Hiện tại 1-1 và hiện tại tại tiếp diễn là hai trong số những thì thịnh hành trong tiếng Anh và có rất nhiều điểm giống nhau. trabzondanbak.com sẽ share đến các bạn những bài bác tập thì bây giờ đơn và hiện tại tiếp diễn có đáp án dưới đây sẽ giúp bọn họ so sánh cụ thể hai thì qua cấu trúc, bí quyết sử dụng, dấu hiệu nhận thấy và giải pháp phát âm của 2 thì trong giờ đồng hồ Anh quan trọng đặc biệt trong ngữ pháp giờ Anh cơ bản hiệu quả.

Bạn đang xem: Bài tập kết hợp thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn có đáp án


*

Phần 1: Ôn tập thì lúc này đơn và bây giờ tiếp diễn

Hiện trên đơnHiện trên tiếp diễn
Cấu trúcS + V(s, es)/is/are/am + …S + is/am/are + Ving + …
Cách dùng+ hành vi xảy ra thường xuyênVí dụ: He rides his bike every day.+ biểu đạt sự thật, đạo lý hiển nhiênVí dụ: The sun rises in the east. (Mặt trời mọc sinh hoạt đằng đông)+ định kỳ trình, thời hạn biểuVí dụ: The flight leaves at 6 am tonight+ hành động đang xẩy ra ở thời khắc nóiVí dụ: He is riding his bike.+ diễn tả hành động mang ý nghĩa tạm thờiVí dụ: She is cooking at present.+ planer được sắp đến sẵn lịchVí dụ: We are joining a conference tomorrow.
Các đụng từ hay được dùng ở thìGiác quan(Senses): see, smell, taste, feelhearOpinion(Quan điểm): agree, disagree, consider, believe, thinkEmotion(Cảm xúc): dislike, like, enjoy, love, hateOther: appear, want, need, wishbelongĐộng từ cần sử dụng chỉ sự cố kỉnh đổi: get, change, increase, improve, fall, become, begin
Các trạng từ bỏ chỉ thời gian thường đi kèm theo để dấn biếtAlways, usually, often, sometimes, every day, every month, once a week, occasionally, seldom/rarely, neverNow, right now, Listen!, Look!at present, at the moment,

Phần 2: bài tập kết hợp thì lúc này đơn và bây giờ tiếp diễn

Bài 1.

Chia động từ sau đây ở Thì bây giờ đơn hoặc Thì lúc này tiếp diễn

1. Listen! My sister (sing)________________________a song.

2. Every night, We (go)________________________to bed at 11p.m

3. Minh (like)_______________Music but I (like)____________________ Physics.

4. Now, they (stay)___________________________in Ha Noi .

5. My grandfather (read)__________________________a newspaper in the morning.

6. Look! Hoa (run)______________________.

7. Thuy usually (listen)____ to the teacher in the class, but she (not listen)_____now.

8. Where _____________________ your brother (be)?


*

He (be)________ living room. He (watch) ______TV.

9.____________they (go) to school by oto today?

10.There(be)___________many trees in our garden.

11.Everyday,Mr. Hoang (not go)_______________________to work by car.

12.In the autumn, I rarely (go)_______ sailing & (go)________ khổng lồ school.

13.I (write)_____________________ a letter lớn my best friend now.

14.At 11 a.m every day, I (have)_______ lunch and (go)________ to lớn bed.

15.On Tuesday, I (have)____________ Math and Art.

16.On Thursday, I (have)____________ English.

17.At the moment, I (eat)_______an orange and My brother (play) ___Tennis.

18.Now, she (look)_______ her mèo . It (eat)______ a mouse in the garden.

19. Minh, Thanh, Lan, Mai (be)__________________ close friend.

20.___________your mother(walk)_________to market?

21.It (be)__________10.00.We (learn)___________________our lesson.

22.What___________you (do)____________now?

23.__________your mother (walk) lớn work every day?

24.They (not play)________________volleyball in the morning.

25____________Duc(work)____________in the garden at the moment?

26.My sister (do)___________________her homework in her room now. She does it every

day.

