Reported speech là dạng câu gián tiếp được gửi sang từ câu trực tiếp, để truyền đạt lại ý của một bạn nào đó. Dạng câu trực tiếp loại gián tiếp thường xuyên xuất hiện chi chít trong các bài tập giờ Anh. Cạnh bên việc đề cập lại các kiến thức lý thuyết, chúng tôi còn mang đến cho mình các dạng bài tập câu trực tiếp con gián tiếp và cố nhiên lời giải ví dụ bên phía dưới cùng.

Bạn đang xem: Bài tập câu gián tiếp lớp 8 có đáp án

Bạn đang xem: bài bác tập câu gián tiếp lớp 8 bao gồm đáp án


*

CẤU TRÚC CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

Câu trực tiếp: S1 + say (to)/tell + O, “S + V …”

Câu con gián tiếp: S1 + say (to)/tell + O that S + Vlùi thì…

Câu trực tiếpCâu con gián tiếp
Present simple

(Hiện trên đơn)

Past simple

(Hiện tại đơn)

Present continuous

(Hiện trên tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn)

Present perfect

(Hiện tại trả thành)

Past perfect

(Quá khứ trả thành)

Past simple

(Quá khứ đơn)

Past perfect

(Quá khứ trả thành)

Present perfect continuous

(Hiện tại dứt tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khứ xong tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khứ chấm dứt tiếp diễn)

willwould
cancould
must/ have tohad to
maymight
BÀI TẬP CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

Bài tập 1: Hãy chuyển các câu sau từ câu trực tiếp sang trọng câu con gián tiếp

1.”I am reading a novel”, nam giới said.

➔ nam giới said____________________________.

2. “I always drinkmilk everyday”, Lan said.

➔ Lan said_____________________________.

3. This boy told me, “My father works in a office”.

➔ This boy told me_______________________.

4. My friends said, “We’ll go lớn the theater tomorrow”.

➔ My friend said_________________________.

5. Jun said, “They have drunk three cups of tea today”.

➔ Jun said______________________________.

6. “HHHe will arrive before his brother”, Peter told her.

➔ Peter told her______________________________.

7. My teacher told us, “Don’t forget to do this homework”.

➔ My teacher told us______________________________.

Bài tập 2: Viết lại câu làm sao cho nghĩa không đổi

1.Where is your younger brother?”, Minh asked me.

➔ Minh asked me______________________________.

2. “Say goodbye to my grandparents”, they said.

➔ They asked me______________________________.

3. “ Did Mr Bean send the letter to lớn you?”, Mai asked him.

4. “Where is the best place to lớn eat pizza?”, Oanh asked.

➔ Oanh asked______________________________.

5. “What vì chưng you want for dinner tonight, Ly?”, he asked.

➔ He asked______________________________.

6. Jun asked me, “Did you go to lớn work yesterday?”

➔ Jun asked me______________________________.

7. My sister asked him, “How long have you learnt English?”

➔ My sister asked him__________________________.

8. She wanted to lớn know, “Are you a teacher?”

➔ She wanted lớn know___________________________.

9. My grandfather asked her, “Does you enjoy your job?”

➔ My grandfather asked her__________________________.

10 .He asked, “When did you buy it?”

➔ He asked me__________________________.

Bài tập 3: nên chọn lựa đáp án đúng nhất bên dưới.

1.My father said that Kin _________ married the day before.

A. Was getting

B. Had got

C. Get

D. Got

2. Cuong said that he _______ lớn go to nhật bản the next week.

A. Wanted

B. Will want

C. Would want

D. Had wanted

3. The doctor told me ________ in bed for a few days.

A. To stay

B. Stay

C. Staying

D. Stays

4. “When did you go khổng lồ the cinema?”

Hung asked her when _________________________.

A.she go khổng lồ the cinema

B. She had gone khổng lồ the cinema

C. She went khổng lồ the cinema

D. She will go to lớn the cinema

5. My mother: “I won’t buy a new car”.

Na: My mother said that she ________________.

A.won’t buy a new car

B. Wouldn’t buy a new car

C. Buy a new car

D. Will buy a new car

6. “Don’t use too much cold water”, his mother said.

➔ His mother told him ________________________.

A.to use too much cold water

B. Not to use too much cold water

C. Use too much cold water

D. Using too much cold water

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

Nam said that he was reading a novel.Lan said that she always drink milk everyday.This boy told me that his father works in a office.My friend said that they would go to lớn the theater the next day.Jun said that nắm had drunk three cups of tea that night.Peter told her that he would arrive before his brother.My teacher told us not khổng lồ forget to bởi that homework.

Xem thêm: ✅ Sách Giáo Khoa Đại 12 Giải Tích, Chương Trình Toán Lớp 12

Bài tập 2:

Bài tập 3:

Chọn B (dấu hiệu: the day before chuyển từ yesterday yêu cầu lùi thì sống câu con gián tiếp)Chọn C (dấu hiệu: the next day đề xuất lùi thì làm việc câu con gián tiếp)Chọn A (told sb khổng lồ V)Chọn B (lùi thì làm việc câu gián tiếp)Chọn B (lùi thì ở câu gián tiếp)Chọn B (told sb not to lớn V)

Thực hành về bài xích tập câu trực tiếp loại gián tiếp để giúp các em làm cho quen cùng với dạng bài tập này và làm bình chọn có tác dụng cao hơn. Chúc các em học tốt.