Cho tam giác $ABC$ vuông trên $A$, mặt đường cao $AH$ tất cả (AB = 13,cm,,BH = 0,5,dm) Tính tỉ con số giác $sin C$ (làm tròn cho chữ số thập phân đồ vật $2$ )


Bước 1: Tính cạnh cần thiết lại theo định lý Pytago hoặc hệ thức lượng trong tam giác vuông.

Bạn đang xem: Cho tam giác abc vuông tại a

Bước 2: áp dụng định nghĩa tỉ con số giác của góc nhọn


*

Đổi $0,5,dm = 5,cm$

Xét tam giác $ABC$ vuông trên $A$,

 theo hệ thức lượng vào tam giác vuông ta có

$AB^2 = BH.BC Rightarrow BC = dfracAB^2BH = dfrac13^25 = 33,8,,cm$

$ Rightarrow sin C = dfracABBC$

$= dfrac1333,8 approx 0,38$


*
*
*
*
*
*
*
*

*

Cho $alpha $ với $eta $ là nhì góc nhọn bất kỳ thỏa mãn $alpha + eta = 90^circ $. Khẳng định nào sau đó là đúng?


Cho tam giác $ABC$ vuông trên $C$ tất cả (BC = 1,2,cm,,,AC = 0,9,cm.) Tính các tỉ số lượng giác $sin B;cos B$ .


Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$ bao gồm (BC = 8,cm,,,AC = 6cm.) Tính tỉ số lượng giác $ an C$ (làm tròn mang đến chữ số thập phân vật dụng $2$ ).


Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$, mặt đường cao $AH$ tất cả (AB = 13,cm,,BH = 0,5,dm) Tính tỉ số lượng giác $sin C$ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ $2$ )


Cho tam giác $ABC$ vuông trên $A$, đường cao $AH$ bao gồm (CH = 4,cm,,BH = 3,cm.) Tính tỉ con số giác $cos C$ (làm tròn mang lại chữ số thập phân thiết bị $2$ )


Cho tam giác $ABC$ vuông trên $A$ có (AB = 5,cm,,,cot C = dfrac78) . Tính độ dài những đoạn trực tiếp $AC$ cùng $BC$ . (làm tròn mang đến chữ số thập phân thiết bị $2$ )


Sắp xếp các tỉ con số giác ( an 43^circ ,,,cot 71^circ ,,, an 38^circ ,,,cot 69^circ 15",, an 28^circ ) theo vật dụng tự tăng dần.

Xem thêm: Ý Nghĩa Khoa Học Và Thực Tiễn Của Đề Tài Là Gì, Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học


Tính cực hiếm biểu thức $A = sin ^21^circ + sin ^22^circ + ... + sin ^288^circ + sin ^289^circ + sin ^290^circ $


Cho $alpha $ là góc nhọn bất kỳ. Rút gọn gàng $P = left( 1 - sin ^2alpha ight).cot ^2alpha + 1 - cot ^2alpha $ ta được


Cho $alpha $ là góc nhọn bất kỳ. Biểu thức $Q = dfrac1 + sin ^2alpha 1 - sin ^2alpha $ bằng


Cho $ an alpha = 2$. Tính giá trị của biểu thức $G = dfrac2sin alpha + cos alpha cos alpha - 3sin alpha $


Cho tam giác nhọn (ABC) hai tuyến đường cao (AD) với (BE) giảm nhau tại (H). Biết (HD:HA = 1:2). Khi ấy ( an widehat ABC. an widehat ACB) bằng


Tính quý giá biểu thức $B = an 1^circ . an 2^circ . an 3^circ ..... an88^circ . an89^circ $


Chọn tóm lại đúng về cực hiếm biểu thức (B = dfraccos ^2alpha - 3sin ^2alpha 3 - sin ^2alpha ) biết ( an alpha = 3.)


Cho nhì tam giác vuông (OAB) và (OCD) như hình vẽ. Biết (OB = CD = a), (AB = OD = b.) Tính (cos angle AOC) theo (a) cùng (b).