27. John và his brother (play)__________________basketball at the moment. They (play)

_________________ it every afternoon.

28.Where________________the old man (live)___________now?

29.Mrs.Lisa often (teach)____ class 3A,but this morning she (teach)_____class 3B.

30.It’s 7.00 now. He (study)_______________ science in the classroom.

Bài 2.

Chia cồn từ sau đây ở thì HTĐ hoặc HTTD

1. Where ___________you (live)____________?

I (live)______________in Bac Ninh town.

2. What ______________she (do) ______________now?

She (water)_________________trees in the garden.

3. What _______________he (do)_____________?

Mai (be)______________a teacher.

4. Where _________________you (be) from?

5. At the moment, my sisters (play) ____________ badminton & my brother (play) ______________basketball.

6. It is 8.00; my family (watch)___________________TV.

7. In the summer, I usually (go) ______________ khổng lồ the theater with my friends, & in the spring, we (have) ___________Tet Holiday; I (be) ________ happy because I always (visit) ______________ my grandparents.

8. ____________your father (go)_____________to work by car?

9. How ___________your borther (go)___________to school?

10. What time _____________they (get up)_________________?

11. What ____________they (do)________________in the autumn?

12. Today, we (have)______________Math class.

13. His favorite subject (be)__________________English.

14. Now, my brother (like)_________________eating strawberry.

15. Look! Tom (call)_________________you.

16. Keep silent ! I (listen)____________________to the radio.

17. ______________ you (play)_________________soccer now?

18. Everyday, my father (get up)_________________ at 5.00 a.m, but today, he (get up) __________________ at 5.30 am.

19. Every morning , I (watch)_________________tv at 10.00, but today I (Listen) ________________ lớn music at 11.00.

20. Everyday , I (go) __________to school by xe đạp but today I go lớn school by motorbike.

21. Every morning, my father (have) ______________a cup of coffee but today he (drink)____________milk.

22. At the moment, I(read)_______________a book và my brother (watch)_______ TV.

23. Hoa (live)________________in Hanoi, and Ha (live)________________in sài gòn City.

24. Tam và his friend (play)_______________soccer.

25. They usually (get up)___________________at 7.00 in the morning.

26. Vinh never (go)______________fishing in the winter but he always (do)_____________ it in the summer.

27. My teacher (tell)__________________Hoa about Math.

28. There (be)____________________ animals in the circus.

29. _______________he (watch)______________TV at 7.00 every morning?

30. What _____________she (do) _________________at 8.00 am?

31. How old _________she (be)?

32. How ___________she (be)?

33. My children (go)________________to school by bus.

34. We (go)_______________to supermarket lớn buy some fruit.

35. Mr. Nam (go)________________on business to hai Duong every month.

36. Lien (like)______________coffee very much, but I (not like)______________it.

37. He (like)________________cream, but he (not like)____________________coffee.

38. I (love)_______________ cats, but I (not love)__________________dogs.

39. Everyday ,I (go)______________to school on foot, but today I (go)________________to school by bike.

40. Who you _________________(wait) for Minh?

– No, I _______________________(wait) for Mr. Thanh.

41. My sister (get)______________ dressed and (brush)_______________her teeth herself at 6.20 everyday.

42. Mrs. Lisa (not live)____________in downtown. She (rent)___________in an apartment in the suburb.

43. How _________your children (go)_________________to school everyday?

44. It’s 8 o’clock in the morning. Lien (be)________in her room. She (listen) _______________to music.

45. We_______________________(play) soccer in the yard now.

46. My father (go)___________ to work by car. Sometimes he(walk)______________.

47. _________you (live)________near a market? _ It (be)____________noisy?

48. Now I (do)_____________the cooking while Huong (listen)_______________to music.

49. At the moment, Minh & his friends (go)_______________________shopping at the mall.

50. In the autumn, I rarely (go)______________sailing và (go)__________to school.

51. I (write)_____________________________ a letter to my friend now.

52. At 12 a.m every day, I (have)______________lunch và (go)____________to bed.

53. On Monday, I (have)________________________ math & Art.

54. On Friday, I (have)______________________English.

55. At the moment, I (eat)______________an apple, & my brother (play)_______ Tennis.

56. _______her bags (be)?

