Reported speech là dạng câu loại gián tiếp được chuyển sang tự câu trực tiếp, để truyền đạt lại ý của một người nào đó. Dạng câu trực tiếp gián tiếp thường xuyên xuất hiện rầm rịt trong những bài tập giờ Anh. Sát bên việc nói lại các kiến thức lý thuyết, shop chúng tôi còn sở hữu đến cho chính mình các dạng bài tập câu trực tiếp gián tiếp và tất nhiên lời giải rõ ràng bên phía dưới cùng.

Bạn đang xem: Bài tập chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp có đáp án

*

CẤU TRÚC CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

Câu trực tiếp: S1 + say (to)/tell + O, “S + V …”

Câu loại gián tiếp: S1 + say (to)/tell + O that S + Vlùi thì…

Câu trực tiếpCâu gián tiếp
Present simple

(Hiện trên đơn)

Past simple

(Hiện trên đơn)

Present continuous

(Hiện tại tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn)

Present perfect

(Hiện tại hoàn thành)

Past perfect

(Quá khứ hoàn thành)

Past simple

(Quá khứ đơn)

Past perfect

(Quá khứ hoàn thành)

Present perfect continuous

(Hiện tại chấm dứt tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khứ xong xuôi tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khứ chấm dứt tiếp diễn)

willwould
cancould
must/ have tohad to
maymight

BÀI TẬP CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

Bài tập 1: Hãy chuyển các câu sau từ bỏ câu trực tiếp quý phái câu gián tiếp

1.”I am reading a novel”, nam giới said.

➔ phái nam said____________________________.

2. “I always drinkmilk everyday”, Lan said.

➔ Lan said_____________________________.

3. This boy told me, “My father works in a office”.

➔ This boy told me_______________________.

4. My friends said, “We’ll go to the theater tomorrow”.

➔ My friend said_________________________.

5. Jun said, “They have drunk three cups of tea today”.

➔ Jun said______________________________.

6. “HHHe will arrive before his brother”, Peter told her.

➔ Peter told her______________________________.

7. My teacher told us, “Don’t forget to vì chưng this homework”.

➔ My teacher told us______________________________.

Bài tập 2: Viết lại câu làm thế nào cho nghĩa không đổi

1.Where is your younger brother?”, Minh asked me.

➔ Minh asked me______________________________.

2. “Say goodbye to my grandparents”, they said.

➔ They asked me______________________________.

3. “ Did Mr Bean send the letter khổng lồ you?”, Mai asked him.

➔ Mai asked him______________________________.

4. “Where is the best place to lớn eat pizza?”, Oanh asked.

➔ Oanh asked______________________________.

5. “What do you want for dinner tonight, Ly?”, he asked.

➔ He asked______________________________.

6. Jun asked me, “Did you go lớn work yesterday?”

➔ Jun asked me______________________________.

7. My sister asked him, “How long have you learnt English?”

➔ My sister asked him__________________________.

8. She wanted khổng lồ know, “Are you a teacher?”

➔ She wanted lớn know___________________________.

9. My grandfather asked her, “Does you enjoy your job?”

➔ My grandfather asked her__________________________.

10 .He asked, “When did you buy it?”

➔ He asked me__________________________.

Bài tập 3: hãy chọn đáp án đúng nhất bên dưới.

1.My father said that Kin _________ married the day before.

A. Was getting

B. Had got

C. Get

D. Got

2. Cuong said that he _______ to go to japan the next week.

A. Wanted

B. Will want

C. Would want

D. Had wanted

3. The doctor told me ________ in bed for a few days.

A. Khổng lồ stay

B. Stay

C. Staying

D. Stays

4. “When did you go khổng lồ the cinema?”

Hung asked her when _________________________.

A.she go to lớn the cinema

B. She had gone khổng lồ the cinema

C. She went lớn the cinema

D. She will go khổng lồ the cinema

5. My mother: “I won’t buy a new car”.

Na: My mother said that she ________________.

A.won’t buy a new car

B. Wouldn’t buy a new car

C. Buy a new car

D. Will buy a new car

6. “Don’t use too much cold water”, his mother said.

➔ His mother told him ________________________.

A.to use too much cold water

B. Not khổng lồ use too much cold water

C. Use too much cold water

D. Using too much cold water

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

Nam said that he was reading a novel.Lan said that she always drink milk everyday.This boy told me that his father works in a office.My friend said that they would go lớn the theater the next day.Jun said that vậy had drunk three cups of tea that night.Peter told her that he would arrive before his brother.My teacher told us not to forget to vì chưng that homework.

Bài tập 2:

Minh asked me where my younger brother was.They asked me if said goodbye lớn their grandparents.Mai asked him if Mr Bean had sent the letter to lớn him.Oanh asked me where the best place lớn eat pizza was.5. He asked Ly what she wanted for dinner that night.Jun asked me if I had gone to work the day before.My sister asked him how long he had learnt English.She wanted khổng lồ know if I was a teacher.My grandfather asked her if she enjoyed her job.He asked me when I had bought it.

Xem thêm: What Are Junk Files & Is It Safe To Delete Them? ? How To Clean Out Junk Files In Windows 10

Bài tập 3:

Chọn B (dấu hiệu: the day before chuyển từ yesterday đề nghị lùi thì ở câu loại gián tiếp)Chọn C (dấu hiệu: the next day phải lùi thì ở câu gián tiếp)Chọn A (told sb khổng lồ V)Chọn B (lùi thì nghỉ ngơi câu loại gián tiếp)Chọn B (lùi thì sinh hoạt câu con gián tiếp)Chọn B (told sb not to V)

Thực hành về bài bác tập câu trực tiếp gián tiếp để giúp đỡ các em có tác dụng quen cùng với dạng bài bác tập này với làm chất vấn có tác dụng cao hơn. Chúc các em học tập tốt.