Bài tập nguyên tắc kế toán giúp fan học sau thời điểm học xong, khối hệ thống lại toàn cục kiến thức định hướng áp dụng vào phần nghiệp vụ và các định khoản thực tế.

Bạn đang xem: Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải võ văn nhị

Hướng dẫn chi tiết bài tập nguyên tắc kế toán

Câu 5.1

Yêu mong 1: Định khoản kế toán những nghiệp vụ vạc sinh

1. Người tiêu dùng trả tiền mua sắm và chọn lựa chịu từ kỳ trước bởi tiền phương diện 10.000

Nợ TK 111: 10.000

có TK 131: 10.000

2. Dùng tiền gửi bank để cài TSCĐ hữu hình 40.000 (giá chưa bao hàm thuế GTGT 10%), ngân sách vận chuyển bốc dỡ đơn vị chi không còn 220 tiền mặt (đã bao hàm 10% thuế GTGT)

Nợ TK 211: 40.200

Nợ TK 133: 4.020

gồm TK 112: 44.000

gồm TK 111: 220

3. Sử dụng tiền giữ hộ NH trả nợ người cung cấp 30.000 cùng rút về quĩ tiền phương diện 20.000

Nợ TK 111: 20.000

Nợ TK 331: 30.000

tất cả TK 112: 50.000

4. Dùng tiền phương diện trả lương mang lại CNV 20.000

Nợ TK 334: 20.000 học tập kế toán nơi đâu tốt

gồm TK 111: 20.000 

5. Vay thời gian ngắn NH trả nợ người cung cấp 20.000

Nợ TK 331: 20.000

bao gồm TK 311: 20.000

6. Cần sử dụng tiền gởi NH trả vay thời gian ngắn NH 50.000

Nợ TK 311: 50.000

gồm TK 112: 50.000

7. Mua nguyên vật liệu nhập kho giá download 20.000 (chưa bao hàm 10% thuế GTGT) không trả tiền người bán.

Nợ TK 152: 20.000

Nợ TK 133: 2.000

gồm TK 331: 22.000

Yêu ước 2: đề đạt vào tài khoản kế toán

*
*

3. Lập bảng đối chiếu số gây ra kiểu các cột

*

4. Lập bảng bằng vận kế toán

*
Khóa học Kế Toán Online - shop Trực Tiếp Với giáo viên Kế Toán Trưởng bên trên 15 Năm kinh Nghiệm

Câu 5.2

1. Xuất kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất thành phầm 20.000, sử dụng cho cai quản phân xưởng 2.000.

Nợ TK 621: 20.000

Nợ TK 627: 2.000

có TK 152: 22.000

2. Chi phí lương yêu cầu trả công nhân sản xuất thành phầm 35.000, cai quản phân xưởng 5.000

Nợ TK 622: 35.000

Nợ TK 627: 5.000

bao gồm TK 334: 40.000

3. Các khoản trích theo lương được trích theo phần trăm quy định (biết rằng những khoản lương được xác minh tỷ lệ giữa lương cơ phiên bản và năng suất là 1: 4)

*

Theo doanh nghiệp:

Nợ TK 622: 1.680

gồm TK 3382: 140

có TK 3383: 1.260

tất cả TK 3384: 210

gồm TK 3386: 70

Nợ TK 627: 240

có TK 3382: 20

bao gồm TK 3383: 180

gồm TK 3384: 30

tất cả TK 3386: 10

Theo người lao động:

Nợ TK 334: 840

tất cả TK 3383: 640

bao gồm TK 3384: 120

tất cả TK 3386: 80

4. Hao mòn TSCĐ cần sử dụng cho thêm vào 50.000

Nợ TK 627: 50.000

gồm TK 214: 50.000

5. Chi tiêu điện nước mua ngoài 2.100 (đã bao hàm 5% thuế GTGT) vẫn trả cho những người bán bởi chuyển khoản

Nợ TK 6277: 2.000

Nợ TK 1331: 100

gồm TK 112: 2.100

6. Kết chuyển đưa ra phí

- Kết chuyển túi tiền sản xuất:

Nợ TK 154: 115.920

gồm TK 621: 20.000

tất cả TK 622: 36.680

bao gồm TK 627: 59.240

7. Nhập kho mặt hàng hoá, biết rằng giá trị thành phẩm chế dở vào cuối kỳ là 5.000

Giá trị sản phẩm dứt trong kỳ = 0 + 115.920 - 5.000 = 110.920

Nợ TK 155: 110.920

bao gồm TK 154: 110.920

Yêu ước 2: phản ảnh vào tài khoản kế toán

*
*

Yêu mong 3: Lập bảng bằng phẳng tài khoản

Câu 5.3

Yêu mong 1: Định khoản những nghiệp vụ tài chính phát sinh

1. Xuất kho vật liệu dùng đến SXKD là 80.000, trong đó

Dùng mang lại SX SP A: 40.000Dùng đến SX SP B: 30.000Dùng cho quản lý phân xưởng: 10.000

