chất hóa học 12 Sinh học 12 lịch sử dân tộc 12 Địa lí 12 GDCD 12 technology 12 Tin học 12
Lớp 11
chất hóa học 11 Sinh học 11 lịch sử 11 Địa lí 11 GDCD 11 technology 11 Tin học tập 11
Lớp 10
hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử 10 Địa lí 10 GDCD 10 technology 10 Tin học tập 10
Lớp 9
chất hóa học 9 Sinh học tập 9 lịch sử dân tộc 9 Địa lí 9 GDCD 9 công nghệ 9 Tin học tập 9 Âm nhạc với mỹ thuật 9
Lớp 8
chất hóa học 8 Sinh học 8 lịch sử dân tộc 8 Địa lí 8 GDCD 8 công nghệ 8 Tin học tập 8 Âm nhạc cùng mỹ thuật 8
Lớp 7
Sinh học 7 lịch sử hào hùng 7 Địa lí 7 Khoa học tự nhiên 7 lịch sử hào hùng và Địa lí 7 GDCD 7 công nghệ 7 Tin học tập 7 Âm nhạc với mỹ thuật 7
lịch sử hào hùng và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học tập 6 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 mỹ thuật 6
PHẦN ĐẠI SỐ
*
CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN

Phương pháp giải:

- Liệt kê bội của từng số, sau đó tìm tập hòa hợp bội chung.

Bạn đang xem: Bài tập bội chung nhỏ nhất lớp 6

- trường đoản cú tập hòa hợp bội bình thường tìm ra bội chung nhỏ tuổi nhất (BCNN e 0)


Lời giải chi tiết:

 

 

Hướng dẫn giải chi tiết:

(eginalign& B(38)=,38,76,114,... \& B(76)=,76,156,... \& Rightarrow BC(38,76)=,76 \& Rightarrow BCNN(38,76)=76 \endalign)

Chọn C


Câu hỏi 2 : Chọn khẳng định đúng:

A  Mọi số từ nhiên đều phải sở hữu ước bình thường với nhau. B  Mọi số tự nhiên đều có ước là (0). C  Số nhân tố chỉ bao gồm đúng (1) ước là chủ yếu nó. D  Hai số nguyên tố khác nhau thì không có ước chung.

Phương pháp giải:

- Áp dụng con kiến thức:

Mọi số từ nhiên đều có ước là (1).

Số nguyên tố tất cả (2) mong là (1) và bao gồm nó.

Mọi số nguyên tố không giống nhau đều có ước chung duy tốt nhất là (1).


Lời giải chi tiết:

 

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

A. Đáp án này đúng bởi vì mọi số tự nhiên đều có ước bình thường là (1)

B. Đáp án này sai, vị (0) không là mong của (1) số như thế nào cả.

C. Đáp án này sai, vày số nguyên tố tất cả (2) cầu là (1) và chính nó.

D. Đáp án này sai, vị (2) số nguyên tố gồm ước tầm thường là (1).

Chọn A


Câu hỏi 3 : a) tìm kiếm (UCLN) của (15; , 25) với (225).

b) tra cứu (BCNN) của (3; , 4) cùng (8.) 

A (a, UCLN( 15; 25; 225)=5) 

(b, BCNN(3; 4; 8)=24)B (a, UCLN( 15; 25;225)=5) 

(b, BCNN(3; 4; 8)=12)C (a, UCLN( 15;25;225)=5) 

(b, BCNN(3; 4; 8)=20)D (a, UCLN( 15,25; 225)=15) 

(b, BCNN(3; 4; 8)=24)

Phương pháp giải:

Câu a:

Cách 1:

- Áp dụng liệt kê ra cầu của từng số, kế tiếp tìm tập hợp mong chung.

Từ tập thích hợp ước phổ biến tìm ra mong chung to nhất.

Cách 2:

- so với mỗi số ra vượt số nguyên tố.

- search thừa số yếu tắc chung.

- Lập tích của các số tìm kiếm được với số mũ nhỏ tuổi nhất.

Tích đó đó là thừa số nguyên tố.

Cách 3:

- Áp dụng loài kiến thức: nếu như số tự nhiên và thoải mái (a) phân tách hết đến số thoải mái và tự nhiên (b), thì (a) là bội của (b), tốt (b) là cầu của (a). Chính vì như thế nên (UCLN(a,b)=b)

Câu b:

Cách 1:

- Áp dụng phương pháp: liệt kê tập thích hợp bội của từng số, tiếp nối tìm tập đúng theo bội chung, tự tập đúng theo bội tầm thường ta search số bé dại nhất.

