Câu tường thuật là 1 trong những điểm ngữ pháp đặc biệt quan trọng trong giờ Anh, mở ra nhiều trong số bài thi cùng kiểm tra. Vậy làm thế nào để cố kỉnh rõ những dạng thắc mắc và bài tập hay xuất hiện về Câu tường thuật trong giờ Anh?

Hôm ni trabzondanbak.com sẽ cung ứng đến các bạn các dạng câu hỏi và bài tập cơ bản, cải thiện về câu tường thuật hay lộ diện trong bài xích thi để chúng ta luyện tập thêm.

Bạn đang xem: Bài tập câu tường thuật lớp 9 có đáp án

Bạn đã xem: bài bác tập câu tường thuật lớp 9 bao gồm đáp án

Nội dung chính:2. Các dạng thắc mắc và bài bác tập về câu tường thuật trong giờ Anh3. Bài tập về câu tường thuật, bao gồm kèm đáp án

1. Câu tường thuật giờ đồng hồ anh là gì?

Chúng ta thuộc ôn lại một số trong những kiến thức cơ bản về câu tường thuật trước lúc bước vào những dạng thắc mắc cũng như bài tập nhé!


*

*

*

*

*

Bài tập vận dụng

Viết lại đúng các câu sau bằng cách sử dụng cấu trúc câu tường thuật

1. “Please tải về the information from this file,” the director said to lớn us.

The director told us ………………………………………………………

2. “Where is the cake which I just made?” Her mother asked her.

Her mother asked her where ……………………………………

3. “Which way are you planning lớn go to the beach?” Mary asked us

Mary asked us which …………………………………………….

4. “Please bring that outfit over here if it has any damage.” the clerk said lớn Lisa.

The clerk told Lisa………………………………………………………

5. “Don’t come khổng lồ my house without prior notice.” May’s colleague said to her.

May’s colleague told her ……………………………………………………

6. “Can you bởi this project best?” My manager told me

My manager told me ………………………………..

7. Jimin’s girlfriend said, “My boyfriend is a very polite và courteous person so I love him very much.”

Jimin’s girlfriend said that ……………………………………..

8. “Is there any restroom nearby?” the customer asked me.

The customer asked me ………………………………..

9. Jenny said khổng lồ him: “Please lend me your car to carry this cargo to lớn the train station because my dad needs it right now.”

Jenny asked him …………………………..

11. “Don’t stay up late, Jisoo,” Jisoo’s mother said khổng lồ her.

Jisoo’s mother told her ……………………………..

12. “Tim, did you see the water bottle which I just bought?” Tim’s roommate asked.

Tim’s roommate asked him ………………………………………………

13. “Don’t vì chưng anything worse, Jane.” Jane’s brother said lớn her.

Jane’s brother told her …………………………………….

14. She said: “I’ll take you khổng lồ school tomorrow, Jack.”

She told Jack…………………………………….

15. “If you accept khổng lồ take this survey, we will give you a discount coupon.” The seller said to us.

The seller told us …………………………………………………………..

16. “What vày you plan to buy for your girlfriend’s birthday?” Tom asked me

Tom asked me ……………………………………………………………

17. “I will get back to you as soon as possible,” the clerk said lớn him.

The clerk told him …………………………………………….

18. “Can I borrow your phone, Mina?” Mina’s colleague asked her

Mina’s colleague asked her ……………………………………

19. “I want lots of people khổng lồ come to my birthday party.” My brother said khổng lồ me

My brother told me ………………………………………………………….

20. “Don’t drink that glass of water because it’s brandy.” Lisa’s boyfriend said lớn her.

Lisa’s boyfriend told her ………………………………………………….

21. “How long are you planning to lớn study in Australia?” my roommate asked

My roommate asked me …………………………………………………

22. “Are you planning khổng lồ go to school by train?” Britain’s mother asked him

Britain’s mother wanted lớn know………………………………………………

23. “Don’t turn on the indoor heater when nobody is there.” March’s mother said

March’s mother told him …………………………………………………….

24. “Will you come khổng lồ the concert to lớn see my show?” my neighbor asked me

My neighbor invited me …………………………………………………

25. “Don’t drive when you’re on the phone.” Mary’s father said khổng lồ her.

Mary’s father told her …………………………………………….

26. “Did the doctor come lớn see you yesterday?” My mother asked

My mother asked me…………………………………………..

27. “Don’t step on the grass.” the neighbor said to lớn me

The neighbor told me ……………………………

28. “What bởi you want to cook for breakfast, mommy?” Kate asked

Kate asked her mother …………………………….

29. “Can I use your computer, Peter?” Peter ‘s sister asked him

Peter’s sister asked him …………………………………..

30. “Why didn’t I have my name on the record?” The customer asked

The customer wondered…………………………………………..

John advised Anna ………………………………………………………..

Đáp án

1. The director told us to tải về the information from that file.

2. Her mother asked her where the cake was which she just had made.

3. Mary asked us which way we were planning to go lớn the beach.

4. The clerk told Lisa to lớn bring that outfit over there if it had any damage.

5. May’s colleague told her not khổng lồ come lớn her house without prior notice.

6. My manager told me if I could bởi vì that project best.

7. Jimin’s girlfriend said that he was a very polite & courteous person so she loved him very much.

8. The customer asked me if there any restroom nearby was.

9. Jenny asked him lớn lend her his oto to carry that cargo to lớn the train station because her dad needed it right then.

10. Jisoo’s mother told her not khổng lồ stay up late.

11. Tim’s roommate asked him if he had seen the water bottle which she had just bought.

12. Jane’s brother told her not to do anything worse.

13. She told Jack that she would take him lớn school the next day.

14. The seller told us they would give us a discount coupon if we accepted khổng lồ take that survey.

15. Tom asked me what I planned khổng lồ buy for my girlfriend’s birthday.

16. The clerk told him that she would get back lớn him as soon as possible.

17. Mina’s colleague asked her if she could borrow her phone.

18. My brother told me that he wanted lots of people lớn come khổng lồ his birthday party.

19. Lisa’s boyfriend told her not to lớn drink that glass of water because it was brandy.

20. My roommate asked me how long I was planning to lớn study in Australia.

21. Britain’s mother wanted to know if he was planning khổng lồ go lớn school by train.

22. March’s mother told him not lớn turn on the indoor heater when nobody was there.

23. My neighbor invited me to come to the concert lớn see her show.

24. Mary’s father told her not lớn drive when she was on the phone.

25. My mother asked me if the doctor had come to see me the day before.

26. The neighbor told me not lớn step on the grass.

27. Kate asked her mother what she wanted to cook for breakfast.

28. Peter’s sister asked him if she could use his computer.

29. The customer wondered why he hadn’t had his name on the record.

Xem thêm: Các Công Thức Cộng Lượng Giác Đầy Đủ Nhất Cho Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11

30. John advised Anna to bởi well everything that her quái nhân had requested.

Trên trên đây là toàn bộ kiến thức về các dạng thắc mắc và bài xích tập về Câu tường thuật cụ thể nhất nhưng trabzondanbak.com đang tổng hợp. Câu tường thuật là vấn đề ngữ pháp rất quan trọng trong giờ Anh, vì vậy mà các bạn nên rèn luyện thường xuyên. Chúc chúng ta học tốt!