Nợ TK 621: 70.000

(Nợ TK 621 (A): 40.000

Nợ TK 621 (B): 30.000)

Nợ TK 627: 10.000

tất cả TK 152: 80.000

2. Tính chi phí lương đề xuất trả mang lại CNV là 53.000, vào đó

Tiền lương CNSX SP A: 20.000.Tiền lương CNSX SP B: 10.000.Tiền lương làm chủ phân xưởng: 5.000.Tiền lương của nhân viên bán hàng 8.000Tiền lương của phần tử quản lý doanh nghiệp 10.000

Nợ TK 622: 30.000

(Nợ TK 622 (A): 20.000

Nợ TK 622 (B): 10.000

Nợ TK 627: 5.000

Nợ TK 641: 8.000

Nợ TK 642: 10.000

có TK 334: 53.000

3. Trích BHXH, KPCĐ, BHYT theo phần trăm quy định (giả định toàn bộ tiền lương là lương cơ bản).

Nợ TK 622: 6.900

(Nợ TK 622 (A): 4.600

Nợ TK 622 (B): 2.300

Nợ TK 627: 1.150

Nợ TK 641: 1.840

Nợ TK 642: 2.300

Nợ TK 334: 5.035

bao gồm TK 338 (2,3,4): 17.225

4. Trích KH TSCĐ dùng cho cấp dưỡng 17.000; cỗ phận bán hàng 10.000; bộ phận quản lý doanh nghiệp lớn 15.000

Nợ TK 627: 17.000

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 15.000

gồm TK 214: 42.000

5. Thời điểm cuối kỳ kết đưa hết giá cả SX. Biết rằng giá cả SX chung phân bổ cho từng nhiều loại SP theo tiền lương người công nhân SX, hiểu được CPSX dở cuối kỳ:

SP A: 5.000SP B: 4.000

Tổng giá cả sản xuất chung: 10.000 + 5.000 + 1.150 + 17.000 = 33.150

Phân bổ giá thành cho sản phẩm A: 22.100

Phân bổ ngân sách cho sản phẩm B: 11.050

- Kết chuyển giá cả sản xuất vào kỳ:

Nợ TK 154: 140.050

(Nợ TK 154 (A): 86.700

Nợ TK 154 (B): 53.350)

tất cả TK 621: 70.000

(Có TK 621 (A): 40.000

gồm TK 621 (B): 30.000)

tất cả TK 622: 36.900

(Có TK 622 (A): 24.600

có TK 622 (B): 12.300)

bao gồm TK 627: 33.150

(Có TK 627 (A): 22.100

tất cả TK 627 (B): 11.050)

6. Nhập kho thành phẩm tiếp tế theo ngân sách chi tiêu sản xuất thực tế.

Z = 8.000 + 4.000 + 140.050 – 5.000 – 4.000 = 143.050

Z(A) = 8.000 + 86.700 – 5.000 = 89.700

Z(B) = 4.000 + 53.350 – 4.000 = 53.350

- Kết đưa thành phẩm nhập kho:

Nợ TK 155: 143.050

(Nợ TK 155 (A): 89.700

Nợ TK 155 (B): 53.350)

có TK 154: 143.050

- Kết chuyển chi tiêu bán hàng, túi tiền QLDN:

Nợ TK 911: 47.140

gồm TK 641: 19.840

gồm TK 642: 27.300

Yêu mong 2: phản chiếu vào tài khoản tổng hợp, thông tin tài khoản chi tiết.

*

Câu 5.4

Yêu cầu 1: Định khoản những nghiệp vụ khiếp tế

1. Xuất kho thành phẩm bán cho khách hàng được quý khách chấp nhận, giá vốn 30.000, giá thành 180.000 (chưa bao gồm 10% thuế GTGT), quý khách hàng thanh toán 50% bằng chi phí mặt, số còn lại ghi nợ.

- Ghi nhấn giá vốn:

Nợ TK 632: 30.000

tất cả TK 155: 30.000

- Ghi dìm doanh thu:

Nợ TK 111: 99.000

Nợ TK 131: 99.000

gồm TK 511: 180.000

tất cả TK 333: 18.000

2. Tiền lương bắt buộc trả nhân viên bán hàng 20.000, làm chủ doanh nghiệp 30.000

Nợ TK 641: 20.000

Nợ TK 642: 30.000

gồm TK 334: 50.000

3. Hao mòn TSCĐ dùng cho cỗ phận bán hàng 15.000, thành phần quản lý doanh nghiệp lớn 20.000

Nợ TK 641: 15.000

Nợ TK 642: 20.000

tất cả TK 214: 35.000

4. Các khoản trích theo lương được trích theo tỷ lệ quy định (giả định toàn cục là lương cơ bản)

Nợ TK 641: 4.800

Nợ TK 642: 7.200

Nợ TK 334: 5.250

có TK 338(2,3,4,6): 17.250

5. Ngân sách chi tiêu điện nước mua ko kể dùng cho cỗ phận bán hàng 10.000 (chưa bao hàm 5% thuế GTGT), thành phần quản lý công ty lớn 12.000 (chưa bao gồm 5% thuế GTGT) đã thanh toán cục bộ bằng chuyển khoản