Cách 2:

- Áp dụng phương pháp:

+ so sánh từng số ra thừa số nguyên tố.

+ tìm kiếm thừa số nguyên tố phổ biến và riềng.

+ Lập tích các số tìm kiếm được với số mũ phệ nhất.

Tích của các số đó đó là BCNN

Cách 3 (xét nhanh):

- Áp dụng trường hợp số tự nhiên (a) phân tách hết đến số thoải mái và tự nhiên (b), thì bội chung nhỏ tuổi nhất đó là (a).


Lời giải bỏ ra tiết:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

a) (15;, 25) cùng (225)

Ta có:

(eginarrayl15 = 3.5;;;;;25 = 5.5;;;;;225 = 3^2.5^2\ Rightarrow U(15) = m 1;; m3;; m5;; m15 \U(25) = m 1;; m5;; m25 \U(225) = m 1;; m3;; m5;; m9;; m15;; m25;; m45;; m75;; m225 \ Rightarrow UC(15;;25;;225) = m 1;; m5 Rightarrow UCLN(15;;25;;225) = 5endarray)

b) (3; , 4) với (8)

Ta có:

(eginalign& 3=3 \& 4=2^2 \& 8=2^3 \endalign)

(Rightarrow BCNN(3; 4; 8)=2^3.3=8.3=24)

Chọn A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 4 : cho (a=2^3.3.5^2) với (b=2^2.3^2.5) thì BCNN(a; b) bằng

A (2^2.3.5) B  (2^3.3.5^2) C  (2.3.5) D  (2^3.3^2.5^2)

Đáp án: D


Phương pháp giải:

 BCNN(a; b) bằng tích của toàn bộ các vượt số nguyên tố có trong đối chiếu của a với b với số mũ béo nhất.


Lời giải bỏ ra tiết:

Nếu (a=2^3.3.5^2) với (b=2^2.3^2.5) thì (BCNNleft( a; b ight)=,,2^3.3^2.5^2).

Chọn D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 5 : mang lại (x = 2.3.7,,;,,,y = 2.3.5^2,,;,,,z = 2^2.3.5). BCNN của (x, y, z) là:

A (0)B (2.3.5.7)C (2^2.3.5^2.7) D (2.3)

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Từ phân tích các số ra vượt số yếu tố ta chọn những thừa số nguyên tố phổ biến và riêng, sau đó lập tích các thừa số đã chọn, từng thừa số mang với số mũ lớn số 1 của nó, tích chính là BCNN buộc phải tìm.


Lời giải chi tiết:

Ta có: (x = 2.3.7,,;,,,y = 2.3.5^2,,;,,,z = 2^2.3.5)

(BCNN,,(x,;,,y,;,,z) = 2^2.3.5^2.7)

Chọn C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 6 : kiếm tìm bội chung bé dại nhất của những số sau:


Câu 1: (56;70) và (126).

A (2250)B (2050)C (2020)D (2520)

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Phân tích các số thành quá số nguyên tố.

Lấy bội chung nhỏ tuổi nhất của những số bằng tích các thừa số yếu tắc chung có lũy thừa lớn số 1 và những thừa số yếu tố riêng.


Lời giải bỏ ra tiết:

Phân tích ra vượt số nguyên tố:

(56 = 2^3.7)

(70 = 2.5.7)

(126 = 2.3^2.7)

Chọn ra các thừa số thông thường và riêng:(2;3;5;7).

( Rightarrow BCNNleft( 56;70;126 ight) = 2^3.3^2.5.7 = 2520)

Chọn D.


Đáp án - Lời giải

Câu 2: (20;30) cùng (60).

A (60)B (90)C (120)D (150)

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Phân tích các số thành vượt số nguyên tố.

Lấy bội chung bé dại nhất của các số bởi tích các thừa số yếu tố chung tất cả lũy thừa lớn số 1 và các thừa số nhân tố riêng.


