Trong giao tiếp tiếng anh, để nói một sự việc diễn ra tại một thời điểm xác minh trong thừa khứ bọn họ sử dụng thì thừa khứ đơn. Từ bây giờ chúng tôi tóm lược một số trong những kiến thức cơ phiên bản về thì vượt khứ đối kháng và trình bày một số dạng bài tập thì quá khứ đơn, mời chúng ta và quý thầy cô tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ đơn có đáp án


Tóm tắt lý thuyết thì thừa khứ đơn

Cấu trúc (Form)

*

– Thể xác định (Affirmative form)

 I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + verb (past tense)

Ex:

I met him yesterday. (Hôm qua tôi đã chạm mặt anh ấy.)

– Thể đậy định (Negative form)

Đối với đụng từ be (was/ were), thêm not sau be (was not = wasn’t; were not = weren’t).

Ex:

He wasn’t present at class yesterday. (Hôm qua anh ta đã không đi học.)

Đối với đụng từ thường, dùng trợ động từ did.

Subject + did not/didn’t + verb (bare-lnf.)

Ex:

I didn’t watch TV last night. (Tối qua tôi không xem tivi.)

– Thể nghi ngờ (Interrogative form)

Đối với hễ từ be, rước be ra đầu câu.

Ex:

Was the train ten minutes late? (Có đề nghị xe lửa sẽ trễ 10 phút không?)

Đối với rượu cồn từ thường, đặt trợ hễ từ Did nghỉ ngơi đầu câu.

( Did + subject + verb (bare-inf.) ? >

Ex:

Did you see my son, Tom? (Tom, anh bao gồm nhìn thấy nam nhi tôi không?)

* giữ ý: giải pháp chia hễ từ sống quá khứ 1-1 (past tense)

Động từ tất cả quy tắc (regular verbs): thêm -ed vào sau rượu cồn từ nguyên mẫu.

Ex: 

finish → finished work → worked

Động trường đoản cú bất luật lệ (irregular verbs): động từ sinh hoạt cột 2 (V2 – past tense) trong bảng rượu cồn từ bất quy tắc.

Ex:

see → saw go → went

Quá khứ 1-1 của hễ từ to be (am/ is/ are) là was/ were (I/ he/ she/ it was; you/ we/ they were).

Trong câu tủ định cùng nghi vấn, rượu cồn từ chủ yếu ở dạng nguyên mẫu (bare-infinitive).

 Cách sử dụng (Usage)

*

Thì quá khứ đối chọi được dùng làm diễn tả:

– hành vi đã bước đầu và đã xong xuôi tại 1 thời điểm rõ ràng trong quá khứ.

Ex:

Tom went lớn Paris last summer. (Mùa hè trước, Tom đã từng đi Paris.)I left this city two years ago.(Hai năm ngoái đây, tôi đã rời thành phố này.)Pasteur died in 1895. (Pasteur mệnh chung năm 1895.)

Cách dùng này thường được sử dụng với các trạng tự hoặc các trạng từ bỏ chỉ thời gian quá khứ: last week/ month/ year… (tuần trước/ mon trước! năm ngoái…), ago (cách đây), yesterday (hôm qua).

– hành vi đã xẩy ra suốt một quãng thời hạn trong thừa khứ, tuy thế nay đã hoàn toàn chấm dứt.

Ex:

He worked in that bank for four years. (Anh ta đã thao tác làm việc trong bank đó tứ năm.) -> bây chừ anh ta không làm việc ở đó.Mozart wrote more than 600 pieces of music.(Mozart vẫn viết rộng 600 bạn dạng nhạc.)

– hành vi được lặp đi tái diễn hoặc xảy ra thường xuyên trong quá khứ.

Ex:

He always carried an umbrella. (Ông ta luôn mang theo dù.)When I was young, I often went fishing. (Khi còn trẻ, tôi thường xuyên đi câu.)

– Một loạt hành động xảy ra tiếp đến nhau trong vượt khứ.

Ex:

When we saw the spaceship, we stopped the car.(Khi shop chúng tôi nhìn thấy tàu vũ trụ, bọn chúng tôi kết thúc xe lại.)She drove into the car-park, got out of the car, locked the doors, và walked toward the theater. (Cô ấy lái xe vào chỗ đỗ xe, bước thoát ra khỏi xe, khóa cửa xe, rồi đi về hướng rạp hát.)

