Đối cùng với môn học tập Tiếng Anh lớp 9, phần kỹ năng về mệnh đề quan hệ nam nữ dường như ai ai cũng cần yêu cầu nắm rõ. Vì đây là điểm ngữ pháp cơ bản vô thuộc quan trọng, là con kiến thức căn nguyên giúp cho các bạn học sinh học giỏi môn học này ở công tác THPT.

Bạn đang xem: Bài tập mệnh đề quan hệ lớp 9 có đáp án

Và việc thường xuyên luyện tập các bài tập mệnh đề quan hệ nam nữ lớp 9, để giúp cho chúng ta nắm rõ kiến thức một cách xuất sắc nhất.

*

Kiến thức đáng để ý về mệnh đề dục tình lớp 9

Trước khi có thể thực hành xuất sắc những bài bác tập mệnh đề tình dục lớp 9, hãy với mọi người trong nhà ôn lại về mệnh đề này nhé!

Mệnh đề quan hệ hay còn được gọi là Relative Clause, được xem như là mệnh đề phụ dùng làm thay vậy cho danh từ đứng trước nó. Nó ban đầu bằng các đại từ dục tình như: who, which, that, whom, whose. Hay các trạng từ tình dục như where, when.

Cụ thể:

WHOM 

Whom bổ sung cập nhật cho danh từ chỉ người

Whom làm tân ngữ vào câu

Đằng sau Whom là một trong mệnh đề (S +V).

WHO

Who sửa chữa cho danh từ bỏ chỉ người

Who làm chủ ngữ hoặc tân ngữ vào câu.

Sau Who là một trong V.

WHOSE

Whose thay thế sửa chữa tính từ cài và sở hữu phương pháp của danh từ phía trước.

Đằng sau Whose là 1 mệnh đề (S+V).

THAT

That sửa chữa danh từ bỏ chỉ người, sự vật, vấn đề hoặc vào phép so sánh nhất.

That hay thay thế sửa chữa cho Who, Which, Whom ở số đông mệnh đề dục tình xác định.

WHICH

Which sửa chữa cho những danh từ chỉ sự vật, sự việc, hiện nay tượng.

Which thường làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu.

Sau Which hoàn toàn có thể là V hoặc là mệnh đề (S +V).

WHERE

Where cần sử dụng ở mệnh đề chỉ khu vực chốn.

Sau Where có thể là V hoặc mệnh đề.

WHEN

When dùng cho mệnh đề chỉ thời gian.

Sau đó có thể là V hoặc một mệnh đề.

Bài tập mệnh đề quan hệ nam nữ lớp 9

Bài 1: Điền vào chỗ trống cùng với đáp án tương xứng nhất

1. She is talking about the tác giả ……….. Book is one of the best-sellers this year.

A. Which

B. Whose

C. That

D. Who

2. The children, ……….. Parents are famous teachers, are taught well.

A. That

B. Whom

C. Whose

D. Their

3. The exercises which we are doing ……….. Very easy.

A. Is

B. Has been

C. Are

D. Was

4. Was Neil Armstrong the first person ……….. Foot on the moon?

A. Set

B. Setting

C. Lớn set

D. Who was set

5. My mother, ……….. Everyone admires, is a famous teacher.

A. Where

B. Whom

C. Which

D. Whose

6. He bought all the books ……….. Are needed for the next exam.

A. Which

B. What

C. Those

D. Who

7. Vì chưng you know the boy ……….. We met at the các buổi tiệc nhỏ last week?

A. Which

B. Whose

C. Who is

D. Whom

8. The man ……….. Next to lớn me kept talking during the film, ……….. Really annoyed me.

A. Having sat / that

B. Sitting / which

C. Lớn sit / what

D. Sitting / who

9. This is the village in ……….. My family và I have lived for over 20 years.

A. Which

B. That

C. Whom

D. Where

10. The old building ……….. Is in front of my house fell down.

A. Of which

B. Which

C. Whose

D. Whom

ĐÁP ÁN

1. B

2. C

3. C

4. C

5. B

6. A

7. D

8. B

9. A

10. B

Bài 2: Sử dụng các mệnh đề quan hệ viết lại những câu bên dưới đây:

1. Show me the new hats. You bought them last night.=>> ……………………………………………………………………..

2. That is a company. It produces rings.

=>> ……………………………………………………………………..

3. My best friend can compose songs. Ly sings folk songs very well.

=>> ……………………………………………………………………..

4. Zoe bought a new phone yesterday. I can use it khổng lồ send và receive messages.

=>> ……………………………………………………………………..

5. The man is her father. You met him last week.=>> ……………………………………………………………………..

6. Zoe likes the xanh T-shirt. My sister is wearing it.

=>> ……………………………………………………………………..

7. Zoe has a sister. Her sister’s name is Juma.

=>> ……………………………………………………………………..

8. The children were attracted by the show. It was performed so many.=>> ……………………………………………………………………..

9. Tet is a festival. Tet often happens in late January or early February.=>> ……………………………………………………………………..

10. Jack is the boy. He is giving my mom a gift.=>> ……………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN

1. Show me the new hats which you bought last night.

2. That is a company which produces rings.

3. My best friend can compose songs which Ly sings very well.

4. Zoe bought a new phone yesterday which I can use khổng lồ send and receive messages.

5. The man whom you met last week is her father.

6. Zoe likes the blue T-shirt which my sister is wearing.

7. Zoe has a sister whose name is Juma.

8. The children were attracted by the show which was performed so many.

9. Tet is a festival that often happens in late January or early February.

10. Jack is the boy who is giving my mom a gift.

Bài 3: Nối nhị câu sau thành một câu bao gồm nghĩa bằng phương pháp sử dụng những mệnh đề dục tình phù hợp

1. He was Tom. I met him at the bar yesterday.

…………………………………………………………………………………………….

2. The woman works in a hospital. She is from India.

…………………………………………………………………………………………….

3. The man works for my father’s company. The man’s daughter is fond of dancing.

…………………………………………………………………………………………….

4. The first boy has just moved. He knows the truth.

…………………………………………………………………………………………….

5. Linh liked the waiter. He was very friendly.

…………………………………………………………………………………………

6. They are looking for the man and his dog. They have lost the way in the forest.

…………………………………………………………………………………………….

7. The students will be awarded the present. The students’ reports are very valuable.

………………………………………………………………………………………………

8. The TV got broken. It was my grandfather’s.

…………………………………………………………………………………………….

9. Jerry sent me a letter. It was very funny.

Jerry sent me the letter ……………………………………………

10. I live in a city. It is in the north of Vietnam.

…………………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN

1. The man whom I met at the bar yesterday was Tom.

2. The woman who is from India works in a hospital.

3. The man whose daughter is fond of nhảy works for my father’s company.

4. The first boy who knows the truth has just moved.

5. Linh liked the waiter who was very friendly.

Xem thêm: Chuyên Đề Cộng Trừ Số Nguyên Trong, Chuyên Đề Cộng Trừ Số Nguyên Toán Lớp 6

6. They’re looking for the man and his dog that have lost the way in the forest.