Các số được nối cùng với nhau vì dấu những phép tính (cộng, trừ, nhân chia, thổi lên lũy thừa) làm cho thành một biểu thức.

Bạn đang xem: Bài tập thứ tự thực hiện phép tính lớp 6

Trong một biểu thức có thể có vết ngoặc.

a. Đối với biểu thức không có dấu ngoặc.

+ ví như phép tính chỉ gồm cộng, trừ hoặc chỉ bao gồm nhân, chia, ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái thanh lịch phải.

+ giả dụ phép tính bao gồm cả cộng , trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta triển khai phép thổi lên lũy vượt trước, rồi mang đến nhân chia, sau cùng đến cộng trừ.

Lũy thừa ( o )  nhân với chia ( o )  cộng với trừ.

b. Đối cùng với biểu thức có dấu ngoặc.

Nếu biểu thức có các dấu ngoặc : ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông < >, ngoặc nhọn , ta triển khai phép tính theo thiết bị tự : (left( ight) o left< ight> o left ight\)

Ví dụ:

Tính giá bán trị của những biểu thức sau:

a) (3 + 2.5)

Trong biểu thức gồm phép cùng và phép nhân yêu cầu ta triển khai phép nhân trước, tính 2.5 trước rồi cùng với 3.

Ta có: (3 + 2.5 = 3 + 10 = 13)

b) (5.left( 3^2 - 2 ight))

Trong biểu thức có dấu ngoặc cần ta tiến hành phép tính vào ngoặc trước rồi nhân với 5 sau:

Trong ngoặc có phép thổi lên lũy thừa nên ta tính (3^2) trước rồi trừ đi 2.

(left( 3^2 - 2 ight) = left( 9 - 2 ight) = 7)

(5.left( 3^2 - 2 ight) = 5.left( 9 - 2 ight) = 5.7 = 35)

 

*

CÁC DẠNG TOÁN VỀ THỨ TỰ THỰC HIỆN PHÉP TÍNHI. Triển khai phép tính

Phương pháp:

1. Đối cùng với biểu thức không tồn tại dấu ngoặc :

+ nếu phép tính chỉ tất cả cộng, trừ hoặc chỉ bao gồm nhân, chia, ta triển khai phép tính theo sản phẩm công nghệ tự từ trái lịch sự phải.

+ nếu như phép tính gồm cả cùng , trừ, nhân, chia, thổi lên lũy thừa, ta thực hiện phép nâng lên lũy vượt trước, rồi cho nhân chia, cuối cùng đến cùng trừ.


Lũy thừa ( o ) nhân và phân chia ( o ) cộng và trừ.

2. Đối cùng với biểu thức gồm dấu ngoặc.

Xem thêm: Cầu Thủ Son Heung Min - Cầu Thủ Bóng Đá Son Heung

Nếu biểu thức có các dấu ngoặc : ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông < >, ngoặc nhọn , ta tiến hành phép tính theo đồ vật tự : (left( ight) o left< ight> o left ight\)

Ví dụ: 


Thực hiện phép tính

a) $12+5+36$

$=17+36$

$=43$

b) $20 – < 30 – (5 – 1)^2>$

$=20-<30-4^2>$

$=20-<30-16>$

$=20-14$

$=6$


II. Tìm kiếm số hạng không biết trong một đẳng thức

Phương pháp:

Để tìm số hạng chưa biết, ta cần xác minh rõ coi số hạng kia nằm ở trong phần nào (số trừ, số bị trừ, hiệu, số chia,…). Tự đó xác định được cách biến hóa và tính toán.