Thì quá khứ đơn: vớ tần tật về cấu tạo và bí quyết dùng – Ngữ pháp giờ Anh cơ bản

Bài tập thì vượt khứ đơn

1. Kết thúc bài tập thư điện tử sau với cồn từ trong ngoặc sử dụng thì thừa khứ đơn:

(Complete the the email with the verbs in brackets)

Dear Tommy,

How are you doing? I feel miserable, I must admit. And I’m going lớn tell you why. Yesterday I ………………… (do) my homework, ………………… (tidy) my bedroom & ………………… (decide) lớn go out. The weather ………………… (be) perfect & so I ………………… (go) to the park. Và do you know who I ………………… (see) there? Jason, my boyfriend. I ………………… (want) khổng lồ say hello khổng lồ him, but then I ………………… (stop), because I ………………… (can) see a girl coming to lớn him. Guess what ………………… (happen). They ………………… (meet) in the middle of the road and he ………………… (kiss) her. My Jason! Jason & I ………………… (be) in the park three times and he never ………………… (try) lớn kiss me! I didn’t know what to do. I just ………………… (run) away. When I ………………… (come) back home, I ………………… (cry). Just a little bit, you know. Then I ………………… (say) lớn myself: Forget about Jason. There are plenty more fish in the sea! What bởi vì you think of him? Is he worth it? Please, write back soon. Love, Sam

Đáp án:

did

tidied

decided

was

went

saw

wanted

stopped

could

happened

met kissed

were

tried

ran

came

cried

said

2. Chấm dứt bài tập sau với hễ từ trong ngoặc áp dụng thì bây giờ đơn

(Correct the following information).

Example:

Columbus discovered America in 1492.

Columbus didn’t discover America in 1492

He landed on an island in the Caribbean in 1492.

Princess Victoria became Queen of the United Kingdom in 1901. Victoria ………………………………………… queen in 1901. She ……………. (rule) Britain from 1837 to lớn 1901. Shakespeare was the tác giả of the tragedy called “As You like It”. “As You like It” ……………………………. A tragedy. Shakespeare ……………………….. (write) it as a comedy. Julius Caesar died in a war in 44 BC. Caesar ………………………. In a war. The Roman senators ………………… (kill) him in the Senate. Sandro Botticelli created the portrait known as Mona Lisa. Botticelli …………………………………. Mona Lisa. Leonardo da Vinci ………………………. (paint) it. Shah Jahan, the Mughal emperor in India, built Taj Mahal for his oldest daughter. Shah Jahan ……………………………. Taj Mahal for his daughter. It ……………. (be) the tomb of his third wife.

Đáp án:

Victoria didn’t (did not) become… She ruled…

“As You lượt thích It” wasn’t (was not)… Shakespeare wrote…

Caesar didn’t (did not) die… The Roman senators killed…

Botticelli didn’t (did not) create… Leonardo domain authority Vinci painted…

Shah Jahan didn’t (did not) build… It was…

3. Xong bài tập viết lại câu sau áp dụng thì thừa khứ đơn

(Jumbled sentences – make past simple questions).

Example:

you | clean | room | theDid you clean the room?

Tom | arrive | on time

……………………………………………………………………………… ?

not | know | you |it

……………………………………………………………………………… ?

at | be | Marry | the | party

……………………………………………………………………………… ?

you | why | leave | early | so

……………………………………………………………………………… ?

they | in | be | office | their

……………………………………………………………………………… ?

think | what | he | our | of | house

……………………………………………………………………………… ?

trip | like | the | Mr. Và Mrs. John

……………………………………………………………………………… ?

you | how | vì | that

……………………………………………………………………………… ?

they | not | address | their |tell |you

……………………………………………………………………………… ?

there | how | Jerry | get

……………………………………………………………………………… ?

Đáp án:

Did Tom arrive on time?

Didn’t you know it? Did you not know it?

Was Marry at the party?

Why did you leave so early?

Were they in their office?

What did he think of our house?

Did Mr. And Mrs. John like the trip?

How did you bởi that?

Didn’t they tell you their address? Did they not tell you their address?

How did Jerry get there?

4. Kết thúc câu trả lời sau áp dụng thì vượt khứ đơn:

(Complete the answers).

D: Were you hungry?

F: Yes, I …………………… a little bit hungry.

D: Was your sister at school?

F: No, she …………………… at school.

D: Were your parents at work?

F: Yes, my mum …………………… at work. But my dad …………………… at work. He was ill.

D: Was John your friend? & Sam?