Lời giải đưa ra tiết:

Cách 1:

Phân tích ra thừa số nguyên tố:

(20 = 2^2.5)

(30 = 2.3.5)

(60 = 2^2.3.5)

Chọn ra các thừa số bình thường và riêng:(2;3;5)

( Rightarrow BCNNleft( 20;30;60 ight) = 2^2.3.5 = 60)

Cách 2:

Dễ dàng thừa nhận thấy:

(left. eginarrayl60 vdots 20\60 vdots 30\60 vdots 60endarray ight} Rightarrow BCNNleft( 20;30;60 ight) = 60)

Chọn A.


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 : Chọn đáp án đúng nhất:


Câu 1: Tìm cầu chung lớn số 1 của (318) cùng (214).

A (UCLNleft( 214;318 ight) = 2)B (UCLNleft( 214;318 ight) = 4)C (UCLNleft( 214;318 ight) = 6)D (UCLNleft( 214;318 ight) = 8)

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Dạng bài: Tìm mong chung bự nhất của những số tự nhiên.

Bước 1: Phân tích những số đã tạo ra thừa số nguyên tố

Bước 2: chọn ra những thừa số nguyên tố chung

Bước 3: Lập tích các thừa số nguyên tố đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất


Lời giải đưa ra tiết:

Ta có:

(318 = 2.3.53)

(214 = 2.107)

( Rightarrow UCLNleft( 214;318 ight) = 2)

Chọn A.


Đáp án - Lời giải

Câu 2: tra cứu bội chung nhỏ nhất của (312) và (468.) 

A (BCNNleft( 312;468 ight) = 624)B (BCNNleft( 312;468 ight) = 1248)C (BCNNleft( 312;468 ight) = 936)D (BCNNleft( 312;468 ight) = 1560)

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Dạng bài: kiếm tìm bội chung nhỏ dại nhất của các số trường đoản cú nhiên.

Bước 1: Phân tích các số đã đã cho ra thừa số nguyên tố

Bước 2: lựa chọn ra các thừa số nguyên tố phổ biến và riêng

Bước 3: Lập tích những thừa số nguyên tố đã chọn, mỗi thừa số mang với số mũ lớn nhất

Bước 4: kết luận đó là tích BCNN buộc phải tìm.


Lời giải chi tiết:

Ta có:

(eginarrayl312 = 2^3.3.13\468 = 2^2.3^2.13\ Rightarrow BCNNleft( 312,,,468 ight) = 2^3.3^2.13 = 936.endarray)

Chọn C.


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 : (BCNN(24,;,,36,;,,48)) là:

A (1728)B (144)C (864)D (1152)

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Từ phân tích các số ra thừa số nhân tố ta chọn các thừa số nguyên tố bình thường và riêng, tiếp đến lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số mang với số mũ lớn số 1 của nó, tích sẽ là BCNN đề nghị tìm.


Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: (24 = 2^3.3,,, ; 36 = 2^2.3^2,,,;48 = 2^4.3)

( Rightarrow BCNNleft( 24,;,,36,;,,48 ight) = 2^4.3^2 = 144)

Chọn B.


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 9 : (BCNNleft( 24;30 ight)) bằng:

A (6)B (24)C (60)D (120)

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Tìm bội chung nhỏ dại nhất của hai tốt nhều số, ta có tác dụng như sau :

Bước 1 : Phân tích các số ra vượt số nguyên tố

Bước 2 : lựa chọn ra những thừa số thông thường và riêng

Bước 3 : Bội chung nhỏ tuổi nhất của những số đó là tích của những thừa số chung và riêng mang với số mũ phệ nhất.


Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: (24 = 2^3.3)

(30 = 2.3.5)

Suy ra (BCNNleft( 24;30 ight) = 2^3.3.5 = 120)

Chọn D.


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 10 : cho biết thêm (6=2.3;,,70=2.5.7;,90=2.3^2.5), kiếm tìm bội chung nhỏ nhất của (3) số bên trên là:

A  (2.3.5.7) B (2.3^2.5.7) C (2.3^2.7)D (3.5.7^2)

Đáp án: B


Phương pháp giải:

- Áp dụng con kiến thức:

Muốn tra cứu (BCNN) của (2) hay các số ta thực hiện các bước sau:

+ so với mỗi số ra thừa số nguyên tố.

+ Chọn các thừa số nguyên tố chung và riêng

+ Tích của những thừa số sẽ chọn, từng thừa số rước với số mũ lớn nhất của nó.

