Các bài tập câu bị động kèm theo có đáp án, sẽ giúp đỡ bạn đọc về cấu trúc câu bị động và cách thay đổi từ câu chủ động sang câu bị động.

Bạn đang xem: Ngữ pháp, bài tập câu bị động lớp 8 có đáp án

Cấu trúc câu thụ động là kỹ năng vô cùng đặc biệt và được áp dụng rất liên tục trong tiếp xúc tiếng Anh mặt hàng ngày tương tự như các bài xích tập giờ Anh. Mặc dù nếu không nắm rõ cấu trúc, học sinh có thể chạm chán nhiều trở ngại trong việc biến hóa giữa hai cấu trúc chủ đụng và bị động. Bài viết này sẽ hỗ trợ các kiến thức và kỹ năng về câu tiêu cực và bài xích tập câu bị động gồm đáp án đi kèm.


Nội Dung bài Viết

2 các bài tập câu bị động3 Đáp án chi tiết

Cấu trúc câu bị động

Active: S + V + O

Passive: S (O) + to be + V-ed/PII + by O (S)


*

Công thức câu thụ động Passive Voice


Các bài xích tập câu bị động

Bài tập 1: Tìm với sửa lỗi trong những câu sau

The book given to me on my 16th birthday.A cake are being made for James by his mother.Ann is having her house painting this morning.Hung gave a new pair of shoes by his best friend.The forests being cut down by the poachers.

Bài tập 2: Chuyển những câu chủ động sau thanh lịch dạng bị động

Mrs. Lan taught us how to lớn pronounce English correctly.

->__________________________________________________________.

You should clean your room because it’s so dirty.

->__________________________________________________________.

Our father & grandfather built this house all by themselves.

->__________________________________________________________.

John wrote an article about the dangers of cigarettes.

->__________________________________________________________.

They will mở cửa a new khách sạn at the corner of the street.

->__________________________________________________________.

They had to cancel the flight because of the bad weather.

->__________________________________________________________.

Tuan cleans the house every week.

->__________________________________________________________.

The house rent includes the electricity and water bill.

->__________________________________________________________.

They told him that he’s not capable of carrying out such a task.

->__________________________________________________________.

He uses the air conditioner all day khổng lồ cool down the office.

->__________________________________________________________.

Bài tập 3: Viết lại những câu sau đây sao đến nghĩa ko đổi

My parents told me lớn concentrate more on my studies.

->__________________________________________________________.

The kitchen needs cleaning because it’s been a long time since we last cleaned it.

->__________________________________________________________.

Jean has her kids go out và buy some groceries for her.

->__________________________________________________________.

People say that I’m the brightest kid in the class.

->__________________________________________________________.

They think that I damaged their car.

->__________________________________________________________.

My mom showed me how to make a perfect omelet.

->__________________________________________________________.

He wrote many songs which are loved by people all over the world.

->__________________________________________________________.

Bài tập 4: chia động từ phù hợp trong các câu sau

That book … (write) by a world’s famous novelist.The newspapers … (deliver) everyday.Tuan’s motorbike … (repair) yesterday.John … (allow) to lớn go out late by his parents.My mom allows me … (go out) with my friends on Saturday evening.The problem needs … (fix) as soon as possible.The timetable … (not change) till tomorrow.They … (announce) the results tomorrow morning.The plan … (make) by the director is brilliant.All of my problems … (cause) by a single mistake I made when I was young.

Đáp án bỏ ra tiết

Bài tập 1: Tìm cùng sửa lỗi trong những câu sau

The book given to me on my 16th birthday -> was givenA cake are being made for James by his mother -> isAnn is having her house painting this morning -> paintedHung gave a new pair of shoes by his best friend -> was givenThe forests being cut down by the poachers -> are being

Bài tập 2: Chuyển những câu dữ thế chủ động sau sang trọng dạng bị động

Mrs. Lan taught us how to lớn pronounce English correctly.

-> We was taught how khổng lồ pronounce English correctly by Mrs. Lan

You should clean your room because it’s so dirty.

-> Your room should be cleaned because it’s so dirty.

Our father and grandfather built this house all by themselves.

-> This house was built by our father và grandfather all by themselves.

John wrote an article about the dangers of cigarettes.

-> An article about the dangers of cigarettes was written by John.

They will xuất hiện a new hotel at the corner of the street.

-> A new hotel at the corner of the street will be opened by them.

They had to cancel the flight because of the bad weather.

-> The flight was cancelled because of the bad weather.

Tuan cleans the house every week.

-> The house is cleaned every week by Tuan.

The house rent includes the electricity and water bill.

-> The electricity and water bill are included in the house rent.

They told him that he wasn’t capable of carrying out such a task.

-> He was told that he wasn’t capable of carrying out such a task.

He uses the air conditioner all day khổng lồ cool down the office.

-> The air conditioner was used by him all day khổng lồ cool down the office.

Bài tập 3: Viết lại những câu sau đây sao đến nghĩa ko đổi

My parents told me lớn concentrate more on my studies.

-> I was told to concentrate more on my studies by my parents.

The kitchen needs cleaning because it’s been a long time since we last cleaned it.

-> The kitchen needs to be cleaned because it’s been a long time since we last cleaned it.

Jean has her kids go out và buy some groceries for her.

-> Jean’s kids were told to go out and buy some groceries by their mom.

People say that I’m the brightest kid in the class.

-> I was told to lớn be the brightest kid in the class.

They think that I damaged their car.

-> I was thought khổng lồ be the one who damaged their car.

My mom showed me how to lớn make a perfect omelet.

-> I was shown how lớn make a perfect omelet by my mom.

He wrote many songs which are loved by people all over the world.

-> Many songs were written by him which are loved by people all over the world.

Xem thêm: LIỆU BẦY ONG CÓ NGĂN BƯỚC ĐƯỢC LỮ ĐOÀN ĐỎ BÁM ĐUỔI ĐỘI TOP 1

Bài tập 4: chia động từ cân xứng trong những câu sau

is writtenare deliveredwas repairedis allowedto go outto be fixedwon’t be changedwill announcemadeare caused

Trên trên đây là kết cấu câu bị động và những bài tập câu bị động đi kèm. Hy vọng rằng nội dung bài viết này để giúp ích cho những em trong quy trình học tiếng Anh và áp dụng một cách nhuần nhuyễn câu bị động.