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 12.000

Nợ TK 133: 1.100

gồm TK 112: 23.100

6. Xác định kết quả kinh doan

- Kết gửi giá vốn sản phẩm bán

Nợ TK 911: 30.000

tất cả TK 632: 30.000

- Kết chuyển giá cả bán hàng

Nợ TK 911: 49.800

bao gồm TK 641: 49.800

- Kết chuyển bỏ ra phí làm chủ doanh nghiệp

Nợ TK 911: 69.200

gồm TK 642: 69.200

- Kết đưa doanh thu

Nợ TK 911: 149.000

gồm TK 421: 31.000

Yêu cầu 2: phản chiếu vào thông tin tài khoản kế toán

Yêu ước 3: Lập bảng phẳng phiu tài khoản và report kết quả kinh doanh

Câu 5.5

Yêu mong 1: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh

1. Mua 1 TSCĐ hữu hình chưa thanh toán giao dịch tiền cho đơn vị bán, giá mua chưa có thuế là 12.000.000 đ, thuế GTGT 10%, ngân sách lắp để trả bằng tiền khía cạnh là 500.000 đ

Nợ TK 211: 12.500.000

Nợ TK 133: 1.200.000

gồm TK 111: 500.000

có TK 331: 13.200.000

2. Trả nợ cho những người bán 5.000.000 bởi tiền gửi ngân hàng

Nợ TK 331: 5.000.000

tất cả TK 112: 5.000.000

3. Vật liệu xuất kho sử dụng cho

Trực tiếp phân phối sản phẩm: 2.000kg (10.000.000)Phục vụ làm việc phân xưởng:100kg (500.000)

Nợ TK 621: 10.000.000

Nợ TK 627: 500.000

Có TK 152: 10.500.000

4. Những khoản túi tiền khác

Loại chi phí

Đối tượng chịu bỏ ra phí

Tiền lương đề nghị trả

Khấu hao

Tiền mặt

-Bộ phận thẳng SX

-Bộ phận PV và cai quản SX

-Bộ phận buôn bán hàng

-Bộ phận QLDN

1.800.000

1.300.000

1.200.000

1.500.000

 

1.000.000

500.000

500.000

 

100.000

200.000

400.000

Nợ TK 622: 1.800.000

Nợ TK 627: 2.400.000

Nợ TK 641: 1.900.000

Nợ TK 642: 2.400.000

tất cả TK 334: 5.800.000

gồm TK 214: 2.000.000

có TK 111: 700.000

5. Thành phầm sản xuất xong xuôi được nhập kho thành phẩm: 1000 sản phẩm. Chi phí sản xuất dở dang cuối tháng: 500.000đ

Nợ TK 154: 14.700.000

bao gồm TK 621: 10.000.000

tất cả TK 622: 1.800.000

có TK 627: 2.900.000

Z = Dđk + C – Dck = 0 + 14.700.000 – 500.000 = 14.200.000

Nợ TK 156: 14.200.000

tất cả TK 154: 14.200.000

Giá một sản phẩm: 14.200

6. Xuất chào bán 500 sản phẩm. Giá chỉ bán chưa có thuế bởi 1,4 giá chỉ thành, thuế GTGT 10%. Khách hàng đã thanh toán cục bộ bằng TGNH.

Xem thêm: Tài Liệu 168 Bài Toán Nâng Cao Lớp 5 Có Lời Giải, 168 Bài Toán Lớp 5 Chọn Lọc Có Đáp Án

- Ghi thừa nhận giá vốn:

Nợ TK 632: 7.100.000

gồm TK 156: 7.100.000

- Ghi thừa nhận doanh thu:

Nợ TK 112: 10.934.000

gồm TK 511: 9.940.000

gồm TK 333: 994.000

7. Xác định tác dụng kinh doanh

- Kết đưa giá vốn mặt hàng bán

Nợ TK 911: 7.100.000

tất cả TK 632: 7.100.000

- Kết chuyển giá cả bán hàng

Nợ TK 911: 1.900.000

bao gồm TK 641: 1.900.000

- Kết chuyển bỏ ra phí làm chủ doanh nghiệp

Nợ TK 911: 2.400.000

tất cả TK 642: 2.400.000

- Kết chuyển doanh thu

Nợ TK 511: 9.940.000

gồm TK 911: 9.940.000

- Xác định công dụng kinh doanh

Nợ TK 421: 1.460.000

bao gồm TK 911: 1.460.000

Yêu ước 2: Lập bảng bằng phẳng kế toán

Các bạn chưa thuần thục định khoản kế toán có thể theo dõi video clip dưới đây - video này vì Cô Lê Ánh hướng dẫn cụ thể giúp các bạn có thể hiểu cùng định khoản thành thạo.