Tích sẽ là (BCNN)


Lời giải chi tiết:

 

Hướng dẫn giải chi tiết:

Theo như đề bài bác ra, vấn đề đã phân tích mang lại ta các số ra thừa số nguyên tố.

Ta sẽ chọn thừa số nguyên tố tầm thường là: (2); thừa số yếu tố riêng là: (3,5,7)

Số mũ tối đa của (2,5,7) là (1) , số mũ cao nhất của (3) là (2)

Vậy (BCNNleft( 6;70;90 ight)=2.3^2.5.7)

Chọn B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 11 :  Tìm số thoải mái và tự nhiên (a) khủng nhất lớn hơn (0) mà lại (15vdots a)và(18vdots a) là:

Sau đó (BCNNleft( a,5,8 ight)) là:

A (a=3) cùng (BCNN(3,5,8)=80)B (a=3) với (BCNN(3,5,8)=120)C (a=4) với (BCNN(4,5,8)=40)D (a=2) cùng (BCNN(2,5,8)=40)

Đáp án: B


Phương pháp giải:

- Áp dụng kiến thức về phân tách hết, vày số tự nhiên và thoải mái (15) phân chia hết cho(a), phải (a) là cầu của (15);(18) phân tách hết mang lại (a) cần (a) cũng là ước của (18).Mà (a) là số phệ nhất.Từ đó kiếm được giá trị của (a)

- Áp dụng kỹ năng và kiến thức tìm (BCNN) của (3) số cùng với số (a) vừa kiếm được đó là: (a,5,8)


Lời giải bỏ ra tiết:

 

Hướng dẫn giải chi tiết:

Theo bài xích ra ta có:

(eginalign và 15vdots aRightarrow ain U(15)= ext !!\!! ext 1,3,5,15 !!\!! ext \ và 18vdots aRightarrow ain U(18)= ext !!\!! ext 1,2,3,6,9,18 !!\!! ext \ & Rightarrow extain UC(15,18)= ext !!\!! ext 1,3 !!\!! ext \ endalign)

Mà (a) là số tự nhiên và thoải mái lớn nhất thỏa mãn nhu cầu (15vdots a)và (18vdots a), yêu cầu (a=UCLN(15,18)=3).

Vậy (a=3)

Với (a=3) ta tính (BCNN(a,5,8)=BCNN(3,5,8))(3=3^1;,5=5^1;8=2^3Rightarrow BCNN(3,5,8)=3.5.2^3=15.8=120)

Chọn B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 12 : kiếm tìm BCNN(10;12) là:

A 125B 182C 50D 60

Đáp án: D


Phương pháp giải:

-Áp dụng kiến thức và kỹ năng tìm bội phổ biến của 10; của 12; rồi tìm kiếm bội phổ biến của 10 cùng 12. Tiếp nối đối chiếu giải đáp tìm ra kết quả

- giải pháp 2: vì công dụng là bội thông thường của 10 cùng 12, nên hiệu quả sẽ phân tách hết đến 10 và mang đến 12, ta đề xuất thử hiệu quả sẽ tìm ra đáp án nhanh hơn


Lời giải bỏ ra tiết:

Cách 1:

(eqalign& B(10) = m 0,,, m10,,, m20,,, m30,,, m40,,, m50,,, m60,... m cr và B(12) = m 0,,, m12,,, m24,,, m36,,, m48,,, m60,.. m cr và Rightarrow BCNN(10,12) = m60 cr )

Cách 2:

- Ta thấy 2 đáp án A với B có tận cùng 5 vs 2, phải 2 giải đáp đó sẽ không còn chia hết mang đến 10. Yêu cầu loại 2 đáp án này(giải nhanh)

- Ta xét 2 giải đáp C với D theo cách 2, thì chỉ tất cả 60 là phân chia hết 10 và phân tách hết 12. Vậy đấy là đáp án đúng.

Chọn D.


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 13 : (BCNN(4;18)) là bao nhiêu?

A (54)B (18)C (36)D (24)

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Tìm BCNN của 2 số bằng phương thức phân tích các số thành quá số nguyên tố, chọn thừa số nguyên tố tầm thường và riêng biệt với số mũ bự nhất. Tích của những số chính là bội chung nhỏ nhất của (2) số.


Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có:

(eginarrayl4 = 2^2;18 = 2.3^2\ Rightarrow BCNNleft( 4;18 ight) = 2^2.3^2 = 4.9 = 36endarray)

Chọn C.


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 14 : tra cứu số tự nhiên (b) biết bội chung nhỏ dại nhất của (b) với (14) là (770).

A (b in left 50;100;350;700 ight\)B (b in left 52;104;364;728 ight\)C (b in left 54;108;378;756 ight\)D (b in left 55;110;385;770 ight\)

Đáp án: D


Phương pháp giải:

+) Áp dụng cách làm (BCNNleft( a;b ight) = k Rightarrow left{ eginarraylk = am\k = bnendarray ight.,,,,,left( m;n ight) = 1,,,left( m,,,n in mathbbN^* ight))

+) xác định giá trị của (m) hoặc (n).

+) trường đoản cú biểu thức (a.m = b.n) suy ra (m) là ước của (b), (n)là cầu của (a).

+) Từ kia suy ra các giá trị cần tìm.


Lời giải đưa ra tiết:

Theo bài ra ta có: (BCNNleft( b;14 ight) = 770 Rightarrow left{ eginarrayl770 = b.m\770 = 14.nendarray ight.,,,,,,,left( m,n ight) = 1,,,,left( m,,n in mathbbN^* ight))

Từ (770 = 14.n Rightarrow n = 55)

( Rightarrow left{ eginarrayl770 = b.m\770 = 14.55endarray ight. Rightarrow b.m = 14.55 Rightarrow 14.55 vdots m)

Mà (left( m,55 ight) = 1) suy ra (14 vdots m Rightarrow m in Uleft( 14 ight) = left 1;2;7;14 ight\)

Suy ra, (b in left 770;385;110;55 ight\).

Vậy (b in left 55;110;385;770 ight\).

Chọn D.


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 15 : a) tra cứu BCNN cùng ƯCLN của nhì số (150) cùng (180).

b) trong các số sau (1364,;,,6750,;,,7865,;,,6951,) số nào phân tách hết cho cả (2,;,,3,;,,5) và (9)? vì sao?


Phương pháp giải:

a) - Phân tích những số (150) cùng (180) ra vượt số nguyên tố.

- tra cứu ƯCLN : chọn ra các thừa số nguyên tố phổ biến rồi lập tích các thừa số sẽ chọn, từng thừa số lấy với số mũ nhỏ tuổi nhất của nó.

- search BCNN: chọn ra các thừa số nguyên tố bình thường và riêng biệt rồi lập tích các thừa số đang chọn, từng thừa số đem với số mũ lớn nhất của nó.

b) Áp dụng các dấu hiệu phân chia hết:

- những số gồm chữ số tận cùng là (0) thì phân chia hết cho cả (2) với (5).

- các số gồm tổng các chữ số chia hết mang đến (9) thì phân chia hết cho (9).

- chú ý : các số chia hết cho (9) thì phân tách hết đến (3).


Lời giải chi tiết:

a) Ta có: (150 = 2.3.5^2,,; 180 = 2^2.3^2.5)

(eginarrayl Rightarrow UCLNleft( 150,;,,180 ight) = 2.3.5 = 30\,,,,,,BCNNleft( 150,;,,180 ight) = 2^2.3^2.5^2 = 900endarray)

b) Số có chữ số tận cùng là (0) thì chia hết cho tất cả (2) và (5). Vày đó, trong các số vẫn cho, số phân tách hết cho cả (2) với (5) là (6750).

Số (6750) tất cả tổng những chữ số là (6 + 7 + 5 + 0 = 18).

Mà (18) chia hết cho tất cả (3) cùng (9) nên số (6750) chia hết cho cả (3) cùng (9).

Vậy số (6750) chia hết cho cả (2,;,,3,;,,5) và (9).


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 : Số học viên của một trường lúc xếp mỗi mặt hàng 8 em, mỗi hàng 9 em, mỗi hàng 10 em phần đông vừa đầy đủ hàng. Tính số học viên của ngôi trường đó, biết rằng số học viên của trường đó trong khoảng 700 cho 750 em.

A 702 học sinhB 722 học sinhC 710 học sinhD 720 học sinh

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Gọi x là số học viên của trường. Tự đề bài ta tất cả (xvdots 8,,;,,,xvdots 9 ,;,,xvdots ,10) suy ra (xin BC,(8;,,9;,,10))

Tìm BCNN (8; 9; 10) bằng cách phân tích các số ra quá số nguyên tố, kế tiếp tìm BC (8; 9; 10).

