time.

B. She finds it interesting.

C. She finds it meaningful.

D. Both B and C are correct.

Question 3. What does the word "them" in paragraph 1 refer to?

A. Lien

B. Lien"s mother và grandmother

C. Recipes

D. Lien"s dishes

Question 4. Where does Lien get recipes from?

A. From her mother

B. From her grandmother

C. From the internet

D. All are correct.

Question 5. What does Lien do with the recipes she collected?

A. She keeps them in a notebook.

B. She shares them with her mother và grandmother.

C. She posts them on the internet.

D. All are correct.

Question 6. What is True about Cuong?

A. He started carving eggshells when he was 4.

B. His dad went to japan 4 years ago.

C. He got a carved egg from his friend in Japan.

D. None are correct.

Question 7. Where does Cuong learn lớn carve from?

A. From his father

B. From the internet

C. From a Japanes

D. None are correct.

Question 8. What does Cuong think about his hobby?

A. He finds it interesting.

B. He thinks it"s difficult.

C. He finds it useful.

D. All are correct.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án B

Thông tin nằm ở trong phần đầu: My grandmother taught me how khổng lồ cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby.

Dịch: Bà tôi đang dạy tôi bí quyết nấu nướng khi tôi lên tám tuổi. Gia đình tôi hết sức thích vấn đề đó và đó là lúc tôi ban đầu sở phù hợp của mình.

Question 2. Đáp án D

Thông tin nằm ở phần 1: Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting & meaningful.

Dịch: không ít người nói vấn đề nấu nướng là tốn thời hạn nhưng tôi thấy sở trường này vô cùng thú vị cùng ý nghĩa.

Question 3. Đáp án C

Thông tin ở vị trí 1: Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook.

Dịch: Thỉnh thoảng tôi cũng tìm các công thức bên trên internet. Kế tiếp tôi viết chúng nó vào vở.

Question 4. Đáp án D

Thông tin tại phần 1: I often collect recipes from my mother và my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet.

Dịch: Tôi thường lấy phương pháp từ người mẹ tôi với từ bà tôi. Thỉnh phảng phất tôi cũng tìm những công thức trên internet.

Question 5. Đáp án A

Thông tin ngơi nghỉ cuối đoạn 1: Then I write them in a notebook.

Dịch: tiếp đến tôi viết nó vào vở.

Question 6. Đáp án D

Thông tin nằm tại đầu đoạn 2: I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan.

Dịch: Tôi ban đầu sở ưa thích này 4 năm trước, sau thời điểm nhận được một quả trứng tự khắc từ tía tối lúc ông ấy về từ bỏ Nhật Bản.

Question 7. Đáp án B

Thông tin ở mẫu 4 đoạn 2: I learned how to carve them myself from the internet.

Dịch: Tôi sẽ tự học biện pháp khắc chúng từ internet.

Question 8. Đáp án D

Thông tin nằm tại vị trí giữa đoạn 2: I find carving eggshells a little difficult but so interesting & useful.

Dịch: Tôi thấy bài toán khắc trứng thì hơi khó nhưng nó vô cùng thú vị và gồm ích.


D. Writing

Dùng từ lưu ý để viết thành câu hoàn chỉnh. Chọn đáp án đúng chuẩn nhất.

Question 1. Nga/ my/ younger sister.

A. Nga is my younger sister.

B. Nga are my younger sister.

C. Nga my younger sister.

D. Nga am my younger sister.

Question 2. She/ enjoy/ read/ books.

A. She enjoys lớn read books.

B. She enjoy reading books.

C. She enjoys reading books.

D. She enjoy khổng lồ read books.

Question 3. She/ start/ the hobby/ when/ she/ 6.

A. She started the hobby when she was 6.

B. She starts the hobby when she will be 6.

C. She started the hobby when she was 6.

D. She starts the hobby when she 6.

Question 4. Our brother/ share/ the hobby/ her.

A. Our brother nói qua the hobby lớn her.

B. Our brother shares the hobby lớn her.

C. Our brother cốt truyện the hobby with her.

D. Our brother shares the hobby with her.

Question 5. Both/ them/ spend/ all/ pocket money/ buy/ books.

A. Both of them spends all pocket money lớn buy books.

B. Both of them spends all pocket money buying books.

C. Both of them spend all pocket money lớn buy books.

D. Both of them spend all pocket money buying books.

Question 6. Nga/ often/ read/ book/ before/ bed.

A. Nga often reads a book before going lớn bed.

B. Nga often read a book before going to bed.

C. Nga reads a often book before going to lớn bed.

D. Nga often read book before going lớn bed.

Question 7. She/ sometimes/ library/ borrow/ books.

A. She sometimes go khổng lồ library lớn borrrow books.

B. She sometimes goes to library lớn borrow books.

C. She is sometimes go to lớn library to lớn borrow books.

D. She goes to sometimes library lớn borrow books.

Question 8. She/ think/ read books/ interesting/ useful.

A. She think reading books is interesting và useful.

B. She think read books is interesting và useful.

C. She thinks reading books is interesting & useful.

D. She think reads books is interesting và useful.

Question 9. It/ develop/ her imagination/ widen/ her knowledge.

A. It develops her imagination & widen her knowledge.

B. It develop her imagination & widen her knowledge.

C. It develops her imagination & widens her knowledge.

D. It develop her imagination và widens her knowledge.

Question 10. She/ hope/ have/ her/ own/ book/ future.

A. She hopes she will has her own book in the future.

B. She hopes she will have her own book in the future.

C. She hope she will have her own book in the future.

D. She hopes she will has her own book in a future.

Question 11. They/ often/ go/ park.

A. They often go to lớn park.

B. They often goes khổng lồ park.

C. They are often go khổng lồ park.

D. They go khổng lồ park oftenly.

Question 12. How/ your father go/ work?

A. How do your father go khổng lồ work?

B. How does your father goes to lớn work?

C. How bởi vì your father goes khổng lồ work?

D. How does your father go to work?

Question 13. My parents usually watch TV in the evening.

A. My parents never watch TV.

B. In the evening, my dad & my mom usually watch TV.

C. In the evening, my mom & my dad clean our house.

D. My parents always watch TV in the evening.

Question 14. I enjoy going camping with my family.

A. I don’t lượt thích going camping with my family.

B. I usually go camping with my friends.

C. I am fond of going camping with my family.

D. I don’t want khổng lồ go camping.

Question 15. I hope I will live abroad in the future.

A. I wish I would live abroad in the future.

B. I don’t want khổng lồ live abroad in the future.

C. I want living abroad in the future.

D. I lived abroad when I was small.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Câu nói lên sự thật hiển nhiên. Đáp án B, C, D không nên ngữ pháp (sai tobe).

Dịch: Nga là em gái của tôi.

Question 2.

Xem thêm: Sự Biến Thiên Của Hàm Số Bậc Hai Hay, Chi Tiết, Sự Biến Thiên Của Hàm Số

Đáp án C

Cấu trúc: enjoy + Ving/N ( thích làm cho gì/ mê say gì). Câu này dùng bây giờ đơn vì biểu đạt sự thật.