F: Peter và Bill …………………. My best friends.

D: I think the first story was quite interesting & the second story was great.

F: Really? No, the stories ………………….. Very interesting.

D: Was I often ill when I was a child?

F: Not really. You ……………….. Much healthier than your brother.

D: Were Marry & Miley good at sport?

F: Well, Susan …………. Quite good at athletics, but Marion ……………………. Good at any sport.

Đáp án:

Yes, I was a little bit hungry.

No, she was not (wasn’t) at school.

Yes, my mum was at work. But my dad was not (wasn’t) at work.

John và Sam were my best friends.

No, the stories were not (weren’t) very interesting.

Not really. You were much healthier than your brother.

Well, Marry was quite good at athletics, but Miley was not (wasn’t) good at any sport.

5. Kết thúc mẫu truyện sau với dạng từ đậy định trong ngoặc

(Complete the story with negative forms).

Blue Friday

I ……………………………. (not have) a good day yesterday. I ……………………. (cannot) stay in bed late, because it was Friday & I had khổng lồ go to lớn school. Unfortunately, I ……………………………… (not get) up on time and I ………………………….. (not catch) the bus. I wanted lớn take a taxi, but I …………………… (not be) lucky. There ……………………… (not be) any taxis in our street. I ………………………………… (not want) khổng lồ ask my dad lớn take me by car, because I thought it ……………………… (not be) a very good idea. I went to school on foot & as I ………………….. (not be) used to long walks, I was pretty tired. I…………………………………… (not listen) khổng lồ our English teacher & when we wrote a revision kiểm tra I ………………………………. (not pass) it. Believe me, my parents ……………………. (not be) very happy about it.

Đáp án:

I didn’t (did not) have

I couldn’t (could not)

I didn’t (did not) get

I didn’t (did not) catch

I wasn’t (was not)

There weren’t (were not)

I didn’t (did not) want

it wasn’t (was not)

I wasn’t (was not)

I didn’t (did not) listen

I didn’t (did not) pass

my parents weren’t (were not)

7. Từ hồ hết từ lưu ý viết lại thắc mắc sử dụng thì thừa khứ đơn

(Jumbled sentences – make past simple questions).

Example:

you | clean | room | the

Did you clean the room?

Peter | arrive | on time

……………………………………………………………………………… ?

not | know | you |it

……………………………………………………………………………… ?

at | be | Marry | the | party

……………………………………………………………………………… ?

you | why | leave | early | so

……………………………………………………………………………… ?

they | in | be | office | their

……………………………………………………………………………… ?

think | what | he | our | of | house

……………………………………………………………………………… ?

trip | lượt thích | the | Mr. Và Mrs. John

……………………………………………………………………………… ?

you | how | vì chưng | that

……………………………………………………………………………… ?

they | not | address | their |tell |you

……………………………………………………………………………… ?

there | how | Joe | get

……………………………………………………………………………… ?

Đáp án:

Did Peter arrive on time?

Didn’t you know it? Did you not know it?

Was Marry at the party?

Why did you leave so early?

Were they in their office?

What did he think of our house?

Did Mr. & Mrs. John like the trip?

How did you bởi that?

Didn’t they tell you their address? Did they not tell you their address?

How did Joe get there?

8. Ngừng các câu vấn đáp sau thực hiện thì thừa khứ đơn

(Complete the answers).

E: Were you hungry?

D: Yes, I …………………… a little bit hungry.

E: Was your sister at school?

D: No, she …………………… at school.

E: Were your parents at work?

D: Yes, my mum …………………… at work. But my dad …………………… at work. He was ill.

E: Was John your friend? and Sam?

D: John & Sam …………………. My best friends.

E: I think the first story was quite interesting and the second story was great.

D: Really? No, the stories ………………….. Very interesting.

E: Was I often ill when I was a child?

D: Not really. You ……………….. Much healthier than your brother.

E: Were Marry and Miley good at sport?

D: Well, Marry …………. Quite good at athletics, but Miley ……………………. Good at any sport.

Đáp án:

Yes, I was a little bit hungry.

No, she was not (wasn’t) at school.

Yes, my mum was at work. But my dad was not (wasn’t) at work.

John và Sam were my best friends.

No, the stories were not (weren’t) very interesting.

Not really. You were much healthier than your brother.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Tỉnh Thanh Hóa Năm 2021-2022

Well, Marry was quite good at athletics, but Miley was not (wasn’t) good at any sport.