Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that is closest in meaning khổng lồ each of the following questions


Câu 1: As soon as he waved his hand, she turned away.

Bạn đang xem: As soon as he waved his hand, she turned away

A. He saw her turn away và he waved his hand.

B. No sooner had he waved his hand than she turned away.

C. She turned away because he waved his hand too early.

D. Although she turned away, he waved his hand.


Giải chi tiết:

B

Tạm dịch: ngay trong khi anh vẫy tay, cô quay đi.

A. Anh thấy được cô tảo đi cùng anh vẫy tay.

B. Sau khi anh vẫy tay xong, cô cù đi.

C. Cô xoay đi vì chưng anh vẫy tay thừa sớm.

D. Mặc dù cô cù đi, anh vẫn vẫy tay.

=> lời giải B


Câu 2: I had two job offers upon graduation, neither of which was appropriate for my qualifications.

A. Though I wasn"t qualified enough, two jobs were offered lớn me upon graduation.

B. The two jobs offered lớn me after my graduation didn’t suit my qualifications.

C. I was offered two jobs soon after my graduation, both of which were suitable for my qualifications.

D. Both of the job offers I had prior khổng lồ my graduation were appropriate for my qualifications.


Giải bỏ ra tiết:

B

Tạm dịch: Tôi đã bao gồm hai đề nghị quá trình sau khi xuất sắc nghiệp, cả hai gần như không cân xứng với chuyên môn của tôi.

A. Mặc dù tôi không đủ trình độ, tôi đã nhận được hai việc sau khi xuất sắc nghiệp.

B. Hai công việc được đề nghị cho tôi sau khi giỏi nghiệp không tương xứng với chuyên môn của tôi.

C. Sau khi giỏi nghiệp tôi đã được ý kiến đề nghị hai công việc, cả hai đều cân xứng với trình độ chuyên môn của tôi.

D. Cả hai quá trình tôi vẫn được đề xuất trước khi tốt nghiệp thích hợp với trình độ của tôi.

=> câu trả lời B


Câu 3: It’s difficult for me to understand what he implies.

A. What he implies is not very difficult khổng lồ understand.

B. Understanding what he implies is found difficult.

C. I find it difficult lớn understand what he really means.

D. to lớn understand what he really means is difficult khổng lồ find.


Giải đưa ra tiết:

C

Tạm dịch: Thật cực nhọc cho tôi nhằm hiểu gần như gì anh ta ngụ ý.

A. Phần đa gì anh ta ngụ ý không thực sự khó hiểu.

B. Hiểu được ý nghĩa mà anh ta ngụ ý rất khó.

C. Tôi cảm thấy khó nhằm hiểu anh ta thực sự bao gồm ý gì.

Xem thêm: Đề Thi Cuối Kì 2 Lớp 5 Môn Tiếng Anh Lớp 5 Năm 2020, 16 Đề Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 5 Năm 2021

D. Để đọc anh ta thực sự gồm ý gì là rất khó để tìm.

=> đáp án C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát