Điện tử tương tự kỷ thuật số mạng hồi tiếp tham số mạch điện Truyền dẫn dấu hiệu khuyếch đại tần số


Bạn đang xem: Bài tập kỹ thuật số có đáp án

*
pdf

BÀI TẬP VỀ THUẬT ĐIỆN TỬ


*
pdf

THỰC TẬP KỸ THUẬT SỐ - BÀI 11


*
pdf

Mạch dãy - Phần 7


Nội dung

Nguyễn Trọng chính sách – BM Điện Tử - Khoa Điện-Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP. HCMBÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI – PHẦN 1MÔN KỸ THUẬT SỐBộ môn Điện tửĐại học Bách Khoa TP.HCMCâu 1Cho 3 số A, B, cùng C trong khối hệ thống số cơ số r, có các giá trị: A = 35, B = 62, C = 141.Hãy khẳng định giá trị cơ số r, trường hợp ta có A + B = C.Định nghĩa giá trị: A = 3r + 5, B = 6r +2, C = r2 + 4r + 1A + B = C  (3r + 5) + (6r + 2) = r2 + 4r + 1 PT bậc 2: r2 - 5r - 6 = 0 r = 6 với r = - 1 (loại)Hệ thống cơ số 6 : mặc dù nhiên hiệu quả cũng không hợp lý vì B = 62: khôngphải số cơ số 6Câu 2 áp dụng tiên đề và định lý:a. Minh chứng đẳng thức: A B + A C + B C + A B C = A CVT:A B + A C + B C + A B C = B ( A + A C) + A C + B C= B(A+C) +AC+BC; x+xy=x+y= AB + BC + AC + BC= AB + AC + C(B+B)= AB + AC + C= AB + A + C= A ( B + 1) + C= A + C= AC: VPb. Cho A B = 0 cùng A + B = 1, minh chứng đẳng thức A C + A B + B C = B + CVT:AC + AB + BC=(A + B) C + A B=C+ AB=C+ AB + AB=C+ (A+A)B=B + C1:VP;A+B=1;AB=0 Nguyễn Trọng mức sử dụng – BM Điện Tử - Khoa Điện-Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP. HCMCâu 3a.Cho hàm F(A, B, C) gồm sơ đồ ngắn gọn xúc tích như hình vẽ. Khẳng định biểu thức của hàm F(A, B, C).A.BF.CChứng minh F hoàn toàn có thể thực hiện tại chỉ bởi 1 cổng xúc tích duy nhất.F = (A + B) C ⊕ B C=((A + B) C) (B C) + ((A + B) C) (B C)=(A + B) B C + ((A + B) + C) (B + C)=A B C + B C + (A B + C) ( B + C)= B C (A + 1) + A B + B C + A BC + C= B C + A B + C (B + A B + 1)= AB+BC+C = AB+B+C = A + B +Cb.: Cổng ORCho 3 hàm F (A, B, C), G (A, B, C), với H (A, B, C) tất cả quan hệ logic với nhau: F = G ⊕ HVới hàm F (A, B, C) = ∏ (0, 2, 5) với G (A, B, C)= ∑ (0, 1, 5, 7).Hãy xác minh dạng ∑ hoặc ∏ của hàm H (A, B, C) (1,0 điểm)A00001111F=G⊕ H =GH + GH = G⊕ H F = 1 khi G kiểu như HF = 0 khi G không giống HB00110011C01010101F01011011G  H1011010000100011 H (A, B, C) = ∑ (1, 2, 7) = ∏ (0, 3, 4, 5, 6)Câu 4 Rút gọn các hàm sau bởi bìa Karnaugh (chú thích những liên kết)a. F1 (W, X, Y, Z) = ∑ (3, 4, 11, 12) theo hình thức P.O.S (tích các tổng)F1(X + Y)WXYZ 0000 001(X + Z)(Y + Z)011100011110F1 = ( X + Y ) ( X + Z ) ( Y + Z )00000000Hoặc F1 = ( X + Z ) ( Y + Z ) ( X + Y )02 Nguyễn Trọng điều khoản – BM Điện Tử - Khoa Điện-Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP. HCMb. F2 (A, B, C, D, E) = ∑ (1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 24)+ d (2, 9, 10, 11, 13, 16, 23, 28, 29)ABCDEF200BDEBEBD1000 010111111110 X1111010 11111XX01X00XX11XX1X11F2 = B D E + B D + B Ec. Triển khai hàm F2 sẽ rút gọn ở câu b chỉ bằng IC Decoder 74138 và một cổng logicF2 (B, D, E) = B D E + B D + B EIC 74138= ∑( 1, 2, 3, 4)Câu 5BDEC (MSB)BA (LSB)100G1G2AG2BA00000Chỉ sử dụng 3 bộ MUX 4 → 1,hãy thực hiện bộ MUX 10 → 1có bảng hoạt động:Sắp xếp lại bảng hoạt động:A0000000011D0000111101B C0 00 11 01 10 00 11 01 10 00 0FIN0IN2IN4IN6IN1IN3IN5IN7IN8IN9Ngõ vào IN8 với IN9 được chọnchỉ dựa vào vào A với DB00001C00110D01010Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7FIN0IN1IN2IN3IN4F2A00011B11100C01100D10101FIN5IN6IN7IN8IN9MUX 4  1D0D1D2D3IN0IN2IN4IN6YMUX 4  1S0 (lsb)S1CBMUX 4  1D0D1D2D3IN1IN3IN5IN7S0 (lsb)S1CB3IN8IN9YDAD0D1D2D3S0 (lsb)S1YF Nguyễn Trọng biện pháp – BM Điện Tử - Khoa Điện-Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP. HCMCâu 6Một sản phẩm ghế gồm 4 mẫu ghế được xếp theo sơ vật như hình vẽ:G1G2G3G4Nếu chiếc ghế có tín đồ ngồi thì Gi = 1, ngược lại nếu còn trống thì bằng Gi = 0 (i = 1, 2, 3, 4).Hàm F (G1, G2, G3, G4) có mức giá trị 1 chỉ lúc có tối thiểu 2 ghế kề nhau còn trống trong hàng.Hãy triển khai hàm F chỉ bằng các cổng NOR 2 ngõ vào.Lập bảng hoạt động:G10000000011111111G20000111100001111G30011001100110011G40101010101010101F1111100011001000G1 G2F G1G2G3G400011110001111011001111000101000G3 G4G2 G3F = G1 G2 + G2 G3 + G3 G4= G1 + G2 + G2 + G3 + G3 + G4G1FG2G3G44


Xem thêm: Top 10 Mẫu Nghị Luận Xã Hội Về Bạo Lưc Học Đường, Nghị Luận Xã Hội Về Hiện Tượng Bạo Lực Học Đường

Đồ án xuất sắc nghiệp Cách dạy trẻ Đơn xin việc Bài tiểu luận Kỹ năng Ôn thi Đề thi Violympic Mẫu tờ trình Đơn xin ngủ việc Trắc nghiệm Mẫu giấy ủy quyền