– No, they(not be)______________.

57. What time _____________your children (go)____________ lớn school?

58. He (live)________________in Ha Noi.

59. What time___________your sister usually (get)___________up?

60. My house (be)_________in the city & it (be)_________small.

61. Every morning , we (have)__________breakfast at 7.30 am.

62. This (be)________a book & there (be)_________pens.

63. Mr. Quan (live)____________in the countryside. He (have)__________a big garden.

64. Jame (not have)______________Physics lesson on Friday.

65. What time _________you (start)___________your class?

66. ___________you (be) in class 11A7?

67. Mrs. Hue (learn)__________________in Thanh Hoa, but she (not live)__________________ there.

68. My sister (not live)____________________in London; she (live)_______________ in Manchester.

69. Now Mr. Thanh (design) ____________________his dream house.

70. He (like)_____________peaches, but he (not like)_____________________bananas.

71. __________________she (like)______________bananas?

72. Usually, I (have)_________________lunch at 11.00.

-__________________you (have) ___________________lunch at 12.00?

73. She can (swim)_______________but I can’t(swim)_____________________.

74. At the moment, my farther (read)___________________ a comic book.

75. I (like)__________________ice-cream.

76. What ___________________Mr. Hau (live)_______________?

77. Monkeys can (climb)_________________ the tree.

78. Anna (go)__________________to the bookshop now because she (want) ___________to buy some books.

79. We (go) ______________to market and (buy)_________________some fruits.

80. Now, hanh (study)________________English & Thu (listen)______________to music.

81. Every night , she (have)____________________dinner at 6.30 p.m.

82. Every year, I usually (go)______________________ThaiLand.

83. In the summer, I sometimes (go)____________________swimming.

84. Every evening, my mother (like)___________ watching TV.

85. Huong (have)_______________breakfast và (go)___________to school at 6.20 a.m.

86. We (not read)___________________after lunch.

87. Tom (be)___________my friend. He (play)______________soccer everyday.

88. ______________your students (play)__________basketball every afternoon?

89. She (go)_____________to bed at 11.00 p.m.

90. They (go)___________home and (have)___________lunch.

91. ___________he (play)__________sports?

92. She (teach)_______________English in a big school in town.

93. Everyday he (go)____________to work by bike.

94. We usually (read)_________books, (listen)_________to music or (watch)_______TV.

95. Sometimes, I (play)__________ volleyball.

96. Hana (like)____________her job very much.

97. ___________your mother (walk)_________to the market?

98. Look! They (run)_________________________together.

Bài 3.

Chia hễ từ dưới đây ở thì HTĐ hoặc HTTD

1. Where’s Jame? He ________(listen) lớn a new CD in his room.

2. Don’t forget to lớn take your umbrella with you khổng lồ London. You know it always

________ (rain) in England.

3. Lisa ________(work) hard all day but she ________(not work)

at the moment.

4. Look! That girl ________ (run) after the bus. She________(want) to catch it.

5. She ________(speak) German so well because she ________(come) from Germany.

6. Shh! The monster ________(come). We ________(meet) her in an hour and nothing is ready!

7. ________you usually ________(go) away for Birthday tiệc ngọt or________ you ________(stay) at home?

8. He ________(hold) some roses. They________(smell) lovely.

9. Oh no! Look! It ________(snow) again. It always________(snow) in this country.

10. Tam ________ (swim) very well, but he ________(not run) very fast.

11. ________ you ________(enjoy) this party? Yes, I ________(have) a great time!

12. Sorry I can’t help you. I ________(not know) where she keeps her files.

13. What ________you________(do) next Sunday? Nothing special. I ________

(stay) at home.

14. I ________ (think) your new dress ________(look) nice on you.

15. I ________ (live) with my parents but right now I ________(stay) with some friends for a few days.

16. I can’t talk on the phone now. I ________ (drive) home.

17. Where are the children? They ________ (lie) on the beach over there.

18. You never ________(listen) to lớn a word I say! You ________always ________ (listen) to lớn that mp3 player!

19. She ________ (not understand) what you ________ (talk) about. She’s foreign.

20. How much ________your suitcase ________(weigh)? It ________ (look) really heavy.

Bài 4.

Bài tập hiện tại đơn, bây giờ tiếp diễn

Put the verbs into the correct tense (simple present or present progressive).

1. Look! He (leave) _________the house.

2. Quiet please! I (write) ________ a test.

3. She usually (walk) ________to school.

4. But look! Today she (go)________ by bike.

5. Every Sunday we (go) ________to see my grandparents.

6. He often (go) ________to the cinema.

7. We (play) ________Monopoly at the moment.

8. The child seldom (cry)________ .

9. I (not/ do) ________anything at the moment.

10. (watch/ he) ________the news regularly?

Bài 5.

Look at the picture on the right và complete the sentences (Simple Present or Present Progressive).

1. This (be)________ Marc.

2. He (wear)________ a t-shirt and shorts today.

3. He (eat)________ an táo khuyết at the moment.

4. Marc (like)________ fruits và vegetables.

5. He (eat)________ some every day.

6. Marc (know) ________that apples (be) good for his health.

Bài 6.

Look at the picture on the right & complete the sentences (Simple Present or Present Progressive).

1. This (be)________ Caroline.

2. Caroline (have)________ long blond hair.

3. She usually (wear) ________glasses, but now she (wear) tương tác lenses.

4. Caroline (like) ________sports.

5. She (play) ________handball every Monday and Thursday.

Bài 7.

Exercise on Simple Present – Present Progressive

Look at the picture on the right và complete the sentences (Simple Present or Present Progressive).

1. Jenny & Dennis (be)________ best friends.

2. They often (meet)________ in the afternoon.

3. What (do/ they)________ at the moment?

4. They (play) ________football.

5. They (love) ________football.

6. Jenny (practise)________ with his father every weekend, but Dennis (not/ play)________ football very often.

Bài 8.

Bài tập thì bây giờ đơn và bây giờ tiếp diễn

It (0. Be) ………is Sunday evening & my friends & I (1. Be)……. At Jane’s birthday party. Jane (2. Wear)……. A beautiful long dress & (3. Stand)……. Next khổng lồ her boyfriend. Some guests (4. Drink)……. Wine or beer in the corner of the room. Some of her relatives (5. Dance)……. In the middle of the room. Most people (6. Sit)……. On chairs, (7. Enjoy)……. Foods & (8. Chat)……. With one another. We often (9. Go)……. Lớn our friends’ birthday parties. We always (10. Dress)……. Well và (11. Travel)……. By taxi. Parties never (12. Make)……. Us bored because we like them.

Bài 9.

Bài tập bây giờ đơn, bây giờ tiếp diễn

1. Sit down! A strange dog (run)________ to lớn you.

2. My mom often (buy)________ meat from the butcher’s.

3. My brothers (not/ drink) ________coffee at the moment.

4. Look! Those people (climb) ________the mountain so fast.

5. That girl (cry) ________loudly in the buổi tiệc nhỏ now.

6. These students always (wear) ________warm clothes in summer.

7. What (you/ do)________ in the kitchen?

8. I never (eat)________ potatoes.

9. The 233 bus (set off)________ every fifteen minutes.

10. Tonight we (not/ go) ________to our teacher’s wedding party.

Bài 10

Bài tập bây giờ đơn, lúc này tiếp diễn

1. He/ often/ have/ breakfast/ late.

2. You/ do/ the housework/ at the moment?

3. I/ not/ go/ to lớn school/ on weekends.

4. John’s girlfriend/ wear/ a red T-shirt/ now.

5. They/ like/ beer or wine?

6. What/ he/ usually/ do/ at night?

7. The teacher/ never/ lose/ his temper.

8. Why/ you/ listen/ lớn music/ loudly now?

Bài 11

a/ mang đến dạng đúng của rượu cồn từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn

a/ Điền vào chỗ trống

1. The Earth (go) _______ around the Sun.

2. My mother (sweep) _______ the floor every morning.

3. We often (be) _______ at trang chủ on Tet holiday.

4. I (not use) _______ this car regularly.

5. Thu (drive) _______ lớn work every day.

6. They often (not watch) _______ TV.

7. My cousin (study) _______ Math every night.

8. _______ the plane (take) _______ off Maths at 6 pm this weekend?