Áp dụng điều kiện (700

Lời giải bỏ ra tiết:

Gọi x là số học sinh của trường đó . Theo đưa thiết ta tất cả (700
Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 17 : Một trường có khoảng 700 cho 800 học sinh. Tính số học sinh của trường, biết rằng khi xếp sản phẩm 40 học sinh hay 45 học viên đều thừa 3 người.

A 733B 723C 713D 703

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Gọi x là số học sinh của trường. Trường đoản cú đề bài xích ta có ((x - 3),, vdots ,,40,,;,,,(x - 3),, vdots ,,45) suy ra (x - 3 in BC,(40;,,45))

Tìm BCNN (40; 45) bằng cách phân tích những số ra quá số nguyên tố, kế tiếp tìm BC (40; 45).

Áp dụng điều kiện 700

Lời giải đưa ra tiết:

Gọi x (học sinh) là số học viên của ngôi trường (left( {700
Đáp án - lời giải

Câu hỏi 18 : Số học viên lớp 6 của một trường khi xếp mặt hàng 8, hàng 10, hàng 15 thì vừa đủ với không quá một học sinh nào. Tìm kiếm số học viên lớp 6 của trường đó biết số học sinh trong khoảng tầm 100 đến 150 em.

A 120B 110C 130D 140

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Số học viên lớp 6 của một trường lúc xếp hàng 8, sản phẩm 10, sản phẩm 15 thì vừa đủ với không vượt một học viên nào. Tìm số học sinh lớp 6 của trường đó biết số học sinh trong khoảng chừng 100 mang lại 150 em.


Lời giải đưa ra tiết:

Số học viên lớp 6 của một trường lúc xếp mặt hàng 8, sản phẩm 10, hàng 15 thì vừa đủ cùng không quá một học viên nào. Tìm kiếm số học viên lớp 6 của trường đó biết số học viên trong khoảng 100 đến 150 em.

Gọi số học sinh lớp 6 của trường sẽ là x (học sinh) (left( {100
Đáp án - giải mã

Câu hỏi 19 : Một trường tổ chức triển khai cho khoảng chừng từ 700 đến 800 học sinh đi tham quan bằng ô tô. Tính số học viên đi tham quan, biết rằng nếu xếp 40 tín đồ hay 45 fan lên một xe những vừa vặn. Giả dụ xếp 40 người thì nên bao nhiêu xe?

A 16B 17C 18D 19

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Gọi số học viên của ngôi trường là (x) (học sinh) (left( {x in N,;;700;

Lời giải bỏ ra tiết:

Gọi số học viên của trường là (x) (học sinh) (left( {x in N,;;700;
Đáp án - giải thuật

Câu hỏi đôi mươi : Số học viên của một trường lúc xếp thành (12) hàng, (18) hàng, (21) hàng rất nhiều vừa đủ. Hỏi trường đó có bao nhiêu học tập sinh? Biết số học viên trong khoảng từ (500) cho (600).

Xem thêm: Thuyết Minh Về Cây Đào Ngày Tết, Top 15 Bài Văn Hay Nhất

A (510) học tập sinhB (500) học sinhC (504) học sinhD (508) học tập sinh

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Gọi x là số học viên của trường kia . Trường đoản cú đề bài xích ta bao gồm (x,, vdots ,,12,,;,,x,, vdots ,,18,,;,,x,, vdots ,,21) suy ra (x in BC,(12;,,18;,,21))

Tìm (BCNN m left( 12; m 18; m 21 ight)) bằng phương pháp phân tích những số ra thừa số nguyên tố, sau đó tìm (BC m left( 12; m 18; m 21 ight))

Kết hợp với điều kiện (500

Lời giải đưa ra tiết:

Gọi x là số học viên của trường kia ((500
Đáp án - giải mã

30 bài xích tập áp dụng về Bội chung nhỏ dại nhất

30 bài tập về Bội chung nhỏ tuổi nhất nấc độ vận dụng có câu trả lời và giải thuật chi tiết


Xem chi tiết
*
*
*
*
*


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp trabzondanbak.com


gửi góp ý Hủy bỏ

Liên hệ | cơ chế

Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép trabzondanbak.com nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.