Bài tập thì hiện tại chấm dứt tiếp diễnchắc hẳn đang là nội dung thực hành thực tế hữu ích giành riêng cho những bạn đang muốn hoàn thiện kỹ năng và kiến thức liên quan đến các thì trong tiếng Anh. Để hoàn toàn có thể làm được giỏi các bài tập này, các bạn phải nắm bắt được ngữ pháp và cấu tạo sử dụng thì hiện nay tại chấm dứt tiếp diễn. Thuộc trabzondanbak.com có tác dụng cá bà tập sau đây để củng cố kiến thức và kỹ năng nhé!


1. Phương pháp thì hiện tại tại chấm dứt tiếp diễn

Thể khẳng định

S + have/ has been + V_ing
I/ You/ We/ They -> have

Ví dụ: They have been waiting for 5 hours.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn có đáp án

He/ She/ It -> has

Ví dụ: He has been waiting for 5 hours

Thể phủ định

S + have/ has + not + been + V_ing
Have not = haven’t, Has not = hasn’t

*
*
*
*
Bài tập thì hiện tại kết thúc tiếp diễn – bài tập 8

Hội thoại 6

A: Peter, why are you so noisy? I want khổng lồ sleep!

B: bởi you mean it? I ………………………………………………… any noise since I got up. (not make)

Hội thoại 7

A: …………….. You ……………………………………… for a long time? (cough)

B: Not really. It started the day before yesterday.

Hội thoại 8

A: Mr. Gregson, how long ……………… you ……………………………………….. English? (not teach)

B: lớn tell the truth I’ve never taught English. But I’d like to try it.

Hội thoại 9

A Hi, Sam. How is your new girlfriend doing?

B Susan? She ……………………………………………………. To lớn me since we had an argument. (not speak)

Hội thoại 10

A: Have you heard about the bank robbery in King Street?

B: Yes, I have. The police ……………………………………………….. For the robbers day và night. (look)

Bài tập 9: For each situation, write two sentences using the words in brackets.Tom started reading a book two hours ago. He is still reading it và now he is on page 53.

(read/ for two hour) He …….

(read/ 53 pages so far) He …….

Rachel is from Australia. She is travelling round Europe at the moment. She began her trip three months ago.

(travel/ for three months) She …….

(visit/six countries so far) …….

Patrick is a tennis player.He began playing tennis when he was ten years old. This year he is national champion again – for the fourth time

(win/ the national championships/ four times) …….

(play/ tennis since he was ten) …….

When they left college, Lisa & Sue started making films together.They still make films.

(make/ five films since they left college) …….

Xem thêm: Các Công Thức Tính Thể Tích Tứ Diện Dễ Nhớ, Công Thức Thể Tích Tứ Diện

Đáp án

Bài tập 1Where is he? I have been waiting for him since 5 o’clock!She has been going out since 5 a.m.They have not been eating anything all the morning.Will the rain ever stop? It has been raining all day.Jan is out of breath. She has been running 2 hours ago.I have been reading this book since last night.She has been chatting with her friend all the day.Hey, you have been sitting at the computer all day. You should really take a break now.She has been riding for 4 hours & she is very tired now.We have not been writing khổng lồ each other for 6 months.Bài tập 2
1. A2. B3. D4. C5. A
6. A7. B8. C9. B10. B
Bài tập 4
1. Have you been waiting2. Has John been doing
3. Haven’t you been eating4. Has it been snowing
5. Have Peter and Joly been arguing6. Have you been using
7. Hasn’t Ben been wearing8. Have you been revising
9. Has your dad been working10. Have you been making
Bài tập 5
1. I have been replacing2. I have been learning
3. Has been waiting4. Has been sunbathing
5. Have been relaxing6. Have been playing
7. Have been trying8. Has been living
9. Have been painting10. Has been sleeping
Bài tập 6
1. Has been sleeping2. Were having3. Has been waiting4. Has still doing
5. Has been doing6. Has been going7. Haven’t been eating8. Has been raining
Bài tập 7Have you been waiting long?What have you been doing?How long have you been working there?How long have you been selling computers?Bài tập 8have you been learninghas been bakinghave been cleaninghave not been workinghas … not been goinghave not been makinghave … been coughinghave … not been teachinghas not been speakinghave been lookingBài tập 9He has been reading for two hours./ He has read 53 pages so far.She’s been travelling for three months./ She’s visited six countries so far.He’s won the national championships four times./ He’s been playing tennis since he was ten.They’ve made five films since they left college./ They’ve been making films since they left college.

Trên đây là tổng hợp toàn thể kiến thức về thì hiện tại tại dứt và một số trong những bài tập thì hiện nay tại dứt tiếp diễn gồm đáp án bởi vì trabzondanbak.com tổng hợp cùng biên soạn. Các bạn đã làm cho hết bài xích tập chưa? Hãy check đáp án cụ thể để phát âm hơn về kiểu cách dùng của thì hiện tại tại xong tiếp diễn nhé!