9. My sister (not love) _______ Maths.

10. _______ Nam and Trang usually (go) _______ to lớn the cinema together?

b/ thành lập câu áp dụng thì bây giờ tiếp diễn nhờ vào các từ gợi ý cho sẵn.

1. They/ ask/ a/ woman/ about/ the/ way/ the/ railway/ station.

2. My/ father/ water/ some plants/ the/ garden.

3. Tam/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant.

4. My/ daughter/ draw/ a/ beautiful/ picture.

5. My/ mother/ clean/ kitchen.

c/ chia dạng đúng của hễ từ trong ngoặc (thì hiện tại Đơn hoặc thì lúc này Tiếp diễn)

1. He always (go) _______ class lately.

2. Sit down! A strange dog (run) _______ to lớn you.

3. That baby (cry) _______ loudly in the tiệc nhỏ now.

4. Lien (travel) _______ to lớn London every weekend.

5. My sisters (not/drink) _______ tea at the moment.

6. We (have) _______ a holiday in June every year.

7. You (play) _______ football once a week.

8. The moon (circle) _______ around the earth.

9. You always (teach) _______ me new things.

10. Look! Those people (climb) _______ the mountain so fast.

Bài 12.

Chia cồn từ trong ngoặc đúng để chấm dứt đoạn văn sau (thì bây giờ đơn hoặc hiện tại tiếp diễn)

Dear Editor!

I ____________(1. Write) this letter because it ___________ (2. Seem) to lớn me that far too many changes ___________ (3. Take) place in my country these days, and, as a result, we __________ (4. Lose) our identity. I _________ (5. Live) in a small town but even this town ___________ (6. Change) before my eyes. For example, town authorities ______________ (7. Build) a burger place where my favourite restaurant used khổng lồ be.

Our culture __________ (8. Belong) lớn everybody, & I __________ (9. Not understand) why the town leaders ________ (10. Not do) lớn preserve it. They simply __________ (11. Not care). In fact, I ________ (12. Think) of starting an action group. I _________ (13. Appear) on a TV show on Friday evening to make people aware of how important this issue is. It’s time for us khổng lồ start doing something before it _____________________ (14. Get) too late.

Bài 13.

Chia đụng từ vào ngoặc sinh sống dạng đúng (thì hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn)

1. Look. He _______ (listen) to lớn us.

2. We ________ (stay) at a khách sạn this week.

3. I _________ (go) to lớn bed early on Sundays.

4. My mum is at the shop. She _______ (buy) a new dress.

5. Jill _____ (have) a lot of money.

6. They usually _____ (leave) on Sunday.

7. Please, stop! You _____ (drive) so fast!

8. We ______ (meet) in Berlin each year.

9. We ______ (go) lớn discos on Fridays.

10. He normally ______ (come) on time. I can’t hear you!

11. I _____ (have) a shower

12. Sam ____ (do) his homework at night.

Bài 14:

Complete the sentences using the correct size of verbs

1. It often __________________ in Ireland. That’s why they điện thoại tư vấn it the “Green Island”. But it __________________ there at the moment. (rain, not rain)

2. Such behavior normally __________________ me furious. (make)

3. Stop right now! You __________________ the flowers every time the ball __________________ in the flower bed. (break, land)

4. Where is Tom? – I don’t know. I __________________ he __________________ tennis with his younger brother, Mark. (think, play)

5. Our children __________________ going skiing with us. (enjoy)

6. My brother isn’t here. He __________________ Spain at the moment. (tour)

Đáp án bài xích tập thì lúc này đơn và hiện tại tiếp diễn

Bài 1

1 – is singing2 – go3 – likes – doesn’t like4 – are staying5 – reads
6 – is running7 – listens – isn’t listening8 – is – is – is watching9 – do … go10 – are
11 – doesn’t go12 – go – go13 – am writing14 – have – go15 – have
16 – have17 – am eating – is playing18 – is looking – is eating19 – are20 – Does … walk
21 – is – are learning22 – are you doing23 – Does … walk24 – don’t play25 – Is … working
26 – is doing27 – are playing – play28 – is … living29 – teaches – is teaching30 – is studying

