Học cách chuyển từ câu chủ động (Active voice) thanh lịch câu bị động (Passive voice) thật dễ dàng bạn bao gồm tin không? định hướng không rắc rối, cực nhọc nhớ mà còn làm giải quyết hết sức nhanh các dạng bài bác tập tương quan đến câu bị động. Sau đây cửa hàng chúng tôi xin ra mắt đến cho chính mình những bài tập câu bị động có kèm câu trả lời đầy đủ.

Bạn đang xem: Bài tập câu bị đông trong tiếng anh có đáp án

*

Tổng hợp bài tập câu bị động

CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG

Active: S + V + O

Passive: S(O) + (tobe) + Ved/PII + by O(S)

CÁC DẠNG BÀI TẬP CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE)

Exercise 1: Tìm và sửa lỗi sai trong những câu bên dưới đây

1.That cake made for my birthday party.

2. A novel are being read by Jim.

3. Loan is having her hair cutting next Sunday.

4. This house built by his father 3 years ago.

5. I gave a notebook on my birthday by my best friend yesterday.

Exercise 2: Chuyển các câu sau quý phái câu bị động

1.Mr.Huynh teaches them vocabularies.

➔___________________________________.

2. You should vị your homework.

➔___________________________________.

3. Phái nam built this house in 1999.

➔___________________________________.

4. Wind posted the letter last month.

➔___________________________________.

5. She will xuất hiện her new restaurant next Monday.

➔___________________________________.

6. We had lớn postpone the meeting because the boss khủng was ill.

➔___________________________________.

7. Hoa cleans the window every week.

➔___________________________________.

8. This bill includes service.

➔___________________________________.

9. Nobody told him that his parents came back.

➔___________________________________.

10. They used this fans all day.

➔___________________________________.

Exercise 3: Viết lại câu sau đây sao mang đến nghĩa không gắng đổi.

1.My mother make me study harder.

➔___________________________________.

2. She enjoys her father taking her lớn school.

➔___________________________________.

3. I have my children clean the house.

➔___________________________________.

4. People say Bob is the most intelligent student in his class.

➔___________________________________.

5. People think that we built this bridge 2 years ago.

➔___________________________________.

6. I want my mother to lớn buy a new phone.

➔___________________________________.

7. I heard My Tam sing many songs yesterday.

➔___________________________________.

Exercise 4: Chia các động từ bỏ sau

1. That novel __________ (write) by a famous artist.

2. The milk ____________ (deliver) every day.

3. Lan’s car __________ (repair) last month.

4. Phong _______________ (go/not) alone tonight by his family.

5. My mother let me _________ (use) her computer.

6. His oto needs __________ (repair).

7. The date of that meeting _________(change/not) yet.

8. Look at this old house! They ________ (knock) down.

9. That language ______ (speak) by his grandfather years ago.

10. All the troubles __________ (cause) by his girlfriend yesterday.


ĐÁP ÁN

Exercise 1:

1. Made ➔ was made (that cake là nhà ngữ chỉ vật bắt buộc không thể sinh sống dạng dữ thế chủ động phải đưa thành bị động)

2. Are ➔ is (a novel là công ty ngữ số ít)

3. Cutting ➔ cut (cấu trúc bị động “have + O + Ved/PII)

4. Built ➔ was built (this house là công ty ngữ chỉ vật đề xuất không thể làm việc dạng dữ thế chủ động phải chuyển thành bị động)

5. Gave ➔ was given (được tặng ngay bởi bạn bè của tôi – câu bị động)

Exercise 2:

1. They are taught vocabularies by Mr.Huynh.

2. Your homework should be done.

3. This house was built by nam giới in 1999.

4. The letter was posted by Wind last month.

5. Her new restaurant will be opened next Monday.

6. The meeting was had to lớn postpone because the boss was ill.

7. The window is cleaned by Hoa every week.

8. Service is included by this bill.

9. He wasn’t told that his parents came back.

10. This fans were used all day.

Exercise 3:

1.I am made lớn study harder by my mother.

2. She enjoys being taken lớn school by her father.

3. I have the house cleaned by my children.

4. It’s said that Bob is the most intelligent student in his class.

Or: Bob is said to be the most intelligent student in his class.

5. It’s thought that we built this bridge 2 years ago.

Or: We are thought khổng lồ have built bridge 2 years ago.

6. I want lớn be bought a new phơn by my mother.

7. My Tam was heard to lớn sing many songs yesterday.

Exercise 4:

1.That novel _____was written_____ (write) by a famous artist.

(cuốn đái thuyết đã có được viết – câu bị động)

2. The milk _____is delivered_______ (deliver) every day.

(dấu hiệu: every day cần chia thụ động ở thì bây giờ đơn)

3. Lan’s oto ____was repaired______ (repair) last month.

(dấu hiệu: last month bắt buộc chia câu thụ động ở thì thừa khứ)

4. Phong ______won’t be gone_________ (go/not) alone tonight by his family.

(dấu hiệu: tonight nên chia câu thụ động ở thì sau này đơn)

5. My mother let me ____use_____ (use) her computer.

(let + sb + Vinf – câu chủ động)

6. His oto needs _____reparing/to be repaired_____ (repair).

(cấu trúc thụ động của need)

7. The date of that meeting ____hasn’t been changed_____(change/not) yet.

(dấu hiệu: yet đề xuất chia câu tiêu cực ở thì hiện tại hoàn thành)

8. Look at this old house! They ___are being knocking_____ (knock) down.

(dấu hiệu: Look… đề nghị chia câu thụ động ở thì bây giờ tiếp diễn)

9. That language ___was spoken___ (speak) by his grandfather years ago.

(dấu hiệu: years ago cần chia câu bị động ở thì thừa khứ)

10. All the troubles _____were caused_____ (cause) by his girlfriend yesterday.

Xem thêm: Top 10 Tiểu Thuyết Ngôn Tình Trung Quốc Full Hay Nhất Trên Mạng Internet

(dấu hiệu: yesterday yêu cầu chia câu thụ động ở thì thừa khứ)


Thực hành các dạng bài tập về câu bị động trong giờ đồng hồ anh rất cần thiết cho học viên để có hiệu quả cao trong số bài kiểm tra.