1.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

THI THỬ trung học phổ thông QUỐC GIA NĂM năm 2016 MÔN: NGỮ VĂN – SỞ GD&ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG trung học phổ thông ĐA PHÚC (Đề thi có 02 trang)