Câu hỏi: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Bạn đang xem: Although he was very tired, he agreed to help me with my homework

Although he was very tired, he agreed to help me with my homework.

A. Despite being very tired, but he agreed to lớn help me with my homework.

B. Tired as he was, he agreed lớn help me with my homework.

C. As tired as he was, he agreed to help me with my homework.

D. Tired though was he, he agreed khổng lồ help me with my homework.

Lời giải: 

Đáp án B.

Tired as he was, he agreed khổng lồ help me with my homework.

Dịch: mặc dù anh ấy khôn xiết mệt, mà lại anh ấy vẫn chấp nhận giúp tôi làm bài xích tập.Cấu trúc tương phản, đối lập:Although/Though S + V + O = Despite/In spite of N/V-ing, S + V + O.=Adj + as/though + S tobe, S + V + O ( khoác dù…nhưng…).Đáp án A sai vị thừa “but”.Đáp án C, D sai cấu tạo ngữ pháp.

*

Cùng đứng đầu lời giải bài viết liên quan về cấu tạo đảo ngữ nhé!

I. ĐẢO TOÀN BỘ

1. Trong câu cùng với “There be …….”, “be” có lúc hoàn toàn có thể đổi thành “ live , lie, stand” cùng với ý chỉ tâm lý .There is a boat in the river.There stands a temple on the đứng đầu of the hill.2. Dùng trong số câu khởi đầu bằng những phó từ bỏ “here, there, now, then, in, out, down, up, back, over ,away, off”.Trường hòa hợp này nhà ngữ là đại tự thì không đảo .Now comes my turn.Here is a letter for you.Then followed three days of heavy rain.In came the teacher, và the lesson began.Off went the horses.Up went the arrow into the air.Away they went.3. Kết cấu giới từ bỏ chỉ nơi chốn đưa lên đầu câu để nhận mạnh In the front of the lecture hall sat the speaker.On the ground lay an old sick goat, which had gone into the cave khổng lồ die.4. Dùng trong câu nhấn mạnh vấn đề bổ ngữ. Xẻ ngữ gửi lên trước không chỉ có để nhấn mạnh vấn đề mà còn khiến cho cho cấu trúc câu phẳng phiu hơnSuch was the story he told me.Gone are the days when we had nothing to lớn eat.5. Sử dụng trong câu có dẫn tiếng nói trực tiếp “ You have made great progress this term.” said our teacher.“Mr.Crossett,”said my father,”will you permit an old pupil lớn shake hands with you?”“Why didn’t you join us!” asked our monitor .

II. ĐẢO BỘ PHẬN

1. Trong câu có các mệnh đề với “as, though, no matter how, however” . Thường chuyển : n/adj./verb/adv lên trước .Child as he is, she knows a great deal.Youngest as he is , he studies best in our class.However tired he is, he continues to work.Again as he tired, he failed.Hard as he works, he makes little progress.Try as he does, she will never pass it.Search as they would, they could find no sign.Much as he likes the girl, he quarrels with her sometimes.Young though he is, he has won the Nobel Prize.2. Vào câu đk lược “if ” chuyển “were, had, should” lên đầu câu .Were you a fish, the cat would eat you.Had your father known this, he would have given you advice.3. Câu khởi đầu bằng các từ ngữ sau “not, never, hardly, not only…but also, neither…nor, seldom, little, rarely, scarcely, nowhere, by no means, in no time, hardly/ scarcely….when, no sooner…than, not until,”Never have I met him.Hardly did I think it possible.Not until midnight, did it stop raining.Not until she took off the glasses did I recognize herScarcely had I got home, when it began to lớn rain.No sooner had he left trang chủ than it began lớn rain.Not only does he like, but also he learns it well.Not only I but also she likes English .Neither has he called on her, nor will he bởi vì so.4. Team câu bắt đầu bằng các từ và các từ sau “often, always, once, many a time ,now and then, every other day”Often vì chưng I tell her about my life here.Many a time has he helped me with my experiment.5. Câu khởi đầu bằng “Only” và thành phần trạng ngữ nhưng mà nó phối kết hợp .Only in this way, can you learn English well.Note :“0nly”ở đầu câu ,nhưng nó vấp ngã nghĩa cho chủ ngữ hoặc tân ngữ thì không hòn đảo .Only the teachers are allowed to use the room.Only him we could find in the room just now.

Xem thêm: Ý Nghĩa Số 8080 Nghĩa Là Gì Trong Tình Yêu? Tiếng Trung Tct

6. Trong câu hỏiWhat did the two cheats pretend to be doing?What vị you think the two cheats pretended lớn be doing?(chú ý)What makes you so angry? (chú ý)7. Cách nói tái diễn ý ,dùng “so, nor, neither”He has finished his work, so have I.You can’t vì it, nor can I.Note :- Nếu công ty ngữ là kiểu như nhau , phía sau diễn tả ý “đúng thế” “đúng là như vậy” thì không đảo .It is fine today, so it is.- Phía trước phức hợp : những chủ ngữ khác nhau – có hai câu trở lên trên – vừa có xác định vừa gồm phủ định thì dùng cách nói sau :so it is/was with sb.//It is /was the same with sb//The same goes for sb .Her mother is a doctor và works in the People’s Hospital. So it is with mine.8. Câu chúc bắt đầu bằng “may”May you have a good journey!May you succeed!9. Câu mở đầu bằng “so/such…that” chỉ nút độSo loudly did he speak that all of us could hear him clearly.So angry was he that he couldn’t speak.Such a noise was there that I couldn’t work