Bài 2:

1 – bởi vì … live – live;2 – is …. Doing – is watering;3 – does … bởi vì – is;4 – are;5 – is playing – is playing;6 – is watching;7 – go – have – am – visit;8 – Does … go;9 – does … go;10 – do … get up;11 – bởi vì … do;12 – have;13 – is;14 – likes;15 – is calling;16 – am listening;17 – Are… playing18 – gets up – gets up;19 – watch – am listening;20 – go;21 – drinks – drinks;22 – am reading – is watching;23 – lives – lives;24 – play;25 – get up;26 – goes – does;27 – tells;28 – are;29 – Does … watch;30 – does… do;31 – is;32 – is;33 – go;34 – go;35 – goes;36 – likes – don’t like;37 – likes – doesn’t like;38 – love – don’t love;39 – go – go;40 – Are … waiting – am waiting;41 – gets – brushes;42 – doesn’t live – rents;43 – vì chưng … go;44 – is – is listening;45 – are playing;46 – goes – walks;47 – bởi … live – is;48 – am dong – is listening;49 – are going;50 – go – go;51 – am writing;52 – have – go;53 – have;54 – have;55 – am eating – is playing;56 – Are – aren’t;57 – do … go;58 – lives;59 – does … get;60 – is – is;61 – have;62 – is – are;63 – live – has;64 – doesn’t have;65 – bởi vì … start;66 – Are;67 – learn – doesn’t live;68 – doesn’t live – lives;69 – is designing;70 – likes – doesn’t like;71 – Does … like;72 – have – vị … have;73 – swim – swim;74 – is reading;75 – like;76 – does – live77 – climb;78 – is going – wants;79 – go – buy;80 – is studying – is listening;81 – has;82 – go;83 – go;84 – likes;85 – has – goes;86 – don’t read;87 – is – plays;88 – vày … play;89 – goes;90 – go – have;91 – Does … play;92 – teaches;93 – goes;94 – read – listen – watch;95 – play;96 – likes;97 – Does … walk;98 – are running;

Bài 3. chia động từ tiếp sau đây ở thì HTĐ hoặc HTTD

1 ‘s listening

2. Is raining

3. Works, Is not working

4. ‘s running, wants

5. Speaks, comes

6. Is coming, ‘re meeting

7. Do, Go, do, stay

8. ‘s holding, smell

9. ‘s snowing, snows

10. Swims, doesn’t run

11. Are, enjoying, ‘m having

12. Vì chưng not know

13. Are, doing, ‘m staying

14. Think, looks

15. Live, ‘m staying

16. ‘m driving

17. ‘re lying

18. Listen, are listening

19. Does not understand, ‘re talking

20. Does, weigh, looks

Bài 4. Put the verbs into the correct tense (simple present or present progressive).

1. Look! He is leaving the house.

2. Quiet please! I am writing a test.

3. She usually walks to school.

4. But look! Today she is going by bike.

5. Every Sunday we go khổng lồ see my grandparents.

6. He often goes to lớn the cinema.

7. We are playing Monopoly at the moment.

8. The child seldom cries.

9. I am not doing anything at the moment.

10. Does he watch the news regularly?

Bài 5

1. This is Marc.

2. He is wearing a t-shirt and shorts today.

3. He is eating an hãng apple at the moment.

4. Marc likes fruits & vegetables.

5. He eats some every day.

6. Marc knows that apples are good for his health.

Bài 6

1. This is Caroline.

2. Caroline has long blond hair.

3. She usually wears glasses, but now she is wearing liên hệ lenses.

4. Caroline likes sports.

5. She plays handball every Monday và Thursday.

Bài 7

1. This is Caroline.

2. Caroline has long blond hair.

3. She usually wears glasses, but now she is wearing contact lenses.

4. Caroline likes sports.

5. She plays handball every Monday và Thursday.

Bài 8

It (0. Be) is Sunday evening và my friends và I (1. Be) are at Jane’s birthday party. Jane (2. Wear) is wearing |’s wearing a beautiful long dress and (3. Stand) standing next to her boyfriend. Some guests (4. Drink) are drinking wine or beer in the corner of the room. Some of her relatives (5. Dance) are nhảy đầm in the middle of the room. Most people (6. Sit) are sitting on chairs, (7. Enjoy) enjoying foods and (8. Chat) chatting with one another. We often (9. Go) go lớn our friends’ birthday parties. We always (10. Dress) dress well và (11. Travel) travel by taxi. Parties never (12. Make) make us bored because we like them.

Bài 9

1. Sit down! A strange dog (run) is running to lớn you.

2. My mom often (buy) buys meat from the butcher’s.

3. My brothers (not/ drink) aren’t drinking|are not drinking coffee at the moment.

4. Look! Those people (climb) are climbing the mountain so fast.

5. That girl (cry) is crying loudly in the tiệc ngọt now.

6. These students always (wear) wear warm clothes in summer.

7. What (you/ do) are you doing in the kitchen?

8. I never (eat) eat potatoes.

9. The 203 bus (set off) sets off every fifteen minutes.

10. Tonight we (not/ go) aren’t going|are not going khổng lồ our teacher’s wedding party.

Bài 10:

1. He often has breakfast late.

2. Are you doing the housework at the moment?

3. I bởi vì not go to school on weekends. I don’t go to school on weekends.

4. John’s girlfriend is wearing a red T-shirt now.

5. Vì they like beer or wine?

6. What does he usually do at night?

7. The teacher never loses his temper.

8. Why are you listening to lớn music loudly now?

Bài 11

a/

goessweepsaredon’t usedrives
don’t watchstudiesDoes…takedoesn’t loveDo/go

b/

1. They are asking a woman about the way to lớn the railway station.

2. My father is watering some plants in the garden.

3. Tam is having lunch with her friends in a restaurant.

4. My daughter is drawing a beautiful picture.

5. My mother is cleaning kitchen

c/

is goingis runningis cryingtravelsisn’t drinking
haveplaycirclesteachare climbing

Bài 12

1 – am writing; 2 – seems; 3 – are taking; 4 – are losing; 5 – am living; 6 – is changing;

7 – are building; 8 – belongs; 9 – don’t understand; 10 – aren’t doing; 11 – don’t care;

12 – am thinking; 13 – am appearing; 14 – gets

Bài 13

1. Look. He ____is listening___ (listen) khổng lồ us.

2. We ___are staying_____ (stay) at a hotel this week.

3. I ______go___ (go) khổng lồ bed early on Sundays.

4. My mum is at the shop. She __is buying_____ (buy) a new dress.

5. Jill __has___ (have) a lot of money.

6. They usually ___leave__ (leave) on Sunday.

7. Please, stop! You _are driving__ (drive) so fast!

8. We __meet___ (meet) in Berlin each year.

9. We ____go__ (go) to discos on Fridays.

Xem thêm: Điều Kiện Để Có Phản Xạ Toàn Phần Là, Lý Thuyết Về Phản Xạ Toàn Phần

10. He normally __comes_ (come) on time. I can’t hear you!

11. I __am having__ (have) a shower

12. Sam __does__ (do) his homework at night.

Bài 14

1. It often _________rains_________ in Ireland. That’s why they call it the “Green Island”. But it _______isn’t raining___________ there at the moment. (rain, not rain)

2. Such behavior normally ________makes__________ me furious. (make)

3. Stop right now! You ________break__________ the flowers every time the ball _____is landing_____________ in the flower bed. (break, land)

4. Where is Tom? – I don’t know. I _________think_________ he _______is playing___________ tennis with his younger brother, Mark. (think, play)

5. Our children __________enjoy________ going skiing with us. (enjoy)

6. My brother isn’t here. He _____is touring_____________ Spain at the moment. (tour)

Link tải bài bác tập thì bây giờ đơn và hiện tại tiếp diễn có đáp án full


*

Trên đấy là một số bài tập thì hiện tại đơn và bây giờ tiếp diễn nhưng mà trabzondanbak.com muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng để giúp đỡ bạn hiểu rõ cách sử dụng những thì, trabzondanbak.com chúc chúng ta thành công!